OMFA177/2014
ID intern unic:  356053
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 177
din  18.12.2014
cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la
 bugetul public naţional prin sistemul trezorerial
al Ministerului Finanţelor în anul 2015
Publicat : 26.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 386-396     art Nr : 1906     Data intrarii in vigoare : 01.01.2015
    Abrogat din 01.01.16 prin OMF180 din 12.10.15, MO324-329/04.12.15 art.2283    Pentru evidenţa plăţilor achitate la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial în anul 2015,
ORDON:
    1. Se aprobă Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2015.
    2. Se abrogă Ordinul ministrului finanţelor nr.188 din 26 decembrie 2013 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare de la 1 ianuarie 2015.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                              Anatol ARAPU

    Nr. 177. Chişinău, 18 decembrie 2014.


MODUL
de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin
sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2015
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Bugetul public naţional reprezintă un sistem unitar de bugete şi fonduri, ce cuprinde încasările: bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    •  Bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală formează bugetul consolidat central. Bugetele locale cuprind bugetele locale de nivelul întîi (bugetele satelor, comunelor, oraşelor/municipiilor cu excepţia municipiilor Chişinău şi Bălţi) şi bugetele locale de nivelul al doilea (bugetele raionale, bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, bugetele municipale Bălţi şi Chişinău) care în ansamblu formează bugetul consolidat local.
    • Încasările bugetului de stat includ: încasările la componenta de bază, granturile pentru proiectele finanţate din surse externe, veniturile fondurilor speciale şi mijloacele speciale ale instituţiilor bugetare finanţate din bugetul de stat, alte plăţi.
    • Încasările bugetelor  locale includ: încasările la componenta de bază, granturile pentru proiectele finanţate din surse externe, veniturile fondurilor speciale şi mijloacele speciale ale instituţiilor bugetare finanţate de la bugetele  locale, alte plăţi.
    • Încasările bugetului asigurărilor sociale de stat (în continuare BASS) includ: contribuţii de asigurări sociale de stat şi alte plăţi la BASS în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.
    • Încasările fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare FAOAM) includ: mijloacele obţinute din primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi alte plăţi la FAOAM în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.
    2. Pentru asigurarea evidenţei încasărilor bugetului public naţional, Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale utilizează Registrul conturilor trezoreriale de încasări, elaborat în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.
    3. Registrul conturilor trezoreriale de încasări conţine conturile trezoreriale de încasări ale bugetului de stat, bugetelor  locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală. În cazul modificării actelor legislative şi normative, Ministerul Finanţelor actualizează Registrul conturilor trezoreriale de încasări.
    4. Registrul conturilor trezoreriale de încasări se transmite de către Ministerul Finanţelor: Băncii Naţionale a Moldovei şi băncilor comerciale, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serviciului Vamal, Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, care ulterior urmează a fi transmis organelor subordonate pentru călăuză în activitate.
    5. Conform prevederilor art.5 punctul 29, art.7 alin.(5) şi art.84 alin.(4) din Titlul I din Codul fiscal, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, care au subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale, în care se află sediul central, plătesc impozite şi taxe (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, accizelor şi a taxelor destinate transferării în fondul rutier şi a impozitului pe venit din activitatea operaţională) la bugetele  locale de la sediul subdiviziunilor. Astfel, la întocmirea ordinelor de plată în rubrica “codul fiscal al plătitorului” se va indica: codul fiscal al plătitorului/contribuabilului, urmat prin bară “/” de codul subdiviziunii pentru care se efectuează plata.
    6. Contribuabilii dislocaţi/domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova şi care, conform Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.178 din 29 martie 2012 “Privind stabilirea razelor de deservire a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, a direcţiilor de administrare fiscală din subordinea IFS pe municipiul Chişinău şi IFS pe UTA Găgăuzia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.70-71), sînt deserviţi de IFS pe municipiul Chişinău, Direcţia de administrare fiscală Ciocana, achită plăţile aferente bugetului public naţional în modul general stabilit, indicînd în contul trezorerial de venituri, codul beneficiarului de cont – 01 şi codul statistic al localităţii – 0140.”
    7. La achitarea obligaţiilor fiscale, inclusiv a restanţelor la plăţi de bază şi/sau majorări de întîrziere (penalităţi), la bugetul de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi bugetele locale, la perfectarea ordinului de plată destinat transferului bugetar, contribuabilul în rubrica “destinaţia plăţii” urmează să indice după caz sintagma “inclusiv penalitate” sau “penalitate”, indicînd suma care urmează a fi stinsă.
    8. Responsabili de corectitudinea întocmirii documentelor de plată şi virarea plăţilor la bugetul public naţional sînt plătitorii/contribuabilii.
    9. Responsabili de corectitudinea transmiterii documentelor de plată în formă electronică sînt băncile deservente ale plătitorilor.
    10. Sumele achitate incorect şi înregistrate în conturile bancare ale Ministerului Finanţelor – Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale, se reflectă la clasificaţia veniturilor bugetare “Încasări neidentificate”, care ulterior se restituie la conturile bancare ale plătitorilor.
II. PRINCIPALELE MODIFICĂRI ÎN ADMINISTRAREA
VENITURILOR BUGETULUI DE STAT ÎN ANUL 2015

