HGC919/2014
ID intern unic:  355622
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 919
din  17.11.2014
cu privire la reorganizarea unei instituţii rezidenţiale
Publicat : 28.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 352-357     art Nr : 1039
    În temeiul art.21 alin.(3) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634) şi art.6 alin.(1) lit.a1) şi art.14 alin.(1) lit.b) din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Ministerului Educaţiei şi Ministerului Sănătăţii de reorganizare prin transformare a Şcolii-internat sanatoriale, s. Ivancea, r-nul Orhei, din subordinea Ministerului Educaţie în Centrul de reabilitare pentru copii din s. Ivancea, r-nul Orhei, în subordinea Ministerului Sănătăţii.
    2. Se transmite, cu titlu gratuit, din gestiunea Ministerului Educaţiei în gestiunea Ministerului Sănătăţii toate bunurile Şcolii-internat sanatoriale, s. Ivancea, r-nul Orhei, inclusiv terenul aferent.
    3. Ministerul Educaţiei, în comun cu Ministerul Sănătăţii, va institui comisia de primire-predare a bunurilor şcolii reorganizate şi, începînd cu 1 decembrie 2014, va asigura transmiterea acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.
    4. Ministerul Finanţelor, în comun cu Ministerul Educaţiei, va asigura redirecţionarea alocaţiilor financiare prevăzute în bugetul de stat Ministerului Educaţiei pentru Şcoala-internat sanatorială, s. Ivancea, r-nul Orhei, pe anul 2014, spre Ministerul Sănătăţii.
    5. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va asigura modificarea documentaţiei cadastrale, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
    6. Din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.162, art.721), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia „Şcoala-internat sanatorială, s. Ivancea, r-nul Orhei” se exclude.
    7. Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr 397 din 31 mai 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 95, art. 458), cu modificările şi completările ulterioare, se completează în final cu poziţia „Centrul de reabilitare pentru copii din s. Ivancea, r-nul Orhei”.
    8. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei şi Ministerului Sănătăţii.

    PRIM-MINISTRU                                                    Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                     Andrei Usatîi

    Nr. 919. Chişinău, 17 noiembrie  2014.