LPC13/2015
ID intern unic:  357843
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 13
din  20.02.2015
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1123-XII
din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat
ale Republicii Moldova
Publicat : 03.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 78-83     art Nr : 103
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 161, art. 1248), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    “Ordinele şi medaliile pot fi conferite persoanelor fizice de asemenea post-mortem.”
    2. La articolul 5:
    alineatul unic devine alineatul 1;
    articolul se completează cu alineatul 2 cu următorul cuprins:
    “Distincţiile de stat ulterioare se conferă pentru alte merite şi nu mai devreme de 5 ani de la conferirea distincţiei precedente, cu excepţia ordinelor şi medaliilor ce se conferă pentru eroism, curaj şi vitejie.”
    3. La articolul 29, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    “Termenul de examinare a propunerilor pentru conferirea distincţiilor de stat este prevăzut în regulamentul nominalizat.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    – va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
     – va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

    Nr. 13. Chişinău, 20 februarie 2015.