OSVC330/2014
ID intern unic:  355636
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 330
din  30.07.2014
cu privire la aprobarea normelor tehnice de perfectare,
control şi evidenţă a Carnetului ATA şi completarea unor
acte normative de Serviciul Vamal
Publicat : 28.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 352-357     art Nr : 1659     Data intrarii in vigoare : 03.11.2014
    În scopul implementării Convenţiei privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990, Legii nr.253-XVI din 05.12.2008, Hotărîrii Guvernului nr.495 din 14.08.2009 cu privire la desemnarea asociaţiei emitente şi asociaţiei garante a titlurilor de admitere temporară (Carnetele ATA şi CPD),
ORDON:
    1. Se aprobă Metodologia de perfectare a Carnetului ATA, conform anexei nr.1 la prezentul ordin.
    2. Se aprobă Instrucţiunea privind controlul şi evidenţa operaţiunilor de vămuire cu Carnetele ATA, conform anexei nr.2 la prezentul ordin.
    3. Anexa nr.14 la „Normele tehnice privind implementarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 (Monitorul Oficial nr. 197-200/876 din 31.12.2009), se completează cu următoarele înscrieri:
168

Carnet ATA prevăzut de Convenţia privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990.


    4. Şefii birourilor vamale vor asigura respectarea prevederilor prezentului ordin.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie Direcţiei destinaţii vamale din cadrul Departamentului venituri şi control vamal.
    6. Se abrogă:
    − Ordinul Serviciului Vamal nr. 252-O din 29.06.2010 „Cu privire la procedura de evidenţă şi control al operaţiunilor de vămuire cu Carnete ATA”;
    − Ordinul Serviciului Vamal nr. 183-O din 17.05.2010 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de vămuire a mărfurilor transportate sub acoperirea Carnetului ATA”.
    7. Prezentul ordin intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                       Tudor BALIŢCHI

    Nr. 330-O. Chişinău, 30 IULIE 2014.


Anexa nr.1
la Ordinul Serviciului Vamal
nr. 330 din 30.07.2014

METODOLOGIA
de perfectare a Carnetului ATA
I. Dispoziţii generale
    1. Procedura de vămuire a mărfurilor transportate sub acoperirea Carnetului ATA este elaborată în conformitate cu prevederile Convenţiei privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990 (în continuare - Convenţia), Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XV din 20.07.2000, Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind admiterea temporară nr. 253-XVI din 05.12.2008, Hotărîrii Guvernului cu privire la desemnarea asociaţiei emitente şi asociaţiei garante a titlurilor de admitere temporară (Carnete ATA) nr. 495 din 14.08.2009 şi determină procedura de control vamal al mărfurilor admise/exportate temporar în/din teritoriul vamal al Republicii Moldova cu utilizarea titlurilor de admitere temporară - carnete ATA.
    2. Vămuirea mărfurilor transportate sub acoperirea Carnetului ATA se efectuează la posturile vamale de frontieră.
    3. În prezenta Metodologie sunt utilizaţi termenii definiţi în Convenţie şi legislaţia vamală a Republicii Moldova în vigoare.
    4. Mărfurile care cad sub incidenţa Carnetului ATA la admiterea temporară şi exportul temporar al acestora în/din Republica Moldova sunt stipulate în anexele Convenţiei care se aplică în conformitate cu rezervele formulate în Legea nr. 253-XVI din 05.12.2008 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind admiterea temporară, precum şi următoarele excepţii:
    Se interzice importul/introducerea, exportul/scoaterea:
    a) mărfurilor prohibite sau restricţionate conform legislaţiei în vigoare;
    b) mărfurilor în privinţa cărora nu au fost finisate toate etapele de vămuire;
    c) mărfurilor transportate cu încălcarea prevederilor Convenţiei, ale Codului vamal şi altor reglementări vamale în vigoare.
    5. Carnetul ATA perfectat în modul corespunzător se acceptă spre perfectare de către organul vamal. Carnetul ATA substituie declaraţia vamală în detaliu şi documentul de garanţie ce asigură achitarea obligaţiilor vamale exigibile.
    6. Mărfurile transportate sub acoperirea Carnetului ATA în regim vamal de tranzit internaţional, pe teritoriul Republicii Moldova, vor fi vămuite conform procedurii naţionale de tranzit, în baza Ordinului Serviciului Vamal nr. 288-O din 20.12.2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.28-30/72 din 17.02.2006).
    7. Termenul de valabilitate a Carnetului ATA nu poate depăşi un an de la data eliberării acestuia de către asociaţia emitentă. Termenul de admitere temporară/export temporar a mărfurilor sub acoperirea Carnetului ATA nu poate depăşi termenul de valabilitate indicat în carnetul respectiv.
    8. Carnetele ATA nu sunt acceptate spre perfectare pentru trafic poştal şi mărfuri neînsoţite.
    9. Mărfurile transportate sub acoperirea Carnetului ATA pot fi utilizate numai în scopurile stabilite în rubrica C a primei pagini de pe coperta Carnetului ATA.
    10. Din momentul eliberării Carnetului ATA, nu se admite modificarea şi completarea listei mărfurilor enumerate pe versoul copertei carnetului şi, dacă este cazul, pe filele suplimentare anexate la aceasta (lista generală). Aceste modificări pot fi efectuate numai cu acordul organului ce a eliberat carnetul.
    11. Din momentul acceptării de către organul vamal a Carnetului ATA în vederea vămuirii mărfurilor, nu se admit modificari în carnet fără acordul organelor vamale. Organele vamale pot autoriza operarea modificărilor în carnet, a datelor ce se referă la tipul mijlocului de transport, înlocuirea persoanei care reprezintă titularul Carnetului ATA şi alte modificări ce nu afectează schimbările în acţiunile/operaţiunile definitivate cu referire la un anumit Carnet ATA.