    11. Începînd cu 1 ianuarie 2015:
    - contribuabilii, cu excepţia celor înregistraţi în UTA Găgăuzia, conform prevederilor Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi termenele de implementare prevăzute prin Legea nr. 267 din 1 noiembrie 2013, vor achita la bugetul de stat impozitul pe venit reţinut la sursa de plată (cap.111 §20), impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător (cap.111 §21), impozitul pe venit reţinut din suma dividendelor achitate (cap.111 §22) şi impozitul pe venit din activitatea operaţională (cap.111 §23);
    - cap.122 §61 “Taxa pentru dezvoltarea culturilor nucifere” se exclude. Obligaţiile fiscale neonorate pînă la 31 decembrie 2014 se vor transfera la bugetul de stat cap.122 §40 „Alte încasări”;
    - se completează clasificaţia de venituri bugetare cu cap.122 §70 „Taxa pentru eliberarea actelor permisive de către Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice” conform prevederilor Legii nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare activităţii de întreprinzător prin prisma Legii nr. 129 din 11 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.
III. ÎNCASĂRILE LA BUGETUL DE STAT
(componenta de bază)
    12. Plăţile ce constituie încasări la componenta de bază a bugetului de stat specificate în Anexa nr.1, se vor vira conform următoarelor date bancare:
    Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Contul de plăţi: 33114001;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
    Codul băncii: TREZMD2X;
    Contul trezorerial de încasări: XXX XX XX XXXX.
ХХХ ХХ    ХХ    ХХХХ
I           II        III

