PIMAE/1966
ID intern unic:  356369
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
PACT INTERNAȚIONAL Nr. 1966
din  16.12.1966
cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale*
Publicat : 30.12.1998 în Tratate Internationale Nr. 1     art Nr : 19     Data intrarii in vigoare : 26.04.1993
    * Adoptat și deschis spre semnare de Adunarea generală a Națiunilor Unite la 16 septembrie 1996 prin Rezoluția 2200 A (XXI). Intrat în vigoare la 3 ianuarie 1967, c. dispozițiilor art.27.

PREAMBUL
    Statele părţi la prezentul Pact,
    Considerînd ca, în conformitate cu principiile enunţate în Carta Naţiunilor Unite, recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume,
    Recunoscând că aceste drepturi decurg din demnitatea inerentă persoanei umane,
    Recunoscînd că, în conformitate cu Declaraţia universală a drepturilor omului, idealul fiinţei umane libere, eliberată ele teamă si mizerie, nu poate fi realizat decât dacă se creează condiţii care să permită fiecăruia să se bucure de drepturile sale economice, sociale şi culturale, ca şi de drepturile civile şi politice,
    Considerând că, potrivit Cartei Naţiunilor Unite, statele au obligaţia de a promova respectarea universală şi efectivă a drepturilor şi libertăţilor omului,
    Luând în considerare faptul că individul are îndatoriri faţă de semenii săi şi faţă de colectivitatea căreia îi aparţine, şi este dator a se strădui să promoveze şi să respecte drepturile recunoscute în prezentul Pact,
    Au convent asupra următoarelor articole:
PARTEA ÎNTÂI
Articolul 1
    1. Toate popoarele au dreptul de a dispune de ele însele, în virtutea acestui drept ele îşi determină liber statutul politic şi îşi asigură liber dezvoltarea economică, socială şi culturală.
    2. Pentru a-şi înfăptui scopurile, toate popoarele pot dispune liber de bogăţiile şi de resursele lor naturale, fără a aduce atingere obligaţiilor care decurg din cooperarea economică internaţională, întemeiată pe principiul interesului reciproc, şi din dreptul internaţional, în nici un caz un popor nu va putea fi lipsit de propriile mijloace de trai.
    3. Statele părţi la prezentul Pact, inclusiv cele care au răspunderea administrării de teritorii neautonome şi de teritorii sub tutelă, trebuie să înlesnească realizarea dreptului popoarelor de a dispune de ele însele şi să respecte acest drept, în conformitate cu dispoziţiile Cartei Naţiunilor Unite.

PARTEA A DOUA
Articolul 2
    1. Fiecare stat parte la prezentul Pact se angajează să acţioneze, atât prin propriul său efort, cât şi prin asistenţă si cooperare internaţională, în special pe plan economic şi tehnic, folosind la maximum resursele sale disponibile, pentru ca exercitarea deplină a drepturilor recunoscute în prezentul Pact să fie asigurată progresiv prin toate mijloacele adecvate, inclusiv prin adoptarea de măsuri legislative.
    2. Statele părţi la prezentul Pact se angajează să garanteze că drepturile enunţate în el vor fi exercitate fără nici o discriminare întemeiată pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau pe orice altă împrejurare.
    3. Tarile in curs de dezvoltare, ţinând seama în modul cuvenit de drepturile omului şi de economia lor naţională, pot să stabilească în ce măsură vor garanta celor care mi le sunt cetăţeni drepturile economice recunoscute în prezentul Pact.
Articolul 3
    Statele părţi la prezentul Pact se angajează să asigure dreptul egal pe care îl au bărbatul şi femeia de a beneficia de toate drepturile economice, sociale şi culturale care sunt enumerate în prezentul Pact.
Articolul 4
    Statele părţi la prezentul Pact recunosc că în ce priveşte folosinţa drepturilor asigurate de către stat în conformitate cu prezentul Pact, statul nu poate supune aceste drepturi decât la limitările stabilite de lege, numai in măsura compatibilă cu natura acestor drepturi şi exclusiv în vederea promovării bunăstării generale într-o societate democratică.
