HGC404/2015
ID intern unic:  359428
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 404
din  16.06.2015
cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare
şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul
învăţămîntului şi a structurii-tip a acestuia
Publicat : 26.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 161-165     art Nr : 451
    În temeiul prevederilor Codului educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului, conform anexei nr.1;
    structura-tip a organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului, conform anexei nr.2.
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.1380 din 29 octombrie 2002 „Pentru aprobarea Regulamentului-tip al direcţiei generale judeţene (municipale) învăţămînt” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.146-148, art.1515).

    PRIM-MINISTRU                                             Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                             Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                            Anatol Arapu

    Nr. 404. Chişinău, 16 iunie 2015.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.
din 2015

REGULAMENT-CADRU
de organizare şi funcţionare a organului local
de specialitate în domeniul învățămîntului
I. DISPOZIŢII GENERALE
Domeniul de aplicare a Regulamentului-cadru
    1. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul învățămîntului (în continuare ─ prezentul Regulament) reglementează misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile organului local de specialitate în domeniul învățămîntului (în continuare – organul local de specialitate), precum și modul de organizare şi funcţionare a acestuia.
    Statutul juridic al organului local de specialitate
    2. Organul local de specialitate este o subdiviziune a autorității administraţiei publice locale de nivelul al doilea/al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (în continuare – UTA Găgăuzia), care îndeplinește misiunea, funcțiile și atribuțiile prevăzute de prezentul Regulament.
    3. Organul local de specialitate este creat de consiliile raionale/municipale, iar în UTA Găgăuzia – de Adunarea Populară, sub formă de direcție generală sau, după caz, de direcție în domeniul învățămîntului, în conformitate cu Normele privind instituirea subdiviziunilor structurale ale autorităţilor publice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011.
    4. Organul local de specialitate este persoană juridică, dispune de cont trezorerial, de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat şi denumirea sa, alte ştampile şi anteturi, de modelul stabilit.
    Cadrul normativ de activitate al organului local de specialitate
    5. Organul local de specialitate este organizat şi funcţionează în baza Constituției Republicii Moldova, Codului educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, altor acte legislative, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, ordinelor şi dispoziţiilor Ministerului Educaţiei, deciziilor/hotărîrilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea/Adunării Populare a UTA Găgăuzia (în continuare – Adunarea Populară), altor acte normative din domeniu, precum şi în baza prezentului Regulament.
    6. Organul local de specialitate îşi organizează activitatea conform principiilor transparenţei în procesul decizional şi de răspundere personală a conducătorilor pentru deciziile adoptate în limitele lor de competenţă.
II. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE
ŞI DREPTURILE ORGANULUI LOCAL DE SPECIALITATE
    Misiunea organului local de specialitate
    7. Misiunea organului local de specialitate constă în:
    1) proiectarea, organizarea, coordonarea, evaluarea şi monitorizarea funcţionării sistemului educațional în instituțiile publice de educație antepreşcolară (creşă, centru comunitar de educaţie timpurie), în instituțiile publice de învăţămînt preşcolar (grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie), în instituțiile publice extrașcolare de nivel local, raional, municipal, al UTA Găgăuzia (cu excepția instituțiilor publice extrașcolare care țin de competența altor subdiviziuni ale autorităților administrației publice locale respective), în instituțiile publice de învăţămînt primar, gimnazial, liceal şi special (de nivel raional/municipal/al UTA Găgăuzia), precum și în instituțiile private de tipurile respective (în continuare – instituții de învățămînt din unitatea administrativ-teritorială respectivă), din perspectiva implementării politicii de stat în domeniul educaţiei;
    2) elaborarea şi implementarea politicilor educaţionale locale specifice unităţii administrativ-teritoriale;
    3) gestionarea instituțiilor publice de învățămînt primar, gimnazial, liceal, special, extraşcolar de nivel raional/municipal/UTA Găgăuzia; organul local de specialitate din municipiile Chișinău și Bălți gestionează instituțiile publice de educație antepreşcolară (creşă, centru comunitar de educaţie timpurie), instituțiile publice de învăţămînt preşcolar (grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie) și instituțiile publice extrașcolare (de nivel local) care nu funcționează în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întîi.
