LPC81/2015
ID intern unic:  358389
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 81
din  30.04.2015
cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 15.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 115-123     art Nr : 209     Data intrarii in vigoare : 15.05.2015
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 2 din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 51, art. 280), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
punctul 1) va avea următorul cuprins:
    „1) invalizilor din rîndul militarilor, ofiţerilor de informaţii şi securitate, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din sistemul penitenciar, a căror invaliditate este cauzată de rănire, contuzionare sau schilodire în perioada celui de-al doilea război mondial, precum şi în timpul îndeplinirii altor îndatoriri de serviciu militar sau special, ori este cauzată de afecţiuni legate de aflarea pe front, în detaşamente şi formaţiuni de partizani, în organizaţii şi grupe ilegale în perioada celui de-al doilea război mondial:
    de gradul I – 1000 de lei;
    de gradul II – 850 de lei;
    de gradul III – 775 de lei;”
    articolul se completează cu punctul 11) cu următorul cuprins:
    „11) invalizilor din rîndul militarilor, ofiţerilor de informaţii şi securitate, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din sistemul penitenciar, a căror invaliditate este cauzată de rănire, contuzionare sau schilodire la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, în perioada participării la acţiunile de luptă pe teritoriul altor state, în timpul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova ori este cauzată de afecţiuni legate de participarea la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, inclusiv persoanelor care au devenit invalide în urma participării la lichidarea consecinţelor avariei, fiind trimise în deplasări de serviciu de către ministere, departamente, întreprinderi şi organizaţii, sau la acţiunile de luptă în timp de pace, precum şi persoanelor care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit invalide în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar sau special, persoanelor, inapte de muncă, care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare şi au dobîndit cetăţenia Republicii Moldova:
    de gradul I – 700 de lei;
    de gradul II – 550 de lei;
    de gradul III – 475 de lei;”
    la punctul 2), cifrele „400” se substituie cu cifrele „700”.
    Art. II. – Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84–86, art. 392), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 14:
    alineatul (1) se completează cu literele a1) şi f1) cu următorul cuprins:
    „a1) ajutor material anual în ajunul zilei de 9 mai, în cuantum de 10 000 de lei – participanţilor la cel de-al doilea război mondial din rîndul categoriilor specificate la art. 7 alin. (2) pct. 1) lit. a)–e) şi în cuantum de 5000 de lei –persoanelor asimilate participanţilor la război din rîndul categoriilor specificate la art. 7 alin. (2) pct. 2) lit. a)–c) şi e) şi persoanelor antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al doilea război mondial;”
    „f1) servicii de protezare dentară pentru veteranii celui de-al doilea război mondial, în limita alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat, în modul stabilit de Guvern;”
    la alineatul (1), litera i) se completează în final cu cuvintele „şi aparate auditive”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Cheltuielile legate de acordarea prestaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), c) (parţial), f1) şi i) vor fi suportate din bugetul de stat. Cheltuielile legate de acordarea prestaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a1) vor fi suportate din mijloacele Fondului republican de susţinere socială a populaţiei.”
    2. La articolul 20, alineatul (1) se completează în final cu cuvintele „ , inclusiv compensarea cheltuielilor pentru serviciile comunale”.
    Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia prevederilor articolului I care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2016.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                 Andrian CANDU

    Nr. 81. Chişinău, 30 aprilie 2015.