Articolul 5
    1. Nici o dispoziţie din prezentul Pact nu poate fi interpretată ca implicând pentru un stat, o grupare sau un individ vreun drept de a se deda la o activitate sau de a săvârşi un act urmărind suprimarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute în prezentul Pact ori limitări ale lor mai ample decât cele prevăzute în Pact.
    2. Nu se poate admite nici o restricţie sau derogare de la drepturile fundamentale ale omului, recunoscute sau în vigoare în orice ţară în virtutea unor legi, convenţii, regulamente sau cutume, sub pretextul că prezentul Pact nu recunoaşte aceste drepturi sau le recunoaşte într-o măsură mai mică.

PARTEA A TREIA
Articolul 6
    1. Statele părţi la prezentul Pact recunosc dreptul la muncă ce cuprinde dreptul pe care îl are orice persoană de a obţine posibilitatea să-şi câştige existenţa printr-o muncă liber aleasă sau acceptată şi vor lua măsuri potrivite pentru garantarea acestui drept.
    2. Măsurile pe care fiecare stat parte la prezentul Pact le va lua spre a asigura deplina exercitare a acestui drept trebuie să includă orientarea şi pregătirea tehnică şi profesională, elaborarea de programe, de măsuri şi de tehnici potrivite pentru a asigura o dezvoltare economică, socială şi culturală constantă şi o deplină întrebuinţare productivă a braţelor de muncă în condiţii care garantează indivizilor folosinţa libertăţilor politice şi economice fundamentale.
Articolul 7
    Statele părţi la prezentul Pact recunosc dreptul pe care îl are orice persoană de a se bucura de condiţii ele muncă juste şi prielnice, care să asigure îndeosebi:
    a) remuneraţia care să producă tuturor muncitorilor cel puţin:
    (i) un salariu echitabil şi o remuneraţie egală pentru o muncă de valoare egală, fără nici o distincţie; în special femeile trebuie să aibă garanţia că condiţiile de muncă ce li se acordă nu sunt inferioare acelora de care beneficiază bărbaţii şi să primească aceeaşi remuneraţie cu ei pentru aceeaşi muncă;
    (ii) o existenţă decentă pentru ei şi familia lor, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Pact;
    b) securitatea şi igiena muncii;
    c) posibilitatea egală pentru toţi de a fi promovaţi în munca lor la o categorie superioară adecvată, luându-se în considerare numai durata serviciilor îndeplinite şi aptitudinile;
    d) odihna, timpul liber, limitarea raţională a muncii şi concediile periodice plătite, precum şi remunerarea zilelor de sărbătoare.
Articolul 8
    1. Statele părţi la prezentul Pact se angajează să asigure:
    a) dreptul pe care îl are orice persoană, în vederea favorizării şi ocrotirii intereselor sale economice, de a forma, împreună cu alte persoane, sindicate şi de a se afilia la un sindicat la alegerea sa, sub singura rezervă a regulilor stabilite de organizaţia interesată. Exercitarea acestui drept nu poate face obiectul altor restricţii decât cele prevăzute de lege şi care constituie măsuri necesare într-o societate democratică, în interesul securităţii naţionale sau al ordinii publice, ori pentru a ocroti drepturile şi libertăţile altora;
    b) dreptul pe care îl au sindicatele de a forma federaţii sau confederaţii naţionale şi dreptul pe care îl au acestea din urmă de a forma organizaţii sindicale internaţionale şi dreptul de a se afilia la acestea;
    c) dreptul pe care îl au sindicatele de a-şi exercita liber activitatea, fără alte limitări decât cele prevăzute de lege şi care constituie măsuri necesare într-o societate democratică, în interesul securităţii naţionale sau al ordinii publice ori pentru a ocroti drepturile si libertăţile altora;
    d) dreptul la grevă, exercitat în conformitate cu legile fiecărei ţări.
    2. Prezentul articol nu se opune ca exercitarea acestor drepturi de către membrii forţelor armate, ai poliţiei sau de către funcţionarii publici să fie supusă unor restricţii legale.
