HCECA2682/2014
ID intern unic:  355382
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2682
din  01.10.2014
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de întocmire,
autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie
Publicat : 07.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 333-338     art Nr : 1546
    Abrogată prin HCEC1730 din 03.07.18, MO321-332/24.08.18 art.1302

    MODIFICAT
   
HCEC1175 din 13.10.17, MO390-395/10.11.17 art.2000; în vigoare 13.10.17
    HCEC150 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1657; în vigoare 30.08.16
    HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16


    În scopul stabilirii procedurii de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie şi în temeiul prevederilor art.18, 22 lit. c), 41-43, 78, 127, 154-157, 181-185 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art.65 din Legea nr. 317-XV din  18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Comisia Electorală Centrală
h o t ă r ă ş t e:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, conform anexei.
    2. Se abrogă hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 385 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire, autentificare, depunere şi verificare a listelor de subscripţie.
    3. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                                 Iurie CIOCAN

    Secretar                                                                                   Andrei Volentir

    Nr. 2682. Chişinău, 1 octombrie 2014.


Anexă
la Hotărîrea Comsiei Electorale Centrale
nr. 2682 din 1 octombrie 2014
REGULAMENT
privind modul de întocmire, autentificare, prezentare
şi verificare
a listelor de subscripţie
Capitolul I. Noţiuni generale
    1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi stabileşte modalitatea de întocmire şi autentificare a listelor de subscripţie, procedura şi termenul de prezentare şi verificare a acestora, precum şi responsabilităţile persoanelor care colectează semnăturile şi ale susţinătorilor.
    2. Cetăţeanul Republicii Moldova cu drept de vot, care întruneşte condiţiile Codului electoral poate fi desemnat candidat şi ales la următoarele funcţii elective:
    [Pct.2 modificat prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
    a) deputat în Parlament, dacă a împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani;
    b) Președintele Republicii Moldova, dacă a împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 40 de ani
    [Pct.2 lit.b) introdusă prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533 lit.b)-c) devin lit.c)-d); în vigoare 18.08.16]
    c) consilier în consiliul local, dacă a împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani;
    d) primar dacă a împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 25 de ani.
    3. Lista de subscripţie constituie o listă cu semnături ale alegătorilor care susţin un candidat la una din funcțiile elective specificate la pct. 2 din prezentul regulament sau iniţierea unui referendum.
    [Pct.3 modificat prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
    4. Alegătorii participă benevol în campania de susţinere a candidatului la una din funcțiile elective specificate la pct. 2 din prezentul regulament şi pot susţine prin semnătură numai un singur candidat în cadrul unui tip de scrutin.
    [Pct.4 modificat prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
    5. În cadrul alegerilor locale un singur alegător poate susţine:
    a) o persoană care candidează la funcţia de consilier atît în consiliul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi, cît şi în consiliul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;
    b) o persoană care candidează atît la funcţia de primar, cît şi la funcţia de consilier într-o singură circumscripţie electorală.
    6. În situaţiile stipulate la pct. 5 din prezentul Regulament listele de subscripţie se întocmesc separat.
    7. Semnăturile se colectează doar în scopul susţinerii candidatului la una din funcțiile elective specificate la pct. 2 din prezentul regulament sau pentru iniţierea referendumului. În cazul alegerilor locale, semnăturile se colectează numai în circumscripţiile în care candidează candidaţii independenţi.
    [Pct.7 modificat prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
    8. Dacă alegătorul a susţinut mai mulţi candidaţi, doar semnătura aplicată prima conform datei din lista de subscripţie se consideră valabilă, celelalte semnături se consideră nule. În cazul în care un alegător semnează în aceeaşi zi pentru susţinerea unor candidaţi diferiţi, precum şi în cazul prezenţei a două sau mai multe semnături ale aceluiaşi alegător în susţinerea aceluiaşi candidat sau în susţinerea referendumului indiferent de data semnării, aceste semnături se consideră nevalabile.
    [Pct.8 modificat prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
Capitolul II. Modul de întocmire şi autentificare
a listelor de subscripţie

