OIFPSC1472/2014
ID intern unic:  355765
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1472
din  16.10.2014
privind modificarea şi completarea Ordinului Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat nr. 16 din 14 ianuarie 2013
Publicat : 04.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 358-363     art Nr : 1772     Data intrarii in vigoare : 04.12.2014
ÎNREGISTRAT:
ministrul justiţiei
nr. 1005 din 20 noiembrie 2014
_____________Oleg Efrim


    Întru executarea prevederilor art. 92 alin. (9) şi alin. (11) şi art. 22611 alin. (3) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se modifică şi se completează Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 16 din 14 ianuarie 2013 „Cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art. 22611 din Codul fiscal (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 2013, nr. 15-17, art. 47), după cum urmează:
    1) În titlul Ordinului, după sintagma „nominalizaţi în art.” se completează cu sintagma „92 şi art.”.
    2) Punctul 1 va avea următorul cuprins:
    ”Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru” va furniza Inspectoratului Fiscal Principal de Stat informaţia stabilită de art. 92 alin. (9) şi art. 22611 alin. (2) din Codul fiscal în conformitate cu contractul de prestare a serviciilor informaţionale încheiat cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.”;
    3) Punctul 2 se abrogă;
     4) Punctul 3 va avea următorul cuprins:
    “Se aprobă informaţia ce urmează a fi prezentată în mod obligatoriu Inspectoratului Fiscal Principal de Stat după cum urmează:
    a) de către subiecţii nominalizaţi în art. 22611 din Codul fiscal:
    1) Instituţiile financiare (Anexa nr. 1);
    2) Companiile turistice (Anexa nr. 2);
    3) Companiile de asigurare (Anexa nr. 3); 
    4) Banca Naţională a Moldovei (Anexa nr. 5 şi Anexa nr. 5A);
    5) Notarii şi alte persoane care desfăşoară activitatea notarială (Anexa nr.6);
    6) Executorii judecătoreşti (Anexa nr. 9);
    b) de către subiecţii nominalizaţi în art. 92 din Codul fiscal;
    1) Oficiile cadastrale (Anexa nr. 7);
    2) Casele de amanet (Anexa nr. 8);
    3) Notarii (Anexa nr.6);
    c)  de către subiecţii nominalizaţi în art. 92  şi  22611 din Codul fiscal;
    1) Deţinătorii de registre ale deţinătorilor de valori mobiliare (Anexa nr. 4).
    5) Punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „Informaţia furnizată de către subiecţii nominalizaţi în pct. 3 a prezentului ordin va fi prezentată anual, în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la încheierea anului fiscal.
    Pentru subiecţii nominalizaţi în art. 22611 din Codul fiscal, prima perioadă de raportare va fi începînd cu perioada fiscală 2012, cu excepţia executorilor judecătoreşti, prima perioadă de raportare a cărora va fi pentru anul 2014.
    Pentru subiecţii nominalizaţi în art. 92 din Codul fiscal, prima perioadă de raportare va fi pentru anul fiscal 2014”.
    6) Se completează cu punctul 61, cu următorul cuprins:
    “În cazul modificării structurii şi termenilor de prezentare a informaţiei solicitate, IFPS va aduce la cunoştinţă subiecţilor în termen de 60 de zile pînă la finele anului fiscal de gestiune”;
    7) În anexele nr. 1-6 sintagma „Structura informaţiei prezentate” se substituie cu sintagma „Informaţia prezentată”.
    8) Se completează cu anexele nr. 7, nr. 8, nr. 9 şi nr. 10, expuse în anexa la prezentul ordin.
    2. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat la data intrării în vigoare a prezentului ordin pentru subiecţii nominalizaţi în art. 22611 alin. (2) pct. 9) şi art. 92 alin. (9) şi (11) din Codul fiscal, în termen de 30 (treizeci) zile lucrătoare, va plasa prin intermediul portalului www.fisc.md scrisori explicative privind derularea procesului de prezentare a informaţiei. 
    3. A abroga Ordinul IFPS “Cu privire la aprobarea formularelor ce atestă informaţia privind înstrăinarea activelor de către persoanele fizice” nr. 1263 din 2 noiembrie 2012 (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 248-251, art.1538).
    4. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţă subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Inspectoratelor Fiscale de Stat teritoriale.
    5. Direcţia metodologia impozitelor directe şi impozitare internaţională a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, va asigura înaintarea pe adresa Ministerului Justiţiei a materialelor pentru includerea în Registrul de stat al actelor normative departamentale şi publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    6. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ȘEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                              Ion PRISĂCARU

    Nr. 1472. Chişinău, 16 octombrie 2014.


    anexa