    3. Nici o dispoziţie din prezentul articol nu permite statelor părţi la Convenţia din 1948 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind libertatea sindicală şi ocrotirea dreptului sindical să ia măsuri legislative care să aducă atingere — sau să aplice legi într-un fel care ar aduce atingere — garanţiilor prevăzute în menţionata Convenţie.
Articolul 9
    Statele părţi la prezentul Pact recunosc dreptul pe care îl are orice persoană la securitatea socială, inclusiv asigurări sociale.
Articolul 10
    Statele părţi la prezentul Pact recunosc că:
    1. O ocrotire şi o asistenţă cât mai largă cu putinţă trebuie acordată familiei, elementul natural şi fundamental al societăţii, în special pentru întemeierea sa şi în răstimpul cât are responsabilitatea întreţinerii şi educării copiilor care sunt în sarcina sa. Căsătoria trebuie să fie liber consimţită de viitorii soţi.
    2. O ocrotire specială trebuie acordată mamelor, într-o perioadă de timp rezonabilă, înainte şi după naşterea copiilor. Mamele salariate trebuie să beneficieze în decursul acestei perioade de un concediu plătit sau de un concediu completat cu alocaţii de securitate socială adecvată.
    3. Măsuri speciale de ocrotire şi de asistenţă trebuie luate în favoarea tuturor copiilor şi adolescenţilor, fără nici o discriminare din motive de filiaţiune sau din alte motive. Copiii şi adolescenţii trebuie ocrotiţi împotriva exploatării economice şi sociale. Folosirea lor la lucrări de natură a dăuna moralităţii sau sănătăţii, de a le pune viaţa în primejdie sau de a dăuna dezvoltării lor normale trebuie sancţionată prin lege.
    Statele trebuie, de asemenea, să stabilească limite de vârstă sub care folosirea muncii salariate a copiilor va fi interzisă şi sancţionată prin lege.
Articolul 11
    1. Statele părţi la prezentul Pact, recunoscând dreptul oricărei persoane la un nivel ele trai suficient pentru ea însăşi şi familia sa, inclusiv hrană, îmbrăcăminte şi locuinţă suficiente, precum şi la o îmbunătăţire continuă a condiţiilor sale de existenţă. Statele părţi vor lua măsuri potrivite pentru a asigura realizarea acestui drept şi recunosc în acest scop importanţa esenţială a unei cooperări internaţionale liber consimţite.
    2. Statele părţi la prezentul Pact, recunoscând dreptul fundamental pe care îl are orice persoană de a fi la adăpost de foame, vor adopta, fiecare in parte şi prin cooperare internaţională, măsurile necesare, inclusiv programe concrete:
    a) pentru a îmbunătăţi metodele de producţie, de conservare şi de distribuire a produselor alimentare prin deplina utilizare a cunoştinţelor tehnice şi ştiinţifice, prin difuzarea principiilor de educaţie în ce priveşte alimentaţia şi prin dezvoltarea sau reforma regiunilor agrare în aşa fel încât să asigure cât mai bine punerea în valoare şi utilizarea resurselor naturale;
    b) pentru a asigura o repartiţie echitabilă a resurselor alimentare mondiale în raport cu nevoile, ţinând seama ele problemele care se pun atât ţărilor importatoare, cât şi ţărilor exportatoare de produse alimentare.
Articolul 12
    1. Statele părţi la prezentul Pact recunosc dreptul pe care îl are orice persoană de a se bucura de cea mai bună sănătate fizică şi mintală pe care o poate atinge.
    2. Măsurile pe care statele părţi la prezentul Pact le vor adopta în vederea asigurării exercitării depline a acestui drept vor cuprinde măsurile necesare pentru a asigura:
    a) scăderea mortalităţii noilor născuţi şi a mortalităţii infantile, precum şi dezvoltarea sănătoasă a copilului;
    b) îmbunătăţirea tuturor aspectelor igienei mediului şi ale igienei industriale;
    c) profilaxia şi tratamentul maladiilor epidemice, endemice, profesionale şi a altora, precum şi lupta împotriva acestor maladii;
    d) crearea de condiţii care să asigure tuturor servicii medicale şi un ajutor medical în caz de boală.
