HGA325/2015
ID intern unic:  359127
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 325
din  02.06.2015
privind reorganizarea Întreprinderii de Stat
„Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală”
Publicat : 12.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 144-149     art Nr : 376
    Abrogată prin HG1247 din 19.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1352; în vigoare 28.12.18


    În scopul implementării prevederilor Legii nr.114 din 3 iulie 2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.282-289, art.600) şi în baza art.14 din Legea nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.9), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se reorganizează, prin transformare, Întreprinderea de Stat „Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală” în Instituţia publică „Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală” (abreviat – AGEPI) în subordinea Guvernului.
    2. Instituţia publică „Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală” este succesorul de drepturi şi obligaţii al Întreprinderii de Stat „Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală”.
    3. Patrimoniul Întreprinderii de Stat „Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală” se va transmite în gestiunea Instituţiei publice „Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală”.
    4. Disponibilizarea personalului în legătură cu reorganizarea Întreprinderii de Stat „Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală” se va efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    5. Se aprobă:
    Structura Instituţiei publice „Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală”, conform anexei nr.1;
    Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.
    6. Se împuterniceşte dna Lilia Bolocan, director general al  Întreprinderii de Stat „Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală”, cu dreptul de a îndeplini toate măsurile necesare pentru realizarea procesului de reorganizare a Întreprinderii de Stat „Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală” şi pentru înregistrarea de stat a Instituţiei publice „Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală” în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    7. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.
    8. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                              Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                             Stephane Christophe Bridе
    Ministrul finanţelor                                             Anatol Arapu

    Nr. 325. Chişinău, 2 iunie 2015.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 325
din 2 iunie  2015
 STRUCTURA
Instituţiei publice „Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală”
    Conducerea
    Direcţia brevete
    Direcţia mărci şi design industrial
    Direcţia drept de autor
    Direcţia juridică
    Direcţia promovare şi relaţii externe
    Direcţia management intern
    Comisia de contestaţii
    Centrul de mediere şi arbitraj

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 325
din 2 iunie  2015
MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La compartimentul patru din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.778 din 4 octombrie 2013 „Cu privire la unele măsuri de implementare a ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.222-227, art.883), sintagma „Întreprinderea de Stat” se substituie cu sintagma „Instituţia publică”.
    2. La pct.9.2.3 coloana 4 din anexa nr.1 la Strategia naţională de sănătate publică pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1032 din 20 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.304-310, art.1139), sintagma „Agenţia Proprietăţii Intelectuale” se substituie cu sintagma „Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală”.

 Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 325
din  2 iunie  2015
LISTA
hotărîrilor Guvernului ce se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 31 decembrie 1996 „Cu privire la Statutul Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.12, art.46).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 973 din 25 septembrie 2000 „Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Agenţiei de Stat pentru Drepturile de Autor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.121-123, art.1074).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 949 din 17 iulie 2002 „Pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.106-109, art.1062).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 1362 din 21 octombrie 2002 „Privind aprobarea Regulamentului reprezentanţilor în proprietatea industrială” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.146-148, art.1500).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 1016 din 13 septembrie 2004 „Cu privire la crearea Întreprinderii de Stat „Agenţia de Stat pentru Proprietatea  Intelectuală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.171-174, art.1186).
    6. Hotărîrea Guvernului  nr. 1378 din 13 decembrie 2004 „Cu privire la aprobarea Statutului şi structurii Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.233-236, art.1569).
    7. Punctul 11 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.271 din 10 martie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.42-45, art.315).
    8. Punctul 27 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.275 din 16 martie 2006 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului şi abrogarea unor acte normative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.51-54, art.338).