DPC1573/2015
ID intern unic:  358592
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1573
din  15.05.2015
pentru modificarea şi completarea
Decretului Preşedintelui Republicii Moldova
nr.178 din 8 august 1992
Publicat : 22.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 124-130     art Nr : 242
    În temeiul art.88 lit.j) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 29 din Legea cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Regulamentul despre modul de propunere pentru decorarea cu distincţii de stat ale Republicii Moldova şi de înmînare a lor, aprobat prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.178 din 8 august 1992, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La punctul 9, ultimul alineat se exclude.
    2. Regulamentul se completează cu un nou punct, 91, cu următorul conţinut:
    „91. Demersurile privind conferirea distincţiilor de stat se examinează în termen de un an de la data înregistrării acestora.
    Ca rezultat al examinării demersurilor privind decorarea poate fi luată decizia cu privire la inoportunitatea decorării persoanei cu distincţii de stat. În acest caz, la expirarea unui an de zile de la data primirii demersurilor respective, ele urmează să fie predate la arhiva Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova.
    Persoana în privinţa căreia a fost luată decizia privind inoportunitatea decorării poate fi propusă repetat pentru decorare nu mai devreme decît la un an de la data adoptării deciziei în cauză.
    Demersul privind decorarea cu distincţii de stat poate fi respins şi se restituie instituţiei care l-a înaintat, în cazul:
    a) constatării unor date neautentice în documentele de decorare;
    b) schimbării de către persoanele propuse pentru decorare a domeniului de activitate, cu excepţia propunerii de decorare pentru săvîrşirea unor fapte de eroism, pentru manifestări de bărbăţie, curaj şi vitejie;
    c) decesului persoanei propuse pentru decorare, cu excepţia persoanelor care pot fi decorate post-mortem pentru săvîrşirea unor fapte de eroism, pentru manifestări de bărbăţie, curaj şi vitejie;
    d) intentării unui proces penal în privinţa persoanei propuse pentru decorare;
    e) nerespectării altor prevederi ale legislaţiei în domeniu.”

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1573-VII. Chişinău, 15 mai 2015.