    I parte (5 semne) – codul capitolului şi paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare (Anexa nr.1);
    II parte (2 semne) – codul beneficiarului conturilor trezoreriale de încasări (Anexa nr.3);
    III parte (4 semne) – codul statistic al localităţii contribuabilului conform clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale (CUATM).
    13. Contribuabilii, cu excepţia celor înregistraţi în UTA Găgăuzia, vor achita integral la bugetul de stat impozitul pe venit reţinut la sursa de plată (cap.111 §20), impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător (cap.111 §21), impozitul pe venit reţinut din suma dividendelor achitate (cap.111 §22) şi impozitul pe venit din activitatea operaţională (cap.111 §23). În cazul achitării obligaţiilor fiscale pe subdiviziuni, contribuabilul urmează a se conduce de prevederile punctului 5.
    14. Persoanele fizice vor vira accizele la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante) (cap.115 §15), procurate pe teritoriul Republicii Moldova la contul trezorerial de încasări 11515 01 0100.
    15. Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (cap.115 §44) se va vira după locul reşedinţei de bază a persoanei juridice sau după domiciliul persoanei fizice – posesoare de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova.
    16. Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (cap.115 §45) calculată conform art.352 din Codul fiscal va fi transferată de către contribuabili conform prevederilor punctului 12 (cu excepţia prevederilor pct.37 lit.c).
    17. Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale (cap.115 §46), în limita în care acestea nu formează bugetul autorităţii publice Agenţia Naţională Transporturi Auto, se va vira de către Agenţie la contul trezorerial de încasări 11546 00 0100, conform prevederilor punctului 12 (cu excepţia prevederilor pct.37 lit.d).
    18. Taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburant pentru unităţile de transport auto (cap.115 §48) calculată conform art.7.2 al Legii nr.720-XIII din 2 februarie 1996 privind fondul rutier va fi transferată de către agenţii economici conform prevederilor punctului 12.
    19. Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate (cap.115 §55), achitată pentru licenţele eliberate conform art.8 al Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, se va vira la buget în funcţie de localitatea posesorului de licenţă, cu excepţia licenţelor eliberate de administraţia UTA Găgăuzia.
    20. Plata pentru arenda terenurilor cu o altă destinaţie decît cea agricolă (cap.121 §33) se va vira în funcţie de localitatea amplasării terenului.
    21. Taxa de stat pentru cauzele examinate în judecătorii şi percepute de alte organe de resort (cap.122 §11) se va vira în funcţie de localitatea dislocării organului care percepe taxa în cauză.
    22. Taxa de stat pentru actele notariale îndeplinite de notari şi de alte persoane abilitate prin lege (cap.122 §12) se va vira în funcţie de localitatea dislocării birourilor notariale.
    23. Mijloace încasate în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol (cap.122 §50) se vor vira de către contribuabili în funcţie de localitatea unde este amplasat terenul.
    24. Încasările de la investitorii sau proprietarii construcţiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcţie (cap.122 §56) se vor vira de către contribuabili în funcţie de localitatea unde are loc contrucţia.
    25. Plăţile în Fondul republican de susţinere socială a populaţiei se vor vira după cum urmează: plăţile persoanelor juridice care prestează servicii de telefonie mobilă vor fi transferate la cap.122 §58, iar plata suplimentară obligatorie de la perfectarea şi eliberarea certificatului de eliberare al automobilului va fi transferată de către ÎS Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru” la cap.122 §59.
    26. Conform art.29 alin.(2) al Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, plata în fondul de risc (cap.122 §62) se va transfera la contul trezorerial de încasări 12262 00 0100.
    27. Conform Legii nr.190 din 30 septembrie 2011 privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii financiare taxa specială pentru asigurarea stabilităţii financiare (cap.122 §63) va fi transferată de către bănci la contul trezorerial de încasări 12263 00 0100 pînă la 31 ianuarie 2015.
    28. Amenzile aplicate de Inspectoratul naţional de patrulare (cap.123 §02) se vor vira la contul trezorerial de încasări 12302 01 0100, conform prevederilor punctului 12.
    29. Amenzile pentru nerespectarea regulilor transportului de călători, deteriorarea drumurilor auto, a construcţiilor şi utilajelor rutiere, a plantaţiilor aferente drumurilor (cap.123 §06) aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poliţiei se vor vira la contul trezorerial de încasări, format în conformitate cu prevederile punctului 12.
    30. Amenzi aplicate de Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor (cap.123 §22) se va vira de către toţi contribuabilii la contul trezorerial de încasări 12322 00 0100.
    31. Amenzile aplicate de Inspectoratul naţional de patrulare pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video (cap.123 §23) instalate din contul surselor bugetului de stat şi granturilor de la partenerii de dezvoltare se vor vira la contul trezorerial de încasări 12323 01 0100, conform prevederilor punctului 12.
    32. Amenzile aplicate de Poliţia de Frontieră (cap.123 §26) se vor vira la contul trezorerial de încasări 12326 01 0100, conform prevederilor punctului 12.
    33. Mijloacele din privatizarea bunurilor proprietate publică a statului, mijloacele din vînzarea bunurilor proprietate publică a statului şi mijloacele din vînzarea pachetelor de acţiuni şi/sau părţilor sociale (cap.211 §01, 211 §03 şi 211 §05) se vor vira în funcţie de localitatea unde este amplasat bunul supus privatizării sau vînzării.
    34. Mijloacele din privatizare conform proiectelor individuale (cap.211 §09) acumulate prin concurs investiţional se vor vira la contul trezorerial de încasări 21109 00 0100.
    35. Mijloacele băneşti de la privatizarea terenurilor proprietate publică a statului (cap.212 §01) se vor vira în funcţie de localitatea unde este amplasat terenul.
IV. ACHITAREA DREPTURILOR DE IMPORT-EXPORT
ŞI A ALTOR PLĂŢI ADMINISTRATE DE ORGANELE VAMALE
    36. Persoanele juridice şi persoanele fizice, participanţi la activitatea economică externă achită obligaţiile vamale în avans (taxa pe valoarea adăugată, accize, taxe vamale, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale şi a amenzilor aplicate pentru contravenţiile vamale) conform datelor bancare menţionate în punctul 12, cu indicarea contului trezorerial de încasări 11615 20 0130 “Drepturile de import-export achitate în avans”. Termenele şi modul de achitare a drepturilor de import-export sînt prevăzute în art.124 şi 125 al Codului vamal al Republicii Moldova.
    37. Prin derogare de la prevederile punctului 36, se vor vira la alte conturi trezoreriale de încasări următoarele taxe:
    a) plata – garanţie de la drepturile de import-export (cap.116 §10), contul trezorerial de încasări – 11610 20 0130;
    b) taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (cap.115 §43), percepute de către organele vamale la punctele de trecere a frontierei de stat, cont trezorerial de încasări – 11543 20 0130;
    c) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (cap.115 §45), percepute de către organele vamale la punctele de trecere a frontierei de stat, cont trezorerial de încasări – 11545 20 0130;
    d) taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale (cap.115 §46), percepute de către organele vamale la punctele de trecere a frontierei de stat, cont trezorerial de încasări – 11546 20 0130;
    e) vinieta (cap.115 §58), percepute de către organele vamale la punctele de trecere a frontierei de stat, cont trezorerial de încasări – 11558 20 0130;
    f) amenzi şi sancţiuni administrative (cap.123 §01), cont trezorerial de încasări – 12301 20 0130.
V. VENITURILE FONDURILOR SPECIALE, MIJLOACELOR
 SPECIALE, PROIECTELOR FINANŢATE DIN SURSE
 EXTERNE ŞI MIJLOACELE INTRATE TEMPORAR ÎN
POSESIA INSTITUŢIILOR  BUGETARE FINANŢATE
 DE LA BUGETUL DE STAT
    38. Plăţile în fondurile speciale, plăţile aferente mijloacelor speciale, proiectele finanţate din surse externe şi mijloacele intrate temporar în posesia instituţiilor bugetare finanţate de la bugetul de stat, se vor vira la următoarele date bancare:
    Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat Denumirea instituţiei bugetare beneficiare;
    Codul fiscal: codul fiscal al instituţiei bugetare;
    Contul de plăţi: 3359502;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
    Codul băncii: TREZMD2X;
    Contul trezorerial: XXXX XXX XX XXXX XX
XXXX    XXX XX    XXXX    XX
I               II               III          IV

