OMFC171/2014
ID intern unic:  355961
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 171
din  12.12.2014
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului
privind certificarea auditorilor interni din sectorul public
Publicat : 19.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 372-384     art Nr : 1852     Data intrarii in vigoare : 19.12.2014
    În vederea realizării prevederilor articolului 29 litera b) şi litera g) din Legea nr. 229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.231-234, art.730),
ORDON:
    1. Se aprobă modificările şi completările la Regulamentul privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.100 din 29 august 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.205-207, art.1132), conform anexei.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                                           Anatol ARAPU

    Nr. 171. Chişinău, 12 decembrie 2014.

Anexa nr.1
la Ordinul ministrului finanţelor
nr. 171 din 12 decembrie 2014
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
la Regulamentul privind certificarea auditorilor
 intern din sectorul public

    1. În anexa nr.1 la Ordinul ministrului finanţelor nr.100 din 29 august 2012:
    1.1. La punctul 4, după cuvîntul „publice,” se adaugă în continuare sintagma „precum şi”;
    1.2. La punctul 5:
    1.2.1. cuvîntul „unsprezece” se substituie cu cuvîntul „şapte”;
    1.2.2. în final, se completează cu sintagma „ , care corespund cerinţelor stipulate în punctul 51”;
    1.3. După punctul 5, se adaugă patru puncte noi cu următorul conţinut:
    „51. Membrii Comisiei corespund următoarelor cerinţe:
    a) studii superioare în domeniul economico-financiar, management, drept sau tehnologii informaţionale;
    b) posedarea limbii de stat.
    52. Membrii Comisiei se numesc pe un termen de trei ani calendaristici şi pot fi reconfirmaţi ulterior nu mai devreme de trei ani de la data expirării celui de-al doilea termen.
    53. Membru al Comisiei nu poate fi persoana, care exercită concomitent funcţia de membru al Consiliului controlului financiar public intern.
    54. Membrul Comisiei, care se află în conflict de interese cu pretendentul, care susţine examenul de calificare, declară în scris acest aspect şi nu participă la activitatea respectivă a Comisiei.”;
    1.4. La punctul 11:
    1.4.1. sintagma „ , în original şi în copie,” se exclude;
    1.4.2. litera a), în final, se completează cu sintagma „- în original”;
    1.4.3. literele b), c) şi d), în final, se completează cu sintagma - în original şi în copie”;
    1.5. La punctul 18:
    1.5.1. sintagma „conformitatea cu cadrul” se substituie cu sintagma „abilităţile pretendentului privind aplicarea cadrului”;
    1.5.2. sintagma „a următoarelor” se substituie cu sintagma „în următoarele”;
    1.6. După punctul 241 se adaugă un punct nou cu următorul conţinut: „ 242. Rezultatele desfăşurării examenului de calificare se plasează pe pagina web a Ministerului Finanţelor în termen de 5 zile lucrătoare de la data desfăşurării probei practice.”;
    1.7. La punctul 29, după cuvîntul „anual” se adaugă în continuare sintagma „sau prin oferirea instruirilor în calitate de formator în domeniul auditului intern şi managementului financiar şi controlului, cu o durată de cel puţin 20 ore anual”;
    1.8. La punctele 29, 30, 31, 32, 33, 34, precum şi la punctul 37 litera b) şi litera f), sintagma „auditorul intern” se completează în continuare cu sintagma „/angajatul unităţii de audit intern”, cu declinările de rigoare.
    2. În anexa nr.2 la Ordinul ministrului finanţelor nr.100 din 29 august 2012, componenţa nominală a Comisiei de certificare a auditorilor interni din sectorul public se modifică după cum urmează:
    „Veronica URSU        -       secretar de stat al Ministerului Finanţelor,
                                               preşedintele Comisiei;
    Nina ONOFREI         -       şef al Direcţiei generale metodologie,
                                               planificare şi analiză, Curtea de Conturi;

    Viorica PRICOP         -       şef adjunct al Direcţiei de armonizare a
                                               controlului financiar public intern, şef al
                                               Serviciului de armonizare a auditului intern
                                               în sectorul public, Ministerul Finanţelor;

    Valeriu BABĂRĂ       -       vicedirector al Inspecţiei Financiare;
    Aliona BÎRCĂ            -       doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                               Catedra contabilitate, Academia de Studii
                                               Economice din Moldova;

    Svetlana DASCAL     -       director al Direcţiei generale audit intern,
                                               Casa Naţională de Asigurări Sociale;
    Anton CERNEI          -       şef al Direcţiei audit intern, Inspectoratul
                                               Fiscal Principal de Stat.”.