Secţiunea 1. Eliberarea listelor de subscripţie
    9. Eliberarea listelor de subscripţie pentru colectarea semnăturilor întru susţinerea candidatului la una din funcțiile elective specificate la pct. 2 lit. a), c)  și d) din prezentul regulament se face în baza cererii (modelul este prezentat în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament), depuse la organul electoral competent.
    [Pct.9 modificat prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
    10. Cererea este însoţită de lista persoanelor împuternicite pentru colectarea semnăturilor. Aceasta va conţine: numele şi prenumele persoanei împuternicite, data, luna şi anul naşterii, numărul de identificare de stat (IDNP), domiciliul și se va aplica semnătura acesteia.
    [Pct.10 modificat prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
    11. Pentru persoanele indicate la pct. 12 se eliberează legitimaţie:
    a) de către organul electoral în cazul colectării semnăturilor pentru susţinerea candidaţilor sau iniţierii referendumului republican, conform modelului din Anexa nr.2;
    [Pct.11 lit.a) modificată prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
    b) sau autoritatea publică locală în cazul colectării semnăturilor pentru susţinerea iniţierii referendumului local, conform modelului din Anexa nr.2.
    [Pct.11 lit.b) modificată prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
    Modelul legitimaţiei se aprobă de către Comisia Electorală Centrală.
    111. În cazul inițierii referendumurilor locale de către cetățeni cu drept de vot, Comisia Electorală Centrală asigură, prin intermediul autorității publice locale sau al instanței de judecată care a înregistrat grupul de inițiativă, eliberarea legitimațiilor de membru pretipărite și formularelor listelor de subscripție, doar în baza demersului autorității publice locale sau instanței de judecată, la care se anexează decizia sau, respectiv, hotărîrea judecătorească definitivă și irevocabilă cu privire la înregistrarea grupului de inițiativă. Completarea legitimațiilor de membru al grupului de inițiativă se incumbă autorității publice locale sau instanței de judecată care l-a înregistrat.
    [Pct.111 introdus prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
Secţiunea 2. Colectarea semnăturilor
    12. Dreptul de a colecta semnături îl au:
    a) candidaţii independenţi şi persoanele împuternicite de aceştia;
    b) membrii grupului de inițiativă care susțin un candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova sau inițierea referendumului.
    [Pct.12 lit.b) în redacția HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
    13. Susţinătorul candidatului la una din funcțiile elective specificate la pct. 2 din prezentul regulament, precum şi susţinătorul iniţierii referendumului, trebuie să fie persoana care, la momentul semnării listei de subscripţie, are dreptul de a alege şi nu se află în una dintre situaţiile de restricţie prevăzute de art. 13 alin. (1) din Codul electoral.
    [Pct.13 modificat prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
    14. Colectarea semnăturilor începe:
    a) pentru susţinerea candidaţilor  – de la data desemnării candidaţilor (începînd cu 60 de zile înainte de ziua alegerilor parlamentare și prezidențiale, după constituirea consiliilor electorale de circumscripţie în cazul alegerilor locale);
    [Pct.14 lit.a) modificată prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
    b) pentru susţinerea iniţierii referendumului – de la data înregistrării grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului, dar nu mai devreme de data eliberării listelor de subscripţie şi a legitimaţiilor.
    15. Grupul de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului se înregistrează la:
    a) Comisia Electorală Centrală – în cazul susţinerii candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova sau iniţierii referendumului republican;
    [Pct.15 lit.a) modificată prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
    b) autoritatea administraţiei publice locale – în cazul iniţierii referendumului local;
    c) instanţa de judecată de sector (raională), municipală – în cazul iniţierii referendumului local de revocare a primarului.
    16. Semnăturile pentru susţinerea candidatului la una din funcțiile elective specificate la pct. 2 din prezentul regulament sau pentru iniţierea referendumului se colectează în lista de subscripţie, conform modelelor din Anexele nr. 3 şi 4 la prezentul Regulament.
    [Pct.16 modificat prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
Secţiunea 3. Întocmirea (completarea) listelor de
subscripţie pentru susţinerea candidatului la alegeri
    [Secțiunea 3 titlul modificat prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
    17. Lista de subscripţie pentru susţinerea candidatului la una din funcțiile elective specificate la pct. 2 din prezentul regulament conţine în mod obligatoriu:
    a) tipul alegerilor pentru care persoana îşi înaintează candidatura;
    b) data desfăşurării alegerilor;
    c) numărul listei de subscripţie;
    d) numele şi prenumele, anul naşterii, domiciliul, profesia (ocupaţia), funcţia, locul de muncă, apartenenţă politică a candidatului;
    e) localitatea unde are loc colectarea semnăturilor;
    f) numele şi prenumele persoanei care colectează semnăturile;
    g) menţiuni despre modalitatea de completare a listei de subscripție de către susținători, precum și despre accepțiunea privind prelucrarea datelor personale ale acestora, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
    h) mențiuni privind responsabilitățile colectorului în procesul de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal ale susținătorilor, conform rigorilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal, precum și mențiunea despre autenticitatea datelor din lista de subscripţie şi semnătura persoanei care colectează semnăturile;
    [Pct.17 lit.i) exclusă prin HCEC1175 din 13.10.17, MO390-395/10.11.17 art.2000; în vigoare 13.10.17]
   