    Funcţiile de bază ale organului local de specialitate
    8. Organul local de specialitate are următoarele funcţii de bază:
    1) asigurarea supravegherii respectării legislaţiei şi a altor acte normative în domeniul educaţiei în cadrul instituțiilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă;
    2) implementarea politicilor educaţionale de stat în cadrul instituțiilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă;
    3) proiectarea strategică şi operaţională a dezvoltării şi funcţionării învăţămîntului în instituțiile din unitatea administrativ-teritorială respectivă;
    4) gestionarea instituțiilor de învățămînt aflate în subordine, în baza transferurilor cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele locale;
    5) monitorizarea şi evaluarea învăţămîntului în instituțiile din unitatea administrativ-teritorială respectivă;
    6) asigurarea şi monitorizarea accesului copiilor şi tinerilor la studii, a calităţii serviciilor educaţionale oferite de instituțiile de învățămînt din unitatea administrativ-teritorială respectivă şi adoptarea măsurilor de îmbunătăţire a acestora;
    7) orientarea şi consilierea metodologică a procesului educaţional în instituțiile din unitatea administrativ-teritorială respectivă;
    8) colaborarea cu alte subdiviziuni ale administraţiei publice locale, cu Ministerul Educaţiei şi societatea civilă în vederea realizării misiunii organului local de specialitate şi implementării politicilor educaţionale.
    Atribuţiile organului local de specialitate
    9. Organul local de specialitate are următoarele atribuţii:
    1) implementează politica de stat în domeniul învăţămîntului în cadrul instituțiilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă;
    2) asigură şi monitorizează executarea legislaţiei în domeniul educaţiei în cadrul instituțiilor de învățămînt din unitatea administrativ-teritorială respectivă;
    3) determină orientările prioritare şi elaborează politicile locale de organizare, funcţionare şi de dezvoltare a învăţămîntului;
    4) asigură corelarea strategiilor de dezvoltare a instituţiilor de învăţămînt cu strategia dezvoltării învăţămîntului la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective şi cu strategiile aprobate la nivel naţional;
    5) dezvoltă, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu Ministerul Educației, parteneriate şi asigură conlucrarea instituţiilor de învăţămînt aflate în subordine;
    6) planifică și aprobă reţeaua instituţiilor de învătămînt, delimitarea districtelor şcolare ale instituţiilor de învăţămînt aflate în subordine în corespundere cu posibilităţile, necesităţile şi perspectivele de dezvoltare a localităţilor din teritoriul dat şi asigură funcţionarea eficientă a acesteia, în baza indicatorilor de eficacitate, eficienţă şi performanţă;
    7) propune consiliului raional/municipal, Adunării Populare înfiinţarea/reorganizarea/lichidarea instituțiilor publice de învățămînt primar, gimnazial, liceal, extraşcolar de nivel raional/municipal/UTA Găgăuzia (cu excepția celor ce țin de competența altor subdiviziuni ale autorităților administrației publice locale respective), precum și a instituțiilor de învățămînt special (de nivel raional/municipal/al UTA Găgăuzia), în condiţiile stabilite de lege;
    8) acordă suport didactic şi metodic instituţiilor de învăţămînt din unitatea administrativ-teritorială respectivă;
    9) coordonează şi monitorizează calitatea managementului, activitatea didactică şi didactico-metodică a instituţiilor de învăţămînt din unitatea administrativ-teritorială respectivă;
    10) sistează temporar, în cazuri excepţionale (calamităţi naturale, epidemii şi alte cazuri care pun în pericol viaţa şi sănătatea copiilor), activitatea instituţiilor de învăţămînt din unitatea administrativ-teritorială respectivă;
    11) participă, în conformitate cu prevederile cadrului normativ, la evaluarea activității şi la atestarea personalului didactic şi de conducere al instituţiilor de învăţămînt din unitatea administrativ-teritorială respectivă;
    12) coordonează formarea continuă a personalului didactic şi de conducere din instituţiile de învăţămînt din unitatea administrativ-teritorială respectivă; studiază, generalizează şi promovează experienţa pedagogică avansată;
    13) coordonează activitatea de evaluare a rezultatelor şcolare şi de organizare a examenelor de absolvire a treptelor de şcolaritate şi a concursurilor (olimpiadelor) şcolare;