    I parte (4 semne) – codul contului de bilanţ al Planului de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor;
    II parte (5 semne)* – capitolul şi paragraful clasificaţiei de venituri bugetare;
    III parte (4 semne) – codul titularului fondului special/codul instituţiei bugetare de mijloace speciale sau granturi;
    IV parte (2 semne) – codul, care conţine informaţia referitor la clasificaţia bugetară (funcţională, organizaţională B), codul fondului special/tipului de mijloace speciale, codul donatorului extern.
    ____________________
    *  1) Pentru instituţiile bugetare finanţate de la bugetul de stat în a doua parte (5 semne) se va indica:
    granturi interne 411 03
    granturi externe 412 03
    mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor 000 00
    2) Granturi interne pentru proiecte finanţate din surse externe 411 02


    39. Plata în Fondul Ecologic Naţional pentru importul mărfurilor care în procesul utilizării acestora cauzează poluarea mediului, percepută în conformitate cu prevederile Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, se va vira la contul trezorerial de încasări 4501 16103 0284 01.
    40. Plata în Fondul Viei şi Vinului, percepută în conformitate cu prevederile Legii viei şi vinului nr.57 din 10 martie 2006; se va vira la contul trezorerial de încasări 4501 16101 3901 01 (în cazul dat la datele bancare denumirea instituţiei publice beneficiare va fi: Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, codul fiscal: 1013620012945).
VI. ÎNCASĂRILE LA BUGETELE  LOCALE
    41. Plăţile ce constituie încasări la componenta de bază a bugetelor locale, specificate în Anexa nr.2, se vor vira conform următoarelor date bancare:
    Beneficiar: Denumirea trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanţelor (Anexa nr.4);
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Contul de plăţi: conform Anexei nr.4;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
    Codul băncii: TREZMD2X;
    Contul trezorerial de încasări: XXX XX XX XXXX
XXX XX    XX     XXXX
I             II       III