j) numărul curent, numele şi prenumele, anul naşterii, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, data la care semnează în listă şi semnătura susţinătorului candidatului;
    k) notă (se înscriu mențiunile privind completarea datelor solicitate de către membrul grupului de inițiativă sau de o altă persoană împuternicită să colecteze semnăturile, precum și în cazul aplicării semnăturii de un reprezentant al susținătorului).
    [Pct.17 lit.k) modificată prin HCEC1175 din 13.10.17, MO390-395/10.11.17 art.2000; în vigoare 13.10.17]
 
   Rubricile specificate la lit. j) se completează personal de fiecare susţinător al candidatului. În cazul în care susținătorul, din motive obiective, nu poate să completeze personal datele solicitate, acestea sînt completate de membrul grupului de inițiativă sau de o altă persoană împuternicită să colecteze semnăturile, semnătura în lista de subscripție fiind aplicată personal de susținător, iar în caz de imposibilitate de un reprezentant al acestuia.
    [Pct.17 în redacția HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
    18. Numele şi prenumele, anul naşterii, domiciliul candidatului se indică în baza actului de identitate valabil. Pentru candidatul care are şi domiciliu, şi reşedinţă, în perioada valabilităţii reşedinţei, se indică adresa conform înregistrării la reşedinţă.
    [Pct.18 modificat prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
   
19. Datele privind funcţia şi locul de muncă se indică în baza înscrisurilor din carnetul de muncă. În cazul în care candidatul activează în cadrul mai multor unităţi, se va indica funcţia deţinută la locul de muncă de bază.
    [Pct.19 modificat prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
   
20. Profesia (ocupaţia) se indică conform diplomei, certificatului, atestatului sau al altor acte ce confirmă profesia. În cazul în care candidatul deţine două sau mai multe profesii, se va înscrie doar una dintre ele.
    [Pct.20 modificat prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
Secţiunea 4. Întocmirea (completarea) listelor de
 subscripţie pentru iniţierea referendumului
    21. Lista de subscripţie pentru iniţierea referendumului conţine în mod obligatoriu:
    a) tipul referendumului;
    b) numărul listei de subscripţie;
    c) problema supusă referendumului;
    d) numele şi prenumele membrului grupului de iniţiativă care colectează semnăturile;
    e) localitatea unde are loc colectarea semnăturilor;
    f) menţiuni despre modalitatea de completare a listei de subscripție de către susținători, precum și accepțiunea privind prelucrarea datelor personale ale acestora, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
    [Pct.21 lit.f) în redacția HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
   
