OMMPSF199/2014
ID intern unic:  356272
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI
ORDIN Nr. 199
din  24.12.2014
cu privire la modificarea şi completarea Clasificatorului
Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14)
Publicat : 16.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 1-10     art Nr : 8
    În conformitate cu procedura stabilită de modificare şi completare a Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14),
ORDON :
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin Ordinul ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei nr. 22 din 3 martie 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum şi pe pagina web a ministerului.

    MINISTRUL MUNCII, PROTECȚIEI
    SOCIALE ȘI FAMILIEI                                                                Valentina BULIGA

    Nr. 199. Chişinău, 24 decembrie 2014.

Anexă
la Ordinul ministrului muncii,
protecţiei sociale şi familiei
nr. 199 din 24 decembrie 2014
Modificările şi completările
ce se operează în Clasificatorul Ocupaţiilor
din Republica Moldova (CORM 006-14)
    Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14),  aprobat prin  Ordinul ministrului muncii, protecţiei sociale şi  familiei nr. 22 din 3 martie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 120-126, art. 670), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În partea a doua „Descrierea grupelor de ocupaţii”:
    1) grupa de bază 1112 „Conducători ai administraţiei publice centrale” se completează cu poziţiile 111249 şi 111250, după cum urmează:

Codul ocupației

Titlul ocupației

111249
Consilier al Guvernatorului Băncii Naționale
111250

Secretar al Consiliului de administrație al Băncii Naționale


    2) la grupa de bază 1322 „Conducători de unităţi din industria extractivă” poziţia „132201 Diriginte de şantier” se substituie cu poziţia „132201 Şef şantier (în industrie)”;
    3) la grupa de bază 1323 „Conducători de unităţi în domeniul construcţiilor” poziţia „132311 Diriginte de şantier” se substituie cu poziţia „132311 Şef şantier (în construcţii)”;
    4) la grupa de bază 2359 „Specialişti în învăţămînt neclasificaţi în grupele de bază anterioare”:
    a) titlul ocupaţiei 235925 se modifică în „Maistru-instructor în producţie” fără a modifica titlul în limba rusă;
    b) se completează cu poziţia 235935, după cum urmează:

Codul ocupației

Titlul ocupației

Codul categoriei funcției

235935
Educator (alte instituții)
2

    5) grupa de bază 2411 „Contabili” se completează cu poziţia 241109, după cum urmează:

Codul ocupației

Titlul ocupației

Codul categoriei funcției

241109
Auditor
2

    6) grupa de bază 2412 „Specialişti şi consultanţi în domeniul financiar şi al investiţiilor” se completează cu poziţiile:

Codul ocupației

Titlul ocupației

Codul categoriei funcției

241238

Responsabil afaceri corporative

2
241239
Specialist administrare carduri
2

    7) grupa de bază 2635 „Specialişti în asistenţa socială şi consiliere” se completează cu poziţia 263511, după cum urmează:

Codul ocupației

Titlul ocupației

Codul categoriei funcției

263511
Ofițer control doping
2

    8) Descrierea Grupei minore  265 „Artişti creatori şi actori” se completează cu o propoziţie cu următorul conţinut:
    „Cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru executarea calificată a lucrărilor în cadrul ocupaţiilor raportate la prezenta grupă minoră se obţin prin studii superioare de licenţă, studii medii de specialitate (colegiu), iar în unele cazuri prin instruirea de lungă durată la locul de muncă”;
    9) grupa de bază 3312 „Ofiţeri de credite” se completează cu poziţia 331203, după cum urmează:

Codul ocupației

Titlul ocupației

Codul categoriei funcției

331203
Ofițer recuperare credite restante
2

    10) grupa de bază 3323 „Agenţi contractări şi achiziţii” se completează cu poziţiile:

Codul ocupației

Titlul ocupației

Codul categoriei funcției

332302
Administrator cumpărări
3
332303
Agent cumpărări
3
332304
Agent de achiziție (broker mărfuri)
3
332305
Agent de aprovizionare
3

    11) din grupa de bază 3331 „Agenţi concesionari şi expeditori” poziţiile ce urmează se exclud:

Codul ocupației

Titlul ocupației

Codul categoriei funcției

332301
Administrator cumpărări
3
332302
Agent cumpărări
3
332303
Agent de achiziție (broker mărfuri)
3
332304
Agent de aprovizionare
3