    I parte (5 semne) – codul capitolului şi paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare (Anexa nr.2);
    II parte (2 semne) – codul beneficiarului conturilor trezoreriale de încasări (Anexa nr.3);
    III parte (4 semne) – codul statistic al localităţii contribuabilului conform CUATM.
    42. Impozitul funciar, impozitul pe bunurile imobiliare, taxele locale şi alte plăţi, conform Titlului VI “Impozitul pe bunurile imobiliare”, Titlului VII “Taxele locale” şi Titlului VIII “Taxele pentru resursele naturale” al Codului fiscal, Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi altor acte legislative şi normative, se vor vira integral la bugetele locale respective.
    43. Impozitul pe venit aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare (cap.111 §05) se va vira în funcţie de locul amplasării (localitatea) imobilului.
    44. Contribuabilii, înregistraţi la Inspectoratul Fiscal de Stat pe UTA Găgăuzia, vor vira integral la bugetul central al UTA Găgăuzia impozitul pe venit reţinut la sursa de plată (cap.111 §20), impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător (cap.111 §21), impozitul pe venit reţinut din suma dividendelor achitate (cap.111 §22) şi impozitul pe venit din activitatea operaţională (cap.111 §23). În cazul achitării obligaţiilor fiscale pe subdiviziuni, contribuabilul urmează a se conduce de prevederile punctului 5.
    45. Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul UTA Găgăuzia (cap.115 §01) şi accizele la mărfurile supuse accizelor (cap.115 §11 – 17), se vor vira de contribuabilii înregistraţi la Inspectoratul Fiscal de Stat pe UTA Găgăuzia integral la bugetul central al UTA Găgăuzia (contul de plăţi al MF-TT Comrat este specificat în Anexa nr.4).
    46. Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate (cap.115 §55) achitată pentru licenţele eliberate de administraţia UTA Găgăuzia se va vira în funcţie de localitatea posesorului de licenţă, la bugetul central al UTA Găgăuzia (contul de plăţi al MF-TT Comrat este specificat în Anexa nr.4).
    47. Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire sau desfiinţare (cap.115 §57) se va vira în funcţie de localitatea dislocării obiectului pentru care a fost eliberat certificatul sau adeverinţa.
    48. Plata pentru arenda terenurilor cu o altă destinaţie decît cea agricolă (cap.121 §33) se va vira în funcţie de localitatea amplasării terenului.
    49. Amenzile (sancţiunile contravenţionale potrivit legislaţiei) aplicate de secţiile de supraveghere şi control a traficului rutier (cap.123 §03) se vor vira respectiv la contul bugetelor raionale, bugetul municipal Chişinău, bugetul municipal Bălţi şi bugetul central al UTA Găgăuzia, conform Anexelor nr.4 şi nr.5 (pentru UTA Găgăuzia se va achita la contul de plăţi al MF-TT Comrat).
    50. Amenzile aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poliţiei pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video (cap.123 §25) în cazul procurării, instalării şi deservirii acestora din contul mijloacelor proprii ale bugetelor de nivelul doi sau cu participarea parteneriatului public-privat se vor vira la contul bugetelor raionale, bugetele municipale Chişinău şi Bălţi şi bugetul central al UTA Găgăuzia, conform Anexelor nr.4 şi nr.5 (pentru UTA Găgăuzia se va achita la contul de plăţi al MF-TT Comrat).
    51. Mijloacele din privatizarea şi vînzarea bunurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi mijloacele din vînzarea încăperilor nelocuibile (cap.211 §01, 211 §02, 211 §03, 211 §05 şi 211 §06) se vor vira respectiv la contul bugetelor raionale, bugetul municipal Chişinău, bugetul municipal Bălţi şi bugetul central al UTA Găgăuzia sau bugetelor locale, în funcţie de localitatea unde este amplasat bunul supus privatizării sau vînzării.
    52. Mijloacele băneşti de la privatizarea şi vînzarea terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale (cap.212 §02) se vor vira la bugetele locale în funcţie de localitatea unde este amplasat terenul.
    53. Plăţile în fondurile speciale, plăţile aferente mijloacelor speciale, proiectelor finanţate din surse externe şi mijloacele intrate temporar în posesia instituţiilor  bugetare finanţate de la bugetele locale se vor vira la conturile bancare ale Ministerului Finanţelor – Trezorerii Teritoriale conform următoarelor date bancare:
    Beneficiar: MF – Trezoreria teritorială Denumirea instituţiei bugetare beneficiare;
    Codul fiscal: codul fiscal al instituţiei  bugetare;
    Contul de plăţi: conform Anexei nr.4;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
    Codul băncii: TREZMD2X;
    Contul trezorerial: XXXX XXX XX XXXX XX
XXXX    XXX XX    XXXX    XX
I               II              III           IV

