HGC377/2015
ID intern unic:  359277
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 377
din  16.06.2015
cu privire la instituirea Centrului Naţional de Asistenţă
Medicală Urgentă Prespitalicească
Publicat : 19.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 150-159     art Nr : 420
    În temeiul art. 2 şi alin. (2) art. 24 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art. 373), cu modificările şi completările ulterioare, art. 69 din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul sporirii accesului populaţiei la asistenţa medicală urgentă, al îmbunătăţirii activităţii, al organizării unui management eficient şi al optimizării Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie, în subordinea Ministerului Sănătăţii, Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească, instituţie medico-sanitară publică cu autofinanţare, nonprofit, prin reorganizarea Staţiei Zonale de Asistenţă Medicală Urgentă „Centru” prin fuziune (contopire) a Staţiei Zonale de Asistenţă Medicală Urgentă „Nord”, a Staţiei Zonale de Asistenţă Medicală Urgentă „Sud” şi a Staţiei Zonale de Asistenţă Medicală Urgentă „UTA Găgăuzia” şi prin dezmembrare (separare) a staţiilor de asistenţă medicală urgentă din raza mun. Chişinău: Centru, Buiucani, Botanica, Rîşcani, Ciocana de la Institutul de Medicină Urgentă.
    2. Ministerul Sănătăţii:
    va crea, în termen de o lună, comisia de reorganizare a instituţiilor nominalizate şi va asigura, prin intermediul acesteia, procedura de reorganizare;
    va elabora şi aproba structura, personalul scriptic şi regulamentul Centrului Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească în modul stabilit de legislaţie.
    3. Disponibilizarea personalului în urma reorganizării Staţiei Zonale de Asistenţă Medicală Urgentă „Centru”, a Staţiei Zonale de Asistenţă Medicală Urgentă „Nord”, a Staţiei Zonale de Asistenţă Medicală Urgentă „Sud”, a Staţiei Zonale de Asistenţă Medicală Urgentă „UTA Găgăuzia”, precum şi a staţiilor de asistenţă medicală urgentă din raza mun. Chişinău se va efectua în conformitate cu legislaţia muncii în vigoare.
    4. Patrimoniul instituţiilor supuse reorganizării se transmite succesorului de drept, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va opera modificările necesare în documentele cadastrale, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
    6. Compartimentul II din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 95, art. 458), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    punctul 21 va avea următorul cuprins:
    „21. Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească”;
    punctele 22-24 se abrogă.
    7. Din momentul înregistrării de stat a Centrului Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească, se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei.

    PRIM-MINISTRU                             Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                              Mircea Buga

    Nr. 377. Chişinău, 16 iunie 2015.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 377
din 16 iunie 2015

LISTA
hotărîrilor de Guvern ce se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 891 din 17 iulie 2003 „Cu privire la crearea Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă din Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 155-158, art. 932).
    2. Punctul 1 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1314 din 25 noiembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 213-214, art. 1331).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 767 din 26 noiembrie 2009 „Privind optimizarea structurii Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă din Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 173, art. 849).