LPM36/2015
ID intern unic:  358046
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 36
din  09.04.2015
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 14.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 93     art Nr : 134     Data intrarii in vigoare : 14.04.2015
    MODIFICAT
    EMO340 din 18.12.15, MO340-346/18.12.15 pag.13


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    noţiunea „Comisia Electorală Centrală” va avea următorul cuprins:
    „Comisia Electorală Centrală – organ de stat independent, înfiinţat pentru realizarea politicii electorale în scopul unei bune desfăşurări a alegerilor, pentru supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale;”
    după noţiunea „educaţie electorală” se introduc următoarele noţiuni:
    „finanţarea campaniilor electorale – finanţarea directă şi/sau indirectă, precum şi susţinerea materială prin alte forme a concurenţilor electorali de către stat, persoane fizice şi/sau juridice;
    finanţarea partidelor politice – finanţarea directă şi/sau indirectă, adică oferirea, alocarea sau transmiterea în beneficiul partidelor politice a mijloacelor financiare, materiale sau de alt tip de către stat, persoane fizice şi/sau juridice;”
    după noţiunea  „persoane autorizate să asiste la operaţiile electorale” se introduce următoarea noţiune:
    „rapoarte privind finanţarea campaniilor electorale – rapoartele concurentului electoral privind fluxul mijloacelor băneşti, inclusiv mijloacele financiare acumulate, sursele de provenienţă a acestora şi cheltuielile efectuate în campania electorală;”.
    2. La articolul 16, alineatul (1) se abrogă.
    3. Articolul 19 se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    „(3) Înainte de confirmare, candidaţii la funcţia de membru al Comisiei Electorale Centrale sînt supuşi verificării în condiţiile Legii nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice. Informaţia despre rezultatele verificării se dă publicităţii de către autoritatea care îi confirmă pe membrii Comisiei.
    (4) Drepturile membrilor Comisiei Electorale Centrale sînt stipulate în Regulamentul de activitate al Comisiei Electorale Centrale.”
    4. La articolul 20, alineatul (3) se completează cu textul: „Sesizarea privind nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 19 alin. (2) sau privind comiterea unor fapte incompatibile cu calitatea pe care o au se depune la autoritatea care i-a desemnat sau i-a confirmat pe membrii Comisiei.”
    5. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 21. Degrevarea de atribuţiile de serviciu.
                           Remunerarea
    (1) Pentru perioada electorală, membrii Comisiei Electorale Centrale care nu activează permanent sînt degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent printr-o hotărîre a acesteia.
    (2) În perioada electorală (alegeri parlamentare, alegeri locale generale sau referendum republican), membrilor permanenţi ai Comisiei Electorale Centrale li se stabileşte un spor de 35 la sută la salariul mediu. Membrii Comisiei care nu activează permanent primesc, în perioada electorală, un salariu echivalent cu salariul secretarului Comisiei Electorale Centrale, stabilit pentru perioada respectivă, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri.
    (3) Între perioadele electorale, membrii Comisiei care nu activează permanent primesc o indemnizaţie în mărime de 35 la sută din salariul mediu pe economie pentru fiecare şedinţă a Comisiei.”
    6. Articolul 22:
    alineatul  unic devine alineatul (1);
    la alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „În calitate de organ specializat în domeniul electoral, Comisia Electorală Centrală:”
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) În calitate de organ independent de supraveghere şi control privind  finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, Comisia Electorală Centrală:
    a) elaborează şi emite actele normative necesare pentru aplicarea şi respectarea legislaţiei cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    b) elaborează documente cu caracter de îndrumare (formulare, ghiduri, norme metodologice) în scopul asistenţei activităţii financiare şi al instruirii partidelor politice şi a concurenţilor electorali în privinţa drepturilor, obligaţiilor şi responsabilităţilor acestora în procesul de administrare a finanţelor;
    c) colectează şi sistematizează rapoartele anuale privind gestiunea financiară a partidelor politice, rapoartele privind auditul partidelor politice şi rapoartele privind finanţarea campaniilor electorale prezentate de concurenţii electorali;
    d) asigură publicarea pe pagina sa oficială a informaţiilor şi rapoartelor anuale privind gestiunea financiară a partidelor politice, precum şi a rapoartelor privind finanţarea campaniilor electorale;
    e) examinează sesizările şi contestaţiile privind încălcarea legislaţiei cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    f) constată contravenţii şi încheie procese-verbale cu privire la contravenţiile ce vizează neprezentarea în termen ori prezentarea neconformă a rapoartelor financiare ale partidelor politice, ale altor organizaţii social-politice sau concurenţi electorali;
    g) aplică sau solicită aplicarea sancţiunilor, prevăzute de prezentul cod şi de Legea nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, pentru încălcarea legislaţiei cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, sesizează organele competente privind încălcările ce sînt pasibile de răspundere contravenţională, penală sau privind încălcarea legislaţiei fiscale;
    h) cooperează şi acordă asistenţă informaţională la elaborarea unor studii independente de monitorizare a finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    i) studiază şi monitorizează aplicarea legislaţiei cu privire la  finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, înaintează Parlamentului şi Guvernului propuneri privind modificarea cadrului legislativ cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    j) dispune de drept de acces la informaţiile deţinute de autorităţile publice de toate nivelurile şi la registrele de stat, inclusiv la date cu caracter personal, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal;
    k) exercită alte atribuţii de supraveghere şi control  al respectării legislaţiei cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale Legii nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice.”
    7. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 24. Finanţarea activităţii Comisiei
                           Electorale Centrale
    (1) Activitatea Comisiei Electorale Centrale este finanţată din bugetul de stat. Comisia estimează cheltuielile legate de funcţionarea sa, cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor ordinare, inclusiv cele pentru activităţile pe care preconizează să le desfăşoare pe parcursul următorului an bugetar, şi îşi planifică propriul buget anual.
