OSVC169/2015
ID intern unic:  358453
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 169
din  29.04.2015
cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11
la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea,
utilizarea şi completarea
declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 15.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 115-123     art Nr : 754     Data intrarii in vigoare : 01.05.2015
    În conformitate cu prevederile art.IV, VII, XXV din Legea nr.71 din 12.04.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr.102-104/170 din 28.04.2015) referitor la modificările operate în Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997,  Legea nr.1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal și Legea nr.172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor, care se pun în aplicare de la 01.05.2015, precum şi întru reglementarea modului de evidenţă informatică,
O R D O N:
    1.    Anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42” se modifică şi se completează, după cum urmează:
  1.1.    codul scutirii 032 va avea următoarea redacţie:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descriere succintă a facilităţilor
PV, TV, Acciz, TVA
032
1. LTV, , art.28 lit.z);
pct.11 al Notei la Anexa nr.2;
CF, art.103 alin.(96); art.124 alin.(14)
2. Legile de derogare (după publicarea în Monitorul Oficial)


1. Scutiri aplicate la importul mijloacelor de transport cu titlu gratuit (donaţie), indiferent de termenul de exploatare, destinate:
-          pentru scopuri medicale, clasificate la poziţiile tarifare 8702 şi 8703;

-          pentru transportarea persoanelor cu dezabilităţi ale aparatului locomotor (reutilate în modul corespunzător), clasificate la poziţia tarifară 8703;

-          pentru stingerea incendiilor, clasificate la poziţia tarifară 870530000;
-          pentru curăţarea străzilor, pentru împrăştiat materialele, pentru colectarea deşeurilor, clasificate la poziţia tarifară 8705.

Pot beneficia de facilităţile fiscale şi vamale respective atît beneficiarii, cu condiţia utilizării în exclusivitate a mijloacelor de transport menţionate pe motivul destinaţiei lor finale, cît şi persoanele terţe care au importat şi livrat mijloacele de transport respective către beneficiari.

Modul de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport menţionate şi de beneficiere de facilităţile fiscale şi vamale respective este stabilit de Guvern.
1.      Scutiri aplicate la importul mijloacelor de transport auto, autorizate prin legile de derogare
 
   
1.2. colonița 3 a codului scutirii 200 va avea următoarea redacție:

Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descriere succintă a facilităţilor
TVA
200
Codul fiscal, art.103 alin.(1) pct.2)


    Scutiri aplicate mărfurilor de la poziţiile tarifare 040229110, 190110000 precum şi produselor alimentare pentru copii de la poziţiile tarifare 160210001, 200510001, 200710101, 200710911, 200710991      
  
  1.3. colonița 3 a codului scutirii 228 va avea următoarea redacție:

Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descriere succintă a facilităţilor
TVA
228
Codul fiscal, art.103 alin.(1) pct.271)


    Scutiri aplicate la importul tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 8701 90 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481100, 842481910, 8432, 843320, 843330000, 843340000, 843351000, 843352000, 843353 şi 843359, 8436, 8437 şi părţi ale acesteia de la poziţiile tarifare 8432, 8433 şi 8437


   
1.4. colonița 3 a codului scutirii 229 va avea următoarea redacție:

Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descriere succintă a facilităţilor
TVA
229
Codul fiscal, art.103 alin.(1) pct.31)


    Scutiri aplicate la importul utilajului şi tehnicii de la poziţiile tarifare: ex.3926 containere din plastic pentru colectarea separată a deşeurilor; ex.841780700 furnale şi cuptoare pentru incinerarea gunoiului; ex.8479 utilaje pentru mărunţirea, presarea, balotarea deşeurilor menajere; ex.8704 autovehicule pentru colectarea şi transportarea deşeurilor menajere. Pot beneficia de facilitatea fiscală respectivă agenţii economici care dețin autorizație pentru desfășurarea activității de colectare, prelucrare, reciclare a deşeurilor menajere și utilizează  utilajul şi tehnica nominalizată nemijlocit în domeniul de activitate al acestora


