HGM971/2014
ID intern unic:  355682
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 971
din  17.11.2014
pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea
contingentelor tarifare la importul/exportul mărfurilor în/din
Republica Moldova şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 04.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 358-363     art Nr : 1052
    MODIFICAT
   
HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG785 din 22.06.16, MO169-183/24.06.16 art.840


    În scopul implementării Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 şi ratificat prin Legea nr.112 din 2 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.185-199, art.442), precum şi pentru reglementarea importului/exportului mărfurilor în regim preferenţial, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind administrarea contingentelor tarifare la  importul/exportul mărfurilor în/din Republica Moldova, conform anexei nr. 1.
    2. Serviciul Vamal se abilitează cu funcţia de gestionare a contingentelor tarifare pentru importul/exportul mărfurilor în/din Republica Moldova.
    3. Controlul asupra modului de executare a prezentei hotărîri revine Ministerului Economiei şi Ministerului Finanţelor.
    4. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                             Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                            Andrian Candu
    Ministrul finanţelor                                                             Anatol Arapu
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                       Vasile Bumacov

    Nr. 971. Chişinău, 17 noiembrie 2014.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 971
din 17 noiembrie 2014
REGULAMENT
privind administrarea contingentelor tarifare la 
importul/exportul mărfurilor în/din Republica Moldova
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament determină procedura de funcţionare a sistemului de gestionare a contingentelor tarifare care se aplică la importul/exportul mărfurilor originare în/din ţările membre ale Uniunii Europene.
    2. În sensul prezentului Regulament, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:
    cotă tarifară – volum de mărfuri, exprimat cantitativ sau valoric, ce poate fi pus în liberă circulaţie cu reducerea sau exonerarea de taxele vamale;
    valabilitatea cotei – intervalul de timp în care, pentru mărfurile ce fac obiectul cotei tarifare, poate fi acceptată punerea în liberă circulaţie cu reducerea sau exonerarea de taxele vamale;
    cerere de alocare – solicitare de aplicare a reducerii sau exonerării de taxele vamale în cadrul unei cote tarifare, care constă în înregistrarea declaraţiei vamale în Sistemului Informaţional Integrat Vamal (în continuare – SIIV) „Asycuda World”, completată corespunzător şi acceptată de organul vamal.
    3.  Sistemul de gestionare a cotelor tarifare se bazează pe prevederile art.6 din Regulamentul (CE) nr.55/2008 al Consiliului din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor preferinţe comerciale autonome pentru RM şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.980/2005 şi a Deciziei 2005/924/CE a Comisiei (în continuare – Regulamentul (CE) nr.55/2008), ale Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (în continuare – Acord de Asociere), ale art. 32 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 şi ale art. 27 din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal.
    4. Serviciul Vamal administrează sistemul contingentelor tarifare prin intermediul SIIV „Asycuda World”.
    5. Serviciul Vamal asigură publicarea şi actualizarea datelor privind soldurile curente ale contingentelor tarifare pe pagina sa web, la adresa www.customs.gov.md.
II.  Exportul din Republica Moldova al mărfurilor contingentate
în ţările membre ale Uniunii Europene

    6. Prezentul capitol se aplică la exportul în Uniunea Europeană a mărfurilor specificate în anexele la Acordul de Asociere.
    7. Organele vamale autentifică şi eliberează certificate de circulaţie a mărfurilor EUR.1 în condiţiile prevederilor Acordului de Asociere pentru mărfurile care corespund regulilor de origine stabilite conform Protocolului II la Acordul de Asociere – Definiţia noţiunii de „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă.
    8. Pentru agenţii economici din stînga Nistrului cu înregistrare permanentă sau temporară la Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova, Serviciul Vamal autentifică şi eliberează certificate de origine preferenţiale EUR.1 la exportul mărfurilor în Uniunea Europeană în condiţiile prevederilor Regulamentului (CE) nr.55/2008 pentru mărfurile care corespund regulilor de origine stabilite conform Regulamentului (CEE) nr.2454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a anumitor dispoziţii de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr.2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.
    [Pct.8 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    9. Serviciul Vamal autorizează exportul în cadrul contingentelor tarifare  cu efectuarea obligatorie a controlului vamal documentar, în baza analizei criteriilor de risc şi a controlului fizic. Sistemul de administrare a contingentelor tarifare se bazează pe principiul „primul venit, primul servit”, în baza înregistrării în SIIV „Asycuda World” a declaraţiei vamale.
    [Pct.10 abrogat prin HG785 din 22.06.16, MO169-183/24.06.16 art.840]
    [Pct.11 abrogat prin HG785 din 22.06.16, MO169-183/24.06.16 art.840]
    [Pct.12 abrogat prin HG785 din 22.06.16, MO169-183/24.06.16 art.840]
III. Importul în Republica Moldova al mărfurilor contingentate
din ţările membre ale Uniunii Europene

    13. Cotele tarifare oferite de Republica Moldova la importul mărfurilor din Uniunea Europeană sînt stabilite în anexele la Acordul de Asociere.
    14. Sistemul de administrare a contingentelor tarifare se bazează pe principiul „primul venit, primul servit”, în baza înregistrării în SIIV „Asycuda World” a declaraţiei vamale.
    15. Acordarea preferinţelor tarifare se efectuează în ordinea înregistrării în SIIV „Asycuda World” a declaraţiei vamale şi în limitele cantităţilor indicate.
    16. Serviciul Vamal autorizează plasarea mărfurilor în circulaţie liberă, cu aplicarea cotelor tarifare, după efectuarea obligatorie a controlului vamal documentar, în baza analizei criteriilor de risc şi a controlului fizic.
    17. Responsabilitatea pentru veridicitatea informaţiilor din documentele prezentate în procesul de vămuire revine exclusiv importatorilor.
    18. Documentele care conţin date eronate sau incomplete şi cele completate incorect sau cu corectări nu vor fi acceptate de către organele vamale în cadrul procedurii de vămuire a mărfurilor.

    [Anexa nr.1 abrogată prin HG785 din 22.06.16, MO169-183/24.06.16 art.840]

   
[Anexa nr.2 abrogată prin HG785 din 22.06.16, MO169-183/24.06.16 art.840]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 971
din 17 noiembrie 2014

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 262 din 7 martie 2008 „Privind administrarea cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea Europeană” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 328).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 14 aprilie 2009 „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.262 din 7 martie 2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 78-79, art. 340).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 691 din 20 septembrie 2011 „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.262 din 7 martie 2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 156-159, art. 762).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 286 din 22 aprilie 2014 „Pentru modificarea anexei nr.1 la Regulamentul privind administrarea cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.262 din 7 martie 2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 99-102, art. 312).