    I parte (4 semne) – codul contului de bilanţ al Planului de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor;
    II parte (5 semne) – capitolul şi paragraful clasificaţiei de venituri bugetare;
    III parte (4 semne) – codul titularului fondului special/codul instituţiei bugetare de mijloace speciale sau granturi;
    IV parte (2 semne) – codul, care conţine informaţia referitor la clasificaţia bugetară (funcţională, organizaţională B), codul fondului special/ tipului de mijloace speciale, codul donatorului extern.
VII. ÎNCASĂRILE LA BUGETUL
 ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

    54. Plăţile ce constituie încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat gestionate de Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare CNAS), specificate în Anexa nr.6, se vor vira de contribuabili la următoarele date bancare:
    Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Contul de plăţi: 331701;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
    Codul băncii: TREZMD2X;
    Contul trezorerial de încasări: XXX XX 85 XXXX.
XXX XX    85    XXXX
I                II           III

    I parte (5 semne) – codul capitolului şi paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare (Anexa nr.6);
    II parte (2 semne) – codul beneficiarului conturilor trezoreriale de încasări (Anexa nr.3, CNAS);
    III parte (4 semne) – codul statistic al localităţii contribuabilului conform CUATM.
    55. Amenzile aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv amenzi aplicate de instanţele judecătoreşti în cauze administrative (cap.123 §19), stabilite conform art.263(2), 294, 294¹, 296 şi 349(2) al Codului contravenţional aferente proceselor-verbale înaintate de CNAS către instanţele judecătoreşti, se vor vira în funcţie de localitatea dislocării instanţei judecătoreşti.
VIII. ÎNCASĂRILE LA FONDURILE ASIGURĂRII
OBLIGATORII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ

    56. Plăţile ce constituie încasări ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, gestionate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare CNAM), specificate în Anexa nr.7, se vor vira de contribuabili la următoarele date bancare:
    Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Contul de plăţi: 331891;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
    Codul băncii: TREZMD2X;
    Contul trezorerial de încasări: XXX XX 25 XXXX.
XXX XX    25    XXXX
I               II         III

    I parte (5 semne) – codul capitolului şi paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare (Anexa nr.7);
    II parte (2 semne) – codul beneficiarului conturilor trezoreriale de încasări (Anexa nr.3, CNAM);
    III parte (4 semne) – codul statistic al localităţii contribuabilului conform CUATM
 IX. STINGEREA OBLIGAŢIILOR BUGETULUI PUBLIC
 NAŢIONAL PRIN COMPENSARE, TRECEREA PLĂŢILOR
 DE LA UN TIP DE PLATĂ LA ALTUL ŞI RESTITUIREA PLĂŢILOR
 LA CONTURILE CURENTE ALE CONTRIBUABILILOR

