OMF19/2015
ID intern unic:  356895
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 19
din  09.02.2015
metodologice privind executarea  de casă a mijloacelor
bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al
Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005
Publicat : 20.02.2015 în Monitorul Oficial Nr. 39-45     art Nr : 281     Data intrarii in vigoare : 20.02.2015
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor,
ORDON:
    În Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005, se operează următoarele modificări şi completări:
    1. În punctul 7.2.7 „Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerul Finanţelor”:
    1.1. Se introduce cont contabil nou de gradul I şi de gradul II, cu următorul conţinut:

Codul contului

Denumirea conturilor

Activ/ Pasiv

gradul I

gradul II

Clasa 6 Decontări între bugete
69

Transferuri cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea

A-P
6999

Transferuri cu destinaţie specială primite şi transmise de către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea de la bugetul de stat conform legii bugetului de stat

A-P

    2. Punctul 7.3.11.1 se completează cu cont nou, în următoarea redacţie:
    “69 Transferuri cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea.”
    3. În punctul 7.4.1 „Corespondenţa conturilor evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor”,
    3.1. Se introduc înscrieri contabile noi, cu următorul conţinut:

  Nr.

d/o

Conţinutul operaţiunii
Simbolul conturilor
Debit Credit
1
2
3
4
 
 VII. Decontări între bugete
 
 
14713

Transferuri cu destinaţie specială primite de către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea de la bugetul de stat conform legii bugetului de stat

1201
6999
14714

Înscrierea transferurilor cu destinaţie specială transmise de la bugetul de stat către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea conform legii bugetului de stat

6999
1201
    4. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                Anatol ARAPU

    Nr. 19. Chişinău, 9 februarie 2015.