Articolul 13
    1. Statele părţi la prezentul Pact recunosc dreptul pe care îl are orice persoană la educaţie. Ele sunt de acord că educaţia trebuie să urmărească deplina dezvoltare a personalităţii umane şi a simţului demnităţii sale şi să întărească respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. Pe lângă aceasta, ele sunt de acord că prin educaţie orice persoană trebuie să devină capabilă de a juca un rol util într-o societate liberă, că educaţia trebuie să favorizeze înţelegerea, toleranţa şi prietenia între toate naţiunile şi toate grupurile rasiale, etnice sau religioase şi să încurajeze dezvoltarea activităţilor Naţiunilor Unite pentru menţinerea păcii.
    2. Statele părţi la prezentul Pact recunosc că în vederea asigurării deplinei exercitări a acestui drept:
    a) învăţământul primar trebuie să fie obligatoriu şi accesibil tuturor în mod gratuit;
    b) învăţământul secundar, sub diferitele sale forme, inclusiv învăţământul secundar tehnic si profesional, trebuie să fie generalizat şi să devină accesibil tuturor prin toate mijloacele potrivite şi în special prin instaurarea în mod progresiv a gratuităţii lui;
    c) învăţământul superior trebuie să devină accesibil tuturor în deplină egalitate, în funcţie de capacitatea fiecăruia, prin toate mijloacele potrivite şi în special prin introducerea treptată a gratuităţii;
    d) educaţia de bază trebuie încurajată sau intensificată cât mai mult posibil, pentru persoanele care nu au primit-o pană la capăt;
    e) trebuie să se urmărească activ dezvoltarea unei reţele şcolare la toate nivelurile, să se stabilească un sistem adecvat de burse şi să se amelioreze în mod activ condiţiile materiale ale personalului didactic.
    3. Statele părţi la prezentul Pact se angajează să respecte libertatea părinţilor şi, atunci când este cazul, a tutorilor legali, de a alege pentru copiii lor instituţii de învăţământ altele decât cele ale autorităţilor publice, dar conforme cu normele minimale pe care le poate prescrie sau aproba statul în materie de educaţie şi de a asigura educaţia religioasă şi morală a copiilor lor în conformitate cu propriile lor convingeri.
    Nici o dispoziţie din prezentul articol nu trebuie interpretată ca aducând atingere libertăţii indivizilor şi persoanelor juridice de a înfiinţa şi de a conduce instituţii de învăţământ cu condiţia ca principiile enunţate în paragraful l al prezentului articol să fie respectate, iar educaţia dată în aceste instituţii să fie conformă cu normele minimale pe care le poate prescrie statul.
Articolul 14
    Orice stat parte la prezentul Pact care în momentul în care devine parte nu a putut încă asigura în teritoriul său metropolitan sau în teritoriile aliate sub jurisdicţia sa obligativitatea şi gratuitatea învăţământului primar, se angajează să stabilească şi să adopte, într-un termen de doi ani, un plan detaliat de măsuri necesare pentru a realiza treptat, într-un număr rezonabil de ani, fixat prin acest plan, deplina aplicare a principiului învăţământului primar obligatoriu şi gratuit pentru toţi.
Articolul 15
    1. Statele părţi la prezentul Pact recunosc fiecăruia dreptul:
    a) de a participa la viaţa culturală;
    b) de a beneficia de progresul ştiinţific şi de aplicaţiile sale;
    c) de a beneficia de protecţia intereselor morale si materiale decurgând din orice producţie ştiinţifică, literară sau artistică al cărui autor este.
    2. Măsurile pe care statele părţi la prezentul Pact le vor lua pentru a asigura deplina exercitare a acestui drept trebuie să cuprindă măsurile necesare pentru a asigura menţinerea, dezvoltarea şi difuzarea ştiinţei şi culturii.
    3. Statele părţi la prezentul Pact se angajează să respecte libertatea indispensabilă cercetării ştiinţifice şi activităţilor creatoare.
    4. Statele părţi la prezentul Pact recunosc urmările binefăcătoare care trebuie să rezulte din încurajarea şi dezvoltarea cooperării şi contactelor internaţionale în domeniul ştiinţei şi culturii.