g) mențiuni privind responsabilitățile colectorului în procesul de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal ale susținătorilor, conform rigorilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal, precum și mențiunea despre autenticitatea datelor din lista de subscripţie şi semnătura persoanei care colectează semnăturile;
    [Pct.21 lit.g) în redacția HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
   
h) ştampila autorităţii administraţiei publice locale respective;
    [Pct.21 lit.h) în redacția HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
   
i) numărul curent, numele şi prenumele, anul naşterii, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, data la care semnează în listă şi semnătura susţinătorului referendumului;
    [Pct.21 lit.i) în redacția HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
   
j) notă (se înscriu erorile identificate sau mențiuni privind completarea datelor solicitate de către membrul grupului de inițiativă sau de o altă persoană împuternicită să colecteze semnăturile, precum și în cazul aplicării semnăturii de un reprezentant al susținătorului).
    [Pct.21 lit.j) introdusă prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
   
Rubricile specificate la lit. i) se completează personal de fiecare susţinător al referendumului. În cazul în care, din motive obiective, susținătorul nu poate să completeze personal datele solicitate, acestea sînt completate de membrul grupului de inițiativă, semnătura în lista de subscripție fiind aplicată personal de susținător, iar în caz de imposibilitate de un reprezentant al acestuia.
    [Pct.21 alineat modificat prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
    22. Fiecare listă pentru susţinerea iniţierii referendumului conţine în mod obligatoriu întrebarea sau întrebările preconizate a fi supuse referendumului.
    23. Lista de subscripţie conţine doar semnăturile susţinătorilor care domiciliază într-o singură localitate.
    24. Persoana  care colectează semnăturile face o menţiune, pe fiecare foaie din listele de subscripţie, de atestare a faptului că semnăturile au fost colectate personal şi că identitatea persoanelor ale căror nume apar  în liste a fost verificată, în baza actului de identitate, personal de către colector.
    25. Persoana care colectează semnăturile semnează fiecare foaie din listele de subscripţie în prezenţa conducătorului autorităţii administraţiei publice locale pe al cărei teritoriu s-au colectat semnăturile.
Secţiunea 5. Autentificarea listelor de subscripţie
pentru inițierea referendumului
    [Secțiunea 5 titlul modificat prin HCEC1175 din 13.10.17, MO390-395/10.11.17 art.2000; în vigoare 13.10.17]
    26. După ce persoana care colectează semnăturile semnează lista de subscripţie, ea se autentifică prin aplicarea ştampilei autorităţii administraţiei publice locale respective pe al cărei teritoriu s-au colectat semnăturile. Conducătorul autorității administrației publice locale sau persoana împuternicită în modul corespunzător va autentifica listele de subscripție cît mai curînd posibil sau într-un termen care nu va depăși 5 zile calendaristice de la data depunerii cererii de către grupul de inițiativă privind autentificarea listelor de subscripție.
    [Pct.26 modificat prin HCEC1175 din 13.10.17, MO390-395/10.11.17 art.2000; în vigoare 13.10.17]
    [Pct.26 modificat prin HCEC150 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1657; în vigoare 30.08.16]

