HGC229/2015
ID intern unic:  358297
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 229
din  04.05.2015
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 08.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 110-114     art Nr : 258
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                           Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                          Stephane Christophe Bride
    Ministrul sănătăţii                                             Mircea Buga
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                               Ruxanda Glavan
    Ministrul afacerilor interne                               Oleg Balan
    Ministrul apărării                                              Viorel  Cibotaru

    Nr. 229. Chişinău, 4 mai 2015.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 229
din 4 mai 2015

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.653 din 2 iunie 2003 „Cu privire la Comisia interdepartamentală pentru ajutoarele umanitare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.99-103, art.688), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

 „Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 653
din 2 iunie 2003

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei interdepartamentale pentru ajutoarele umanitare
    Glavan Ruxanda           – ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei,
                                           preşedinte al Comisiei
    Sainciuc Sergiu             – viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei,
                                           vicepreşedinte al Comisiei
    Cazacu Maxim             – specialist principal în Secţia ajutoare umanitare,
                                           Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,
                                           secretar al Comisiei
    Malic Mihail                 – şef al Secţiei ajutoare umanitare, Ministerul Muncii,
                                           Protecţiei Sociale şi Familiei
    Semeniuc Marina          – şef al Direcţiei finanţele în ocrotirea sănătăţii şi
                                           protecţie socială, Ministerul Finanţelor
    Mamei Marian              – şef al Direcţiei politici de administrare şi deetatizare
                                           a proprietăţii publice, Ministerul Economiei
    Tizu Veaceslav             – director al Centrului Republican Experimental,
                                           Protezare, Ortopedie şi Reabilitare
    Topchin Ludmila           – şef al Direcţiei medicamente şi dispozitive medicale,
                                           Ministerul Sănătăţii
    Bahnarel Ion                 – prim-vicedirector al Centrului Naţional de Sănătate
                                           Publică, Ministerul Sănătăţii
    Moraru Roman             – şef adjunct al Direcţiei nr.5 (operaţiuni speciale)
                                            a Inspectoratului Naţional de Investigaţii al
                                            Inspectoratului General al Poliţiei, Ministerul
                                            Afacerilor Interne, locotenent-colonel de poliţie
    Mihăilă Viorel               – şef al Direcţiei generale combaterea corupţiei,
                                            Centrul Naţional Anticorupţie
    Russu Evghenii              – şef al Serviciului reglementări netarifare,
                                            Serviciul  Vamal, locotenent-colonel al Serviciului
                                            Vamal
    Suvac Mihai                  – şef al Direcţiei politici de producţie şi reglementări
                                            de calitate a produselor vegetale, Ministerul
                                            Agriculturii şi Industriei Alimentare
    Chicu Valentina             – şef al Direcţiei învăţămînt preuniversitar,
                                            Ministerul Educaţiei
    Erhan Vera                    – şef al Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare
                                             a politicilor, Ministerul Culturii
    Culciţchi Alexandrina     – şef al Direcţiei organizaţii necomerciale,
                                            Ministerul Justiţiei
    Costişanu Mihail            – şef al Direcţiei generale monitorizarea activităţii
                                            şi achiziţii publice, Casa Naţională de Asigurări
                                            Sociale
    Chiurcciu Vitalii             – şef al Direcţiei generale dezvoltare economică,
                                            comerţ, domeniul servicii şi relaţii economice
                                            externe, Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia
    Triboi Nicolae               – şef al Departamentului administrarea patrimoniului
                                            sindical, servicii tehnice şi exploatare, Confederaţia
                                            Naţională a Sindicatelor din Moldova
    Bîrcă Larisa                   – preşedinte al Societăţii de Cruce Roşie din Moldova
    Muntean Demian            – prim-vicepreşedinte al Consiliului Organizaţiei
                                            Veteranilor din Republica Moldova
    Vicolaş Andrei               – vicepreşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Societatea
                                             Cernobîl din Moldova”
    Mărginean Mihail            – preşedinte al Societăţii Invalizilor din Republica
                                             Moldova
    Covaliov Vitalie              – preşedinte al Cîrmuirii Centrale a Uniunii
                                             Organizaţiilor Invalizilor din Republica Moldova”.
    2. Anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 30 septembrie 2005 „Privind instituirea Consiliului naţional pentru protecţia drepturilor copilului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.132-134, art.1079), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1001
din 30 septembrie 2005