    (2) Bugetul Comisiei Electorale Centrale pe anul următor, însoţit de avizul Guvernului, se prezintă spre examinare şi se aprobă de Parlament în termenele stabilite în calendarul bugetar.
    (3) Parlamentul trimite la Guvern bugetul aprobat al Comisiei Electorale Centrale pentru a fi inclus în proiectul legii bugetului de stat pentru anul bugetar următor.”
    8. La articolul 26 alineatul (1), litera p) va avea următorul cuprins:
    „p) aplică sancţiunile prevăzute de prezentul cod pentru încălcarea legislaţiei electorale şi a celei cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.”
    9. La articolul 261 alineatul (1), cuvintele „o subdiviziune a Comisiei Electorale Centrale” se substituie cu cuvintele „o instituţie publică fondată de Comisia Electorală Centrală”.
    10. Articolul 28:
    litera h) se completează în final cu cuvintele „ , publică rapoartele privind finanţarea campaniilor electorale ale candidaţilor independenţi”;
    la litera l), după cuvintele „acţiunilor birourilor electorale ale secţiilor de votare” se introduc cuvintele „ , a acţiunilor/inacţiunilor concurenţilor electorali, precum şi pe cele ce ţin de finanţarea candidaţilor independenţi în alegerile locale”.
    11. Titlul capitolului 4 se completează cu cuvintele „ŞI FINANŢAREA CAMPANIILOR ELECTORALE”.
    12. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 36. Interzicerea subvenţionării din
                           străinătate
    (1) Se interzice finanţarea directă şi/sau indirectă, precum şi susţinerea materială sub orice formă a campaniilor electorale ale candidaţilor la alegeri şi ale concurenţilor electorali de către alte state, de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii străine, internaţionale şi mixte, precum şi de către persoanele fizice care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova. Sumele astfel primite se confiscă prin hotărîre a instanţei de judecată şi se fac venit la bugetul de stat conform prevederilor legislaţiei penale şi contravenţionale.
    (2) Prevederile alin. (1) nu pot fi interpretate şi aplicate în sensul limitării finanţărilor alocate deschis şi transparent, cu scopul sprijinirii eforturilor de promovare a valorilor democratice, a standardelor internaţionale pentru alegeri libere, democratice şi corecte.”
    13. Articolul 37:
    alineatul (2) se completează în final cu textul: „Cererea de acordare a creditului se depune la Ministerul Finanţelor.”
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Concurentul electoral care şi-a retras candidatura este obligat să restituie creditul alocat din bugetul de stat pentru desfăşurarea campaniei sale electorale în termen de 2 luni de la retragerea candidaturii.”
    14. Articolul 38 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 38. Condiţiile şi modul de susţinere financiară
                           a campaniilor electorale
    (1) Pentru finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale pot fi utilizate doar resurse financiare provenite din activitatea de muncă, de întreprinzător, ştiinţifică sau din cea de creaţie, desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova.
    (2) Finanţarea directă şi/sau indirectă, precum şi susţinerea materială prin alte forme a campaniilor electorale ale concurenţilor electorali de către persoane fizice sau juridice se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) concurentul electoral deschide la bancă un cont cu menţiunea „Fond electoral”, transferînd în el mijloace financiare proprii, precum şi alte mijloace băneşti primite în condiţiile legii de la persoane fizice cetăţeni ai Republicii Moldova ori de la persoane juridice din ţară şi anunţă Comisia Electorală Centrală despre persoana responsabilă de finanţele sale (trezorierul). Candidaţii în alegeri nu pot fi desemnaţi trezorieri;
    b) contul cu menţiunea „Fond electoral” poate fi deschis şi pînă la înregistrarea concurentului electoral, cu condiţia ca orice încasări şi cheltuieli de pe acest cont să se facă doar după înregistrarea concurentului electoral;
    c) concurentul electoral care nu-şi deschide un cont la bancă cu menţiunea „Fond electoral” informează despre aceasta Comisia Electorală Centrală şi desfăşoară doar activităţi de campanie sau promovare electorală ce nu implică cheltuieli financiare;
    d) plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală, luînd ca bază de calcul un coeficient înmulţit cu numărul de alegători din circumscripţia electorală în care au loc alegerile;
    e) plafoanele donaţiilor din partea persoanelor fizice şi juridice în contul „Fond electoral” pentru o campanie electorală constituie 200 şi, respectiv, 400 de salarii medii lunare pe economie stabilite pentru anul respectiv;
    f) persoanele juridice pot vira mijloace băneşti pe contul „Fond electoral” numai prin transfer, împreună cu o notă informativă despre inexistenţa cotei de stat, străine sau mixte în capitalul social şi cu o declaraţie pe propria răspundere privind lipsa restricţiilor prevăzute la lit. d);
    g) persoana juridică care transferă mijloace băneşti pe contul „Fond electoral” îi va informa pe acţionarii sau pe membrii săi despre operaţiunile astfel efectuate;
    h) donaţiile oferite în numerar de către persoanele fizice se însoţesc de un formular completat care se anexează la documentele contabile ale concurentului electoral susţinut. Modelul formularului privind donaţiile oferite în numerar se aprobă de Comisia Electorală Centrală;
    i) mijloacele financiare din fondul electoral pot fi utilizate numai după declararea lor la Comisia Electorală Centrală sau la consiliul electoral de circumscripţie, în cazul candidaţilor independenţi în alegerile locale;
    j) mijloacele financiare transferate pe conturile cu menţiunea „Fond electoral” nu pot fi folosite în scopuri personale.