    14) asigură incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum și gestionarea fondului de incluziune;
    15) asigură transportarea elevilor la instituţiile de circumscripţie;
    16) coordonează aplicarea schemei de închiriere a manualelor în instituțiile din subordine;
    17) asigură organizarea odihnei de vară a copiilor;
    18) asigură, sub aspect administrativ, funcționarea serviciilor de asistență psihopedagogică;
    19) asigură informarea/formarea directorilor şi a coordonatorilor din cadrul instituţiilor de învățămînt din unitatea administrativ-teritorială respectivă cu privire la procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului;
    20) stabilește relaţii de colaborare multidisciplinară cu subdiviziunile din domeniul protecţiei sociale a familiei şi copilului, sănătăţii, poliţiei, inspecţia muncii etc. în examinarea cazurilor de abuz şi neglijare a copilului;
    21) monitorizează activităţile de prevenire, identificare, raportare şi asistenţă a cazurilor de abuz faţă de copii şi prezintă Ministerului Educației raportul trimestrial;
    22) gestionează baza de date privind învăţămîntul din unitatea administrativ-teritorială respectivă;
    23) conlucrează cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea creării condiţiilor optime pentru instituţionalizarea copiilor de 5-6 (7) ani şi a şcolarizării obligatorii a copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani;
    24) efectuează analiza şi prognoza indicatorilor economico-financiari ai învăţămîntului din teritoriul dat şi administrează, în comun cu direcția/direcția generală finanţe, bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective pentru educaţie;
    25) asigură activitatea de elaborare şi raportare a bugetelor pe programe din învăţămînt, în conformitate cu cerinţele stabilite, inclusiv: formulează scopurile, obiectivele subprogramelor şi identifică lista indicatorilor de performanţă aferenţi acestora;
    26) după procedura de consultări interne, definitivează şi prezintă propunerile de buget ale instituţiilor de învăţămînt;
    27) după aprobarea deciziei bugetare anuale, asigură repartizarea bugetului și stabilește indicatorii finali de performanță a instituțiilor din subordine;
    28) întocmește rapoartele de performanță, care concomitent cu rapoartele financiare, sînt prezentate direcției/direcţiei generale finanțe, în vederea integrării în rapoartele consolidate, conform cerințelor Ministerului Finanțelor;
    29) realizează proceduri de procurări pentru organul local de specialitate şi unităţile conexe;
    30) gestionează, conform actelor normative în vigoare, bunurile aflate în folosință;
    31) stabileşte priorităţile politicii investiţionale, coordonează realizarea programelor de dezvoltare a infrastructurii instituţiilor de învăţămînt aflate în subordine, asigură dezvoltarea continuă şi funcţionalitatea bazei tehnico-materiale a instituţiilor aflate în subordine şi monitorizează eficienţa utilizării resurselor;
    32) propune, prin coordonare cu direcția/direcția generală finanțe, repartizarea componentei raionale şi, în comun, monitorizează executarea bugetelor de către instituţiile de învăţămînt publice;
    33) iniţiază şi propune spre aprobare şi implementare programe/proiecte de dotare şi dezvoltare şcolară;
    34) elaborează prognoze privind necesarul de cadre didactice, aprobă schemele de încadrare a personalului instituţiilor de învăţămînt din unitatea administrativ-teritorială respectivă;
    35) angajează, în baza rezultatelor concursului, și eliberează, în condițiile legii, directorii instituţiilor publice de învăţămînt aflate în subordine;
    36) participă, conform regulamentului aprobat de Ministerul Educației, la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director în instituțiile publice de educație antepreşcolară (creşă, centru comunitar de educaţie timpurie), instituțiile publice de învăţămînt preşcolar (grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie) şi în instituțiile publice extrașcolare (de nivel local);
    37) organizează și desfășoară, conform regulamentului aprobat de Ministerul Educației, concursul pentru ocuparea funcției de director în instituţiile publice aflate în subordine;
    38) participă, conform cadrului normativ în vigoare, la procesul de recrutare și selectare a cadrelor didactice;
    39) exercită şi alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Drepturile organului local de specialitate
    10. Organul local de specialitate este învestit cu următoarele drepturi:
    1) să iniţieze şi să prezinte Ministerului Educației şi autorităților reprezentative ale unităţii administrativ-teritoriale respective propuneri privind perfecţionarea cadrului normativ în domeniile de competenţă, propuneri de eficientizare a managementului educaţional, a abordărilor curriculare și a asigurării didactice;
    2) să adreseze autorităţilor administraţiei publice locale propuneri de eficientizare a reţelei instituţiilor de învăţămînt, a utilizării resurselor umane, financiare şi materiale din sistem;
    3) să solicite, în modul stabilit de cadrul normativ în vigoare, de la alte autorităţi locale, organizaţii şi instituţii date statistice şi informaţii vizînd problemele din sfera sa de competenţă;
    4) să propună consiliilor unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi înfiinţarea/reorganizarea/lichidarea instituţiilor de învăţămînt publice de educație antepreşcolară (creşă, centru comunitar de educaţie timpurie), a instituțiilor publice de învăţămînt preşcolar (grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie) și a instituțiilor publice extrașcolare (de nivel local);
    5) să înfiinţeze consilii, comisii, grupuri de experţi şi alte organe consultative pentru exercitarea atribuţiilor în sfera sa de competenţă;
    6) să efectueze studii de documentare în instituţiile de învăţămînt din unitatea administrativ-teritorială respectivă;
    7) să stabilească şi să dezvolte parteneriate, în limitele competenţelor disponibile, în vederea soluţionării problemelor din domeniu şi a dezvoltării sistemului de învăţămînt din unitatea administrativ-teritorială respectivă;
    8) să acorde, în baza performanţei profesionale obţinute, diplome, menţiuni şi alte distincţii; să propună, potrivit legii, decorarea cu distincții de stat.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ORGANULUI LOCAL
DE SPECIALITATE
    Structurile de conducere ale organului local de specialitate
    11. Structurile de conducere ale organului local de specialitate cuprind consiliul de administraţie, consiliul consultativ şi șeful organului local respectiv.
    12. Componenţa nominală şi regulamentul de activitate ale consiliului de administraţie se aprobă prin ordinul şefului organului local de specialitate.
    13. Consiliul de administraţie exercită următoarele atribuţii:
    1) analizează munca subdiviziunilor organului local de specialitate şi întreprinde măsuri pentru optimizarea acesteia;
    2) supraveghează modul de repartizare și de utilizare a resurselor financiare şi materiale, precum şi executarea bugetului;
    3) aprobă planurile de asigurare a unităţilor de învăţămînt cu cadre didactice şi de conducere;
    4) analizează activitatea de pregătire, perfecţionare şi atestare a cadrelor didactice şi întreprinde măsuri în vederea îmbunătăţirii ei;
    5) se preocupă de problemele sociale ale tinerilor specialiști din sistemul educațional şi întreprinde măsuri pentru soluţionarea acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    6) analizează eficienţa procesului educaţional din instituţiile de învăţămînt din unitatea administrativ-teritorială respectivă.
    14. Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza planului său anual, în care sînt preconizate obiectivele şi sarcinile sale principale şi calendarul realizării lor.
    15. Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţă lunar. În caz de necesitate, consiliul se poate convoca ori de cîte ori este nevoie. Lucrările şedinţelor şi deciziile luate se înregistrează în cartea proceselor-verbale ale consiliului de administraţie, care se păstrează permanent în organul local de specialitate. Procesele-verbale se semnează de către preşedintele şi secretarul consiliului de administraţie.
    16. Componenţa nominală şi regulamentul de activitate al consiliului consultativ se aprobă prin decizia autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al doilea, iar în UTA Găgăuzia – prin hotărîrea Adunării Populare. Mandatul consiliului consultativ este de 4 ani și se sincronizează cu perioada de activitate a șefului organului local de specialitate.
    17. Șeful organului local de specialitate este desemnat prin concurs, în modul stabilit de Ministerul Educației, şi numit în funcţie, pentru un termen de 4 ani, prin decizia consiliului raional/municipal/prin hotărîrea Adunării Populare. Una şi aceeaşi persoană poate deţine funcţia de șef al organului local de specialitate pentru cel mult două termene consecutive.