    27. În cazul în care listele de subscripţie sînt completate cu erori, conducătorul autorităţii administraţiei publice locale va face menţiunea respectivă, va confirma aceasta prin semnătura personală şi va aplica ştampila autorităţii administraţiei publice locale.
    28. În cazul în care în lista de subscripţie sînt incluse persoane private de dreptul de a alege, persoane care nu au domiciliu pe teritoriul respectiv, persoane fictive sau persoane care au fost înscrise în alte liste, conducătorul autorităţii administraţiei publice locale radiază persoanele respective din lista de subscripţie cu indicarea temeiului excluderii în rubrica „Notă”.
    29. Refuzul neîntemeiat al conducătorului autorităţii administraţiei publice locale de a autentifica listele de subscripţie poate fi contestat în instanţa de judecată. În perioada de colectare a semnăturilor pentru inițierea referendumului contestarea acțiunilor/inacțiunilor autorității administrației publice locale în procesul de autentificare a listelor de subscripție se asimilează unui litigiu electoral, fiind contestate direct în instanța de judecată, conform prevederilor stabilite de Capitolul 12 din Codul electoral, care se aplică în modul corespunzător.
    În acest caz, subiecți cu drept de a contesta acțiunile/inacțiunile autorității administrației publice locale în procesul de autentificare a listelor de subscripție sînt conducătorul grupului de inițiativă sau colectorul, membru al grupului de inițiativă a cărui listă conducătorul autorității administrației publice locale refuză să o autentifice. Grupul de iniţiativă are dreptul să prezinte organului electoral competent copiile de pe aceste liste de subscripţie, cu anexarea copiei de pe cererea de chemare în judecată înregistrată de instanţa respectivă. În cazul în care se stabileşte că numărul de semnături este insuficient pentru iniţierea unui referendum, iar numărul semnăturilor din listele de subscripţie contestate poate influenţa decizia organului electoral, organul electoral va amîna adoptarea deciziei pînă la emiterea unei hotărîri judecătoreşti irevocabile.
    [Pct.29 modificat prin HCEC1175 din 13.10.17, MO390-395/10.11.17 art.2000; în vigoare 13.10.17]
    [Pct.29 modificat prin HCEC150 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1657; în vigoare 30.08.16]
    [Pct.29 modificat prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]