    (3) Se interzice finanţarea ori susţinerea materială sub orice formă, directă şi/sau indirectă, a activităţii partidelor politice, a campaniilor electorale/ concurenţilor electorali de către:
    a) persoanele  juridice din străinătate, inclusiv cele cu capital mixt, de către alte state sau organizaţii internaţionale, inclusiv organizaţii politice internaţionale;
    b) cetăţenii Republicii Moldova care nu au împlinit vîrsta de 18 ani, cetăţenii limitaţi în capacitatea de exerciţiu sau declaraţi incapabili prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată;
    c) persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova din veniturile obţinute în afara ţării;
    d) autorităţile publice, organizaţiile, întreprinderile, instituţiile publice, alte persoane juridice finanţate de la bugetul public sau care au capital de stat, cu excepţia cazurilor în care acordarea de servicii sau susţinerea materială este în mod expres prevăzută de legislaţie;
    e) persoanele juridice care, cu un an înainte de începerea perioadei electorale, au desfăşurat activităţi finanţate sau achitate din mijloace (fonduri) publice, precum şi de către persoanele juridice cu capital străin sau mixt;
    f) persoanele anonime sau în numele unor terţi; 
    g) persoanele fizice care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova;
    h) organizaţiile necomerciale, sindicale, de binefacere sau religioase.
    (4) Toate cheltuielile pentru campania electorală se efectuează din mijloacele de pe contul cu menţiunea „Fond electoral”.
    (5) Concurenţilor electorali li se interzice să ofere alegătorilor bani, să le distribuie fără plată bunuri materiale, inclusiv din ajutoare umanitare sau din alte acţiuni de binefacere.
    (6) Prevederile alin. (5) nu se vor aplica în cazul cadourilor simbolice, reprezentînd publicitate electorală sau politică, confecţionate din mijloace declarate de pe contul „Fond electoral”, care poartă simbolica concurentului electoral şi a căror valoare de piaţă nu depăşeşte 2 unităţi convenţionale.
    (7) Banca în care sînt deschise conturi cu menţiunea „Fond electoral” informează Comisia Electorală Centrală despre mijloacele băneşti virate în contul concurenţilor electorali zilnic ori la cererea Comisiei.
    (8) În termen de 5 zile de la începerea perioadei electorale, radiodifuzorii sînt obligaţi să dea publicităţii condiţiile în care oferă spaţiu publicitar (inclusiv preţul/minut) şi alte servicii conexe concurenţilor electorali, informînd Comisia Electorală Centrală şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Comisia Electorală Centrală publică aceste informaţii pe pagina sa oficială.
    (9) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să ofere sprijin Comisiei Electorale Centrale şi consiliilor electorale de circumscripţie în activitatea de supraveghere şi control al respectării legislaţiei cu privire la finanţarea campaniilor electorale.”
    15. Codul se completează cu articolul 382 cu următorul cuprins:
    „Articolul 382. Rapoartele privind finanţarea
                             campaniilor electorale
    (1) Partidele politice şi blocurile electorale, precum şi candidaţii independenţi, în cazul alegerilor parlamentare, prezintă Comisiei Electorale Centrale, în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu menţiunea „Fond electoral” şi, ulterior, o dată la două săptămîni, un raport despre mijloacele băneşti acumulate şi cheltuielile efectuate în campania electorală, atît în format electronic cît şi pe suport de hîrtie, sub semnătura persoanelor responsabile. Modelul raportului se aprobă de către Comisia Electorală Centrală şi conţine următoarele informaţii:
    a) datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice care a donat mijloace financiare;
    b) lista tuturor donaţiilor primite, inclusiv natura şi valoarea fiecărei donaţii în bani, mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii;
    c) valoarea totală a donaţiilor şi numărul donatorilor;
    d) lista donaţiilor rambursate ca urmare a depăşirii plafoanelor stabilite la  art. 38 alin. (1)  lit. d);
    e) datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice căreia i-au fost achitate mijloace financiare din contul „Fond electoral” şi scopul cheltuielilor respective;
    f) sumele datoriilor, numerele actelor financiare de evidenţă şi alte informaţii concludente;
    g) informaţia contabilă a persoanelor juridice fondate sau controlate în alt mod de partidul politic respectiv pentru perioada corespunzătoare.
    (2) Rapoartele privind finanţarea campaniilor electorale, primite în condiţiile alin. (1), sînt verificate în prealabil de Comisia Electorală Centrală în ceea ce priveşte caracterul complet al informaţiei şi corespunderea cu cerinţele de întocmire a acestora.
    (3) Dacă raportul prezentat de un partid politic, bloc electoral sau candidat independent în condiţiile alin. (1) este incomplet, Comisia Electorală Centrală are dreptul să solicite concurentului electoral respectiv date suplimentare, iar acesta este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare din momentul solicitării.