    12. La examinarea Carnetului ATA organele vamale verifică corectitudinea completării acestuia şi corespunderea operaţiunii de transportare în cauză prevederilor Convenţiei şi ale actelor normative în vigoare.
    13. Organele vamale efectuează controlul documentar şi fizic al mărfurilor transportate sub acoperirea Carnetului ATA şi în cazul respectării tuturor cerinţelor de completare a acestuia acceptă carnetul spre perfectare. 
    14. Cînd Carnetul ATA este completat într-o altă limbă decît cea de stat, organul vamal poate cere o traducere autorizată a acestuia.
    15. În cazul în care la efectuarea controlului vamal sunt depistate nereguli care împiedică continuarea operaţiunii de transportare sub acoperirea Carnetului ATA, mărfurile în cauză pot fi plasate sub altă destinaţie vamală în condiţiile legii.
    16. Înregistrarea şi evidenţa Carnetelor ATA de către organele vamale se efectuează conform Anexei nr.2 la prezentul ordin „Instrucţiunea privind controlul şi evidenţa operaţiunilor de vămuire cu Carnetele ATA”.
    17. Numărul de înregistrare al Carnetului ATA atribuit de către organele vamale va avea următoare structură:
«ÕÕÕÕ / YY / ZZZZZZ»|XXXXXXXXX
                 1      2       3              4
    Unde:
    1 - codul postului vamal conform nomenclatorului oficial;
    2 - ultimele două cifre ale anului curent;
    3 - numărul de ordine din registrul de evidenţă
    4 - numărul Carnetului ATA, atribuit de către asociaţia emitentă din caseta «a» a rubricii G de pe prima pagină a copertei.
    18. Termenul pentru reexport/reintroducere a mărfurilor transportate sub acoperirea Carnetului ATA se determină de către organele vamale ţinînd cont tipul mărfurilor conform prevederilor din anexele la Convenţie (art.4 al Cap.III din Anexa B. 1; art.5 al Cap. III din Anexa B.2; art. 6 al Cap. II din Anexa B.3; art. 5 al Cap. III din Anexa B.5; art.5 al cap. III din Anexa B.6; art.4 al Cap. III din Anexa B.7; art.5 al Cap. III din Anexa B.9; art. 6 al Cap. III din Anexa D; art. 8 al Cap. III din Anexa E) şi nu poate să depăşească termenul de valabilitate al acestui carnet.
    19. Carnetul ATA se prezintă organelor vamale pentru perfectare, dacă este cazul, împreună cu actele necesare (documente prevăzute de alte tratate internaţionale) în scopuri vamale.
    20. Controlul asupra respectării termenului de admitere temporară se efectuează de către biroul vamal (în continuare biroul vamal de control) unde a fost perfectat Carnetul ATA.
    21. Mărfurile plasate sub regim de admitere temporară pot fi reexportate:
    a) în unul sau mai multe transporturi;
    b) printr-un alt organ vamal decît cel de admitere/export temporar.
II. Exportul temporar de mărfuri
    22. Colaboratorul vamal la efectuarea controlului Carnetului ATA verifică dacă rubricile „A - G” ale voletului detaşabil de culoare galbenă „exportation” sunt completate în modul corespunzător.
    23. În cazul acceptării plasării mărfurilor în procedura de export temporar, utilizînd Carnetul ATA colaboratorul vamal desfăşoară următoarele activităţi succesive:
    a) verifică conformitatea datelor introduse în rubricile „A – G” şi lista generală de pe voletul detaşabil de culoare galbenă „exportation” a Carnetului ATA, cu informaţiile cuprinse în prima şi a doua pagină de pe copertă, precum şi decide asupra efectuării controlului fizic al mărfurilor, conform legislaţiei în vigoare;
    b) completează rubrica H „Certificat de către autoritatea vamală la plecare”, de pe prima pagină a copertei Carnetului ATA (dacă acesta este utilizat pentru exportul primului lot de produse) se înscrie:
    - în rubrica «a” - numerele de ordine a mărfurilor din lista generală a Carnetului ATA, declarate la export temporar;
    - în rubrica «b” - o marcă „X” în drept cu caseta „Da”, dacă de către autoritatea vamală s-a efectuat controlul fizic al mărfurilor, sau în drept cu caseta „Nu” în cazul în care controlul fizic al mărfurilor nu se efectuează;
    - în rubrica «c” - numărul de înregistrare atribuit Carnetului ATA;
    - în rubrica «d” - denumirea, codul postului vamal, şi locul amplasării autorităţii vamale care a autorizat procedura de export temporar, data curentă în formatul an / lună / zi, semnătura şi ştampila personală;
    c) în rubrica 7 a listei generale de pe versoul primei coperte a Carnetului ATA, inclusiv pe foile suplimentare (dacă există) la aceasta, înscrie numerele de ordine din rubrica nr.1 din lista generală corespunzătoare mărfurilor exportate, numerele sigiliilor vamale şi cantitatea acestora. Dacă nu sunt aplicate sigilii vamale se face menţiunea F/S (fără sigilii) şi menţiunea referitor la modul de transport;
    d) completează rubrica H a voletului detaşabil de culoare galbenă «exportation» prin înscrierea:
    - în rubrica «b” - a datei-limită, în format an / lună / zi pentru reintroducerea de mărfuri;
    - în rubrica «c” - a denumirii şi codului postului vamal la care s-a autorizat plasarea mărfurilor în regim vamal de export temporar;