PARTEA A PATRA
Articolul 16
    1. Statele părţi la prezentul Pact se angajează să prezinte, în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în această parte a Pactului, rapoarte asupra măsurilor pe care le-au adoptat şi asupra progreselor obţinute în asigurarea respectării drepturilor recunoscute în Pact.
    2. a) Toate rapoartele vor fi adresate Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care le va transmite în copie, spre examinare, Consiliului Economic şi Social, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Pact.
    b) Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va transmite, de asemenea, instituţiilor specializate, copii ale rapoartelor sau ale părţilor relevante din rapoartele trimise de statele părţi la prezentul Pact, care sunt şi membre ale instituţiilor specializate respective, în măsura în care aceste rapoarte privesc probleme de competenţa instituţiilor menţionate, potrivit actelor lor constitutive.
Articolul 17
    I. Statele părţi la prezentul Pact îşi vor prezenta rapoartele pe etape, potrivit unui program pe care îl va stabili Consiliul Economic si Social în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului Pact, după ce va fi consultat, statele părţi şi instituţiile specializate interesate.
    2. Rapoartele pot să aducă la cunoştinţă factorii şi dificultăţile care împiedică statele de a-şi îndeplini întru totul obligaţiile prevăzute în prezentul Pact.
    3. În cazul în care informaţii cu privire la acest subiect au fost deja trimise Organizaţiei Naţiunilor Unite sau unei instituţii specializate de către un stat parte la Pact, nu va mai fi necesar a se reproduce informaţiile, o referire precisă la aceste informaţii fiind suficientă.
Articolul 18
    În virtutea responsabilităţilor care îi sunt conferite de Carta Naţiunilor Unite în domeniul drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, Consiliul Economic şi Social va putea încheia înţelegeri cu instituţiile specializate, în vederea prezentării de către acestea de rapoarte cu privire la progresul realizat în îndeplinirea dispoziţiilor prezentului Pact, care intră în cadrul activităţii lor. Rapoartele vor putea cuprinde date asupra deciziilor şi recomandărilor adoptate în legătură cu traducerea în viaţă, de către organele competente ale instituţiilor specializate, a acestor dispoziţii.
Articolul 19
    Consiliul Economic şi Social poate transmite Comisiei drepturilor omului, în scop de studiu şi de recomandări de ordin general, sau pentru informare, dacă este cazul, rapoartele privind drepturile omului pe care le comunică statelor în conformitate cu articolele 16 şi 17 şi rapoartele privind drepturile omului, pe care le comunică instituţiile specializate, în conformitate cu articolul 18.
Articolul 20
    Statele părţi la prezentul Pact şi instituţiile specializate interesate pot prezenta Consiliului Economic şi Social observaţii cu privire la orice recomandare de ordin general făcută în virtutea articolului 19 sau cu privire la orice menţiune a unei recomandări de ordin general figurând într-un raport al Comisiei drepturilor omului sau în orice alt document menţionat în raportul respectiv.
Articolul 21
    Consiliul Economic şi Social poate prezenta periodic Adunării Generale rapoarte cuprinzând recomandări cu caracter general şi un rezumat al informaţiilor primite de la statele părţi la prezentul Pact şi de la instituţiile specializate în legătură cu măsurile luate şi progresele realizate în vederea asigurării respectării generale a drepturilor recunoscute în prezentul Pact.
Articolul 22
    Consiliul Economic şi Social poate supune atenţiei celorlalte organe ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, organelor subsidiare şi instituţiilor specializate interesate, care se ocupă de furnizarea unei asistenţe tehnice, orice problemă pe care o ridică rapoartele menţionate in prezenta parte a prezentului Pact şi care poate ajuta acestor organisme să se pronunţe fiecare în propria sa sferă de competenţă asupra oportunităţii măsurilor internaţionale capabile să contribuie la punerea în aplicare efectivă şi progresivă a prezentului Pact.
Articolul 23
    Statele părţi la prezentul Pact sunt de acord că măsurile de ordin internaţional destinate să asigure realizarea drepturilor recunoscute în Pact cuprind în special încheierea de convenţii, adoptarea de recomandări, furnizarea unei asistenţe tehnice şi organizarea, împreună cu guvernele interesate, a unor reuniuni regionale şi reuniuni tehnice în scop de consultare şi de studiu.