    (4)  Rapoartele sînt plasate pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale în termen de 48 de ore de la primirea lor, respectînd legislaţia cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
    (5) Candidaţii independenţi în alegerile locale vor prezenta la consiliul electoral de circumscripţie corespunzător, în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu menţiunea „Fond electoral” şi, ulterior, o dată la două săptămîni, rapoarte privind veniturile acumulate şi cheltuielile efectuate în campania electorală, conform modelului de raport aprobat de Comisia Electorală Centrală. În termen de 2 zile de la recepţionarea rapoartelor, consiliile electorale de circumscripţie vor asigura accesul persoanelor interesate la rapoartele prezentate de candidaţii independenţi şi le vor expedia spre publicare pe paginile web ale autorităţilor administraţiei publice locale corespunzătoare, respectînd legislaţia cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
    (6) Rapoartele privind finanţarea campaniilor electorale pentru întreaga perioadă electorală se vor prezenta la Comisia Electorală Centrală de către concurenţii electorali înregistraţi  cel tîrziu cu 2 zile înainte de ziua alegerilor. Rapoartele se publică pe pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale în termen de 48 de ore de la recepţionarea lor, respectînd legislaţia cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
    (7) Comisia Electorală Centrală elaborează şi aprobă formulare pentru rapoartele privind veniturile şi cheltuielile din campania electorală. La rubrica cheltuieli se vor include următoarele informaţii:
    a) costurile întrunirilor şi evenimentelor electorale, inclusiv costurile aferente (chirie, scenă, prestaţii scenice, sonorizare, standuri, afişe, cheltuieli de protocol, securitate, reflectarea evenimentului în mass-media etc.);
    b) cheltuielile de publicitate, inclusiv la televiziune, radio, în alte mijloace de informare electronice, în presa scrisă, pe panouri, pe alte platforme publicitare stradale sau mobile;
    c) cheltuielile pentru materialele promoţionale, inclusiv pentru programul electoral al partidului, postere, steguleţe, tricouri, alte articole promoţionale oferite gratuit în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (6);
    d) cheltuielile pentru transportul de persoane şi bunuri;
    e) costul serviciilor de sondare a  opiniei publice;
    f) costurile suplimentare de întreţinere: pentru închirierea unor birouri în scop electoral, pentru salariile personalului angajat temporar în scop electoral;
    g) costurile de delegare sau detaşare a persoanelor;
    h) cheltuielile de consultanţă electorală şi politică.
    (8) Dacă informaţia prezentată de un partid politic sau bloc electoral în condiţiile alin. (7) este incompletă, Comisia Electorală Centrală are dreptul să solicite concurentului electoral respectiv date suplimentare privind mărimea fiecărei încasări în contul acestuia şi despre provenienţa acestor mijloace.”
    16. Articolul 47 se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:
    „(61) Nu pot fi utilizate în scop de publicitate electorală imagini ce reprezintă instituţii de stat sau autorităţi publice, atît din ţară cît şi de peste hotare, ori organizaţii internaţionale. Se interzice combinarea de culori şi/sau sunete care invocă simboluri naţionale ale Republicii Moldova ori ale altui stat, utilizarea materialelor în care apar personalităţi istorice ale Republicii Moldova sau de peste hotare, simbolistica unor state străine sau organizaţii internaţionale sau imaginea unor persoane oficiale străine.”
    17. Articolul 65 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Contestaţiile privind finanţarea campaniilor electorale se adresează Comisiei Electorale Centrale, în cazul partidelor politice, blocurilor electorale şi candidaţilor independenţi în alegerile parlamentare, sau consiliilor electorale de circumscripţie, în cazul candidaţilor independenţi în alegerile locale. Examinarea contestaţiilor privind finanţarea campaniilor electorale ale partidelor politice nu se supune termenelor de prescripţie prevăzute la art. 66–68.”
    18. Articolul 69:
    alineatul (2) se completează în final cu textul:  „Comisia Electorală Centrală are dreptul să aplice sancţiunea complementară privind lipsirea de alocaţii de la bugetul de stat.”
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) În cazul aplicării repetate a sancţiunii sub formă de avertisment în cursul unei perioade electorale pentru încălcări privind finanţarea campaniei electorale, Comisia Electorală Centrală aplică partidelor politice înregistrate în calitate de concurenţi electorali sancţiunea complementară privind lipsirea de alocaţii de la bugetul de stat pentru o perioadă de la 6 luni pînă la un an.”
    alineatul (4):
    la litera a), cuvîntul „intenţionată” şi cuvintele „ , în toate cazurile în proporţii considerabile (mai mult de 5 la sută din suma-limită)” se exclud;
    la litera b), cuvîntul „intenţionată” se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) În cazurile prevăzute la alin. (4), Comisia Electorală Centrală sau consiliul electoral de circumscripţie adresează o cerere de anulare a înregistrării concurentului electoral, prin adoptarea unei hotărîri în acest sens, Curţii de Apel Chişinău, în cazul alegerilor parlamentare, sau instanţei de judecată în a cărei rază teritorială se află consiliul electoral respectiv, în cazul alegerilor locale generale sau al alegerilor locale noi. Instanţa de judecată va examina cererea şi va emite o hotărîre asupra acesteia în decursul a 5 zile, dar nu mai tîrziu de ziua anterioară alegerilor.”
    19. Articolele 70 şi 71 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 70. Răspunderea penală
    (1) Se consideră încălcări ale prezentului cod şi sînt pasibile de răspundere penală faptele prevăzute la art. 181 şi 182 din Codul penal.
    (2) Preşedinţii organelor electorale şi alte persoane cu funcţii de răspundere sînt obligaţi să informeze, cel tîrziu a doua zi lucrătoare din momentul constatării, organele procuraturii sau organele afacerilor interne despre acţiunile ce conţin elemente constitutive ale unei infracţiuni privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor sau finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, care le-au devenit cunoscute.
    Articolul 71. Răspunderea contravenţională
    (1) Se consideră încălcări ale prezentului cod şi sînt pasibile de răspundere contravenţională faptele prevăzute la art. 47–53 din Codul contravenţional.
    (2) Contravenţiile se constată şi se examinează în conformitate cu prevederile Codului contravenţional. Preşedinţii organelor electorale şi alte persoane ce deţin informaţii concludente despre comiterea unor contravenţii sînt obligaţi să informeze, cel tîrziu a doua zi lucrătoare din momentul constatării, organele constatatoare cu privire la faptele care le-au devenit cunoscute şi care conţin elemente constitutive ale unei contravenţii, privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor sau finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.”
    Art. II. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Codul se completează cu articolul 1812 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1812. Finanţarea ilegală a partidelor politice
                               sau a campaniilor electorale, încălcarea
                               modului de gestionare a mijloacelor
                               financiare ale partidelor politice sau ale
                               fondurilor electorale
    (1) Falsificarea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice şi/sau a rapoartelor privind finanţarea campaniilor electorale în intenţia de a substitui sau a ascunde identitatea donatorilor, volumul mijloacelor acumulate ori destinaţia sau volumul mijloacelor utilizate
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un termen de pînă   la 5 ani.
