OGO413/2015
ID intern unic:  359443
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
ORDIN Nr. 413
din  05.06.2015
cu privire la aprobarea Regulilor privind modul de administrare
a serviciului electronic guvernamental de autentificare şi control
al accesului (MPass)

Publicat : 26.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 161-165     art Nr : 458     Data intrarii in vigoare : 26.06.2015
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
nr.1047 din 15 iunie 2015
Ministru______________Vladimir GROSU

    În scopul executării punctului 5 subpunctul 1) din Hotărîrea Guvernului nr. 1090 din 31 decembrie 2013 „Privind serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 4-8, art. 2),
ORDON:
    1. Se aprobă Regulile privind modul de administrare a serviciului electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass), conform anexei.
    2. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Cancelariei de Stat.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETARUL GENERAL ADJUNCT
    AL GUVERNULUI                                                     Roman CAZAN

    Nr. 413-A. Chişinău, 5 iunie 2015.

Aprobate
prin Ordinul secretarului general
al Guvernului nr.413-A
din 5 iunie 2015

REGULI
privind modul de administrare a serviciului electronic
guvernamental
de autentificare şi control al accesului
(MPass)

Capitolul I. Dispoziţii generale
    1. Prezentele Reguli stabilesc ansamblul de măsuri organizatorice, administrative şi tehnice necesare a fi întreprinse în vederea realizării procesului de administrare a serviciului electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass), determină atribuţiile participanţilor la procesul de administrare a serviciului şi reglementează alte raporturi aferente acestui proces.
    2. În sensul prezentelor Reguli sînt utilizate noţiunile şi definiţiile acestora stipulate în pct. 2 din Regulamentul privind serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1090 din 31 decembrie 2013, iar următoarele noţiuni se definesc după cum urmează:
    1) atribut – informaţie specifică identităţii autentificate;
    2) incident – caz de degradare sau încetare a serviciului în perioada stabilită de disponibilitate. În aceste cazuri se vor întreprinde acţiuni imediate în vederea remedierii situaţiei şi restabilirii funcţionalităţii de bază conform nivelurilor agreate ale serviciului;
    3) problemă – imperfecţiune în implementarea serviciilor şi a proceselor aferente. Cauzele problemei pot fi necunoscute şi elucidarea acestora, inclusiv soluţionarea, necesită investigaţii îndelungate. Existenţa unei probleme poate cauza unul sau mai multe incidente;
    4) matrice ERCI – matrice a responsabilităţilor. Abreviere de la Executor, Responsabil, Consultat, Informat (echivalentul termenului englez RACI – responsible, Accountable, Consulted, Informed);
    5) Executor (E) (echivalentul termenului Responsible din abrevierea RACI) – parte implicată în proces care, avînd calificările, capacităţile şi instrumentele necesare, execută direct lucrările şi informează celelalte părţi implicate;
    6) Responsabil (R) (echivalentul termenului Accountable din abrevierea RACI) – parte implicată în proces care poartă răspundere pentru buna desfăşurare a lucrărilor, coordonînd interacţiunea tuturor părţilor implicate în proces. Pentru o anumită activitate poate fi un singur Responsabil;
    7) Consultat (C) (echivalentul termenului Consulted din abrevierea RACI) – parte (sau părţi) implicată în proces care, la solicitarea părţii responsabile, contribuie cu expertiza sa şi poate influenţa realizarea activităţii respective;
    8) Informat (I) (echivalentul termenului Informed din abrevierea RACI) – parte (sau părţi) implicată în proces care este informată despre realizarea activităţii respective.
    3. Participanţi ai procesului de administrare a serviciului MPass sînt:
    1) posesorul serviciului MPass, desemnat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1090 din 31 decembrie 2013 (în continuare – posesor);
    2) administratorul serviciului MPass (în continuare – administrator) – persoana desemnată de posesor, care are acces nelimitat la toate compartimentele sistemului, în vederea gestionării depline a serviciului MPass;
    3) furnizorul de identitate – structura organizatorică împuternicită pentru confirmarea identităţii utilizatorului în mod automatizat, prin intermediul sistemelor informaţionale;
    4) furnizorul de autorizare – structura organizatorică ce furnizează informaţii suplimentare cu privire la identitatea utilizatorului autentificat;
    5) beneficiarul serviciului MPass (în continuare – beneficiar) – prestatorii de servicii publice şi prestatorii de servicii din sectorul privat, deţinători ai sistemelor informaţionale integrate cu serviciul MPass;
    6) administratorul de acces – persoana desemnată de către beneficiari, care este împuternicită să acorde identităţilor autentificate drepturi în sistemele informaţionale integrate cu serviciul MPass;
    7) operatorul tehnico-tehnologic al serviciului MPass, desemnat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1090 din 31 decembrie 2013 (în continuare – operator);
    8) utilizatorul serviciului MPass (în continuare – utilizator) – persoana care are propriul profil în serviciul MPass şi utilizează serviciul MPass pentru autentificare şi acces în sistemele informaţionale ale beneficiarilor.
Capitolul II. Matricea atribuţiilor participanţilor
    4. Delimitarea atribuţiilor participanţilor la procesul de administrare a serviciului MPass este stabilită în Matricea atribuţiilor participanţilor la procesul de administrare a serviciului MPass, prezentată în anexa la prezentele Reguli.
    5. Atribuţiile în procesul de administrare a serviciului MPass şi activităţile specifice aferente acestora sînt prezentate în coloana 2 a anexei.
    6. Coloanele 3-10 ale anexei indică participanţii la procesul de administrare operaţională.
    7. Celulele la intersecţia activităţilor din coloana 2 şi participanţilor din coloanele 3-10 stabilesc implicarea participantului la executarea activităţii respective, conform abrevierii ERCI.

    anexă