    - în rubrica «d” - a numărului de înregistrare a voletului detaşabil de export al Carnetului ATA care se formează prin suplinirea numărului de înregistrare a Carnetului ATA după semnul „/” cu numărul de ordine corespunzător operaţiunii de export efectuate cu Carnetul ATA respectiv, de la cifra 1 (prima operaţiune) în ordine crescîndă; alte remarci utile controlului şi evidenţei operaţiunii;
    e) completează cotorul nedetaşabil  de culoare galbenă „exportation” al Carnetului ATA prin înscrierea:
    - în caseta 1 - a numerelor de ordine din coloana 1 a listei generale corespunzătoare mărfurilor exportate;
    - în caseta 2 - a datei-limită, în format an / lună / zi, pentru reintroducerea de mărfuri care  corespunde cîmpului „b” din rubrica „H” a voletului detaşabil de culoare galbenă pentru export;
    - în caseta 3 - a numărului de înregistrare din cîmpul „d” al rubricii „H” a voletului detaşabil de export de culoare galbenă al Carnetului ATA sau alte remarci utile controlului şi evidenţei operaţiunii;
    - în caseta 4 - a denumirii biroului vamal de control;
    - în caseta 5 - a denumirii şi codului postului vamal în care a fost perfectat Carnetul ATA;
    - în caseta 6 - data la care mărfurile au părăsit efectiv teritoriul ţării;
    - în caseta 7 - a semnăturii şi ştampilei personale;
    f) completează rubrica „H” a voletului detaşabil de culoare galbenă „reimportation” prin înscrierea:
    - în cîmpul «b”, denumirea şi localitatea amplasării biroului vamal, la care mărfurile exportate se vor afla la control;
    - în cîmpul «c”, a numărului de înregistrare din cîmpul „d” al rubricii „H” a voletului detaşabil de export de culoare galbenă „exportation”.
    g) înscrie în coloana 7 a listei generale de pe versoul voletului detaşabil de culoare galbenă „exportation” al Carnetului ATA şi pe filele suplimentare de culoare galbenă la aceasta, precum şi în coloana 3 din cotorul nedetaşabil „exportation” corespunzător voletului, numerele şi cantitatea sigiliilor vamale. Dacă nu sunt aplicate sigilii vamale se face menţiunea F/S (fără sigilii) şi menţiunea referitor la modul de transport;
    h) detaşează din Carnetul ATA voletul galben „exportation” şi filele complementare la lista generală de mărfuri de culoare galbenă (dacă există) pentru păstrarea în evidenţele biroului vamal timp de 3 ani;
    i) fotocopiile efectuate de pe prima pagină a copertei Carnetului ATA, de pe lista generală şi filele complimentare la aceasta (dacă există), a voletului detaşabil „exportation” şi a cotorului nedetaşabil galben corespunzător voletului vor fi păstrate la biroul vamal de control în vederea evidenţei operaţiunii;
    j) returnează deţinătorului Carnetul ATA perfectat corespunzător pentru scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal.
III. Plasarea mărfurilor exportate temporar
sub o altă destinaţie vamală

    24. În cazul în care mărfurile exportate temporar nu sunt reintroduse pe teritoriul vamal, acestea urmează a fi plasate sub o altă destinaţie vamală admisă conform legislaţiei în vigoare. Vămuirea acestor mărfuri se efectuează la biroul vamal de control cu prezentarea concomitent cu declaraţia vamală a actelor necesare în scopuri vamale şi a Carnetului ATA respectiv.
    25. Colaboratorul vamal al biroului vamal de control desfăşoară următoarele activităţi succesive:
    a) verifică concordanţa între datele din declaraţie vamală cu alte acte relevante;
    b)  în cazul vămuirii tuturor mărfurilor din lista generală, recunoaşte faptul nevalabilităţii voletul detaşabil de culoare galbenă „reimportation” şi cotorul corespunzător prin indicarea în acestea:
    - a sintagmei „a se considera nevalabil în baza modificării regimului”, a numărului şi datei documentului vamal în cîmpul „c” rubrica „H” a voletului detaşabil de culoare galbenă „reimportation” şi în cîmpul 2 al cotorului corespunzător;
    - denumirii biroului vamal, datei în format an/lună/zi, aplică semnătura şi ştampila personală în cîmpul „c” rubrica „H” a voletului detaşabil de culoare galbenă „reimportation” şi completează corespunzător cîmpurile 3, 4, 5 şi 6 ale cotorului corespunzător;
    c) detaşează voletul galben „reimportation” şi filele suplimentare la lista generală (dacă există) şi le ataşează la voletul galben „exportation” şi filele complimentare la acesta (dacă există) ;
    d) returnează Carnetul ATA perfectat corespunzător deţinătorului acestuia.
    26. În cazul vămuirii doar unor anumite mărfuri din cele exportate, se introduce numărul şi data actului vamal în cîmpul „c” rubrica „H” a voletului detaşabil de culoare galbenă „reimportation” şi în cîmpul 2 al cotorului corespunzător, menţionînd numărul şi numerele de ordine din lista generală cărora li sa schimbat regimul. Datele respective se înscriu şi în registrul de evidenţă (ATA).
IV. Reintroducerea mărfurilor exportate temporar
    27. Mărfurile exportate temporar de pe teritoriul vamal sub acoperirea Carnetului ATA urmează a fi  reintroduse utilizînd acelaşi carnet, în termenul stabilit.
