HGC150/2015
ID intern unic:  358014
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 150
din  06.04.2015
cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt
 secundar profesional
Publicat : 10.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 89-92     art Nr : 174
    În conformitate cu art. 139 lit. f) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art.634), art.69 din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul reconfigurării reţelei instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se reorganizează Şcoala Profesională, com. Alexăndreni, r-nul Sîngerei, prin absorbţia Şcolii de Meserii  nr.16, s. Valea Norocului, r-nul Sîngerei.
    2. Transmiterea bazei tehnico-materiale şi didactice de la instituţia de învăţămînt absorbită la instituţia de învăţămînt absorbantă se va efectua în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 10, art. 45), cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Disponibilizarea salariaţilor în legătură cu reorganizarea instituţiilor menţionate în punctul 1 al prezentei hotărîri se va efectua în conformitate cu legislaţia muncii în vigoare, în cazul imposibilităţii transferului acestora.
    4. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va opera în documentele cadastrale modificările ce decurg din prevederile prezentei hotărîri, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    5. În anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia „Şcoala de Meserii nr. 16, s. Valea Norocului, r-nul Sîngerei” se exclude.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei.

    PRIM-MINISTRU                                                       Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                        Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                                       Anatol Arapu

    Nr. 150. Chişinău, 6 aprilie 2015.