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului naţional pentru protecţia drepturilor copilului
    Gaburici Chiril               – Prim-ministru, preşedinte al Consiliului
    Glavan Ruxanda            – ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei,
                                           vicepreşedinte al Consiliului
    Mirca Svetlana              – consultant principal în Cancelaria de Stat,
                                            secretar al Consiliului
    Sandu Maia                   – ministru al educaţiei
    Afanasenco Serghei       – ministru al tineretului şi sportului
    Grama Octavian            – viceministru al sănătăţii
    Babin Oleg                    – viceministru al afacerilor interne
    Gurduza Sergiu              – viceministru al justiţiei
    Cărăuş Maria                – viceministru al finanţelor
    Ciolac Vitalie                 – viceministru al tehnologiei informaţiei şi
                                            comunicaţiilor
    Spoială Lucia                 – director general al Biroului Naţional de
                                             Statistică
    Garaba Iurii                    – procuror, adjunct al Procurorului General
                                          – avocat parlamentar pentru protecţia drepturilor
                                             copilului, Centrul pentru Drepturile Omului
                                             din Moldova
    Mangasaryan
    Nune                              – reprezentant al UNICEF în Republica Moldova
    Vasluian Stela                 – preşedinte al Alianţei ONG-urilor active în
                                             domeniul protecţiei sociale a copilului şi familiei
    Revenco Anna                 – preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Centrul
                                              Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea
                                              Drepturilor Femeii „La Strada”
    Gudumac Eva                  – membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr.106 din 30 ianuarie 2006 „Cu privire la instituirea unor consilii şi comisii şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 21-24, art.139), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în preambulul hotărîrii, cuvîntul „handicap” se substituie cu cuvîntul „dizabilităţi”;
    2) la punctul 1 alineatul întîi, sintagma „Consiliul guvernamental pentru problemele persoanelor cu handicap” se substituie cu sintagma „Consiliul naţional pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi”;
    3) anexele nr.1 şi 2 vor avea următorul cuprins:

 „Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 106
din 30 ianuarie 2006

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului naţional pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi
    Glavan Ruxanda              - ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei,
                                             preşedinte al Consiliului
    Ţurcanu Gheorghe           - viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei,
                                             vicepreşedinte al Consiliului
    Banari Roman                 - consultant în Direcţia politici de protecţie socială
                                             a persoanelor cu dizabilităţi, Ministerul Muncii,
                                              Protecţiei Sociale şi Familiei, secretar al Consiliului
    Grama Octavian               - viceministru al sănătăţii
    Handrabura
    Loretta                             - viceministru al educaţiei
    Zubcu Victor                    - viceministru al tineretului şi sportului
    Gurduza Sergiu                 - viceministru al justiţiei
    Cărăuş Maria                   - viceministru al finanţelor
    Zolotcov Anatolie             - viceministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor
    Calmîc Octavian               - viceministru al economiei
    Şarov Igor                        - viceministru al culturii
    Usatîi Anatol                     - viceministru al transporturilor şi infrastructurii
                                                drumurilor
    Tarlev Vitalie                     - viceministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
    Valcov Vitalie                    - director general adjunct al Biroului Naţional de
                                                Statistică
    Cuşca Vasile                     - şef al Direcţiei politici de protecţie socială a
                                                persoanelor cu dizabilităţi, Ministerul Muncii,
                                                Protecţiei Sociale şi Familiei
    Tizu Veaceslav                  - director al Centrului Republican Experimental
                                                Protezare, Ortopedie şi Reabilitare
    Sochircă Ludmila               - director general al Consiliului Naţional pentru
                                                Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă
    Holban Ion                        - director al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
                                                Forţei de Muncă
    Borta Maria                       - preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări Sociale
    Vieru Ivan                          - director al Direcţiei generale sănătate şi protecţie
                                                socială, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia
    Groppa Stanislav                - vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    Mărgineanu Mihai               - preşedinte al Societăţii Invalizilor din Moldova
    Sclifos Dumitru                   - preşedinte al Societăţii Orbilor din Moldova
    Lopatiuc Ruslan                  - preşedinte al Asociaţiei Surzilor din Moldova
    Covaliov Vitalii                    - preşedinte al Comitetului executiv al Uniunii
                                                 Organizaţiilor Invalizilor din Moldova 
    Mereacre Igor                     - director al Asociaţiei „Motivaţie” din Moldova
    Malcoci Ludmila                  - preşedinte al Alianţei Organizaţiilor Persoanelor
                                                 cu Dizabilităţi
                                                - reprezentant al agenţiilor ONU din Moldova

