OMFC59/2015
ID intern unic:  358433
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 59
din  28.04.2015
cu privire la aprobarea completărilor în
Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor
bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului
Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din
28 noiembrie 2005
Publicat : 15.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 115-123     art Nr : 737     Data intrarii in vigoare : 15.05.2015
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, 
ORDON:
    1. Pe tot parcursul textului Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor se operează modificări de redacţie, cu declinarea la cazul respectiv, după cum urmează:
    1.1. Sintagma „pe suport magnetic” se substituie cu sintagma „pe suport electronic”.
    1.2. Sintagma „instituţie publică” se substituie cu sintagma „instituţie bugetară”.
    2. În punctul 1.1.5, alineatul „efectuează controlul privind respectarea legislaţiei Republicii Moldova în procesul executării de casă a bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale; ”, se modifică în următoarea redacţie:
    „efectuează controlul, în măsura competenţelor stabilite prin actele normative în vigoare, privind respectarea legislaţiei Republicii Moldova în procesul executării de casă a bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;”
    3. Punctul 2.3.17. se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    „2.3.17. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Serviciul Vamal, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, inspectoratele fiscale teritoriale sînt obligate de a ţine registre, ce confirmă transmiterea şi primirea informaţiei de către Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor beneficiarilor conturilor trezoreriale de încasări pe suport electronic.
    Persoanele responsabile de primirea-transmiterea informaţiei despre suma veniturilor încasate prezintă zilnic pe suport electronic şi lunar pe suport de hîrtie, în două exemplare:
    • Registrul veniturilor bugetului de stat (anexa nr.II-6);
    • Registrul veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat/ fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (anexa nr.II-6a);
    • Registrul veniturilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (anexa nr.II-7).
    Beneficiarii conturilor trezoreriale de încasări verifică informaţia primită şi în cazul depistării unor divergenţe informează Trezoreria de Stat sau trezoreria teritorială deserventă pentru efectuarea corectărilor respective în următoarea zi operaţională.”
    4. Denumirea şi conţinutul subcapitolului 3.3. “Distribuirea mijloacelor de la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor” se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    „3.3. Repartizarea mijloacelor de la conturile bancare ale Ministerului Finanţelor”
    „3.3.1. Repartizarea surselor financiare ale bugetului de stat încasate la conturile bancare ale Ministerului Finanţelor – Trezoreria de Stat se efectuează zilnic conform Indicaţiei de repartizare a soldului mijloacelor bugetului de stat pentru fiecare cont bancar, elaborată de către Trezoreria de Stat conform necesităţilor de plată pentru acţiuni generale, precum şi a Informaţiei privind necesităţile instituţiilor bugetare finanţate de la bugetul de stat (anexa III-1a şi anexa III-1b, după caz), perfectate în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor pentru cheltuielile instituţiilor finanţate din bugetul de stat.
    Indicaţia de repartizare a soldului mijloacelor bugetului de stat se semnează de către şeful Direcţiei generale Trezoreria de Stat sau altă persoană împuternicită cu dreptul la prima semnătură pe ordinele de plată şi se aprobă de către ministrul finanţelor sau altă persoană împuternicită cu acest drept.
    3.3.2. În baza indicaţiilor de repartizare a soldului mijloacelor bugetului de stat, Trezoreria de Stat perfectează documente de plată pentru efectuarea operaţiunilor pe conturile bancare ale Ministerului Finanţelor - Trezoreria de Stat şi pentru efectuarea transferurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare ale Ministerului Finanţelor - trezoreriile teritoriale în scopul efectuării cheltuielilor instituţiilor bugetare finanţate de la bugetul de stat cu indicarea destinaţiei acestor mijloace, conform clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare.