Capitolul III. Modul de prezentare şi verificare
a listelor de subscripţie
    30. După finalizarea colectării semnăturilor pentru susţinerea desfăşurării referendumului, dar nu mai tîrziu de ultima zi a termenului de colectare, indicată în legitimaţiile colectorilor, grupul de iniţiativă prezintă Comisiei Electorale Centrale procesul-verbal cu privire la totalizarea procedurii de colectare a semnăturilor şi listele de subscripţie numerotate şi sistematizate pe raioane şi localităţi pe teritoriul cărora au fost colectate semnăturile.
    31. Listele de subscripţie pentru susţinerea candidatului trebuie să conţină semnăturile:
    [Pct.30 modificat prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
    a) a cel puţin 2000 şi cel mult 2500 de persoane cu drept de vot – la alegerea deputatului în Parlament;
    b) a cel puţin 15000 și nu mai mult de 25000 de alegători din cel puţin jumătate din numărul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea ale Republicii Moldova în care au fost colectate nu mai puţin de 600 de semnături – la alegerea Președintelui Republicii Moldova;
    [Pct.30 lit.b) introdusă prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533, lit.b)-c) devin lit.c)-d; în vigoare 18.08.16]
    c) a 2 la sută din numărul alegătorilor din circumscripţia respectivă, împărţit la numărul de mandate pentru consiliul respectiv, dar nu mai puţin de 50 de persoane – la alegerea consilierului în consiliul local;
    d) a 5 la sută din numărul alegătorilor din circumscripţia respectivă, dar nu mai puţin de 150 de persoane şi nu mai mult de 10 000 de persoane – la alegerea primarului.
    32. Listele de subscripţie pentru susţinerea iniţierii referendumului trebuie să conţină semnăturile:
    a) a cel puţin 200 000 de cetăţeni ai Republicii Moldova cu drept de vot – în cazul oricărui tip de referendum republican, cu excepţia celui constituţional, căruia i se aplică prevederile art. 141 alin. (1) lit. a) din Constituţie;
    b) a 10 la sută din numărul cetăţenilor cu drept de vot care domiciliază pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective – în cazul referendumului local.
    33. Listele de subscripţie se depun:
    a) la Comisia Electorală Centrală – în cazul susţinerii candidatului la alegerea Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova şi a iniţierii referendumului republican;
    [Pct.33 lit.a) modificată prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
    b) la consiliul electoral de circumscripţie – în cazul susţinerii candidatului independent la alegerile locale;
    c) la consiliul local respectiv sau la autoritatea reprezentativă a unităţii administrativ-teritoriale cu statut special – în cazul susţinerii iniţierii referendumului local, cu excepţia susţinerii iniţierii referendumului local pentru revocarea primarului;
    d) la judecătoria de sector (raională) sau municipală – în cazul susţinerii iniţierii referendumului local pentru revocarea primarului.
    34. La recepţionarea materialelor, Comisia de recepționare, în componența căreia se includ membrii CEC și funcționari ai Aparatului CEC, instituită prin dispoziția președintelui CEC, verifică corespunderea numărului de liste de subscripţie cu numărul indicat în procesul-verbal cu privire la totalizarea procedurii de colectare a semnăturilor susţinătorilor referendumului republican şi indică în documentul (procesul-verbal) de predare-primire numărul de liste de subscripţie recepţionate, completate şi neutilizate, numărul de semnături declarate ale susţinătorilor referendumului, data şi ora primirii listelor de subscripţie.
    [Pct.34 modificat prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
    35. Organul electoral, după caz instanţa de judecată sau autoritatea administraţiei publice locale va supune verificării autenticitatea semnăturilor din listele de subscripţie în limita numărului stabilit la pct. 31 – 32 din prezentul Regulament. În cazul prezentării listelor de subscripţie ce conţin un număr mai mare de semnături decît cel stabilit, autoritatea competentă va verifica, aleatoriu, autenticitatea semnăturilor colectate în limita numărului maxim prevăzut, celelalte semnături colectate peste plafonul stabilit nu se verifică.
    36. Termenul de depunere a listelor de subscripţie cu semnăturile cetăţenilor la organul respectiv pentru verificare este:
    a) cel mai tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor – în cazul susţinerii candidatului la alegerile parlamentare, prezidențiale sau locale;
    [Pct.36 lit.a) modificată prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
    b) după expirarea termenului de colectare a semnăturilor – în cazul susţinerii iniţierii referendumului (republican - de la 2 la 3 luni; local – de la 30 la 60 de zile).
    37. În cazul susţinerii candidatului la una din funcțiile elective specificate la pct. 2 din prezentul regulament, listele de subscripţie se depun la organul electoral respectiv împreună cu documentele necesare pentru înregistrarea candidaţilor.
    [Pct.37 modificat prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
    38. În cazul susţinerii iniţierii referendumului, listele de subscripţie se depun nu mai tîrziu de ultima zi a termenului de colectare a semnăturilor la organul respectiv împreună cu procesul-verbal întocmit de grupul de iniţiativă în care se indică data înregistrării grupului de iniţiativă, numărul de semnături colectate, data încheierii colectării semnăturilor.
    39. Nu se admite depunerea listelor de subscripţie suplimentare după ce organul respectiv a primit şi a înregistrat listele de subscripţie.
    40. După depunerea listelor de subscripţie la organul respectiv, acesta verifică autenticitatea semnăturilor de pe listele de subscripţie care i-au fost prezentate, dreptul de vot al persoanelor înscrise în liste, adresa domiciliului:
    a) în termen de 5 zile, dar nu mai tîrziu de termenul prevăzut pentru înregistrare – în cazul susținerii candidatului la alegeri;
    [Pct.40 lit.a) în redacția HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
    b) în termen de 15 zile – în cazul iniţierii referendumului.
    41. Dacă la verificarea listelor de subscripţie se depistează semnături false sau semnături repetate în mai multe liste, persoane care nu au dreptul la vot, persoane fictive sau care nu au domiciliu pe teritoriul respectiv, semnăturile persoanelor menţionate se consideră nevalabile şi se exclud.
    42. Listele de subscripţie întocmite pînă la data începerii perioadei de desemnare a candidaţilor sau a înregistrării grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova sau iniţierea referendumului, listele de subscripţie care nu au fost semnate de colectorul semnăturilor în modul stabilit la punctul 25 din prezentul Regulament, precum şi listele pentru inițierea referendumului ce nu au fost autentificate prin ştampila autorităţii administraţiei publice locale se consideră nule şi neavenite.
    [Pct.42 modificat prin HCEC1175 din 13.10.17, MO390-395/10.11.17 art.2000; în vigoare 13.10.17]
    [Pct.42 modificat prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]

