OSVC474/2014
ID intern unic:  355462
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 474
din  10.11.2014
cu privire la completarea  anexei nr. 11
la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea declaraţiei vamale în detaliu
Publicat : 15.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 344     art Nr : 1597     Data intrarii in vigoare : 10.11.2014
    Întru asigurarea aplicării uniforme a legislaţiei fiscale şi vamale în vigoare şi în temeiul prevederilor art.12 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în temeiul pct.7,8 din Regulamentul Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1.  Anexa nr.11 „Codurile procedurilor vamale” la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009, se completează cu codul procedurilor vamale, după cum urmează:
71
Antrepozit vamal
7196

Plasarea mărfurilor străine în regim vamal “antrepozit vamal”, anterior plasate in destinatia vamala “magazin duty-free”.    2. Direcţia dezvoltarea informaţională şi Î.S. “Vamservinform” vor opera completarea corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    7. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                                 Tudor BALIŢCHI

    Nr. 474-O. Chişinău, 10 noiembrie 2014.