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 106
din 30 ianuarie 2006

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului naţional pentru problemele
participanţilor la conflicte armate

    Cibotaru Viorel              – ministru al apărării, preşedinte al Consiliului
    Gorgan Igor                   – şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale,
                                            comandant al Armatei Naţionale, vicepreşedinte
                                            al Consiliului, general de brigadă
    Ciolpan Marcel              – şef al Secţiei evaluare şi protecţie socială,
                                            Direcţia personal a Marelui Stat Major al Armatei
                                            Naţionale, Ministerul Apărării, secretar al Consiliului
    Sainciuc Sergiu               – viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei
    Postică Gheorghe           – viceministru al culturii
    Babin Oleg                     – viceministru al afacerilor interne
    Cărăuş Maria                 – viceministru al finanţelor
    Gurduza Sergiu               – viceministru al justiţiei
    Grosu Igor                      – viceministru al educaţiei
    Mocan Mihail                 – preşedinte al Uniunii Republicane a Veteranilor
                                             Războiului din Afganistan
    Coropcean Ion               – reprezentant al Uniunii Republicane a Veteranilor
                                             Războiului din Afganistan
    Alerguş Victor                – preşedinte al Uniunii Veteranilor „Sfîntul Gheorghe
                                             Biruitorul”
    Petrica Nicolae               – preşedinte al Ligii Veteranilor Forţelor Armate
                                             ale Republicii Moldova
    Maican Eduard               – preşedinte al Uniunii Naţionale a Veteranilor
                                             pentru Independenţă
    Caraman Anatolie           – preşedinte al Asociaţiei Veteranilor Războiului
                                             din 1992 „Tiras-Tighina”
    Cociug Anatolie              – preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Federaţia
                                             Veteranilor şi Rezerviştilor Structurilor de Forţă
                                             din Republica Moldova”
    Puiu Vasile                      – preşedinte al Asociaţiei Veteranilor „PRO FULGER”
                                             a Brigăzii de poliţie cu destinaţie specială „Fulger”
    Caracai Serghei               – preşedinte al Uniunii Voluntarilor din Republica
                                              Moldova”.
    4. Anexa la Hotărîrea Guvernului nr.350 din 7 aprilie 2006 „Cu privire la instituirea Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei şi bărbaţi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.59-62, art.392), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 350
din 7 aprilie 2006

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei guvernamentale pentru egalitate
între femei şi bărbaţi

