OSVC499/2014
ID intern unic:  356061
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 499
din  09.12.2014
cu privire la modificarea şi completarea Ordinului
Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009
Publicat : 26.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 386-396     art Nr : 1914     Data intrarii in vigoare : 26.12.2014
    Întru asigurarea aplicării uniforme  a prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.647 din 7 august 2014 privind punerea în aplicare a prevederilor Secţiunilor a 271-a şi a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.238-246 art.695), precum şi în baza pct.8 din Regulamentul Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5 art.15), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24 decembrie 2009 (Monitorul Oficial, 2009, nr. 197-200, art.876), se introduc următoarele modificări şi completări:
    - La capitolul III secţiunea „A” şi secţiunea „C”, la RUBRICA 44, după alineatul 2 se introduce un alt alineat cu următorul conţinut: „În cazul operaţiunilor efectuate de către titularii Certificatului de Agent Economic Autorizat (în continuare - Certificat AEO), sau a Autorizaţiei pentru utilizarea procedurilor simplificate de vămuire, se va înscrie numărul şi data eliberării Certificatului AEO sau numărul şi data Autorizaţiei pentru utilizarea procedurilor simplificate.”
    - Anexa nr.14 „Lista codurilor documentelor anexate” se completează cu următorul cuprins:
171

Certificatul AEO

172

Autorizaţia pentru utilizarea procedurilor simplificate


    2. Direcţia dezvoltare informaţională din cadrul Serviciului Vamal şi Î.S. „Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în SI „Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se atribuie şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal (Direcţia organizare a controlului vamal).
    7. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                                  Tudor BALIŢCHI

    Nr. 499-O. Chişinău, 9 decembrie 2014.