HGC389/2015
ID intern unic:  359288
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 389
din  16.06.2015
pentru modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2007
Publicat : 19.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 150-159     art Nr : 432
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2007 „Cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate, superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14-17, art.105) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în titlu şi în textul hotărîrii, cuvintele „învăţămînt secundar profesional” şi cuvintele „mediu de specialitate” se substituie cu cuvintele „invăţămînt profesional tehnic secundar” şi, respectiv, cuvintele „profesional tehnic postsecundar”;
    2) punctul 1 din hotărîre:
    la alineatul întîi, sintagma „începînd cu 1 ianuarie 2007” se substituie cu sintagma „începînd cu 1 ianuarie 2016”, iar cuvintele „reieşind din costul calculat al cheltuielilor suportate” se substituie cu cuvintele „pornind de la costul cheltuielilor aferente cazării preconizate”;
    la alineatele doi, trei, patru şi cinci, cuvintele „din costul real calculat” se substituie cu cuvintele „din costul calculat conform anexei nr.1 la prezenta Hotărîre”;
    ultimul alineat se completează cu cuvintele „în baza contractului de locaţiune”;
    3) la punctul 3 din hotărîre, cuvîntul „curente” se exclude, iar cuvintele „din mijloacele speciale” se substituie cu cuvintele „din veniturile colectate”;
    4) anexa nr.1 va avea următorul cuprins:

 „Anexa nr. 1
  la Hotărîrea Guvernului
nr.99 din 30 ianuarie 2007

Metodologia de calcul a taxei de cazare în cămine
    Plata pentru chirie se stabileşte pe categorii de locatari la începutul fiecărui an financiar de către senatele universitare/ consiliile profesorale, reieşind din cheltuielile aferente cazării, preconizate pentru anul financiar şi reflectate în planul de dezvoltare a căminelor.
    În calculul cheltuielilor aferente cazării se includ:
    a) cheltuieli de personal (Cp) – pentru retribuirea muncii, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, achitate de patroni în interiorul ţării;
    b) cheltuieli de consum (Cc) – pentru energia electrică, gaze, energia termică, apă şi canalizare, salubritate, servicii de telecomunicaţie şi de poştă, procurarea materialelor de uz gospodăresc, materialelor pentru menţinerea curăţeniei şi curăţarea covoarelor, procurarea draperiilor, becurilor electrice şi lămpilor cu neon, efectuarea dezinfecţiei şi deratizării, procurarea obiectelor de mică valoare, a mobilei şi instrumentelor, inventarului moale şi echipamentului (echipament special, accesorii de pat), procurarea contoarelor, lucrări de informatică şi de calcul, reparaţia curentă a clădirilor, utilajului şi inventarului, alte cheltuieli aferente cazării;
    c) cheltuieli de dezvoltare (Cd) – uzura mijloacelor fixe, amortizarea activelor nemateriale aferente cazării, calculate la finele anului precedent.
    Calcularea taxei lunare de cazare se va efectua în baza următoarei formule:

    dîn care:
    T – taxa de cazare lunară;
    Cp – cheltuieli de personal;
    Cc – cheltuieli de consum;
    Cd – cheltuieli de dezvoltare;
    A – numărul de locuri (paturi, conform actului Comisiei de stat de primire a căminului în exploatare)”.

    PRIM-MINISTRU                                         Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                         Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                        Anatol Arapu

    Nr. 389. Chişinău 16 iunie 2015.