    28. La reintroducerea mărfurilor colaboratorul vamal desfăşoară următoarele activităţi succesive:
    a) verifică concordanţa între datele din carnet cu alte acte relevante;
    b) verifică datele introduse în rubricile A - G ale voletului galben „reimportation”;
    c) verifică integritatea sigiliilor vamale, dacă au fost aplicate;
    d) examinează mijlocul de transport şi efectuează controlul fizic al mărfurilor indicate în cîmpurile „a” şi „b” a rubricii „F” al voletului galben „reimportation”, întru stabilirea concordanţei datelor;
    e) verifică vămuirea mărfurilor în conformitate cu prezenta Metodologie;
    f) completează rubrica „H” a voletului galben „reimportation” prin introducerea în cîmpul „c”:
    - a numărului de înregistrare a voletului detaşabil de reintroducere al Carnetului ATA care se formează prin suplinirea numărului de înregistrare a carnetului după semnul „/” cu numărul de ordine corespunzător operaţiunii de reintroducere efectuate cu Carnetul ATA respectiv, de la cifra 1 (prima operaţiune) în ordine crescătoare;
    - a denumirii, codului postului vamal, semnăturii şi ştampilei personale a colaboratorului vamal;
    - a datei curente în formatul an / lună / zi - considerată a fi data pentru reintroducerea mărfurilor;
    g) completează cotorul nedetaşabil de culoare galbenă „reimportation” al Carnetului  ATA prin înscrierea în acesta:
    - în cîmpul 1 - a numerelor corespunzătoare poziţiei mărfurilor din lista generală a voletului de culoare galbenă „reimportation”, precum şi a numărului sau numerelor de înregistrare a voletelor galbene „exportation” în baza cărora aceste mărfuri au fost exportate;
    - în cîmpul 2 - numărul de înregistrare a voletului de culoare galbenă „exportation” sub acoperirea căruia au fost exportate mărfurile;
    - în coloana 2 - alte menţiuni, inclusiv rechizitele actelor vamale, precum şi numărul sau numerele mărfurilor conform listei generale şi filelor complimentare la aceasta, vămuite prin alte acte vamale (după caz);
    - în coloana 3 - a  denumirii biroului vamal de control;
    - în coloana 4 - a denumirii şi codului postului vamal;
    - în coloana 5 - a datei curente în formatul an / lună / zi, considerată a fi data reintroducerii mărfurilor;
    - în coloana 6 - a semnăturii şi ştampilei personale;
    h) în cazul reintroducerii doar a unor anumitor mărfuri din cele exportate temporar, transcrie informaţia din cîmpurile „b” şi „c” rubrica „H” a voletului de culoare galbenă «reimportation” în cîmpurile „b” şi „c” rubrica „H” a următorului volet de culoare galbenă „reimportation” din Carnetul ATA;
    i) înregistrează rezultatele acţiunilor efectuate în registrul de evidenţă (ATA);
    j) detaşează voletul galben „reimportation” şi filele suplimentare la lista generală (dacă există). Prin urmare, la organul vamal de intrare se vor păstra fotocopiile actelor prelevate (autentificate prin aplicarea ştampilei personale a colaboratorului vamal ca „corespunzătoare originalului”), iar originalele se vor remite biroului vamal de control pentru finisarea procedurii şi înregistrarea rezultatelor în registru de evidenţă (ATA);
    k) returnează Carnetul ATA, perfectat corespunzător, deţinătorului acestuia.
    29. Mărfurile indicate în cîmpurile «a” şi „b” rubrica „F” a voletului galben detaşabil „reimportation” şi în cîmpul 1 al cotorului corespunzător, se consideră reintroduse cînd cîmpul „c” rubrica „H” al acestui  volet şi cîmpul 6 al cotorului respectiv conţin semnătura şi ştampila personală a colaboratorului vamal.
V. Admiterea temporară a mărfurilor
    30. Colaboratorul vamal responsabil verifică Carnetul ATA conform procedurii stabilite pentru a constata că:
    a) rubricile A - G a voletului alb „іmportation” sunt completate corespunzător;
    b) mărfurile enumerate în lista generală şi filele complimentare la aceasta corespund scopului declarat şi corespund prevederilor Convenţiei.
    31. În cazul acceptării admiterii temporare a mărfurilor utilizînd Carnetul ATA, colaboratorul vamal desfăşoară următoarele activităţi succesive:
    a) completează registrul de evidenţă (ATA);
    b) copiile de pe prima pagină a copertei Carnetului ATA, de pe lista generală de mărfuri şi filelor complimentare la aceasta (dacă există), actele de transport şi comerciale aferente operaţiunii se cuplează în set ce se păstrează în organul vamal;
    c) examinează mijlocul de transport şi efectuează controlul fizic al mărfurilor. În cazul în care nu au fost aplicate sigilii, se efectuează un control fizic detaliat;
    d) verifică sigiliile aplicate în ţara de expediţie, le identifică cu cele însemnate în coloana 7 a listei generale de pe pagina doi a copertei şi filelor complimentare;
    e) completează rubrica „H” a voletului alb „іmportation”, după cum urmează:
    - în cîmpul «b” - data-limită a reexportului mărfurilor în format an / lună / zi, conform;
    - în cîmpul «c” - numărul de înregistrare a Carnetului ATA;
    - în cîmpul «d” - a numărului de înregistrare a voletului detaşabil „importation” al Carnetului ATA, care se formează prin suplinirea numărului de înregistrare a Carnetului ATA după semnul „/” cu numărul de ordine corespunzător operaţiunii de admitere temporară efectuate cu Carnetul ATA respectiv, de la cifra 1 (prima operaţiune) în ordine crescîndă;
    - a denumirii şi codului postului vamal;
    - data curentă în formatul an / lună / zi;
    - semnătura şi ştampila personală a colaboratorului vamal.
