HGM390/2015
ID intern unic:  359289
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 390
din  16.06.2015
cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor
de specialitate, pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studii,
în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic şi superior pentru anul
de studii 2015-2016
Publicat : 19.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 150-159     art Nr : 433
    MODIFICAT
    HG674 din 25.09.15, MO267-273/02.10.15 art.767


    În temeiul art. 139 lit. g) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art.634), Legii nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 101-103, art.476), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1070-XIV din 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 94-97, art.676), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate, pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studii, în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2015-2016 cu următorul cuprins:
    a) Planul de admitere în învăţămîntul profesional tehnic secundar pentru anul de studii 2015-2016, conform anexei nr. 1;
    b) Planul de admitere în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar pentru anul de studii 2015-2016, conform anexei nr. 2;
    c) Planul de admitere la studii superioare de licenţă (ciclul I) pentru anul de studii 2015-2016, conform anexei nr. 3;
    d) Planul de admitere la studii superioare de masterat (ciclul II) pentru anul de studii 2015-2016, conform anexei nr. 4;
    e) Planul de admitere la studii de rezidenţiat şi secundariat clinic pentru anul de studii 2015-2016, conform anexei nr.5;
    f) Planul de admitere în instituţiile publice de învăţămînt superior a cetăţenilor străini pentru anul de studii 2015-2016, cu finanţare bugetară, conform anexei nr.6;
    g) modificările şi completările ce se operează în Nomenclatorul meseriilor (profesiilor) pentru instruirea şi pregătirea cadrelor în învăţămîntul secundar profesional, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1421 din 18 decembrie 2006, conform anexei nr.7.
    2. Ministerul Educaţiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Academia de Administrare Publică, în baza criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare, vor asigura:
    a) admiterea la studii în limitele planurilor de admitere, aprobate prin anexele nr.1-6 la prezenta hotărîre, în limitele alocaţiilor bugetare şi din veniturile colectate, aprobate în acest scop, conform legislaţiei în vigoare;
    b) consilierea candidaţilor în procesul de admitere la studii prin încurajarea acestora de a accesa meserii/specialităţi din domeniile considerate feminine sau masculine;
    c) atribuirea locurilor cu finanţare bugetară persoanelor cu dizabilităţi, în corespundere cu legislaţia în vigoare.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi a Ministerului Educaţiei.

    PRIM-MINISTRU                                                                     Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                        Ruxanda Glavan
    Ministrul educaţiei                                                                     Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                                                    Anatol Arapu
    Ministrul agriculturii şi industriei
    alimentare                                                                                  Ion Sulă
    Ministrul sănătăţii                                                                      Mircea Buga
    Ministrul culturii                                                                        Monica Babuc

    Nr. 390. Chişinău 16 iunie 2015.


    anexa nr.1

    anexa nr.2
    [Anexa modificată prin HG674 din 25.09.15, MO267-273/02.10.15 art.767]

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    Anexa nr.7
la Hotărîrea Guvernului nr.390
din 16 iunie 2015


MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ce se operează în Nomenclatorul meseriilor (profesiilor)
pentru instruirea şi pregătirea cadrelor în învăţămîntul
secundar profesional, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr.1421 din 18 decembrie 2006

    Nomenclatorul meseriilor (profesiilor) pentru instruirea şi pregătirea cadrelor în învăţămîntul secundar profesional, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1421 din 18 decembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.199-202, art.1534), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    a) domeniul ocupațional „Servicii” se completează în final cu o nouă poziție cu următorul cuprins:
    „1015001 Lucrător pensiune turistică”;
    b) domeniul ocupaţional „Agricultură” se completează în final cu două poziții noi cu următorul cuprins:
    „811010 Pomicultor”;
    811012 Viticultor-vinificator;
    c) domeniul ocupaţional „Construcții” se completează în final cu trei poziții noi cu următorul cuprins:
    „732006 Constructor de acoperișuri;
    732008 Electrician în construcții
    732024 Montator pereți și plafoane din ghips carton”;
    d) la domeniul ocupaţional „Industrie”, după poziția „18589 Turnător metale și aliaje” se introduce o nouă poziție cu următorul cuprins:
    „714009 Electromontor utilaje de dispecerat și teleautomatică”;
    e) la domeniul ocupaţional „Artizanat” se exclude poziția „17654 Sculptor în lemn şi coajă de mesteacăn”;
    se completează în final cu o nouă poziție cu următorul cuprins:
    „214009 Sculptor în lemn”;
    f) domeniul ocupaţional „Industrie alimentară” se completează în final cu o nouă poziție cu următorul cuprins:
    „721007 Ciontolitor-tranșator carne”;
    g) domeniul ocupaţional „Transport” se completează în final cu trei poziții noi cu următorul cuprins:
    „716004 Lăcătuș redresare caroserii;
    716006 Mecanic auto;
    716008 Vopsitor auto”;
    h) la domeniul ocupaţional „Telecomunicaţii”, după poziția „17191 Radiotelegrafist” se introduc două poziții noi cu următorul cuprins:
    „714001 Antenist-pilonist”;
    714016 Montator echipament de telecomunicație”.