    Glavan Ruxanda               - ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei,
                                               preşedinte al Comisiei
    Ţurcanu Gheorghe            - viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei,
                                               vicepreşedinte al Comisiei
    Pascal Lilia                       - şef al Direcţiei politici de asigurare a egalităţii
                                              de gen şi prevenirea violenţei, Ministerul Muncii,
                                              Protecţiei Sociale şi Familiei, secretar al Comisiei
    Calmîc Octavian               - viceministru al economiei
    Cărăuş Maria                    - viceministru al finanţelor
    Babin Oleg                       - viceministru al afacerilor interne
    Gurduza Sergiu                 - viceministru al justiţiei
    Galbur Andrei                   - viceministru al afacerilor externe şi integrării
                                              europene
    Vasilachi Ana                    - viceministru al apărării
    Zolotcov Anatolie              - viceministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor
    Olaru Nicolae                    - viceministru al agriculturii şi industriei alimentare 
    Usatîi Anatol                      - viceministru al transporturilor şi infrastructurii
                                               drumurilor 
    Chirică Lazăr                     - viceministru al mediului
    Handrabura Loretta           - viceministru al educaţiei
    Postică Gheorghe              - viceministru al culturii
    Grama Octavian                - viceministru al sănătăţii
    Zubcu Victor                     - viceministru al tineretului şi sportului
    Tarlev Vitalie                      - viceministru al tehnologiilor informaţionale şi
                                                comunicaţiilor
    Petuhov Vera                     - vicedirector general al Biroului Relaţii Interetnice
    Spoială Lucia                     - director general al Biroului Naţional de Statistică
    Hanganu Aurelia                 - secretar ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe
                                                a Moldovei
    Armaşu Dinu                      - director executiv al Confederaţiei Naţionale a
                                                Patronatului 
    Chiriac Petru                       - vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a
                                                 Sindicatelor 
    Reprezentanţii                     -
    societăţii civile
    Reprezentanţii mass-           -
    media”.
    5. Hotărîrea Guvernului nr.641 din 7 iunie 2006 „Cu privire la aprobarea regulamentelor de activitate a consiliilor şi a comisiei instituite prin Hotărîrea Guvernului nr.106 din 30 ianuarie 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.95-97, art.701), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre, în titlul şi punctul 1 din anexa nr.1, sintagma „Consiliul guvernamental pentru problemele persoanelor cu handicap”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Consiliul naţional pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) anexa nr.1:
    pe parcursul textului, cuvîntul „handicap” se substituie cu cuvîntul „dizabilităţi”;
    la punctul 8, cuvintele „care, de regulă, este un viceprim-ministru,” se exclud;
    3) la punctul 8 din anexa nr.2, cuvintele „ , care, de regulă, este un viceministru,” se exclud.
    6. La punctul 8 din Regulamentul Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei şi bărbaţi, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr. 895 din 7 august 2006 (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.134-137, art.988), cu modificările ulterioare, cuvintele „ , care este un viceprim-ministru,” se exclud.
    7. Anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1259 din 1 noiembrie 2006 „Privind aprobarea componenţei nominale a părţii guvernamentale în cadrul Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.174-177, art.1352), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1259
din 1 noiembrie 2006

COMPONENŢA NOMINALĂ
a părţii guvernamentale în cadrul Comisiei naţionale
pentru consultări şi negocieri colective
    Gaburici Chiril                   - Prim-ministru, coordonator al părţii
                                               guvernamentale a Comisiei
    Arapu Anatol                    - ministru al finanţelor
    Grosu Vladimir                  - ministru al justiţiei
    Glavan Ruxanda                - ministru al muncii, protecţiei sociale şi
                                               familiei
    Sandu Maia                       - ministru al educaţiei
    Buga Mircea                      - ministru al sănătăţii
    Cărăuş Maria                     - viceministru al finanţelor, membru supleant
    Gurduza Sergiu                  - viceministru al justiţiei, membru supleant
    Sainciuc Sergiu                  - viceministru al muncii, protecţiei sociale şi
                                               familiei, membru supleant
    Calmîc Octavian                - viceministru al economiei, membru supleant”.
    8. Hotărîrea Guvernului nr.126 din 7 februarie 2007 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare şi a Regulamentului acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.140), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 1, cuvîntul „Prim-ministrul” se substituie cu cuvîntul „Guvernul”;
    2) anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 126
din 7 februarie 2007