    f) completează cotorul alb „importation”, după cum urmează:
    - în cîmpul 1 - numerele de ordine din coloana 1 a listei generale corespunzătoare mărfurilor admise temporar;
    - în cîmpul 2 - data-limită, în format an / lună / zi, pentru reexportul  mărfurilor care  corespunde cîmpului «b” din rubrica „H” a voletului alb „importation”;
    - în cîmpul 3 -  numărul de înregistrare din cîmpul „c” rubrica „H” a voletului alb „importation”;
    - în cîmpul 4 - numărul de înregistrare al voletului „importation” din cîmpul „d” rubrica „H” al acestuia;
    - în cîmpul 5 - denumirea biroului vamal de control;
    - în cîmpul 6 - a denumirii şi codului postului vamal;
    - în cîmpul 7 - data curentă în formatul an / lună / zi, care va fi considerată de la data admiterii temporare;
    - în cîmpul 8 - a semnăturii şi ştampilei personale;
    g) completează rubrica „H” a voletului alb „reexportation”, după cum urmează:
    - în cîmpul «e” - denumirea şi codul biroului de control;
    - în cîmpul «f” - numărul de înregistrare a voletului „importation” din cîmpul „d” rubrica „H” al acestuia;
    h) introduce în registru de evidenţă (ATA):
    - rezultatele acţiunilor efectuate;
    - datele de pe prima pagină a copertei Carnetului ATA;
    - descrierea succintă a mărfurilor admise temporar, cantitatea şi valoarea acestora conform listei generale de pe versoul voletului alb „importation” şi filelor complimentare la aceasta;
    i) pe baza datelor din cîmpul „b” rubrica „F” a voletului alb „importation”, din documentele de transport şi comerciale introduce în registrul de evidenţă (ATA) informaţia despre locul (locurile) de utilizare a mărfurilor;
    j) detaşează voletul alb „importation” şi filele complimentare corespunzătoare listei generale de mărfuri de culoare albă (dacă există) pentru păstrarea în evidenţele biroului vamal timp de 3 ani;
    k) returnează Carnetul ATA perfectat corespunzător deţinătorului acestuia.
    32. În cazul în care se atestă faptul că mărfurile, integral sau parţial nu pot fi plasate în admitere temporară cu utilizarea Carnetului ATA, acestea pot fi plasate sub o altă destinaţie vamală admisă conform legii.
    33. Mărfurile menţionate în cîmpul „a” rubrica „F” a voletului alb „importation” şi cîmpul 1 al cotorului respectiv, se consideră plasate sub regim de admitere temporară, cînd în cîmpul „d” rubrica „H” al voletului şi în cîmpul 8 al cotorului sunt aplicate ştampila personală şi semnătura colaboratorului vamal.
VI. Plasarea mărfurilor admise temporar
sub o altă destinaţie vamală

    34. În cazul în care mărfurile (sau o parte din ele) admise temporar pe teritoriul vamal sub acoperirea Carnetului ATA nu sunt reexportate, acestea urmează a fi plasate sub o altă destinaţie vamală admisă de legislaţie.
    35. Colaboratorul vamal responsabil al postului vamal unde a fost depusă declaraţia (orice post vamal, inclusiv intern, abilitat să perfecteze declaraţii vamale în detaliu), va înscri numărul Carnetului ATA în rubrica 40 a declaraţiei vamale în detaliu şi în borderoul documentelor anexate cu înscrierea codului documentului, în conformitate cu prevederile anexei nr.14 la „Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiilor vamale în detaliu” (aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009), va perfecta Carnetul ATA efectuînd următoarele activităţi succesive:
    a) verifică corectitudinea datelor privind mărfurile declarate;
    b) în cazul vămuirii tuturor mărfurilor din lista generală, recunoaşte faptul nevalabilităţii voletului detaşabil de culoare albă „reexportation” şi cotorul corespunzător prin indicarea în acestea a sintagmei „a se considera nevalabil”, a numărului şi datei documentului vamal în cîmpul «f” rubrica „H” a voletului detaşabil „reexportation” şi în caseta 2 a cotorului corespunzător:
    - indică denumirea organului vamal, a datei în format an/lună/zi, aplică semnătura şi ştampila personală în cîmpul „f” rubrica „H” a voletului detaşabil de culoare albă „reexportation”;
    - introduce rezultatele acţiunilor efectuate (numărul şi data actului vamal) în registrele de evidenţă a Carnetelor ATA;
    - detaşează voletul alb „reexportation” şi filele suplimentare la lista generală (dacă există) şi îl ataşează la voletul „importation” şi filele complimentare la acesta;
    - returnează Carnetul ATA perfectat corespunzător deţinătorului acestuia.
    36. În cazul în care mărfurile admise temporar, folosind Carnetul ATA, nu sunt plasate integral sub o altă destinaţie vamală, colaboratorul vamal introduce numărul şi data declaraţiei vamale în cîmpul «c” rubrica „H” a voletului detaşabil de culoare albă „reexportation” şi în cîmpul 2 al cotorului corespunzător, menţionînd numărul şi numerele de ordine din lista generală cărora li s-a schimbat regimul.
    37. Originalele voletelor perfectate, fotocopiile de pe prima pagină a copertei Carnetului ATA, de pe lista generală şi filele complimentare la aceasta (dacă există) se remit de către biroul vamal ce a perfectat declaraţia vamală în detaliu în termen de maximum 5 zile (în cazul cînd acesta nu este în biroul vamal de control), prin intermediul Aparatului Central al Serviciului Vamal (Secţia administrare tranzit), pe adresa biroului vamal de control, iar o fotocopie a acestora se  anexază la declaraţia vamală respectivă.
