LPC95/2015
ID intern unic:  358941
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 95
din  14.05.2015
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 05.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 139-143     art Nr : 261
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42–44, art. 119), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatul (5) se abrogă.
    2. La articolul 22 alineatul (1), litera e) se abrogă.
    Art. II. – Articolul 67 din  Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se abrogă.
    Art. III. – La articolul  3 din Legea nr. 64 din 23 aprilie 2010 cu privire la libertatea de exprimare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 117–118, art. 355), cu modificările ulterioare, alineatul (41) se abrogă.
    Art. IV. − (1) Contravenienţii sancţionaţi pentru faptele care, potrivit modificărilor operate prin prezenta lege, nu mai constituie contravenţie se consideră nesancţionaţi şi se reabilitează.
    (2) Toate cauzele contravenţionale aflate în curs de examinare în privinţa faptelor care, potrivit modificărilor operate prin prezenta lege, nu mai constituie contravenţie sînt încetate cu efect de reabilitare, după cum urmează:
    a) de către instanţele de judecată de primă instanţă – pentru cauzele înscrise pe rolul acestor instanţe, dar care nu au fost încă examinate, şi pentru cauzele care au fost examinate de aceste instanţe, dar în care hotărîrea judecătorească de sancţionare încă nu a intrat în vigoare sau a intrat în vigoare, însă nu a fost pusă în executare;
    b) de către instanţele de apel sau de recurs – în privinţa persoanelor hotărîrile asupra cărora nu sînt definitive.
    (3) Documentul executoriu al contravenienţilor prezentat executorului judecătoresc spre executare pentru faptele care, potrivit modificărilor operate prin prezenta lege, nu mai constituie contravenţie încetează şi se transmite în arhivă.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                Andrian CANDU

    Nr. 95. Chişinău, 14 mai 2015.