    18. Şeful organului local de specialitate este responsabil de întreaga activitate a organului local de specialitate, asigurînd în unitatea administrativ-teritorială respectivă:
    1) realizarea politicii statului în domeniul învăţămîntului;
    2) aplicarea prevederilor Codului educației al Republicii Moldova, a tuturor actelor normative care reglementează raporturile în domeniul învăţămîntului;
    3) îndeplinirea deciziilor şi dispoziţiilor Ministerului Educației şi ale autorităților reprezentative ale unităţii administrativ-teritoriale respective, a hotărîrilor consiliului consultativ şi ale consiliului de administraţie din cadrul organului local de specialitate.
    19. Şeful organului local de specialitate are următoarele atribuţii funcţionale:
    1) asigură executarea prevederilor legislaţiei, hotărîrilor şi dispoziţiilor Ministerului Educației şi ale autorităților reprezentative ale unităţii administrativ-teritoriale respective care vizează domeniul educaţiei;
    2) determină orientările prioritare şi coordonează elaborarea politicilor locale de organizare, funcţionare şi dezvoltare a învăţămîntului;
    3) reprezintă organul local de specialitate în relaţiile cu instituţiile, organele şi organizaţiile centrale şi locale, alte persoane juridice, mediul de afaceri, societatea civilă şi persoanele fizice;
    4) organizează activitatea organului local de specialitate şi stabileşte atribuţiile personalului din instituția dată, în conformitate cu prevederile actelor interne şi ale altor acte normative în vigoare;
    5) aprobă regulamentele subdiviziunilor organului local de specialitate şi alte acte normative;
    6) aprobă statul de personal al organului local de specialitate, precum și modificările acestuia, determinate de necesitatea eficientizării activităţii manageriale a organului local de specialitate, în limitele fondului de salarizare şi ale structurii și statelor aprobate de consiliul raional/municipal/Adunarea Populară;
    7) numește în funcții publice, modifică, suspendă și încetează, în condițiile legii, raporturile de serviciu ale funcționarilor publici, angajează și eliberează personalul contractual al organului local de specialitate; angajează, prin concurs, şi eliberează, în modul stabilit de lege, directorii instituţiilor publice de învăţămînt aflate în subordine, administraţia permanentă a taberelor şcolare raionale (municipale) şi a altor unităţi conexe organului local de specialitate;
    8) asigură realizarea procedurii de evaluare a performanţelor personalului organului local de specialitate şi determină, în baza criteriilor prestabilite, măsurile de stimulare sau de sancţionare a salariaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    9) avizează acordarea concediilor directorilor instituțiilor publice de educație antepreşcolară (creşă, centru comunitar de educaţie timpurie), directorilor instituțiilor publice de învăţămînt preşcolar (grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie) și directorilor instituțiilor publice extrașcolare (de nivel local);
    10) analizează rezultatele activităţii de control şi îndrumare desfăşurate de angajaţii organului local de specialitate, stabilind măsuri de eficientizare a managementului sistemului de învăţămînt din unitatea administrativ-teritorială respectivă;
    11) asigură şi monitorizează perfecţionarea profesională a personalului organului local de specialitate;
    12) emite ordine şi dispoziţii ce vizează activitatea de bază a organului local de specialitate şi controlează executarea acestora; în anumite cazuri, emite ordine în comun cu conducătorii altor organe ale administraţiei publice;
    13) în cazuri excepţionale (calamităţi naturale şi epidemii), emite dispoziţii de suspendare temporară a activităţii instituţiilor de învăţămînt din unitatea administrativ-teritorială respectivă şi informează imediat Ministerul Educației şi autoritățile reprezentative ale unităţii administrativ-teritoriale respective despre situaţia creată şi măsurile luate;
    14) prezidează şedinţele şi asigură realizarea hotărîrilor consiliului de administraţie şi ale consiliului consultativ;
    15) prezintă consiliului/Adunării Populare propunerile organului local de specialitate privind eficientizarea reţelei instituţiilor de învăţămînt general aflate în subordine;
    16) asigură analiza eficienţei reţelei instituţiilor de învăţămînt general aflate în subordine, în baza indicatorilor de randament economic şi performanţă;
    17) asigură transportarea elevilor la instituţiile de circumscripţie;
