HGC374/2015
ID intern unic:  359274
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 374
din  16.06.2015
cu privire la aprobarea modificărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 19.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 150-159     art Nr : 417
    În scopul îmbunătăţirii măsurilor de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în conformitate cu prevederile Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificate prin Legea nr. 166 din 9 iulie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 126-128, art. 428), şi ale Legii nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 155-159, art. 508), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                    Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                       Ruxanda Glavan
    Ministrul finanţelor                                                   Anatol Arapu

    Nr. 374. Chişinău, 16 iunie 2015.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 374
din 16 iunie 2015

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 314 din 23 mai 2012 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 104-108, art. 366) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 4 noţiunea „beneficiari ai Serviciului”, sintagma „de la vîrsta de 3 ani” se substituie cu sintagma „cu dizabilităţi severe”;
    2) la punctul 13, subpunctul 2) se abrogă;
    3) la punctul 15, sintagma „pînă la vîrsta de 3 ani” se exclude.
    2. La punctul 20 subpunctul 1) din Regulamentul privind prestarea serviciilor de comunicare prin utilizarea limbajului mimico-gestual/limbajului semnelor cu ajutorul interpretului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 333 din 14 mai 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 120-126, art. 365), sintagma „de pînă la 6 ore/anual” se exclude.
    3. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 75 din 3 februarie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Plasament familial pentru adulţi” şi a Standardelor minime de calitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 27-34, art. 89) se modifică după cum urmează:
    1) punctele 77-80 vor avea următorul cuprins:
    „77. Beneficiarii serviciului primesc alocaţii unice şi lunare pentru întreţinere, conform pct. 69 din prezentul Regulament. Prin urmare, se consideră că ei sînt la întreţinerea deplină a statului şi drepturile lor la prestaţii de asigurări sociale şi asistenţă socială se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    78. Prestatorul de serviciu informează structurile teritoriale de asigurări sociale şi cele de asistenţă socială despre admiterea solicitantului în Serviciu, precum şi despre sistarea plasamentului beneficiarului în Serviciu în decurs de 3 (trei) zile lucrătoare.
    79. După caz, structurile teritoriale de asigurări sociale şi cele de asistenţă socială încetează plata prestaţiilor de asigurări sociale şi de asistenţă socială din luna următoare celei de admitere în Serviciu a beneficiarului şi, respectiv, reiau plata din luna următoare celei în care a fost sistată prestarea Serviciului.
    80. Salarizarea asistenţilor familiali se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.”;
    2) punctul 81 se abrogă.