    (2) Utilizarea de resurse administrative (bunuri publice), inclusiv favorizarea sau consimţirea la utilizarea ilegală a resurselor administrative (bunurilor publice) în campaniile electorale, dacă au fost cauzate daune în proporţii mari,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un termen de  la 2 la 5 ani.
    (3) Extorcarea sau obţinerea prin extorcare a donaţiilor pentru partidele politice şi/sau pentru fondurile electorale
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un termen de la 1 la 5 ani.
    (4) Utilizarea contrar destinaţiei a alocaţiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice sau a mijloacelor din fondul electoral, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un termen de  la 2 la 5 ani.
    (5) Acceptarea cu bună ştiinţă a finanţării partidului politic sau a concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizaţii (asociaţii) criminale
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un termen de la 2 la 5 ani.”
    2. La articolul 189, alineatul (2) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) împotriva donatorilor partidelor politice sau ai concurenţilor electorali.”
    Art. III. – Articolul 38 alineatul (2) din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131–133, art. 679), cu modificările ulterioare, se completează cu litera l1) cu următorul cuprins:
    „l1) solicitarea sau primirea de către radiodifuzori a unor plăţi pentru publicitatea electorală care depăşesc tarifele comerciale practicate înainte de perioada electorală sau cele aplicate altor persoane pentru un timp echivalent şi un orar echivalent.”
    [Art.III modificat prin EMO340 din 18.12.15, MO340-346/18.12.15 pag.13]
    Art. IV. – Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42–44, art. 119), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:
„Capitolul VI
PATRIMONIUL ŞI SUPRAVEGHEREA FINANŢĂRII
PARTIDELOR POLITICE”
    2. La articolul 24 alineatul (3), textul „precum şi alte activităţi economice ce rezultă direct din scopul prevăzut în statut” se substituie cu textul „precum şi alte activităţi ce aduc venituri pentru nevoile partidului, dacă aceste activităţi nu sînt interzise prin lege şi sînt prevăzute în mod expres în statutul partidului politic”.
    3. Articolul 25:
    la alineatul (1), litera b) se completează în final cu cuvintele  „ , cu condiţia că sînt luate la evidenţă în modul stabilit”;
    alineatul (3) se completează în final cu textul „şi, împreună cu suma totală a cotizaţiilor acumulate anual de partid, se publică pe pagina web a acestuia şi a Comisiei Electorale Centrale”;
    alineatul (4) se completează în final  cu cuvintele „ , cu eliberarea documentelor justificative”.
    4. Articolele 26–31 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 26. Donaţiile
    (1) Donaţiile făcute partidelor politice pot fi de următoarele tipuri:
    a) donaţii în bani, altele decît cotizaţiile de membru;
    b) donaţii sub formă de proprietăţi, bunuri, servicii gratuite sau în condiţii mai avantajoase decît valoarea comercială (de piaţă), achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid. Aceste donaţii sînt reflectate în contabilitatea partidului politic la valoarea lor de piaţă şi se înscriu în limitele donaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5).
    (2) Donaţiile în bani pentru un partid politic se efectuează prin operaţiuni bancare (card bancar, transfer direct), iar identitatea donatorului se indică în documentul bancar. În cazul în care donatorul nu deţine un cont bancar şi donaţia se efectuează în numerar, banii se depun în contul bancar al partidului politic. Dacă banii se depun în numerar la sediul partidului politic, persoana fizică va confirma depunerea donaţiei prin semnarea unei declaraţii pe propria răspundere, care va fi păstrată şi anexată la documentele contabile. Formularul declaraţiei se aprobă de Comisia Electorală Centrală.
    (3) Veniturile anuale ale unui partid politic provenite din cotizaţii de membru şi donaţii nu pot depăşi echivalentul a 0,3% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pentru anul respectiv.
    (4) O persoană fizică poate face donaţii unui sau mai multor partide politice. Donaţiile făcute de o persoană fizică unui sau mai multor partide politice într-un an bugetar nu pot depăşi suma a 200 de salarii medii lunare pe economie stabilite pe anul respectiv. Dacă persoana fizică este membru de partid, în suma-limită menţionată se include şi suma cotizaţiilor de membru de partid plătite de aceasta într-un an, cotizaţia şi donaţia fiind reflectate separat în contabilitatea partidului politic şi în rapoartele privind gestiunea financiară a acestuia.
    (5) Donaţiile făcute de o persoană juridică unui sau mai multor partide politice într-un an bugetar nu pot depăşi suma a 400 de salarii medii lunare pe economie stabilite pe anul respectiv. Persoana juridică care face o donaţie în bani unui partid politic trebuie să prezinte decizia organelor sale abilitate privind efectuarea donaţiei, să înregistreze donaţia şi să o reflecte în rapoartele sale contabile, de asemenea să informeze pe acţionarii sau membrii săi despre operaţiunile efectuate.
    (6) Se interzice finanţarea, prestarea unor servicii cu titlu gratuit ori susţinerea materială sub orice formă, directă şi/sau indirectă, a partidelor politice de către:
    a) cetăţenii Republicii Moldova care nu au împlinit vîrsta de 18 ani, cetăţenii limitaţi în capacitatea de exerciţiu sau declaraţi incapabili printr-o hotărîre definitivă a instanţei de judecată;
    b) persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova din veniturile obţinute din afara ţării;
    c) cetăţenii străini, apatrizi, persoanele anonime sau cele care donează în numele unor terţi;
    d) autorităţile publice, organizaţiile, întreprinderile, instituţiile publice, alte persoane juridice finanţate de la bugetul public sau care au capital de stat, cu excepţia cazurilor în care acordarea de servicii sau susţinerea materială este în mod expres prevăzută de legislaţie;
    e) persoanele juridice care, la data efectuării donaţiei, au datorii restante mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale de stat sau la fondul asigurărilor medicale obligatorii;
    f) persoanele juridice cu capital străin sau mixt, persoanele juridice din străinătate;
    g) alte state şi organizaţii internaţionale, inclusiv organizaţiile politice internaţionale;
    h) organizaţiile necomerciale, sindicale, de binefacere sau religioase.