Articolul 24
    Nici o dispoziţie din prezentul Pact nu trebuie interpretată ca aducând atingere dispoziţiilor din Carta Naţiunilor Unite şi din actele constitutive ale instituţiilor specializate care definesc răspunderile diverselor organe ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale instituţiilor specializate cu privire la chestiunile prevăzute în prezentul Pact.
Articolul 25
    Nici o dispoziţie din prezentul Pact nu va fi interpretată ca aducînd atingere dreptului inerent al tuturor popoarelor de a beneficia şi de a se folosi pe deplin şi în mod liber de bogăţiile şi resursele lor naturale.

PARTEA A CINCEA
Articolul 26
    1. Prezentul Pact este descins spre semnare oricărui stat membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite sau membru al vreuneia dintre instituţiile sale specializate, oricărui stat parte la Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie, precum si oricărui alt stat invitat de Adunarea generală a Naţiunilor Unite să devină parte la prezentul Pact.
    2. Prezentul Pact este supus ratificării, iar instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    3. Prezentul Pact va fi deschis spre aderare oricărui stat la care se referă paragraful l din prezentul articol.
    4. Aderarea se va face prin depunerea la Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite a unui instrument de aderare.
    5. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va informa toate statele care au semnat prezentul Pact sau care au aderat la el despre depunerea fiecărui instrument; de ratificare sau de aderare.
Articolul 27
    1. Prezentul Pact va intra în vigoare la trei luni de la data depunerii la Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite al celui de-al treizeci şi cincilea instrument de ratificare sau de aderare.
    2. Pentru fiecare dintre statele care vor fi ratificat prezentul Pact sau vor adera la el după depunerea celui de-al treizeci şi cincilea instrument de ratificare sau de aderare, Pactul va intra în vigoare la trei luni de la data depunerii de către acel stat a instrumentului său de ratificare sau de aderare.
Articolul. 28
    Dispoziţiile prezentului Pact se aplică, fără nici c limitare sau excepţie, tuturor unităţilor constitutive ale statelor federative.
Articolul 29
    1. Orice stat parte la prezentul Pact poate să propună un amendament şi să depună textul acestuia la Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Secretarul general va transmite apoi toate proiectele de amendament statelor părţi la prezentul Pact, cerându-le să-i comunice dacă doresc să se convoace o conferinţă a statelor părţi pentru a examina aceste proiecte şi a le supune votării. Dacă cel puţin o treime din state se declară în favoarea acestei convocări, Secretarul general va convoca conferinţa sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor Unite. Orice amendament adoptat de majoritatea statelor prezente şi votante la conferinţă va fi supus aprobării Adunării generale a Naţiunilor Unite.
    2. Aceste amendamente intră în vigoare după aprobarea lor de către Adunarea generală a Naţiunilor Unite şi acceptarea de către o majoritate de două treimi a statelor părţi la prezentul Pact, în conformitate cu respectivele lor reguli constituţionale.
    3. Când aceste amendamente intră în vigoare, ele sunt obligatorii pentru statele părţi care le-au acceptat, celelalte state părţi rămânând legate de dispoziţiile prezentului Pact şi de orice amendament anterior pe care 1-au acceptat.
Articolul 30
    Independent de notificările prevăzute la paragraful 5 al articolului 26, Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, va informa toate statele la care se referă paragraful l al aceluiaşi articol:
    a) cu privire la semnăturile, instrumentele de ratificare şi de aderare depuse în conformitate cu articolul 26;
    b) cu privire la data la care prezentul Pact va intra în vigoare, în conformitate cu articolul 27 şi la data când vor intra în vigoare amendamentele prevăzute în articolul 29.
Articolul 31
    1. Prezentul Pact, ale cărui texte în limbile chineza, engleză, franceză, rusă şi spaniolă sunt în egală măsură autentice, vor fi depuse la arhivele Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    2. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va transmite tuturor statelor la care se referă articolul 26 câte o copie certificată după prezentul Pact.