    43. După verificarea listelor de subscripţie, organul respectiv întocmeşte o notă informativă privind rezultatele verificării listelor de subscripţie prezentate pentru susţinerea candidatului la alegeri sau iniţierii referendumului (conform modelului arătat în Anexele nr. 5 şi 6 la prezentul Regulament) şi o aduce la cunoştinţa persoanelor interesate.
    [Pct.43 modificat prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
    44. După expirarea termenului de 6 luni din data înregistrării candidatului la alegeri sau adoptării hotărîrii de către Comisia Electorală Centrală privind iniţierea sau respingerea referendumului republican, listele de subscripţie se nimicesc. În cazul referendumurilor locale, termenul de 6 luni se aplică de la data adoptării deciziei de către consiliul local sau instanţa de judecată. În cazul în care hotărîrile de iniţiere/desfăşurare a referendumului se contestă în instanţa de judecată sau materialele se remit altor organe competente, listele de subscripţie se vor păstra pînă la soluţionarea definitivă a cauzei şi/ori emiterii unei hotărîri judecătoreşti irevocabile.
    [Pct.44 modificat prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
    45. Dacă la verificarea listelor de subscripţie se constată că nu este prezentat numărul necesar de semnături sau, în urma excluderii semnăturilor nevalabile, numărul lor s-a redus faţă de plafonul minim prevăzut la punctul 31-32 din prezentul     Regulament, organul respectiv adoptă o hotărîre prin care respinge:
    a) înregistrarea candidatului la alegeri, comunicîndu-i hotărîrea respectivă în termen de 24 de ore de la adoptare;
    [Pct.45 lit.a) modificată prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
    b) propunerea de a efectua referendumul, anulînd înregistrarea grupului de iniţiativă.
    46. În cazul în care candidatul la alegeri sau membrii grupului de iniţiativă nu sînt de acord cu hotărîrea organului respectiv, aceasta poate fi contestată în organele electorale ierarhic superioare sau în instanţa de judecată conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.46 modificat prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
Capitolul IV. Responsabilitatea persoanelor
care colectează semnăturile şi ale susţinătorilor
    47. Persoanele care colectează semnăturile sînt responsabile de asigurarea autenticităţii datelor din listele de subscripţie şi sînt obligate să-i comunice cetăţeanului că acesta poate semna doar într-o singură listă de subscripţie, cu excepţia cazurilor prevăzute la punctul 4 din prezentul Regulament.
    48. Colectorul va asigura, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, confidențialitatea și conformitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale susținătorilor din listele de subscripție, la care are acces și nu va utiliza/prelucra datele în alte scopuri decît cel stabilit, precum și nu va dezvălui datele de care a luat cunoștință în activitatea sa, nici după încetarea calității de colector.
    [Pct.48 introdus prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]
    49. Pentru nerespectarea dispozițiilor ce vizează domeniul protecției datelor cu caracter personal, colectorul poartă răspundere conform legislației în vigoare. În cazul survenirii răspunderii, aceasta se aplică de către organele abilitate, în limita acțiunilor/inacțiunilor săvîrșite de către colector.
    [Pct.49 introdus prin HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]

   
anexa nr.1

    anexa nr.2

    [
Anexa nr.2 în redacția HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]

   
anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HCEC1175 din 13.10.17, MO390-395/10.11.17 art.2000; în vigoare 13.10.17]
    [Anexa nr.3 în redacția HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]

   
anexa nr.4
    [Anexa nr.4 în redacția HCEC118 din 18.08.16, MO306-313/16.09.16 art.1533; în vigoare 18.08.16]

   
anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin HCEC1175 din 13.10.17, MO390-395/10.11.17 art.2000; în vigoare 13.10.17]

    anexa nr.6