    (7) Nu sînt considerate donaţii activităţile prestate partidului politic pe bază de voluntariat în condiţiile legislaţiei care reglementează aceste activităţi.
    (8) Fiecare partid politic trebuie să deschidă un cont bancar special, unde vor fi transferate toate contribuţiile băneşti ce îi sînt acordate, inclusiv donaţiile şi cotizaţiile de membru. Rechizitele contului bancar special se plasează pe pagina web a partidului, în cazul existenţei acesteia, se indică în rapoartele anuale privind gestiunea financiară a partidului politic şi se comunică Comisiei Electorale Centrale.
    Articolul 27. Finanţarea partidelor politice
                         din bugetul de stat 
    (1) Partidele politice au dreptul să primească anual finanţare de la bugetul de stat prin intermediul Comisiei Electorale Centrale, în baza unui regulament aprobat de aceasta. Cuantumul alocaţiilor pentru acest scop se aprobă în legea bugetară anuală, cota procentuală constituind nu mai mult de 0,2% din veniturile bugetului de stat, cu excepţia veniturilor cu destinaţie specială prevăzute de legislaţie, şi se distribuie după cum urmează:
    a) 50% – partidelor politice proporţional cu performanţele obţinute în alegerile parlamentare;
    b) 50% – partidelor politice proporţional cu performanţele obţinute în alegerile locale generale.
    (2) În cazul blocurilor electorale, alocaţia se va împărţi conform înţelegerii prealabile între membrii blocului electoral sau, în lipsa unei înţelegeri, conform numărului de mandate obţinute de fiecare componentă.
    (3) Alocaţiile din bugetul de stat se transferă, lunar, pe conturile partidelor politice în condiţiile şi în proporţiile prevăzute la alin. (1), prin intermediul Comisiei Electorale Centrale. În cazul pierderii sau suspendării, în condiţiile prezentei legi, a dreptului la finanţare din bugetul de stat, transferul sumelor respective încetează din luna imediat următoare lunii în care a fost pierdut sau suspendat acest drept.
    (4) Mijloacele financiare transferate în conturile partidelor politice de la bugetul de stat, care nu au fost utilizate în anul bugetar curent, vor fi disponibile pentru a fi valorificate în anii următori.
    (5) Mijloacele financiare din bugetul de stat nerepartizate partidelor politice în anul pentru care au fost prevăzute nu vor fi disponibile pentru a fi utilizate în anii următori.
    (6) Partidele politice pierd dreptul la alocaţii de la bugetul de stat dacă:
    a) activitatea acestora a fost limitată în condiţiile art. 21 – pentru întreaga perioadă de limitare a activităţii partidului politic;
    b) îşi pierd personalitatea juridică;
    c) sînt în proces de lichidare;
    d) le-a fost aplicată sancţiunea privind lipsirea de alocaţii de la bugetul de stat.
    (7) Partidul politic care a pierdut dreptul la finanţare din bugetul de stat este repus în acest drept printr-o hotărîre a Comisiei Electorale Centrale, după încetarea cauzelor care au determinat pierderea dreptului la finanţare sau după executarea sancţiunii prin care a fost privat de acest drept.
    (8) În cazul reorganizării unui partid politic cu drept de finanţare de la bugetul de stat, dreptul menţionat se transmite succesorului său de drept. În cazul încetării activităţii partidului politic care beneficiază de alocaţii de la bugetul de stat, sumele cuvenite acestuia se redistribuie celorlalte partide politice beneficiare în condiţiile prezentului articol.
    Articolul 28. Utilizarea alocaţiilor de la bugetul de stat
    (1) Prin decizia organelor de conducere ale partidelor politice, alocaţiile de la bugetul de stat vor fi utilizate pentru următoarele destinaţii:
    a) cheltuieli pentru întreţinerea sediilor;
    b) cheltuieli de personal;
    c) cheltuieli pentru presă şi materialul promoţional;
    d) cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate;
    e) cheltuieli pentru telecomunicaţii;
    f) cheltuieli pentru primirea delegaţiilor din străinătate;
    g) plata cotizaţiilor de membru al organizaţiilor internaţionale din care partidul respectiv face parte;
    h) investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare activităţii partidului respectiv;
    i) cheltuieli de birotică;
    j) cheltuieli de audit (extern/obligatoriu);
    k) cheltuieli pentru organizarea de întruniri, manifestaţii publice, seminare şi alte cursuri de instruire pentru membrii de partid, desfăşurate pe teritoriul ţării.
    (2) Este interzisă utilizarea alocaţiilor de la bugetul de stat pentru oricare alte destinaţii decît cele prevăzute la alin. (1).
    (3) Alocaţiile de la bugetul de stat utilizate pentru alte destinaţii decît cele prevăzute la alin. (1) se restituie bugetului de stat în baza unei hotărîri a Curţii de Conturi, în mărimea utilizată contrar destinaţiei.
    (4) Primirea şi utilizarea alocaţiilor de la bugetul de stat se reflectă în mod distinct în evidenţa contabilă a partidelor politice.
    (5) Controlul asupra utilizării alocaţiilor de la bugetul de stat se efectuează de către Curtea de Conturi în condiţiile legii.