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare
    Glavan Ruxanda        – ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei,
                                        preşedinte al Comisiei 
    Sainciuc Sergiu          – viceministru al muncii, protecţiei sociale şi
                                        familiei, vicepreşedinte al Comisiei 
    Creţu Aliona              – şef al Secţiei politici demografice, Ministerul
                                        Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, secretar
                                        al Comisiei 
    Gîlca Boris                – consilier principal de stat al Prim-ministrului în
                                        domeniul ocrotirii sănătăţii şi dezvoltării sociale 
    Triboi Valeriu            – viceministru al economiei 
    Gurduza Sergiu          –  viceministru al justiţiei 
    Cărăuş Maria            – viceministru al finanţelor 
    Babin Oleg                – viceministru al afacerilor interne 
    Cotelea Svetlana        – viceministru al sănătăţii 
    Tarlev Vitalie             – viceministru al tehnologiei informaţiei şi
                                        comunicaţiilor
    Nicolaescu-Onofrei
    Liliana                        – viceministru al educaţiei 
    Zubcu Victor              – viceministru al tineretului şi sportului 
    Stratulat Ion               – viceministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor 
    Spoială Lucia             – director general al Biroului Naţional de Statistică 
    Borta Maria               – preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări Sociale 
    Cujbă Victoria           – şef al Direcţiei generale politici de descentralizare
                                         şi administrare locală, Cancelaria de Stat  
    McFarlane Ian            – reprezentant al Fondului Organizaţiei Naţiunilor
                                         Unite pentru Populaţie în Republica Moldova 
    Paladi Gheorghe         – academician, Academia de Ştiinţe a Moldovei 
    Gagauz Olga              – şef al Centrului de Cercetări Demografice al
                                         Institutului Naţional de Cercetări Economice,
                                         Academia de Ştiinţe a Moldovei  
    Belostecinic
    Grigore                      – rector al Academiei de Studii Economice a
                                        Moldovei 
    Matei Constantin        – şef al Catedrei gîndire economică, demografie
                                        şi geoeconomie a Academiei de Studii Economice
                                        din Moldova 
    Budza Oleg                – preşedinte al Confederaţiei Naţionale a
                                         Sindicatelor din Moldova 
    Cerescu Leonid          – preşedinte al Confederaţiei Naţionale a Patronatului
                                         din Republica Moldova 
    Chiurcciu Vitalii          – şef al Direcţiei generale dezvoltare economică,
                                         comerţ, domeniul servicii şi relaţii economice
                                         externe, Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia 
    Furdui Viorel              – director executiv al Congresului Autorităţilor
                                         Locale din Moldova
    Badan Tatiana            – preşedinte al Congresului Autorităţilor Locale
                                         din Moldova, primar al satului Selemet, raionul
                                         Cimişlia
    Polosa Antonio           – şef al Misiunii Organizaţiei Internaţionale pentru
.                                        Migraţie în Moldova 
    Popovici Ludmila        – membru al Consiliului Naţional pentru Participare
    Petrov Alexandr          – secretar al Consiliului Naţional al Tineretului
                                          din Moldova”
    3) în anexa nr.2:
    punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Comisia este un organ consultativ în domeniile populaţiei şi dezvoltării, creat pe lîngă Guvern.”;
    punctul 13:
    la litera e), cuvintele „coordonatorul de programe” se substituie cu cuvîntul „reprezentant”;
    se completează cu litera e1 cu următorul cuprins:
    „e1) şef al Centrului de Cercetări Demografice al Institutului Naţional de Cercetări Economice.”;
    la punctul 16, cuvintele „viceprim-ministrul responsabil de coordonarea activităţii în sfera socială” se substituie cu cuvintele „ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei”;
    la punctul 18, cuvîntul „Ministrul” se substituie cu cuvîntul „viceministrul”;
    la punctul 20, litera c) va avea următorul cuprins:
    „ c) execută dispoziţiile preşedintelui şi vicepreşedintelui;”.
     9. Anexele nr.1 şi 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 820 din 14 decembrie 2009 „Cu privire la Comisia naţională extraordinară de sănătate publică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.187-188, art.906), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
     1) anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 820
din 14 decembrie 2009

