LPC108/2015
ID intern unic:  358948
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 108
din  28.05.2015
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 05.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 139-143     art Nr : 265
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 125 se completează cu alineatul (22) cu următorul cuprins:
    „(22) Suma accizelor achitată la importul mărfurilor supuse accizelor de la poziţiile tarifare 271012310, 271012700 şi 271019210 se restituie ulterior, în modul stabilit de Guvern, agenţilor economici care livrează aceste mărfuri pentru alimentarea aeronavelor.”
    2. La punctul 4 din notele la anexa nr. 1 la titlul IV, textul „ , iar cele de la poziţiile tarifare 271012310, 271012700 şi 271019210 se trec în cont la nivelul agenţilor economici care efectuează alimentarea aeronavelor” se exclude.
    Art. II. – La articolul XXVI din Legea nr. 71 din 12 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 102–104, art.170), alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 mai 2015, cu excepţia articolului XX, care intră în vigoare la data publicării, a articolului IV punctul 2, punctul 5, punctul 13, punctul 14, punctul 15 referitor la art. 35 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), punctul 29, punctul 30, punctul 38 referitor la art. 102 alin. (8) pct. 10), punctul 39 referitor la art. 103 alin. (1) pct. 18), punctul 48 referitor la art. 1171 alin. (21) şi (22), punctul 60 referitor la art. 164 alin. (4) lit. d), punctul 62, punctul 63, a articolului VIII punctul 1 referitor la art. 4 alin. (6), a articolului XXIII, a articolului XXIV, care se pun în aplicare la 1 ianuarie 2015, şi a articolului II referitor la art. 131 alin. (3) lit. a) şi c), a articolului III referitor la art. 89 alin. (11) lit. a) şi c), care se pun în aplicare la 1 ianuarie 2016, şi a articolului IV punctul 1 referitor la art. 5 pct. 43), punctul 3, punctul 8 referitor la art. 24 alin. (13), punctul 59 referitor la art. 134 alin. (1)  lit. e), punctul 84 referitor la art. 257 alin. (51), a articolului XXI punctul 6, care se pun în aplicare la 1 ianuarie 2017.”
    Art. III. – Patronii vor efectua recalculul impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru perioada de la 1 ianuarie 2015 şi pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi. Organele fiscale nu vor aplica sancţiuni fiscale pentru perioada pentru care se efectuează recalculul impozitului pe venitul persoanelor fizice.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

    Nr. 108. Chişinău, 28 mai 2015.