HGC398/2015
ID intern unic:  359354
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 398
din  16.06.2015
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 19.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 160     art Nr : 443
    În temeiul Legii nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.9, art.89), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.11-21, art.6), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în vederea sporirii gradului de securitate a documentelor de importanţă statală şi modificarea designului acestora, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Buletinele de identitate ale cetăţenilor Republicii Moldova, inclusiv cele electronice, permisele de conducere şi certificatele de înmatriculare pentru vehicule, eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri rămîn valabile pînă la expirarea termenului de valabilitate al acestora, iar documentele, eliberate pe termen nelimitat pînă la stabilirea termenului de valabilitate limită.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare din momentul creării condiţiilor necesare pentru punerea în circulaţie a actelor de tip nou, dar nu mai tîrziu de 1 septembrie 2015.

    PRIM-MINISTRU                                             Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                   Pavel Filip
    Ministrul afacerilor interne                                 Oleg Balan

    Nr. 398. Chişinău, 16 iunie 2015.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 398
din 16 iunie 2015
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Punctul 16 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.333 din 18 martie 2002 „Pentru aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al populaţiei” şi Regulamentului cu privire la Registrul de stat al populaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.43-45, art.409), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) subpunctul 1) se completează în final cu sintagma „4.1.1.; (generaţia III) – des. 4.5.;”;
    2) subpunctul 11) se completează în final cu sintagma „şi 11.1.1.”;
    3) se completează cu desenele 4.1.1., 4.5. şi 11.1.1. cu următorul cuprins:
    „


    Des.4.1.1. Modelul buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova cu fişa de însoţire (generaţia II) emis în anul 2015.”    Des.4.5. Modelul buletinului de identitate electronic al cetăţeanului Republicii Moldova cu fişa de însoţire (generaţia III) emis în anul 2015.”

 
    Des.11.1.1. Modelul paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova cu date biometrice emis în anul 2014.”

    2. Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1452 din 24 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.8-10, art.42), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) punctul 34 se abrogă.
    2) anexa nr.4 se abrogă
    3. Hotărîrea Guvernului nr.1127 din 7 octombrie 2008 „Cu privire la aprobarea modelelor permiselor de conducere de tip nou” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.183-185, art.1128) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1, sintagma „Modelul permisului de conducere de tip nou, conform anexei nr.1;” se substituie cu sintagma „Modelul permisului de conducere de generația DL2015, conform anexei nr.1”;
    2) anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

  „Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.1127 din 7 octombrie 2008

Modelul permisului de conducere
de generaţia DL2015


    4. Hotărîrea Guvernului nr.770 din 15 octombrie 2012 „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a modelelor certificatului de înmatriculare şi certificatului de înmatriculare provizoriu de tip nou pentru vehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.216-220, art.832) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1 subpunctul 1), sintagma „Modelul certificatului de înmatriculare în formă de cartelă de plastic (formatul ID-1), conform anexei nr.1;”, se substituie cu sintagma „Modelul certificatului de înmatriculare de generația VP2015, conform anexei nr. 1”;
    2) anexa nr.1 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.770 din 15 octombrie 2012

Modelul certificatului de înmatriculare
de generaţia VP2015

    5. Hotărîrea Guvernului nr.53 din 17 ianuarie 2013 „Cu privire la aprobarea modelelor şi punerea în aplicare a actelor de identitate de tip nou” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.18-21, art.93), cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 1, după subalineatul unu se completează cu un subalineat nou cu următorul cuprins:
„buletinul de identitate electronic al cetăţeanului Republicii Moldova, conform modelului din anexa nr.11”;
    2) anexa nr.1 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.53 din 17 ianuarie 2013


    3) se completează cu anexa nr.11 cu următorul cuprins:

„Anexa nr.11
la Hotărîrea Guvernului
nr.53 din 17 ianuarie 2013