HGC72/2015
ID intern unic:  357359
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 72
din  10.03.2015
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare, structurii şi
efectivului-limită ale acesteia
Publicat : 13.03.2015 în Monitorul Oficial Nr. 59-66     art Nr : 94
    În temeiul art.14 alin.(3) şi (7) şi art.15 din Legea nr.98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art. 537), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se reorganizează prin transformare Agenţia de Asigurare a Calităţii în Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare, autoritate administrativă subordonată Ministerului Educaţiei.
    2. Se aprobă:
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare, conform anexei nr.1;
    structura Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare, conform anexei nr.2;
    modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.
    3. Se stabileşte efectivul-limită al Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare în număr de 43 de unităţi.
    4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.1469 din 25 decembrie 2006 „Cu privire la crearea Agenţiei de Asigurare a Calităţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.199-202, art.1562) şi pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.1295 din 20 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.210, art.1307).
    5. Asigurarea financiară a prevederilor prezentei hotărîri va fi efectuată în limita unităţilor de personal şi bugetului prevăzut Ministerului Educaţiei.

    PRIM-MINISTRU                                                       Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                       Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                                      Anatol Arapu

    Nr. 72. Chişinău, 10 martie 2015.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 72
din 10 martie 2015
REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
pentru Curriculum şi Evaluare
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare (în continuare – Agenţia), precum şi organizarea activităţii acesteia.
    2. Agenţia este o autoritate administrativă subordonată Ministerului Educaţiei, care dispune de bilanţ propriu şi conturi trezoreriale, de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat şi denumirea sa, alte ştampile şi anteturi, de modelul stabilit.
    3. Agenţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul educaţiei al Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, cu alte acte legislative şi normative, cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi cu prevederile prezentului Regulament.
II. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ,
ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE AGENŢIEI
    4. Misiunea Agenţiei constă în contribuţia la realizarea politicii de stat în domeniul educaţiei prin asigurarea elaborării şi implementării unui curriculum naţional relevant şi eficient pentru toate instituţiile din învăţămîntul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, precum şi a unui sistem naţional de evaluare a rezultatelor şcolare orientat spre standardele internaţionale şi spre organizarea eficientă, precum şi administrarea corectă a examenelor şi evaluărilor în învăţămîntul general (primar, gimnazial şi liceal).
    5. În vederea realizării misiunii sale, Agenţia exercită următoarele funcţii de bază:
    1) coordonarea generală a procesului de elaborare şi implementare  a curriculumului naţional pentru învăţămîntul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, conform celor mai avansate practici internaţionale;
    2) organizarea şi coordonarea sistemului naţional de evaluare a rezultatelor şcolare şi de examinare în învăţămîntul general.
    6. Pentru realizarea funcţiilor de bază ce îi revin, Agenţia exercită următoarele atribuţii principale:
    1) de ordin general:
    a) coordonează întregul proces de elaborare, modernizare şi ameliorare permanentă a politicilor privind curriculumul naţional şi evaluarea în învăţămîntul general;
    b) elaborează metodologia de evaluare a rezultatelor şcolare în învăţămîntul general;
    c) propune Ministerului Educaţiei iniţierea sau, după caz, aprobarea, proiectelor de acte normative care ţin de curriculumul naţional, de evaluarea rezultatelor şcolare, de organizarea şi desfăşurarea examenelor, a concursurilor, a olimpiadelor şcolare etc.;
    d) participă la proiecte şi la programe naţionale şi internaţionale în domeniile de competenţă ale Agenţiei;
    e) elaborează raportul anual cu privire la propria activitate;
    f) acordă asistenţă informaţională, metodologică şi consultativă instituţiilor de învăţămînt în problemele ce ţin de competenţele Agenţiei;
    g) colaborează cu agenţii similare din alte ţări pentru dezvoltarea şi aplicarea măsurilor eficiente de îmbunătăţire a curriculumului şi a calităţii evaluării rezultatelor şcolare;