    Articolul 29. Rapoartele anuale privind gestiunea
                         financiară a partidelor politice
    (1) Semestrial, pînă la data de 15 a ultimei luni a perioadei de raportare, şi anual, pînă în data de 31 martie, partidele politice vor prezenta la Comisia Electorală Centrală  rapoarte  privind  gestiunea financiară a acestora. Partidele
politice beneficiare de alocaţii de la bugetul de stat vor prezenta rapoartele respective şi la Curtea de Conturi.
    (2) Rapoartele menţionate la alin. (1) sînt verificate şi analizate de Comisia Electorală Centrală. În scopul acestei verificări, Comisia Electorală Centrală solicită partidelor politice, precum şi unor instituţii publice sau private, informaţiile necesare în limita de competenţă. Partidele politice şi instituţiile publice sau private vizate sînt obligate să prezinte informaţiile solicitate în termen de două săptămîni. La cerere şi  în funcţie de natura informaţiei solicitate, acest termen poate fi extins de către Comisia Electorală Centrală, însă, în total, el nu va depăşi o lună.
    (3) Informaţia conţinută în rapoartele anuale ale partidelor politice privind veniturile acumulate şi cheltuielile efectuate, inclusiv identitatea donatorilor şi sumele donate, şi informaţiile concludente (concluziile) din rapoartele (opiniile) de audit independent sînt plasate pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale în termen de 48 de ore de la recepţionarea şi acceptarea lor, precum şi pe paginile web ale partidelor politice, în cazul existenţei acestora.
    (4) Comisia Electorală Centrală elaborează şi aprobă formulare pentru rapoartele anuale privind gestiunea financiară, care trebuie să conţină informaţii cu privire la:
    a) bunurile şi veniturile partidului politic, inclusiv gruparea acestor venituri pe tipuri;
    b) toate donaţiile oferite partidului politic, inclusiv suma donată, identitatea donatorului (numele/prenumele deplin, denumirea şi forma organizatorică), domiciliul/sediul şi ocupaţia/locul de muncă sau genul de activitate;
    c) obligaţiile şi cheltuielile partidului politic, altele decît cele din campania electorală, grupate pe cheltuieli operaţionale şi cheltuieli de gestionare a bunurilor;
    d) informaţia contabilă, pentru perioada corespunzătoare, a persoanelor juridice fondate sau controlate în alt mod de partidul politic respectiv.
    (5) Comisia Electorală Centrală poate solicita de asemenea prezentarea altor informaţii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.
    Articolul 30. Supravegherea şi controlul asupra
                        finanţării partidelor politice
    (1) Organul independent ce asigură supravegherea şi controlul finanţării partidelor politice este Comisia Electorală Centrală, constituită şi abilitată cu atribuţii conform Codului electoral şi prevederilor prezentei legi.
    (2) Controlul asupra utilizării alocaţiilor primite de partidele politice de la bugetul de stat este exercitat şi de Curtea de Conturi conform prevederilor ce reglementează activitatea acesteia.
    (3) Instituţiile menţionate la alin. (1) şi (2) emit instrucţiuni şi ghiduri detaliate privind virarea, recepţionarea şi evidenţa donaţiilor, a contribuţiilor nonfinanciare în beneficiul partidelor politice şi privind utilizarea acestora conform destinaţiilor stabilite de lege, precum şi asupra altor aspecte ce vizează finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.
    (4) Comisia Electorală Centrală prezintă anual, în faţa Parlamentului, pînă la data de 1 iunie, un raport privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.
    Articolul 31. Auditul şi verificarea rapoartelor privind
                        gestiunea financiară a partidelor politice
    (1) Partidele politice ale căror venituri sau cheltuieli anuale depăşesc un milion de lei sînt obligate să efectueze auditul rapoartelor privind gestiunea financiară cel puţin o dată la 3 ani. Raportul de audit, împreună cu raportul anual privind gestiunea financiară a partidului politic, va fi expediat Comisiei Electorale Centrale, iar în cazul în care partidul politic a beneficiat de alocaţii de la bugetul de stat – şi Curţii de Conturi.
    (2) Auditorul este selectat de către partidul politic şi trebuie să nu fi fost, în ultimii 5 ani, membru de partid sau trezorier în campania electorală, nici să fi ocupat funcţia de contabil sau responsabil de finanţe în cadrul partidului politic în care se efectuează auditul.
    (3) Auditul rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice se va efectua în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în domeniu şi cu standardele de audit naţionale şi internaţionale.”
    5. Legea se completează cu capitolul VI1 cu următorul cuprins:
„Capitolul VI1
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA
 DISPOZIŢIILOR LEGALE ÎN DOMENIUL
FINANŢĂRII PARTIDELOR POLITICE

    Articolul 311. Încălcarea prevederilor privind donaţiile
    (1) În cazul în care un partid politic primeşte donaţii cu încălcarea prevederilor art. 26, inclusiv în cazul primirii donaţiilor care depăşesc plafoanele stabilite, partidul politic respectiv este obligat, în termen de 3 zile de la depunerea donaţiei, să verse în bugetul de stat sumele primite cu încălcarea legii sau să restituie sumele primite peste plafoanele stabilite.
    (2) În cazul nerespectării cerinţelor alin. (1), Comisia Electorală Centrală emite o somaţie scrisă adresată partidului politic, prin care solicită înlăturarea încălcării şi informarea despre măsurile întreprinse, în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea somaţiei.
    (3) Neexecutarea somaţiei Comisiei Electorale Centrale constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Codului contravenţional.
    (4) În cazul repetării, pe parcursul unui an calendaristic, a încălcării prevăzute la alin. (3) şi al aplicării sancţiunilor contravenţionale pentru aceste încălcări, Comisia Electorală Centrală adoptă o hotărîre privind lipsirea partidului respectiv de dreptul la alocaţiile de la bugetul de stat pentru o perioadă de la 6 luni pînă la un an.
