HGC153/2015
ID intern unic:  358016
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 153
din  07.04.2015
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 10.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 89-92     art Nr : 176
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale  Guvernului (se anexează).
    2. Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate din contul mijloacelor alocate pentru anul respectiv.
    3. Se abrogă:
    1) Hotărîrea Guvernului nr.566 din 11 august 1995 „Cu privire la perfecţionarea retribuirii muncii salariaţilor din întreprinderile şi organizaţiile subordonate Direcţiei Generale pentru Rezervele Materiale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.59-60, art.466);
    2) Punctul 2 din modificările şi completările ce se introduc în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova privind retribuirea muncii, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.515 din 5 iunie 1997;
    3) Hotărîrea Guvernului nr. 166 din 12 februarie 1998 „Cu privire la unele condiţii suplimentare de salarizare a personalului Companiei de Stat „Teleradio-Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.211).

    PRIM-MINISTRU                                                  Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                      Ruxanda Glavan
    Ministrul finanţelor                                                  Anatol Arapu

    Nr. 153. Chişinău, 7 aprilie 2015.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.153
din 7 aprilie 2015
Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Punctul 5 din Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1335 din 10 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.146-148, art.1496), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „5. Mărimile sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se stabilesc în funcţie de starea reală a condiţiilor de muncă în conformitate cu următoarea scară:

Tipul lucrărilor
Xreal, puncte
Cu condiții grele și vătămătoare
0,5 – 2,0
2,1 – 4,0
4,1 – 6,0
Cu condiții deosebit de grele și deosebit de vătămătoare
6,1 – 8,0
8,1 - 10
mai mult de 10,0

    Mărimile concrete ale sporurilor se stabilesc în limitele negociate de partenerii sociali şi aprobate prin convenţia colectivă la nivel naţional şi ramural.”
    2. Modul de calculare a salariului mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.426 din 26 aprilie 2004  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 73-76, art. 570), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 4 ultimul alineat, cifra „50” se substituie cu cifra „15”;
    2) la punctul 13 alineatul doi, după cuvintele „ori s-au aflat în” se completează cu cuvintele „concediu anual de odihnă, în”.
    3. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.611 din 29 mai 2006 „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.412 din 22 aprilie 2004” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.83-86, art.636) va avea următorul cuprins:
    „2. Autorităţile publice cu atribuţii în domeniile ce au aparţinut autorităţilor publice care au activat pînă la 1 ianuarie 1996 vor acorda asistenţă metodică Casei Naţionale de Asigurări Sociale în vederea aplicării nomenclatorului sus-menţionat.”
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.91-94, art.692), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 16 se completează cu două alineate cu următorul cuprins:
    „Ajutorul material acordat militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă se recalculează proporţional perioadei de activitate în funcţie în anul de gestiune în caz de eliberare din serviciu înainte de expirarea anului de gestiune, cu excepţia cazurilor de eliberare din serviciu pe motiv de sănătate,  în urma unor măsuri de organizare, de ocupare a unei funcţii elective,  de înmatriculare în instituţii de învăţămînt militar, precum şi în caz de deces a persoanei. De asemenea, ajutorul material acordat nu se va recalcula în cazul acordării pe parcursul anului a concediului de maternitate.
    Pentru persoanele angajate în serviciu pe parcursul anului, ajutorul material se va calcula proporţional perioadei de activitate în funcţie în anul de gestiune.”;
    anexa nr.2:
    a) se completează cu un nou punct, 6, cu următorul cuprins:
    „6. În cazul detaşării persoanelor din efectivul de trupă şi corpul de comandă din cadrul unităţilor  administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, acestora li se achită salariul funcţiei în care sînt detaşaţi.
    Dacă drepturile salariale (salariul de funcţie şi plăţile suplimentare) pentru funcţiile în care sînt detaşaţi sînt inferioare celor stabilite pentru funcţiile deţinute anterior, acestora li se va plăti diferenţa de salarii.
    Achitarea salariului se efectuează de la locul unde este detaşat.”;
    b) tabelul nr.2:
    poziţia a cincea se completează în final cu cuvintele
    „ , specialist principal”;
    poziţia a şasea  se completează în final cu cuvintele „specialist superior”;
    poziţia a şaptea se completează în final cu cuvîntul „specialist”;
    3) anexa nr.5:
    a) se completează cu un nou punct, 21, cu următorul cuprins:
    „21. Categoriile de salarizare pentru funcţiile efectivului de trupă şi corpului de comandă ale sistemului penitenciar nu se micşorează în cazurile în care numărul de persoane deţinute în instituţiile penitenciare se micşorează ca urmare a micşorării plafonului de detenţie, în decursul a unui an.”;
    b) se completează cu un nou  punct, 31, cu următorul cuprins:
    „31. Pentru aflarea permanentă în dispozitiv, avînd obligaţia să intervină ori de cîte ori este nevoie, la orice oră de zi şi de noapte, pentru rezolvarea problemelor cu caracter de urgenţă, inclusiv în afara orelor de program şi peste durata normală a timpului de muncă, ţinînd cont de particularităţile prevăzute în art.19 al Legii nr.1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar – în mărime de pînă la 25% din salariul de funcţie.
    Sporul în cauză se stabileşte în limita cuantumului de 0,8 din fondul lunar de salarizare prevăzut pentru plata sporurilor indicate la punctul 9 al prezentei hotărîri.”;
    c) punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. În cazul detaşării persoanelor din efectivul de trupă şi corpul de comandă în cadrul unităţilor  sistemului penitenciar, acestora li se achită salariul funcţiei în care sînt detaşaţi.
    Dacă drepturile salariale (salariul de funcţie şi plăţile suplimentare)  pentru funcţiile în care sînt detaşaţi sînt inferioare celor stabilite pentru funcţiile deţinute anterior, acestora li se va plăti diferenţa de salarii.
    Achitarea salariului se efectuează de la locul unde este detaşat.”;
    d) la punctul 6, cifra „2” se substituie cu cifra „1,5”;
    e) se completează cu punctele 7 şi 8 cu următorul cuprins:
    „7. Cuantumul salariului lunar, cuvenit efectivului de trupă şi corpului de comandă al sistemului penitenciar pentru cîteva zile, dar nu pentru luna deplină, se determină reieşind din numărul zilelor calendaristice ale lunii respective.
    8. Angajaţilor civili numiţi în funcţii vacante din corpul de comandă mediu li se stabileşte salariul de funcţie conform categoriilor de salarizare analogice funcţiilor ocupate prevăzute în schema de încadrare, iar sporurile, suplimentele şi alte drepturi băneşti se stabilesc conform condiţiilor specifice de salarizare pe categorii de angajaţi conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1000 din 28  august 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a angajaţilor civili, cu excepţia funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică, din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice.”;
    f) tabelul nr.2:
    la compartimentul I titlul I „Efectivul de ofiţeri”, poziţiile doi şi trei vor avea următorul cuprins:

„Șef secție

17-19
19-20

Șef serviciu, specialist principal, ofițer de serviciu

17-18
18-19”;
    la compartimentul II titlul I „Efectivul de ofiţeri”,  poziţiile doi şi trei vor avea următorul cuprins:

„Șef secție, comandant batalion

19-20

Șef serviciu, specialist principal, ofițer de serviciu,

comandant companie

18-19”;
    4) Note la anexa nr.9:
    a) la punctul 4, cuvintele „salariul de funcţie” se substituie cu cuvintele „solda de funcţie”:
    b) punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. Militarilor în termen, încorporaţi în contingentul militar de asigurare a regimului de încetare a focului în zona de securitate, soldele de funcţie  se stabilesc în mărime de 125 lei, indiferent de funcţia deţinută în contingent.”;
    5) punctul 1 din Note la anexa nr.12 se abrogă;
    6) la punctul 2 din anexa nr.14 cuvintele „stabilită pe ţară” se substituie cu cuvintele „prevăzută pentru localităţile rurale din Republica Moldova”.
    5. La punctul 7 din Hotărîrea Guvernului nr.755 din 3 iulie 2006 „Cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială şi a personalului Serviciului Hidrometeorologic de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 106-111, art. 812), cu modificările şi completările ulterioare, cifra „5” se substituie cu cifra „6”.
    6. Hotărîrea Guvernului nr.1108 din 25 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 153-156, art. 1188), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu o nouă anexă, nr.101, cu următorul cuprins:

„Anexa nr.101
la Hotărîrea Guvernului nr.1108
din 25 septembrie 2006
Categoriile de salarizare
pentru personalul de conducere şi specialiştii
Agenţiei Naţionale Antidoping

Funcția
Categoria de salarizare
Director general
22
Inspector principal
15
Contabil
13
Jurisconsult
14”
    7. La punctul 4 şi în denumirea capitolului V din anexa la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiei lunare militarilor, ofiţerilor de informaţii şi securitate, efectivul de trupă şi corpului de comandă angajaţi prin contract din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, conform totalurilor activităţii unităţii în care sînt angajaţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.186 din 20 februarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.42-44, art.253), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrului Naţional Anticorupţie”.