    h) colaborează cu subdiviziunile structurale din Ministerul Educaţiei, cu autorităţile administrative şi cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale, cu alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi cu alte entităţi publice;
    i) colaborează cu entităţile de pregătire şi perfecţionare a personalului didactic în vederea realizării unor programe de pregătire a specialiştilor în domeniile de activitate ale Agenţiei;
    j) elaborează studii cu privire la domeniile sale de competenţă şi pune în aplicare rezultatele acestor studii;
    k) publică toate informaţiile de interes public din gestiunea Agenţiei pe propria pagină web oficială;
    2) în domeniul curriculumului naţional:
    a) planifică şi asigură managementul întregului proces de proiectare şi dezvoltare a curriculumului naţional;
    b) constituie şi coordonează activitatea grupurilor de lucru pentru elaborarea diferitor componente ale curriculumului naţional (cadrul de referinţă, planul de învăţămînt, curricula pe discipline de învăţămînt – de la educaţia timpurie pînă la clasa a XII-a – şi alte documente conexe);
    c) proiectează şi organizează dezbaterea şi consultarea publică referitor la diferite componente ale curriculumului naţional;
    d) elaborează curricula la disciplinele opţionale şi face recomandări pentru dezvoltarea curriculei opţionale la nivel local;
    e) elaborează suporturi metodologice pentru implementarea şi aplicarea eficientă a diferitor componente ale curriculumului naţional;
    f) elaborează studii şi colectează informaţii cu privire la procesul de implementare şi de funcţionare a curriculumului naţional;
    g) revizuieşte/elaborează noi curricula disciplinare şcolare, pe baza rezultatelor monitorizării şi evaluării realizate de instituţiile abilitate, a studiilor de fundamentare şi a informaţiilor colectate;
    h) elaborează materiale şi desfăşoară programe de formare (cursuri, seminare, mese rotunde etc.) necesare abilitării curriculare a personalului didactic;
    i) formează resurse umane profesionalizate în domeniul dezvoltării curriculare – conceptori de curriculum, analişti, experţi în implementarea, monitorizarea şi evaluarea curriculară;
    j) elaborează şi publică studii, rapoarte, statistici şi alte materiale de popularizare referitoare la domeniile dezvoltării şi implementării curriculare;
    k) oferă consultanţă pentru elaborarea, aplicarea şi evaluarea materialelor curriculare proiectate la nivel local şi naţional;
    l) asigură corelarea politicilor curriculare cu sistemul de politici educaţionale şi sociale;
    3) în domeniul evaluării rezultatelor şcolare şi examenelor:
    a) conceptualizează şi desfăşoară evaluări şcolare naţionale şi internaţionale, precum şi analizează rezultatele lor;
    b) organizează olimpiade, concursuri, examene şi evaluări şcolare naţionale şi internaţionale;
    c) elaborează probe pentru examenele şi evaluările şcolare naţionale, olimpiade şi concursuri;
    d) constituie comisii şi grupuri de lucru specializate (pentru elaborarea materialelor de examen, pentru evaluarea lucrărilor de examen etc.);
    e) coordonează activitatea grupurilor de lucru pentru elaborarea materialelor de evaluare, a comisiilor specializate, a consiliilor olimpice etc.;
    f) efectuează cercetări, pe bază de eşantion, în scopul stabilirii gradului de realizare a obiectivelor educaţionale şi a performanţelor elevilor la diferite discipline şcolare;
    g) furnizează conducerii Ministerului Educaţiei informaţii sistematizate despre rezultatele evaluărilor şcolare naţionale, semnificative pentru adoptarea unor măsuri operative şi de perspectivă pentru optimizarea şi eficientizarea continuă a învăţămîntului general;
    h) elaborează formularele digitale pentru colectarea datelor candidaţilor la examenele de absolvire, instrucţiunile pentru completarea documentelor electronice utilizate în cadrul sesiunilor de examene la toate treptele de învăţămînt;
    i) elaborează şi aprobă pentru publicare programe de examene, lucrări de sinteză a bunelor practici de evaluare şcolară;
    j) creează un sistem de evidenţă a rezultatelor examenelor naţionale, concursurilor şi olimpiadelor şcolare, precum şi a rezultatelor şcolare înregistrate la finalul unor cicluri de învăţămînt/curriculare, în funcţie de profilurile de formare, pentru cercetarea dinamicii acestora;
    k) elaborează şi realizează programe de pregătire a membrilor comisiilor centrelor de examen, a membrilor comisiilor de evaluare a testelor din examene şi a altor persoane implicate în desfăşurarea examenelor, precum şi sprijină acţiunile de perfecţionare a personalului didactic pentru  evaluarea şcolară curentă;
    l) organizează şi desfăşoară examenul la Constituţia Republicii Moldova şi la limba română pentru solicitanţii străini şi apatrizi a cetăţeniei Republicii Moldova.