 
   1.5. colonița 3 a codului scutirii 600 va avea următoarea redacție:

Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descriere succintă a facilităţilor
TVA, cota redusă
600
Codul fiscal, art.96 lit.b) liniuţele 2 şi 3


Cota redusă TVA la importul medicamentelor de la poziţiile tarifare 3001–3004 şi a mărfurilor de la poziţiile tarifare 3005, 300610, 300620000, 300630000, 300640000, 300660000, 300670000, 370790, 380894, 382100000, 382200000, 4014, 401511000, 481890100, 900110900, 900130000, 900140, 900150, 901831, 901832, 901839000


   
1.6. colonița 3 a codului scutirii 604 va avea următoarea redacție:

Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descrierea succintă a facilităţilor
TVA, cota redusă
604
Codul fiscal, art.96 lit.b) liniuţa 5
 

Cota redusă TVA la importul producţiei din zootehnie în forma naturală, masă vie, şi producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală de la poziţiile tarifare 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100,ex.0105 – pui vii de reproducţie,060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930 000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960100, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 0807 11000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214


 
   1.7. a completa cu codul scutirii 650:

Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descriere succintă a facilităţilor
TVA, cota redusă, Acciz, TV
650
Codul fiscal, art.96 lit.b) liniuţa 2; pct.3 al Notei la anexa nr.1;
Legea nr.172 din 25.07.2014, cap.22 Notă  la anexa;
Hotărîrea Guvernului nr.18 din 04.03.2015

Scutiri aplicate la importul alcoolului etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern


   
1.8. a completa cu codul scutirii 718:

Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descriere succintă a facilităţilor
TV, TVA
718 LTV, art.28 lit.y1);
CF, art.103 alin.32)

 

Scutiri aplicate la importul aeronavelor de la poziţia tarifară 880240 000, elicopterelor de la poziţia tarifară 880211000, 880212000, locomotivelor de la poziţia tarifară 8601, 8602, vagoanelor automotoare pentru cale ferată antrenate în transportul public de pasageri de la poziţia tarifară 8603; părţilor acestora de la poziţiile tarifare 880310000 - 880330000 şi 8607


   
1.9. a completa cu codul scutirii 886:

Cod scutire Temei legal de acordare a scutirii Descriere succintă a facilităţilor
TV, Acciz, TVA
886 LTV, art.28 lit.q3);
CF, art.103 alin.(97), art.124 alin.(112)

Scutiri aplicate la importul mostrelor de mărfuri cu valoarea în vamă care nu depăşeşte 22 euro pentru un import şi care nu include cheltuielile prevăzute la art.11 alin.(1) lit.a) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, cu condiţia ca aceste cheltuieli să fie distincte. În cazul în care valoarea mostrelor de mărfuri depăşeşte limita neimpozabilă indicată, T.V.A., acciz, taxa vamală se calculează pornind de la valoarea în vamă a mostrelor de mărfuri, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora. Pentru a beneficia de scutire, mostrele de mărfuri trebuie să fie de nefolosit prin rupere, perforare sau marcare clară şi permanentă sau prin alte procedee, cu condiţia ca această operaţiune să nu le distrugă caracterul de mostre. Scutirea de T.V.A., acciz, taxa vamală nu se aplică produselor alcoolice de la poziţiile tarifare 220300, 2204, 2205, 220600, 2207, 2208, parfumurilor şi apelor de toaletă de la poziţia tarifară 330300, tutunului şi produselor pe bază de tutun de la poziţiile tarifare 2401, 2402 şi 2403


   
2. Direcţia dezvoltarea informaţională şi Î.S.”Vamservinform” vor opera completările şi modificările corespunzătoare în SIIV “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    7. Prezentul ordin intră în vigoare din 01.05.2015.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                   Tudor BALIŢCHI

    Nr. 169-O. Chişinău, 29 aprilie 2015.