    38. Biroul vamal de control verifică concordanţa între datele primite de la biroul vamal ce a perfectat declaraţia vamală în detaliu cu datele deţinute în evidenţa sa. Înregistrează rezultatele acţiunilor efectuate în registrul de evidenţă cu menţionarea numărului şi datei declaraţiei vamale în detaliu.
VII. Reexportul mărfurilor admise temporar
    39. Mărfurile admise temporar pe teritoriul vamal urmează a fi reexportate utilizînd acelaşi carnet în termenul stabilit.
    40. Vămuirea mărfurilor reexportate se efectuează cu respectarea prevederilor Convenţiei şi a legislaţiei în vigoare.
    41. În cazul prezentării mărfurilor pentru perfectarea reexportului, colaboratorul vamal desfăşoară următoarele activităţi succesive:
    a) verifică concordanţa între datele din carnet cu alte acte relevante;
    b) verifică datele introduse în rubricile A - G a voletului alb „reexportation” referitor la mărfurile admise temporar;
    c) verifică termenul de valabilitate a Carnetului ATA şi termenul de reexport;
    d) efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru verificarea corespunderii acestora celor din cîmpul „a” rubrica „F” din voletul alb „reexportation”;
    e) verifică efectuarea vămuirii mărfurilor admise temporar conform procedurii stabilite;
    f) completează rubrica „H” a voletului de scoatere a mărfurilor anterior introduse „reexportation” prin indicarea:
    - în cîmpul «b” - a numerelor de ordine din lista generală corespunzătoare mărfurilor admise temporar dar nereexportate sau a rechizitelor documentului vamal;
    - în «c” - a rechizitelor cererii de plată înaintată Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova de către organele vamale şi a numerelor de ordine ale mărfurilor corespunzătoare din lista generală de pe voletul „importation”, dacă o astfel de cerere a fost înaintată;
    - în «d” - a numărului de înregistrare a voletului detaşabil de reexport al Carnetului ATA „reexportation” care se formează prin suplinirea numărului de înregistrare a acestuia după semnul „/” cu numărul de ordine corespunzător operaţiunii de export, de la cifra 1 (prima operaţiune) în ordine crescîndă;
    - în «f” - denumirea şi codul organului vamal prin care mărfurile sunt scoase din teritoriul vamal, data curentă în format an / lună / zi, semnătura şi ştampila personală.
    g) completează cotorul alb corespunzător „reexportation”:
    - în cîmpul 1 - numerele de ordine corespunzătoare mărfurilor din lista generală şi  numărul sau numerele de înregistrare a voletelor albe în baza cărora aceste mărfuri au fost introduse în ţară;
    - în cîmpul 2 - numerele de ordine corespunzătoare poziţiilor din lista generală a voletului alb de introducere dar care nu sunt reexportate sau rechizitele documentului vamal;
    - în cîmpul 3 - rechizitele cererii de plată înaintată Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova de către organele vamale şi a numerelor de ordine al mărfurilor corespunzătoare din lista generală de pe voletul „importation”, dacă o astfel de cerere a fost înaintată;
    - în cîmpul 4 - numărul de înregistrare a voletului detaşabil de reexport al Carnetului ATA «reexportation» din cîmpul „d” rubrica „H” al acestuia;
    - în cîmpul 5 - denumirea şi codul organului vamal de control;
    - în cîmpul 6 - denumirea şi codul biroului vamal prin care mărfurile părăsesc teritoriul vamal;
    - în cîmpul 7 - data curentă în formatul an / lună / zi, care se va considera data reexportului;
    - în cîmpul 8 - semnătura şi ştampila personală.
    h) transferă, în caz de reexport parţial de mărfuri anterior admise temporar, informaţia din cîmpurile „e” şi „f” rubrica „H” a voletului alb „reexportation” în cîmpurile „e” şi „f” rubrica „H” a noului volet alb „reexportation”;
    i) înregistrează rezultatele acţiunilor efectuate în registrul de evidenţă (ATA);
    j) detaşează din Carnetul ATA voletul alb de scoatere a mărfurilor anterior admise „reexportation” şi filele complimentare respective (dacă există) şi le remite în adresa biroului vamal de control, fotocopiile acestora, autentificate cu semnătura şi ştampila personală, se vor păstra în evidenţa organului vamal ce a perfectat operaţiunea. În cazul în care organul vamal prin care mărfurile părăsesc teritoriul ţării este subordonat biroului vamal de control, voletele detaşate din Carnetul ATA se ataşează la voletele corespunzătoare „importation”;
    k) returnează deţinătorului Carnetul ATA perfectat corespunzător.
    42. Mărfurile menţionate în cîmpul „a” rubrica „F” a voletului alb „reexportation” şi în cîmpul 1 al cotorului corespunzător se consideră reexportate dacă în cîmpul „f” rubrica „H” a voletului alb „reexportation” şi în cîmpul 8 al cotorului corespunzător figurează semnătura şi ştampila personală a colaboratorului vamal.
VIII. Garantarea obligaţiei vamale
    43. Drept asociaţie emitentă şi garantă a Carnetelor ATA în Republica Moldova este Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (CCI) desemnată conform  prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 495 din 14.08.2009.
    44. Camera de Comerţ şi Industrie al Republicii Moldova garantează Serviciului Vamal plata sumei totale a drepturilor de import/export şi a celorlalte sume reclamate în cazul nerespectării condiţiilor stabilite pentru admiterea temporară/exportul temporar al mărfurilor scoase/introduse de/pe teritoriul vamal sub acoperirea Carnetelor ATA. CCI este obligată, la cererea organelor vamale, să plătească împreună şi solidar cu persoanele care datorează drepturilor de import/export devenite exigibile.
    45. Procedura de stingere a obligaţiei vamale şi perceperea drepturilor de import/export se realizează conform prevederilor Convenţiei şi reglementărilor vamale în vigoare.