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică
    Gaburici Chiril             – Prim-ministru, preşedinte al Comisiei
    Buga Mircea               – ministru al sănătăţii, vicepreşedinte al
                                          Comisiei
    Bucinschi Iurii              – şef al Direcţiei dezvoltare socială,
                                          Cancelaria de Stat, secretar al Comisiei
    Arapu Anatol               – ministru al finanţelor
    Palihovici Serghei        – ministru al mediului
    Balan Oleg                  – ministru al afacerilor interne
    Glavan Ruxanda          – ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei
    Sandu Maia                 – ministru al educaţiei
    Afanasenco Serghei     – ministru al tineretului şi sportului
    Botnari Vasile              – ministru al transporturilor şi infrastructurii
                                          drumurilor
    Sulă Ion                       – ministru al agriculturii şi industriei alimentare
    Cotelea Svetlana          – viceministru al sănătăţii, medic-şef sanitar
                                          de stat
    Copaci Tudor              – viceministru al economiei
    Balan Mihai                 – director al Serviciului de Informaţii şi Securitate
    Carp Iurie                    – director general al Agenţiei Naţionale pentru
                                          Siguranţa Alimentelor
    Baliţchi Tudor              – director general al Serviciului Vamal
    Purice Dorin                – şef al Departamentului Poliţiei de Frontieră,
                                           Ministerul Afacerilor Interne
    Harabagiu Mihail          – şef al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor
                                           Excepţionale, Ministerul Afacerilor Interne
    Pascal Vasile                – vicedirector general al Companiei Naţionale
                                           de Asigurări în Medicină
    Bălan Gheorghe            – şef al Biroului pentru reintegrare
    Vlah Irina                     – guvernator al UTA Găgăuzia
    Gheorghiţa Stela           – preşedinte al Comisiei de specialitate în
                                           epidemiologie a Ministerului Sănătăţii
    Spînu Constantin           – preşedinte al Comisiei de specialitate în
                                            microbiologie, virusologie şi parazitologie
                                            a Ministerului Sănătăţii
    Holban Tiberiu              – preşedinte al Comisiei de specialitate în
                                           boli infecţioase a Ministerului Sănătăţii
    Duca Gheorghe             – preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei”;
    2) la punctul 3 din anexa nr.2, cuvintele „desemnat unul dintre viceprim-miniştrii” se substituie cu sintagma „Prim-ministrul”.
    10. Regulamentul Comisiei de Stat pentru Încorporare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.387 din 17 mai 2010 „Cu privire la Comisia de Stat pentru Încorporare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.78-80, art.458), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) punctul 11 se completează cu subpunctul 3) cu următorul cuprins:
    „3) convoacă şi prezidează şedinţa Comisiei, în lipsa preşedintelui.”;
    2) la punctul 15, după cuvîntul „preşedintele” se introduc cuvintele „sau vicepreşedintele”.
    11. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.481 din 4 iulie 2011 „Cu privire la crearea Comisiei Naţionale Antidrog” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.110-112, art.547), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 481
din 4 iulie 2011

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei Naţionale Antidrog
    Balan Oleg                  – ministru al afacerilor interne, preşedinte
                                          al Comisiei
    Cotelea Svetlana         – viceministru al sănătăţii, medic-şef sanitar
                                          de stat, vicepreşedinte al Comisiei
    Cioban Vladimir          – şef al Direcţiei nr.4 a Inspectoratului Naţional
                                          de Investigaţii al Inspectoratului General al
                                          Poliţiei, Ministerul Afacerilor Interne, secretar
                                          al Comisiei
    Eşanu Nicolae             – viceministru al justiţiei
    Vasilachi Ana              – viceministru al apărării
    Grosu Igor                   – viceministru al educaţiei
    Zubcu Victor               – viceministru al tineretului şi sportului
    Ţurcanu Gheorghe       – viceministru al muncii, protecţiei sociale şi
                                          familiei
    Cărăuş Maria               – viceministru al finanţelor
    Cujbă Daniela              – viceministru al afacerilor externe şi integrării
                                           europene
    Cavcaliuc
    Gheorghe                     – şef adjunct al Inspectoratului General al
                                           Poliţiei
    Purice Dorin                 – şef al Departamentului Poliţiei de Frontieră,
                                           Ministerul Afacerilor Interne
    Baliţchi Tudor               – director general al Serviciului Vamal,
                                           Ministerul Finanţelor
    Vrabie Vadim               – director adjunct al Serviciului de Informaţii
                                           şi Securitate
    Oprea Mihai                 – director general al Instituţiei Medico-Sanitare
                                           Publice „Dispensarul Republican de Narcologie”,
                                           Ministerul Sănătăţii
    Josan Cristina               – preşedinte al Comitetului permanent de control
                                           asupra drogurilor, Ministerul Sănătăţii
    Vacarciuc Olga             – şef al Observatorului naţional pentru droguri
                                           din cadrul Centrului Naţional de Management
                                            în Sănătate al Ministerului Sănătăţii
    Slobozian Vitalie            – reprezentant al Fundaţiei Soros-Moldova
    Iaţco Ala                       – preşedinte al Uniunii Organizaţiilor pentru
                                            Reducerea Riscurilor 
    Tcaci Ina                       – reprezentant al Agenţiei Naţiunilor Unite
                                            pentru Combaterea Drogurilor şi Criminalităţii
                                            în Republica Moldova.”
    12. Anexele nr.1 şi 2 la Hotărîrea Guvernului nr.100 din 16 februarie 2012 „Cu privire la aprobarea Programului naţional privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.42-45, art.142), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 22 din anexa nr.1, sintagma „Serviciul Grăniceri” se exclude;
    2) anexa nr.2 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 100
din 16 februarie 2012