    Articolul 312. Încălcarea prevederilor privind gestiunea
                           financiară a partidelor politice
    (1) Constituie încălcări ale prevederilor privind gestiunea financiară a partidelor politice:
    a) încălcarea modului de evidenţă şi utilizare a patrimoniului partidelor politice, inclusiv neprezentarea datelor de identificare ale donatorilor;
    b) neprezentarea de către partidele politice la Comisia Electorală Centrală a raportului anual privind gestiunea financiară în termenul şi formatul stabilite conform legii,  inclusiv prezentarea unor date incomplete în raport;
    c) utilizarea contrar destinaţiei a alocaţiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice.
    (2) Faptele prevăzute la alin. (1) se consideră contravenţii şi sînt pasibile de răspundere conform Codului contravenţional.
    Articolul 313. Sesizarea privind încălcarea prevederilor
                           cu privire la finanţarea şi gestiunea financiară
                           a partidelor politice
    (1) Sesizarea privind încălcarea prevederilor cu privire la finanţarea şi gestiunea financiară a partidelor politice poate fi depusă de orice persoană cu drept de vot sau de o persoană juridică din Republica Moldova, inclusiv de autorităţi sau instituţii publice, în termen de 30 de zile calendaristice din momentul în care încălcarea i-a devenit cunoscută.
    (2) Sesizarea trebuie să conţină datele de identitate şi informaţia de contact ale autorului sesizării, descrierea faptelor ce ar putea constitui încălcări, indicarea probelor care confirmă încălcarea şi semnătura persoanei care o depune.”
    Art. V. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 48 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 48. Utilizarea fondurilor nedeclarate,
                           neconforme sau venite din străinătate
                           pentru finanţarea partidelor politice
    (1) Utilizarea de către partidele politice a unor fonduri nedeclarate, neconforme sau venite din străinătate
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Mijloacele băneşti utilizate în modul prevăzut la alin. (1) se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.”
    2. Codul se completează cu articolele 481 şi 482 cu următorul cuprins:
    „Articolul 481. Încălcarea legislaţiei privind gestionarea
                             mijloacelor financiare ale partidelor politice
                             şi ale fondurilor electorale
    (1) Neprezentarea de către concurenţii electorali a rapoartelor privind finanţarea campaniei electorale în termenul şi în formatul stabilite
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
    (2) Încălcarea modului de evidenţă şi utilizare a patrimoniului partidelor politice şi a mijloacelor din fondul electoral, inclusiv neprezentarea datelor de identificare a donatorilor,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (3) Neprezentarea de către partidele politice a rapoartelor privind gestiunea lor financiară în termenul şi formatul stabilite de către Comisia Electorală Centrală, inclusiv prezentarea unor date incomplete în raport,
    se sancţionează cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (4) Utilizarea contrar destinaţiei a alocaţiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice sau a mijloacelor din fondul electoral, dacă aceasta nu constituie infracţiune,
    se sancţionează cu amendă în mărime de la 200 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere şi cu privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a desfăşura anumite activităţi pe un termen de pînă la un an.
    (5) Utilizarea ilicită de resurse administrative (bunuri publice), inclusiv favorizarea sau consimţirea la utilizarea ilegală a resurselor administrative (bunurilor publice), în campaniile electorale, dacă aceasta nu constituie infracţiune,
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere şi cu privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a desfăşura anumite activităţi pe un termen de pînă la un an.
    Articolul 482. Neexecutarea somaţiei Comisiei
                           Electorale Centrale
    Neexecutarea somaţiei Comisiei Electorale Centrale privind vărsarea la bugetul de stat a sumelor primite de partidele politice sau de concurenţii electorali cu încălcarea legii sau peste plafoanele stabilite
    se sancţionează cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere şi cu privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii pe un termen de la 3 luni la un an.”
    3. La articolul 385 alineatul (2), cifra „4236” se substituie cu cifra „4237”.
    4. La articolul 393 litera d), cifra „4236” se substituie  cu cifra „4237”.
    5. La articolul 400 alineatul (1), textul „art. 47–54” se substituie cu textul „art. 47, 48, art. 481 alin. (5) şi art. 482–54,”.
    6. La articolul 4236 alineatul (1), după cuvintele „Contravenţiile prevăzute la” se introduce textul „art. 481 alin. (4),”.
    7. Codul se completează cu articolul 4237 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4237. Comisia Electorală Centrală
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 481 alin. (1)–(3) se constată de către Comisia Electorala Centrală din oficiu sau la sesizarea organelor abilitate.
    (2) Are dreptul să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale preşedintele Comisiei Electorale Centrale sau vicepreşedintele Comisiei, în cazul în care îl substituie pe preşedintele Comisiei.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se trimit pentru examinare în fond instanţei de judecată competente.”
    Art. VI. – Articolul 28 din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 237–240, art. 864), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (1) litera a), liniuţa a patra se completează în final cu cuvintele „ , inclusiv a alocaţiilor de la bugetul de stat pentru finanţarea partidelor politice”;
    la alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) instituţiile şi organizaţiile finanţate din bugetul public naţional şi partidele politice care primesc alocaţii de la bugetul de stat;”.
    Art. VII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art. I pct. 18 şi art. IV pct. 4 şi 5, în partea ce ţine de modificările operate în art. 27–29, 31 şi art. 311 alin. (4), care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2016.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (3) Comisia Electorală Centrală, împreună cu Ministerul Finanţelor, în termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi:
    a) va elabora şi va aproba modelul raportului privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    b) va elabora şi va aproba modelul registrului de  evidenţă a donaţiilor primite de către partidele politice şi concurenţii electorali.
    (4) Comisia Electorală Centrală, în termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi, va elabora şi va aproba actele necesare pentru implementarea prevederilor prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 36. Chişinău, 9 aprilie 2015.