HGC936/2014
ID intern unic:  355454
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 936
din  13.11.2014
privind modificarea şi completarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 15.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 344     art Nr : 1003     Data intrarii in vigoare : 01.09.2014
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) anexa nr.1:
    a) notele la tabelul nr.1:
    se completează cu punctul 11 cu următorul cuprins:
    „11. La noţiunea „cadre didactice din învăţămîntul preşcolar”, indicată în poziţia unu, se atribuie: educatorii, metodiştii, conducătorii muzicali, cadrele didactice de sprijin, logopezii şi defectologii.”;
    la punctul 2:
    cuvintele „alte cadre didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, secundar, special şi extraşcolar” se substituie cu cuvintele „alte cadre didactice din instituţiile de învăţămînt preuniversitar”;
    cuvintele „compartimentul II”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „poziţia doi”, la cazul gramatical corespunzător;
    literele a) şi g) se exclud;
    la ultimul alineat, după cuvintele „şi pentru” se introduce textul „educatorii din instituţiile raportate la formele de învăţămînt indicate la lit.b)-lit.i),”;
    b) tabelul nr.6:
    la poziţia 6, ultima subpoziţie se exclude;
    se completează cu poziţia 61 cu următorul cuprins:
„61.

Pentru personalul din instituțiile de învățămînt preuniversitar din partea stîngă a Nistrului și municipiul Bender, subordonate Ministerului Educației, precum și din Gimnaziul „Anatol Codru”, comuna Molovata Nouă, din Liceul Teoretic „Vlad Ioviță”, comuna Cocieri, și din Liceul Teoretic, comuna Doroțcaia, raionul Dubăsari

1000 lei”;

    2) la punctul 4 din notele la tabelul nr.1 din anexa nr.2, cifrele „700” şi „300” se substituie, respectiv, cu cifrele „1100” şi „600”;
    3) în tabelul nr.1 din anexa nr.5, textul „1 octombrie 2014” se substituie cu textul „1 septembrie 2014”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.104-108, art.371), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) la punctul 8 subpunctul 1) alineatul doi, după cuvintele „plata sporului” se introduce textul „pentru performanţa colectivă, începînd cu plata sporului pentru semestrul I al anului 2015,”;
    2) la punctul 11 subpunctul 5) alineatul trei, după cuvintele „se alocă anual” se introduce textul „ , începînd cu 1 martie 2015,”.
    3. Prevederile punctului 1 din prezenta hotărîre se aplică începînd cu 1 septembrie 2014.

    PRIM-MINISTRU                                                                Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                              Anatol Arapu

    Nr. 936. Chişinău, 13 noiembrie 2014.