    46. Controlul şi procedurile vamale în partea nereglementată de prezenta Metodologie se efectuează în conformitate cu prevederile Convenţiei şi legislaţiei în vigoare. 
IX. Distrugerea, pierderea sau furtul
Carnetului ATA
    47. În cazul distrugerii, pierderii sau furtului Carnetului ATA, organul vamal, în evidenţele căruia se află Carnetul ATA, în baza demersului asociaţiei emitente va accepta documentul substituent. Termenul de valabilitate al documentului substituient va expira în aceeaşi zi ca şi termenul de valabilitate al originalului.
X. Perfecterea Carnetului ATA substituient
    48. Dacă se prevede că operaţia de admitere temporară să depăşească termenul de valabilitate a Carnetului ATA, titularul respectivului titlu nefiind în măsură să reexporte mărfurile în această perioadă, asociaţia emitentă a acestui titlu poate elibera un titlu înlocuitor. Carnetul ATA substituient va fi supus controlului autorităţilor vamale ale părţilor contractante interesate.
    49. Substituirea carnetului iniţial cu un alt titlu înlocuitor are loc la decizia Aparatului Central al Serviciului Vamal, în baza unei cereri întemeiate a titularului Carnetului ATA sau reprezentantului său.
    50. În cazul în care sunt depistate nereguli care împiedică continuarea procedurii sub acoperirea Carnetului ATA, mărfurile pot fi plasate sub o altă destinaţie vamală în condiţiile legii.
    51. Colaboratorul vamal va accepta titlul înlocuitor numai în caz că rubricile A - G a voletului alb „importation” sunt completate corespunzător.
    52. În cazul acceptării admiterii temporare a mărfurilor utilizînd Carnetul ATA substituient  colaboratorul vamal desfăşoară următoarele activităţi succesive:
    a) verifică termenul de valabilitate a Carnetului ATA substituient şi termenul de reexport;
    b) completează rubrica „H” a voletului alb «importation” după cum urmează:
    - în cîmpul „b” - data-limită a reexportului mărfurilor în format an / lună / zi;
    - în cîmpul „c” - numărul de înregistrare a Carnetului ATA substituient;
    - în cîmpul „d” - a numărului de înregistrare a voletului detaşabil „importation” al Carnetului ATA substituient, care se formează prin suplinirea numărului de înregistrare a Carnetului ATA substituient după semnul „/” cu numărul de ordine „2”, corespunzător operaţiunii de admitere temporară efectuate cu Carnetul ATA substituient;
    - a denumirii şi codului postului vamal;
    - data curentă în formatul an / lună / zi;
    - semnătura şi ştampila personală a colaboratorului vamal;
    c) completează cotorul alb „importation” după cum urmează:
    - în cîmpul 1 - numerele de ordine din coloana 1 a listei generale corespunzătoare mărfurilor admise temporar;
    - în cîmpul 2 - data-limită, în format an / lună / zi, pentru reexportul  mărfurilor care  corespunde cîmpului „b” din rubrica „H” al voletului alb „importation”;
    - în cîmpul 3 -  numărul de înregistrare din cîmpul „c” al rubricii „H” al voletului alb „importation”;
    - în cîmpul 4 - numărul de înregistrare al voletului „importation” din cîmpul „d” rubrica „H” al acestuia;
    - în cîmpul 5 - denumirea biroului vamal de control;
    - în cîmpul 6 - a denumirii şi codului postului vamal;
    - în cîmpul 7 - data curentă în formatul an / lună / zi, care va fi considerată de la data admiterii temporare;
    - în cîmpul 8 - a semnăturii şi ştampilei personale.
    d) completează rubrica „H” a voletului alb „reexpor-tation”după cum urmează:
    - în cîmpul „e” - denumirea şi codul biroului de control;
    - în cîmpul „f” - numărul de înregistrare al voletului „importation” din cîmpul „d” rubrica „H” al acestuia;
    e) copiile de pe prima pagină a copertei Carnetului ATA substituient, de pe lista generală de mărfuri şi filelor complimentare la aceasta (dacă există), împreună cu voletul alb „importation” detaşat, se cuplează în set cu copiile carnetului iniţial  şi se păstrează în evidenţele biroului vamal timp de 3 ani;
    f) completează registrul de evidenţă (ATA);
    g) returnează Carnetul ATA substituient, perfectat corespunzător, deţinătorului acestuia.

Anexa nr.2
la Ordinul Serviciului Vamal
nr. 330 din 30.07.2014

INSTRUCȚIUNE
privind controlul şi evidenţa operaţiunilor de vămuire
cu Carnetele ATA
I. Controlul operaţiunilor de vămuire a
mărfurilor transportate sub acoperirea Carnetului ATA
    1. Prezenta Instrucţiune stabileşte procedura de control vamal şi evidenţă a operaţiunilor de vămuire a mărfurilor transportate sub acoperirea Carnetului ATA (în continuare - Instrucţiunea ATA). 
    2. Stabilirea şi controlul respectării termenului de admitere temporară a mărfurilor transportate sub acoperirea Carnetului ATA se efectuează de către biroul vamal de control. La stabilirea termenului de admitere temporară/export temporar se ia în consideraţie termenul de valabilitate a Carnetului ATA şi termenul de reexport al mărfurilor în conformitate cu anexele aplicabile din Convenţe (Cap. III, art. 4 alin. 1 din Anexa B.1; Cap. III, art. 5 din Anexa B.2; Cap. II, art. 6 din Anexa B.3; Cap.III, art. 5 din Anexa B.5; Cap. III, art. 5 din Anexa B.6; Cap. III, art. 4 din Anexa B.7; Cap. III, art. 5 din Anexa B. 9; Cap. III, art. 6 din Anexa D; Cap. III, art.8 din Anexa E).