    57. Pentru stingerea obligaţiilor aferente bugetului public naţional prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile curente ale contribuabililor, demersurile privind corectarea sau restituirea plăţilor vor fi îndreptate nemijlocit beneficiarilor conturilor trezoreriale de încasări (Anexa nr.3), respectiv organelor fiscale teritoriale, Serviciului Vamal, caselor teritoriale de asigurări sociale, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi instituţiilor bugetare.
    58. Controlul şi responsabilitatea pentru corectitudinea de stingere a obligaţiei fiscale/vamale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la contul contribuabilului, se atribuie: Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, CNAS, CNAM şi instituţiilor bugetare.
    59. Documentele de plată privind stingerea obligaţiilor aferente bugetului public naţional prin compensare, trecerea plăţilor de la un tip de plată la altul şi restituirea plăţilor la conturile contribuabililor se vor prezenta de către beneficiarii conturilor trezoreriale de încasări Ministerului Finanţelor – Trezoreriei de Stat şi trezoreriilor teritoriale, pînă la data de 24 decembrie a anului curent.
    Plăţile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat
    60. Stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile contribuabililor a plăţilor administrate de către organele Serviciului Fiscal de Stat se vor efectua în conformitate cu prevederile art.175 şi art.176 ale Codului fiscal.
    Plăţile administrate de către Serviciul Vamal
    61. Stingerea obligaţiilor vamale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile contribuabililor a plăţilor administrate de către Serviciul Vamal, se vor efectua în conformitate cu prevederile art.128 şi respectiv art.130 al Codului vamal.
    Plăţile administrate de către Casa Naţională de Asigurări Sociale
    62. La stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile contribuabililor în partea ce ţine de contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat, se vor aplica suplimentar şi prevederile Legii nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale.
    63. Plăţile administrate de CNAS achitate incorect sau în plus se vor trece de la un tip de plată la altul sau se vor restitui la conturile plătitorilor, în baza cererilor contribuabililor depuse la casele teritoriale de asigurări sociale respective.
    64. În cazul stingerii de către contribuabili a datoriilor istorice faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, în documentele de plată, în mod obligatoriu, se indică perioada pentru care se achită plata respectivă.
    Plăţile administrate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină
    65. Plăţile administrate de CNAM (cu excepţia cap.113 §01, 123 §01, 123 §07, şi 123 §20 care se administrează de către SFS), achitate incorect sau în plus se vor trece de la un tip de plată la altul sau se vor restitui la conturile plătitorilor, în baza cererilor contribuabililor depuse la CNAM.
    Plăţile fondurilor speciale, mijloacelor speciale şi a mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor bugetare
    66. Sumele aferente fondurilor speciale, mijloacelor speciale şi a mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor bugetare achitate în plus sau incorect, se restituie în baza solicitărilor ce se depun de către plătitori nemijlocit la instituţiile bugetare, cu anexarea documentelor justificative.
X. REGLEMENTĂRI PRIVIND TRANSFERUL DE
CREDIT ŞI EFECTUAREA PLĂŢILOR ÎN NUMERAR

    67. Contribuabilii vor onora obligaţiile faţă de bugetele respective, utilizînd documentele de plată, perfectate conform cerinţelor şi prevederilor:
    a. Regulamentului cu privire la modul de completare a ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar în lei moldoveneşti, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.186 din 24 decembrie 2013  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.9-13/47 din 17.01.2014 );
    b. Regulamentului cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.200 din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.120-123/441 din 04.08.2006);
    68. Pentru a asigura corectitudinea încasării plăţilor la bugetul public naţional, băncile comerciale vor asigura controlul corectitudinii întocmirii documentelor de plată în conformitate cu actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei şi legislaţia în vigoare.
    69. Băncile comerciale vor asigura controlul corespunderii conturilor trezoreriale de încasări, indicate în documentele de plată – cu Registrul conturilor trezoreriale de încasări (vezi punctul 4), iar a codurilor fiscale şi denumirilor plătitorilor – cu datele despre contribuabil, plasate pe pagina www.fisc.md la rubrica “Informaţii publice”.
    70. În cazurile cînd la primirea documentelor de plată se vor depista greşeli în datele bancare (contul de plăţi, codul fiscal, codul subdiviziunii, denumirea plătitorului, contul trezorerial de încasări, destinaţia plăţii), băncile comerciale sînt obligate să remită plătitorului documentele de plată fără executare.
    71. Băncile şi alţi prestatori de servicii de plată participanţi la Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay), vor asigura achitarea plăţilor/serviciilor publice, integrate cu MPay, în conformitate cu prevederile contractelor (acordurilor) încheiate cu Centrul de Guvernare Electronică (E-Government).
XI. DISPOZIŢII FINALE
    72. Prevederile prezentului ordin se aduc la cunoştinţa tuturor contribuabililor, prin intermediul organelor abilitate cu dreptul de colectare şi administrare a veniturilor bugetului public naţional.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7