HGC149/2015
ID intern unic:  358013
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 149
din  06.04.2015
cu privire la reorganizarea unor instituţii publice
Publicat : 10.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 89-92     art Nr : 173
    În temeiul art.32 alin.(2) din Legea nr.98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art. 537) şi art.69 din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-86, art. 661), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Ministerului Educaţiei privind reorganizarea Centrului Naţional de Educaţie prin Artă prin absorbţia Muzeului Pedagogic Republican.
    2. Ministerul Educaţiei:
    1) va crea, în termen de o lună, comisia de reorganizare a instituţiilor nominalizate;
    2) va asigura, prin intermediul comisiei de reorganizare, absorbţia instituţiei respective în modul stabilit de legislaţie şi transmiterea patrimoniului de la Muzeul Pedagogic Republican către Centrul Naţional de Educaţie prin Artă, conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 10, art. 45), cu modificările şi completările ulterioare;
    3) va aproba modificările corespunzătoare la Statutul şi statele de personal ale Centrului Naţional de Educaţie prin Artă.
    3. Disponibilizarea salariaţilor, în cazul imposibilităţii transferului acestora,  se va efectua în conformitate cu legislaţia muncii în vigoare.
    4. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va opera modificările necesare în documentele cadastrale, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
    5. Din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia „Muzeul Pedagogic Republican” se exclude.

    PRIM-MINISTRU                                                Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                Maia Sandu

    Nr. 149. Chişinău, 6 aprilie 2015.