    3.3.3. Repartizarea surselor financiare ale bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special, încasate la conturile bancare ale Ministerului Finanţelor - trezoreriile teritoriale, se efectuează zilnic conform Indicaţiei de repartizare a soldului mijloacelor bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special (anexa nr.III-1c), întocmită de către Direcţia finanţe respectivă în baza necesităţilor instituţiilor bugetare finanţate de la bugetele respective, care se transmite spre executare în format electronic şi pe suport de hîrtie trezoreriei teritoriale deservente.
    Indicaţia de repartizare a soldului mijloacelor bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special se semnează de către şeful Direcţiei finanţe sau altă persoană împuternicită cu dreptul primei semnături pe documentele de plată şi se aprobă de către ordonatorul principal de buget, sau altă persoană împuternicită cu acest drept.
    3.3.4. În baza Indicaţiei de repartizare a soldului mijloacelor bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special, trezoreria teritorială asigură efectuarea cheltuielilor conform documentelor de plată prezentate.
    3.3.5. Sumele de mijloace repartizate conform indicaţiilor şi rămase la conturile bancare pot fi redistribuite cu altă destinaţie conform ordinii stabilite în punctele 3.3.2. şi 3.3.3.
    3.3.6. Persoanele împuternicite cu dreptul la prima semnătură şi dreptul la a doua semnătură din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sînt responsabile de efectuarea cheltuielilor în strictă conformitate cu indicaţiile de repartizare a soldului mijloacelor bugetului de stat, bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special, şi cu destinaţia plăţilor indicate în documentele de plată trezoreriale.”
    5.  Punctul 3.4.2. se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    „Pentru ridicarea numerarului, executorii de buget prezintă trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Delegaţia de retragere a numerarului (anexa nr.I-5) pe suport de hîrtie, cu aplicarea semnăturilor olografe sau o transmit în format electronic, cu aplicarea semnăturilor digitale.
    Pentru ridicarea numerarului pentru instituţiile care se deservesc în contabilităţile centralizate, sau deţin mai multe conturi trezoreriale, acestea vor întocmi o delegaţie de retragere a numerarului în sumă totală, la care se anexează Descifrarea la delegaţia de retragere a numerarului (anexa nr.III-2).”
    6. Punctul 3.4.41 se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    “Executorii de buget prezintă în mod obligatoriu “Cererea despre necesarul de numerar pentru data “__”______ 20__” (anexa nr.III-3), cu o zi lucrătoare înaintea prezentării delegaţiei de retragere a numerarului la trezoreriile teritoriale, pe suport electronic sau pe hîrtie. În baza cererilor despre necesarul de numerar, trezoreria teritorială întocmeşte în ziua primirii acestora, cererea privind necesarul de numerar, care se prezintă la banca comercială deserventă.”
    7. Punctul 3.4.9 se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    “Delegaţiile de retragere a numerarului, concomitent cu Borderoul documentelor de plată trezoreriale se transmit, în format electronic şi pe hîrtie, de către trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor la banca deserventă, la care persoana împuternicită urmează să ridice numerarul.”
    8. Punctul 3.4.16 se suplimentează cu un alineat nou în următoarea redacţie:
    „Ordinele de plată se prezintă de către autorităţile/instituţiile deservente  la trezoreriile teritoriale al Ministerului Finanţelor pe suport de hîrtie, cu aplicarea semnăturilor olografe sau se transmit în format electronic, cu aplicarea semnăturilor digitale.”
    9. În punctul 3.4.18 după sintagma “alte documente justificative” se suplimentează cu un alineat nou în următoarea redacţie:
    “Pentru efectuarea plăţilor în virament persoanelor fizice, instituţia bugetară prezintă în mod obligatoriu copia buletinului de identitate a persoanei fizice. Pe verso copiei buletinului de identitate, persoana fizică indică rechizitele bancare, aplică data şi semnătura, declarînd astfel pe propria răspundere datele oferite.”
    10. Punctul 3.4.24. se suplimentează cu un alineat nou în următoarea redacţie:
    „Pentru înregistrarea contractelor încheiate cu persoane fizice, instituţia bugetară în mod obligatoriu, prezintă copia buletinului de identitate a persoanelor respective. Pe verso copiei buletinului de identitate, persoana fizică indică rechizitele bancare, aplică data şi semnătura, declarînd astfel pe propria răspundere datele oferite.”
    11. Punctul 3.4.40 se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    „Pentru efectuarea operaţiunilor interne în monedă naţională prin sistemul trezorerial, trezoreriile teritoriale utilizează Nota de transfer (tip.doc.10 TT), (anexa nr.I-3), pentru operaţiunile interne în valută străină – Nota de transfer în valută străină (tip.doc.10 TTv), (anexa nr.I-3v).
    Notele de transfer (tip.doc.10 TT, tip.doc.10 TTv) se prezintă de către executorii de buget la trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor pe suport de hîrtie, cu aplicarea semnăturilor olografe sau se transmit în format electronic, cu aplicarea semnăturilor digitale.”
    12. În subcapitolul 6.3. Structura conturilor trezoreriale de mijloace ale proiectelor finanţate din surse externe (împrumuturi şi/sau granturi) numerotarea alineatului 2 se modifică din 6.3.1. în 6.3.2.
    13. Punctul 6.3.1. se modifică în următoarea redacţie, după cum urmează: 
    „6.3.1. Conturile trezoreriale de mijloace ale proiectelor finanţate din surse externe (împrumuturi şi/sau granturi) sunt formate din 4 părţi – 15 semne, fiecare dintre ele purtînd o semnificaţie informativă (anexa nr.1-13).”
    14.  În punctul 6.4.3 sintagma „efectuarea plăţilor” se substituie cu sintagma „efectuarea cheltuielilor”.
    15. În punctul 7.5.4 se exclude „Registrul evidenţei analitice a contului (anexa nr.VII-7);”.
    16. Punctul 7.5.11 se modifică în următoarea redacţie:
    „7.5.11 Înscrierile în Cartea Mare şi în Registrul evidenţei analitice a contului se efectuează zilnic. La sfîrşitul fiecărei luni, în Cartea Mare se calculează rulajele lunare şi cumulative de la începutul anului pe debitul şi creditul fiecărui cont sintetic (de gradul I şi gradul II), se deduce soldul final şi se întocmeşte Registrul evidenţei analitice a contului (anexa nr.VII-7).”
     17. Punctul 7.6.5 se modifică în următoarea redacţie:
    “În scopul verificării corectitudinii soldurilor disponibile de alocaţii bugetare, mijloacelor speciale, fondurilor speciale, mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe şi mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice şi al reflectării corecte a cheltuielilor de casă conform clasificaţiei economice, trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în a treia zi a lunii ce urmează după perioada de gestiune, eliberează executorului de buget pe suport electronic, iar trimestrial şi anual în două exemplare şi pe hîrtie, cu semnăturile persoanelor responsabile:
    • Fişa executării cheltuielilor pe componenta de bază (anexa nr.VII-17 - pentru instituţiile bugetare finanţate de la bugetele locale şi anexa nr.VII-17a - pentru instituţiile bugetare finanţate de la bugetul de stat);
    • Fişa executării mijloacelor speciale (anexa nr.VII-18ms - pentru instituţiile bugetare finanţate de la bugetele locale şi anexa nr.VII-18a_ms - pentru instituţiile bugetare finanţate de la bugetul de stat);
    • Fişa executării fondurilor speciale (anexa nr.VII-18fs - pentru instituţiile bugetare finanţate de la bugetele locale şi anexa nr.VII-18a_fs - pentru instituţiile bugetare finanţate de la bugetul de stat);
    • Fişa executării mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe (anexa nr.VII-18p - pentru instituţiile bugetare finanţate de la bugetele locale şi anexa nr.VII-18a_p - pentru instituţiile bugetare finanţate de la bugetul de stat);
    • Fişa încasării mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice (anexa nr.VII-18mt)”.
    18. Se modifică în următoarea redacţie anexa I-2 „Ordin incaso (tip.doc.2)”:

    anexa nr.I-2

    19. Se modifică în următoarea redacție Anexa nr.I-3 „Notă de transfer”

    anexa nr.I-3

    20. Se modifică în următoarea redacție Anexa nr.I-3v „Notă de transfer în valută (tip.doc.10TTv)”:

    anexa nr.I-3v

    21. În anexa nr.I-13 “Structura conturilor trezoreriale”, după punctul 261 se introduc punctele 262 și 263 cu următorul conţinut:
    262) Contul trezorerial pentru transferuri transmise de la bugetul de stat la BASS/FAOAM este format din 5 părţi – 15 semne:
ХХХХ
ХХ
ХХ
ХХХ
ХХХХ
I
II
III
IV
V
    • I parte – 4 semne – codul contului de bilanț al Planului de conturi;
    • II parte – 2 semne – codul grupei principale, conform clasificaţiei funcţionale a cheltuielilor bugetare;
    • III parte – 2 semne – codul grupei funcţiei, conform clasificaţiei funcţionale a cheltuielilor bugetare;
    • IV parte – 3 semne – codul clasificaţiei organizaţionale a cheltuielilor bugetare, partea B;
    • V parte – 4 semne – codul beneficiarului”.
    263) Contul trezorerial de transferuri primite de către BASS/FAOAM de la bugetul de stat este format din 4 părţi – 15 semne
XXXX
XXX XX
XXXX
XX
I
II
III
IV
    • I parte – 4 semne – codul contului de bilanţ al Planului de conturi;
    • II parte – 5 semne – codul Clasificaţiei bugetare de venituri, dintre care primele 3 semne – codul capitolului de venituri, următoarele 2 semne – codul paragrafului;
    • III parte – 4 semne – codul beneficiarului;
    • IV parte – 2 semne – "zero".
    22. După anexa nr.I-15v ,,Borderoul documentelor de plată trezoreriale” se introduce anexa nr.I-16 ,,Borderoul documentelor de plată remise executorilor de buget”:

    anexa nr.I-16

    23. După anexa nr. III-1b „Informaţie privind necesităţile instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat de la ___ pînă la ___” se introduce anexa nr.III-1c „Indicaţie de repartizare a soldului mijloacelor bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special din___” :

    anexa nr.III-1c

    24. După anexa nr. VII-17 „Fișa executării cheltuielilor pe componenta de bază” - pentru instituțiile bugetare finanțate de la bugetele locale, se introduce anexa nr.VII-17a ,,Fișa executării cheltuielilor pe componenta de bază” - pentru instituțiile bugetare finanțate de la bugetul de stat:

    anexa nr. VII-17a

    25. După anexa nr. VII-18ms „Fișa executării mijloacelor speciale” - pentru instituțiile bugetare finanțate de la bugetele locale, se introduce anexa nr.VII-18a_ms ,,Fișa executării mijloacelor speciale” - pentru instituțiile bugetare finanțate de la bugetul de stat:

    anexa nr.VII-18a_ms

    26. Numerotarea anexei ,,Anexa nr.VII-18fs” se modifică în următoarea redacție ,,Anexa nr.VII-18a_fs”.
    27. După anexa nr. VII-18a_fs ,,Fișa executării fondurilor speciale” - pentru instituțiile bugetare finanțate de la bugetul de stat, se introduce anexa nr.VII-18fs ,,Fișa executării fondurilor speciale” - pentru instituțiile bugetare finanțate de la bugetele locale.

    anexa nr.VII-18fs

    28. După anexa nr. VII-18p „Fișa executării mijloacelor proiectelor finanțate din surse externe” - pentru instituțiile bugetare finanțate de la bugetele locale, se introduce anexa nr.VII-18a_p ,,Fișa executării mijloacelor proiectelor finanțate din surse externe” - pentru instituțiile bugetare finanțate de la bugetul de stat:

    anexa nr.VII-18a_p

    29. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                  Anatol ARAPU

    Nr. 59. Chişinău, 28 aprilie 2015.