    3. Termenul de admitere temporară/export temporar acordat iniţial poate fi prelungit la decizia Serviciului Vamal, în baza unei cereri întemeiate a titularului Carnetului ATA, sau a reprezentantului său, dar nu poate depăşi termenul de valabilitate a acestuia.
    4. La expirarea termenului de admitere temporară/export temporar sau de valabilitate a Carnetului ATA, mărfurile pot fi plasate sub o altă destinaţie vamală în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    5. Mărfurile transportate sub acoperirea Carnetului ATA nu se pot afla în acelaşi habitaclu de marfă cu mărfurile transportate sub acoperirea Carnetului TIR (art. 8, Convenţia TIR din 14.11.1975), sau sub acoperirea unui document de tranzit naţional. În cazul depistării a astfel de situaţii mărfurile urmează a fi separate în habitacluri de marfă diferite.
    6. La trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor sub acoperirea Carnetelor ATA se va efectua controlul fizic al mărfurilor. Efectuarea controlului fizic va depinde de caracteristicile mărfii, a mijloacelor de transport, actelor de însoţire a mărfii, criteriile de risc şi de prevederile normative în vigoare.
    7. Birourile vamale de control, la solicitarea reprezentantului Carnetului ATA (persoanelor menţionate în rubrica „B” de pe coperta Carnetului ATA), vor autentifica fotocopiile copertei Carnetului ATA, a listei generale, voletele şi cotoarele necesare, întru argumentarea şederii bunurilor rămase pe teritoriul de admitere temporară fără acoperirea Carnetului ATA, utilizat la scoaterea/reintroducerea parţială a mărfurilor admise/exportate temporar, prin înscrierea pe fotocopii de către persoana desemnată a sintagmei „conform originalului” data, semnătura şi va aplica ştampila personală.
    8. Fotocopiile actelor de trăsură aferente unei tranzacţii, listei generale şi filelor suplimentate, a copertei carnetului, se vor păstra ataşate voletului detaşabil corespunzător, la biroul vamal care a efectuat operaţiunea de vămuire, fiind autentificate cu ştampila personală a colaboratorului vamal.
    9. Regimul de admitere temporară/export temporar se consideră încheiat total după perfectarea corespunzătoare a reexportului/reintroducerii şi confirmat total după primirea de către biroul vamal de control a voletului detaşabil corespunzător operaţiunii în original sau a probelor alternative în care figurează întreaga cantitate de marfă.
    10. Regimul de admitere temporară/export temporar se consideră încheiat parţial după perfectarea corespunzătoare a reexportului/reintroducerii şi confirmat parţial prin primirea de către biroul vamal de control a voletului detaşabil corespunzător operaţiunii în original sau a probelor alternative. În aceste cazuri mărfurile rămîn sub control vamal iar regimul se consideră nefinisat. Acceptarea probelor de ordin alternativ se va coordona în prealabil în scris cu Aparatul Central al Serviciului Vamal.
II.Evidenţă operaţiunilor cu utilizarea
Carnetului ATA
    11. Evidenţa operaţiunilor efectuate sub acoperirea Carnetelor ATA se va efectua în baza Registrului de evidenţă ATA, conform anexei nr.1 la prezenta Instrucţiune.
    12. Controlul asupra încheierii operaţiunii în termen este în sarcina biroului vamal de control, unde a fost acceptată destinaţia de admitere temporară sau de export temporar.
    13. În cazul în care Biroul vamal de control nu a intrat în posesia dovezilor precum că marfa a fost vămuită sau reexportată/reimportată acesta va întocmi o reclamaţie adresată asociaţiei garante (Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova) privind achitarea drepturilor de import/export devenite exigibile, ce se datorează faptului că mărfurile sub acoperirea Сarnetului ATA nu au fost reexportate/reimportate în termenele stabilite de Convenţia ATA. În reclamaţia respectivă se va indica cuantumul drepturilor de import/export pasibile de achitare, în cazul în care asociaţia garantă nu prezintă dovezi privind reimportul/reexportul mărfurilor pe/din teritoriul vamal al Republicii Moldova.
    14. Încălcarea prevederilor destinaţiei sau operaţiunii vamale autorizate vor fi cercetate şi sancţionate conform prevederilor normative în vigoare de către organul vamal la care a fost depistată încălcarea.
III.Procedura de raportare
    15. Raportarea trimestrială de către birourile vamale privind datele despre admiterea temporară şi exportul temporar cu Carnete ATA se va efectua pînă la data de 5 a lunii ulterioare trimestrului de raportat, adresată Aparatului Central al Serviciului Vamal, conform Raportului operativ sub forma stabilită în anexa nr.2 la prezenta Instrucţiune, care va fi remis la adresa electronică s.sgt@customs.gov.md.
    16. Evidenţa şi raportarea trimestrială, pînă la data de 15 a lunii ulterioare trimestrului de raportat, conducerii Serviciului Vamal a numărului total pe sistem a procedurilor utilizînd Carnete ATA se va efectua de către Direcţia destinaţii vamale din cadrul aparatului central al Serviciului Vamal, conform Raportului managerial în forma stabilită în anexa nr.3 la prezenta Instrucţiune.
    17. Subdiviziunea responsabilă din cadrul Aparatului Central al Serviciului Vamal va expedia la adresa electronică a Camerei de Comerţ şi Industrie ata@chamber.md, pînă la data de 25 a lunii ulterioare trimestrului de raportat conducerii Serviciului Vamal, o copie a raportului managerial prezentat conducerii Serviciului Vamal.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3