    18) coordonează prognozarea indicatorilor economico-financiari ai învăţămîntului din teritoriul dat şi administrarea, în comun cu direcția/direcția generală finanţe, a bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective pentru educaţie;
    19) propune priorităţile politicii investiţionale, coordonează realizarea programelor de dezvoltare a infrastructurii instituţiilor de învăţămînt publice aflate în subordine şi monitorizează eficienţa utilizării resurselor;
    20) gestionează, conform actelor normative în vigoare, patrimoniul public aflat în folosință; coordonează procurările pentru organul local de specialitate și pentru unitățile conexe;
    21) prezintă Ministerului Educației şi autorităților reprezentative ale unităţii administrativ-teritoriale respective rapoartele anuale privind activitatea instituțiilor de învăţămînt din unitatea administrativ-teritorială respectivă și îl face public pe pagina web oficială a organului local de specialitate;
    22) exercită şi alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    20. Ordinele şi dispoziţiile emise de şeful organului local de specialitate sînt executorii pentru toate instituţiile de învăţămînt din unitatea administrativ-teritorială respectivă, indiferent de tipul de proprietate.
    21. Şeful organului local de specialitate este asistat de unul sau mai mulți şefi adjuncți, numiți în şi eliberați din funcţie prin ordinul şefului organului local de specialitate. Numirea se efectuează prin concurs, organizat și desfășurat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    22. În caz de absenţă temporară motivată, atribuţiile şefului organului local de specialitate sînt exercitate de şeful adjunct (unul dintre șefii adjuncți) sau, după caz, de un alt angajat al organului local de specialitate, desemnat prin ordinul şefului.
    Personalul organului local de specialitate
    23. Personalul organului local de specialitate este constituit din funcționari publici și personal contractual. Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici sînt reglementate de prevederile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, iar a personalului contractual – de cele ale Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2009.
    Structura organului local de specialitate
    24. Structura și statele de personal ale organului local de specialitate se aprobă prin decizia autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al doilea, iar în UTA Găgăuzia – prin hotărîrea Adunării Populare, în conformitate cu structura-tip aprobată de Guvern.
    25. Fiecare subdiviziune structurală a organului local de specialitate funcţionează în baza unui regulament aprobat de șeful organului local de specialitate.
    Corespondenţa organului local de specialitate
    26. Dreptul de primă semnătură pe toate actele organului local de specialitate îl are şeful organului.
    27. În lipsa şefului, dreptul de primă semnătură revine şefului adjunct (unuia dintre șefii adjuncți) sau altor persoane, în temeiul ordinului şefului sau avînd împuternicire specială.
    28. Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    Activitatea în cadrul comisiilor şi al grupurilor de lucru
    29. Pentru elaborarea unor proiecte specifice sau pentru exercitarea unor funcţii speciale, organul local de specialitate, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice locale, organizează şi monitorizează activitatea consiliilor, comisiilor şi grupurilor de lucru constituite la nivel local în domeniul educaţiei.
IV. DISPOZIŢII SPECIALE
    30. Finanţarea activităţii organului local de specialitate se efectuează din contul bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective, în conformitate cu legislaţia.
    31. Coordonarea activităţii organului local de specialitate şi funcţionarea structurilor specializate aflate în subordinea acestuia se efectuează în baza actelor normative de înfiinţare şi a regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 404
din 16 iulie 2015

STRUCTURA-TIP
a organului local de specialitate în domeniul învățămîntului
    Conducerea organului local de specialitate în domeniul învățămîntului:
    - șeful organului local de specialitate
    - șeful adjunct (șefii adjuncți) al organului local de specialitate
    Subdiviziunea politici educaţionale şi management
    Subdiviziunea management al curriculumului şi formare profesională continuă
    Subdiviziunea management economico-financiar și al patrimoniului
    Subdiviziunea management al resurselor umane
    Subdiviziunea comunicare şi relaţii cu publicul
    Subdiviziunea audit intern
    Subdiviziunea administrativ-auxiliară