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului Naţional Coordonator în domeniul
Controlului Tutunului
    Buga Mircea               – ministru al sănătăţii, preşedinte al
                                         Consiliului
    Cotelea Svetlana         – viceministru al sănătăţii, medic-şef sanitar
                                         de stat, vicepreşedinte al Consiliului
    Cerniciuc Carolina       – şef al Direcţiei sănătate publică, Ministerul
                                         Sănătăţii, secretarul Consiliului
    Loghin Vladimir           – viceministru al agriculturii şi industriei alimentare
    Botnari Simion             – viceministru al finanţelor
    Calmîc Octavian          – viceministru al economiei
    Ţurcan Ion                   – viceministru al afacerilor interne
    Tarlev Vitalie                – viceministru al tehnologiei informaţiei şi
                                           comunicaţiilor
    Nicolaescu-
    Onofrei Liliana             – viceministru al educaţiei
    Zubcu Victor                – viceministru al tineretului şi sportului
    Sainciuc Sergiu             – viceministru al muncii, protecţiei sociale
                                           şi familiei
    Postică Gheorghe         – viceministru al culturii
    Prisăcaru Ion                – şef al Inspectoratului Fiscal Principal de
                                           Stat
    Baliţchi Tudor               – director general al Serviciului Vamal
    Pascal Vasile                – vicedirector general al Companiei Naţionale
                                           de Asigurări în Medicină
    Guceac Ion                   – vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a
                                           Moldovei
    Onceanu-Hadârcă
    Mariana                        – membru al Consiliului Coordonator al
                                           Audiovizualului 
    Darie Vladimir              – director general al Agenţiei Informaţionale
                                           de Stat „Moldpres”
    Dorogan Alexandru      – director „Radio Moldova”
    Ababii Ion                    – rector al Universităţii de Stat de Medicină
                                           şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    Soltan Viorel                – director al Centrului pentru Politici şi Analize
                                            în Sănătate
    Fonari Antoniţa             – director executiv al Centrului de Resurse
                                            „Tineri şi Liberi”
    Benu Victor                  – preşedinte al Sindicatului „Sănătatea”.
    13. Anexele nr.4 şi nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.171 din 19 martie 2012 „Cu privire la aprobarea unor măsuri de reducere a afecţiunilor determinate de deficienţa de fier şi acid folic pînă în anul 2017” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.54-59, art.201), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) anexa nr.4 va avea următorul cuprins:

 „Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr. 171
din 19 martie 2012

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului pentru coordonarea Programului naţional de
reducere a afecţiunilor determinate de deficienţa de fier
şi acid folic pînă în anul 2017
    Buga Mircea             – ministru al sănătăţii, preşedinte al
                                        Consiliului
    Cotelea Svetlana       – viceministru al sănătăţii, medic-şef
                                        sanitar de stat, vicepreşedinte al
                                        Consiliului 
    Loghin Vladimir         – viceministru al agriculturii şi industriei
                                        alimentare, vicepreşedinte al Consiliului
    Cerniciuc Carolina     – şef al Direcţiei sănătate publică,
                                        Ministerul Sănătăţii, secretarul Consiliului
    Calmîc Octavian        – viceministru al economiei
    Cărăuş Maria            – viceministru al finanţelor
    Pîslă Mihail                – director general al Centrului Naţional
                                        de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii 
    Baliţchi Tudor            – director general al Serviciului Vamal
    Mangasaryan
    Nune                         – reprezentant al UNICEF în Republica
                                        Moldova
    Dadu Constantin        – director al Institutului Ştiinţifico-Practic
                                        de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
                                        Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
    Opopol Nicolae         – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
                                         „Nicolae Testemiţanu”, membru corespondent
                                         al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    Lupaşcu Tudor           – director al Institutului de Chimie, Academia
                                         de Ştiinţe a Moldovei
    Revenco Nelly            – preşedinte al Comisiei de specialitate în
                                         pediatrie a Ministerului Sănătăţii
    Cojocaru Victor         – director general al SA „Franzeluţa”
    Diaconu Andrei          – preşedinte al Asociaţiei Procesatorilor de
                                         Produse Cerealiere din Moldova 
    Carauş Vasile             – preşedinte al Uniunii Centrale a Cooperativelor
                                         de Consum „Moldcoop”.
    2) la punctul 10 din anexa nr.5, cuvintele „viceprim-ministrul responsabil de coordonarea activităţii în sfera socială” se substituie cu cuvintele „ministrul sănătăţii”.
    14. Anexele nr.1, 2 şi 3 la Hotărîrea Guvernului nr.360 din 6 iunie 2012 „Pentru aprobarea Programului naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.120-125, art.419), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 23 din anexa nr.1, sintagma „Serviciul Grăniceri” se exclude;
    2) anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

 „Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 360
din 6 iunie 2012

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului Naţional Coordonator pentru implementarea
Programului naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020
    Buga Mircea             – ministru al sănătăţii, preşedinte al
                                       Consiliului
    Cotelea Svetlana       – viceministru al sănătăţii, medic-şef sanitar
                                       de stat, vicepreşedinte al Consiliului
    Olaru Nicolae           – viceministru al agriculturii şi industriei alimentare,
                                       vicepreşedinte al Consiliului
    Cerniciuc Carolina    – şef al Direcţiei sănătate publică, Ministerul
                                       Sănătăţii, secretarul Consiliului
    Botnari Simion          – viceministru al finanţelor
    Calmîc Octavian       – viceministru al economiei
    Ţurcan Ion                – viceministru al afacerilor interne
    Tarlev Vitalie             – viceministru al tehnologiei informaţiei şi
                                        comunicaţiilor
    Nicolaescu-Onofrei
    Liliana                       – viceministru al educaţiei
    Zubcu Victor             – viceministru al tineretului şi sportului
    Sainciuc Sergiu          – viceministru al muncii, protecţiei sociale
                                        şi familiei
    Şarov Igor                 – viceministru al culturii
    Prisăcaru Ion             – şef al Inspectoratului Fiscal Principal de
                                        Stat
    Pascal Vasile             – vicedirector general al Companiei Naţionale
                                        de Asigurări în Medicină
    Duca Gheorghe          – preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    Ciocan Dinu               – preşedinte al Consiliului Coordonator al
                                        Audiovizualului
    Darie Vladimir            – director general al Agenţiei Informaţionale
                                         de Stat „Moldpres”
    Dorogan Alexandru    – director „Radio Moldova”
    Ababii Ion                  – rector al Universităţii de Stat de Medicină şi
                                         Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    Soltan Viorel              – director al Centrului pentru Politici şi Analize
                                         în Sănătate
    Fonari Antoniţa          – director executiv Centrul de Resurse „Tineri
                                         şi Liberi”
    Benu Victor               – preşedinte al Sindicatului „Sănătatea”; 
    3) anexa nr.3:
    la punctul 6, sintagma „viceprim-ministru al Republicii Moldova” se substituie cu sintagma „ministrul sănătăţii”;
    la punctul 8, cuvîntul „Vicepreşedintele” se substituie cu cuvîntul „Vicepreşedinţii”.