    12) grupa de bază 7223 „Reglori şi operatori de maşini-unelte” se completează cu poziţia 722359, după cum urmează:

Codul ocupației

Titlul ocupației

Diapazonul categoriilor tarifare

Codul ediției

ÎUTC
722359
Debavurator
1-4
2

    13) grupa de bază 7512 „Brutari, patiseri şi cofetari” se completează cu poziţia 751221, după cum urmează:

Codul ocupației

Titlul ocupației

Diapazonul categoriilor tarifare

Codul ediției

ÎUTC
751221
Modelator biscuiți
1-5
55

    14) grupa de bază 8342 „Conducători de maşini şi utilaje terasiere” se completează cu poziţiile 834236 şi 834237, după cum urmează:

Codul ocupației

Titlul ocupației

Diapazonul categoriilor tarifare

Codul ediției

ÎUTC
834236
Mașinist la autospărgătoare de beton
5
3
834237
Mașinist la instalația cu braț tăietor
4-6
3

    15) la grupa de bază 8160 „Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare” poziţia 816090 „Preparator şampanie” se substituie cu poziţia:

Codul ocupației

Titlul ocupației

Diapazonul categoriilor tarifare

Codul ediției

ÎUTC
816090
Preparator vin spumant
2-4
55

    16) grupa de bază 9214 „Muncitori necalificaţi în grădinărit şi horticultură” se completează cu poziţia 921402, după cum urmează:

Codul ocupației

Titlul ocupației

Diapazonul categoriilor tarifare

Codul ediției

ÎUTC
921402
Grădinar
1-2
3

    2. În „Indexul alfabetic al ocupaţiilor”:
    1) după poziţia 226601 „Audiolog” se completează cu poziţia:

241109
Auditor
2
 
 

    2) după poziţia 212009 „Consilier actuar”  se completează cu poziţia:

111249
Consilier al Guvernatorului Băncii Naționale
1
 
 

    3) după poziţia 121103 „Dealer-şef”  se completează cu poziţia:

722359
Debavurator
 
1-4
2

    4) se exclud următoarele poziţii:

132201
Diriginte de șantier
1
 
 
132311
Diriginte de șantier
1
 
 

    5) după poziţia 264215 „Editorialist” se completează cu poziţia:

235935
Educator (alte instituții)
2
 
 

    6) după poziţia 732118 „Gravor produse de sticlă” se completează cu poziţia:

921402
Grădinar
 
1-2
3

    7) după poziţia 834204 „Maşinist la autopompe  de beton”  se completează cu poziţiile:

834236
Mașinist la autospărgătoare de beton
 
5
3
834237
Mașinist la instalația cu braț tăietor
 
4-6
3

    8) după poziţia 751213 „Modelator aluat”  se completează cu poziţia:

751221
Modelator biscuiți
 
1-5
55

    9) după poziţia 241232 „Ofiţer conformitate” se completează cu poziţia:

263511
Ofițer control doping
2
 
 

    10) după poziţia 315211 „Ofiţer port”  se completează cu poziţia:

331203
Ofițer recuperare credite restante
2
 
 

    11) poziţia 816090 „Preparator şampanie” se substituie cu poziţia:

816090
Preparator vin spumant
 
2-4
55

    12) după poziţia 214133 „Responsabil afacere”  se completează cu poziţia:

241239
Responsabil afaceri corporative
2
 
 

    13) după poziţia 111167 „Secretar al Comisiei Electorale Centrale” se completează cu poziţia:

111250

Secretar al Consiliului de administrație al Băncii Naționale

1
 
 

    14) după poziţia 332301 „Specialist achiziţii publice” se completează cu poziţia:

241238
Specialist administrare carduri
2
 
 

    15) după poziţia 421113 „Şef supraveghere case”  se completează cu poziţiile:

132201
Șef șantier (în industrie)
1
 
 
132311
Șef șantier (în construcții)
1
 
 

    16) la poziţia 235925 titlul ocupaţiei se modifică în „Maistru instructor în producţie”;
    17) se substituie codurile unor ocupaţii după cum urmează:
    333101 – cu 332302
    333102 – cu 332303
    333103 – cu 332304
    333104 – cu 332305