LPC123/2015
ID intern unic:  358951
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 123
din  29.05.2015
pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 05.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 139-143     art Nr : 267
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 34 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42–44, art. 247), cu modificările ulterioare, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Plata pensiei se face lunar, pentru luna în curs, de către prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar va încheia contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.”
    Art. II. – La articolul 6 din Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 87–91, art. 214), cu modificările ulterioare, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Plata alocaţiilor se face lunar, pentru luna în curs, de către prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar va încheia contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.”
    Art. III. – La articolul 10 din Legea nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 179,  art. 625), cu modificările ulterioare, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Plata ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului se face, pentru luna precedentă, de către prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar va încheia contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.”
    Art. IV. – La articolul VI din Legea nr. 147 din 17 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223–230, art. 505), alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) De la 1 iunie 2015, beneficiarilor li se acordă suport financiar de stat prin intermediul prestatorului de servicii de plată care asigură plata pensiilor/alocaţiilor sociale de stat.”
    Art. V. – Articolul 14 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 73 din 12 aprilie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 102–104, art. 174) se modifică după cum urmează:
    la alineatele (1), (4) şi (5), textul „selectaţi prin concurs, în baza contractului încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, în corespundere cu actele normative în vigoare.” se substituie cu textul „desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar va încheia contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.”
    la alineatul (6), textul „selectaţi prin concurs” se substituie cu textul „desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar va încheia contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale”, iar textul „ , în baza contractului încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale” se exclude;
    la alineatul (7), textul „selectaţi prin concurs, în baza contractului încheiat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.” se substituie cu textul „desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar va încheia contract cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.”
    la alineatul (8), textul „selectaţi prin concurs, în baza contractului încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.” se substituie cu textul „desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar va încheia contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.”
    alineatul (9) se abrogă.
    Art. VI. – Persoanele care, la data de 1 iunie 2015, beneficiază de prestaţiile sociale menţionate la articolele I–III din prezenta lege vor continua să beneficieze de aceste prestaţii prin intermediul aceluiaşi prestator de servicii de plată care asigură plata pensiei/alocaţiei sociale de stat/ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului ori prin intermediul Î.S. „Poşta Moldovei”, pînă la desemnarea, prin cerere, de către acestea a altui prestator de servicii de plată.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                 Andrian CANDU

    Nr. 123. Chişinău, 29 mai 2015.