    7. Agenţia, în limitele competenţei sale, are următoarele drepturi generale:
    1) să reconceptualizeze curriculumul naţional şi sistemul naţional de evaluare a rezultatelor şcolare;
    2) să propună Ministerului Educaţiei, în caz de necesitate majoră, intervenţii operative în curriculumul naţional, în sistemul şi procedura de evaluare a rezultatelor şcolare;
    3) să înainteze Ministerului Educaţiei proiecte de acte normative pentru ameliorarea rezultatelor activităţii în domeniile de competenţă ale Agenţiei;
    4) să aprobe, în limitele competenţelor stabilite şi în condiţiile legii, acte normative departamentale;
    5) să recepţioneze, în mod gratuit, de la Biroul Naţional de Statistică, de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce-i revin;
    6) să solicite şi să primească de la organele locale de specialitate în domeniul învăţămîntului, de la instituţiile din subordinea Ministerului Educaţiei rapoarte cu privire la implementarea curriculumului naţional şi la dificultăţile acestuia, la rezultatele examenelor, conform modelului recomandat;
    7) să iniţieze şi să participe la proiecte naţionale şi internaţionale în domeniile de competenţă ale Agenţiei;
    8) să fie membru al diferitor organizaţii internaţionale în domeniile de specialitate;
    9) să înfiinţeze consilii, comisii, grupuri de experţi şi alte organe consultative pentru exercitarea atribuţiilor în sfera sa de competenţă sau pentru elaborarea unor proiecte specifice;
    10) să beneficieze de alte drepturi ce rezultă din prevederile legislaţiei în vigoare.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII AGENŢIEI
    8. Agenţia este condusă de directorul Agenţiei. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale directorului Agenţiei se face, în condiţiile legii, de către ministrul educaţiei.
    9. Directorul Agenţiei este asistat în activitatea de conducere de 2 directori adjuncţi. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă ale directorilor adjuncţi se face, în condiţiile legii, de către ministrul educaţiei la propunerea directorului Agenţiei.
    10.  Directorul:
    1) reprezintă Agenţia în raporturile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, alte persoane juridice, precum şi în relaţiile din ţară şi străinătate;
    2) poartă răspundere personală pentru realizarea politicii de stat în domeniul  coordonării generale a procesului de elaborare, modernizare şi ameliorare permanentă a curriculumului naţional, al evaluării rezultatelor şcolare şi pentru îndeplinirea sarcinilor curente atribuite în competenţa Agenţiei;
    3) organizează activitatea Agenţiei şi stabileşte atribuţiile directorilor adjuncţi şi ale conducătorilor subdiviziunilor structurale ale Agenţiei;
    4) modifică,  în condiţiile legii, statele de personal, în limitele structurii şi efectivului aprobat, cu avizarea ulterioară a acestora;
    5) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu/muncă ale angajaţilor Agenţiei;
    6) stabileşte măsurile de stimulare sau de sancţionare a angajaţilor Agenţiei, precum şi cuantumul premiilor şi sporurilor acordate acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    7) emite ordine şi dispoziţii ce vizează activitatea de bază a Agenţiei, cu publicarea acestora în modul stabilit şi controlează executarea lor;
    8) încheie, în modul stabilit de lege, contracte de achiziţii cu agenţi economici pentru executarea lucrărilor finanţate de la bugetul Agenţiei;
    9) administrează patrimoniul ce i-a fost atribuit Agenţiei.
    11. În absenţa directorului, funcţiile acestuia sînt exercitate de unul din directorii adjuncţi, desemnat prin ordinul directorului.
    12. Directorii adjuncţi şi conducătorii subdiviziunilor Agenţiei poartă răspundere personală pentru activitatea şi deciziile luate în sferele lor de competenţă.
    13. În cadrul Agenţiei activează funcţionari publici, ale căror raporturi de serviciu sînt reglementate de Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, ale cărui raporturi de serviciu sînt reglementate de Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003.
    14. În vederea realizării unor sarcini specifice, Agenţia poate angaja, în condiţiile legii, experţi pe baza contractelor de prestare a serviciilor. Competenţele  persoanelor respective se stabilesc de către conducerea Agenţiei.
    15. Dreptul de primă semnătură pe toate actele Agenţiei îl are directorul Agenţiei.
    16. În lipsa directorului, dreptul de primă semnătură îi revine directorului adjunct, desemnat în condiţiile pct.11.
    17. Finanţarea Agenţiei se efectuează din contul bugetului de stat şi din alte surse, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 72
din 10 martie 2015
STRUCTURA
Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare
    Conducerea
    Direcţia de dezvoltare curriculară în învăţămîntul gimnazial şi liceal
    Direcţia de dezvoltare curriculară în educaţia timpurie şi învăţămîntul primar 
    Direcţia evaluări naţionale şi internaţionale
    Direcţia organizarea examenelor şi gestionarea sistemelor informatice
    Direcţia economico-financiară
    Serviciul juridic
    Serviciul resurse umane

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 72
din 10 martie 2015
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr.653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) anexa nr.21 se completează cu următoarea poziţie:
    „2. Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare”;
    2) din anexa nr.3, poziţia „Agenţia de Asigurare a Calităţii” se exclude.
    2. În anexa nr. 1 capitolul II secţiunea a II-a litera h) din Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 238-242, art. 1100), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Agenţia de Asigurare a Calităţii”  se substituie cu sintagma  „Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare”.