OMFC87/2015
ID intern unic:  359678
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 87
din  17.06.2015
cu privire la aprobarea completărilor în Normele metodologice
privind executarea de casă a mijloacelor
bugetului public naţional
prin sistemul trezorerial al
Ministerului Finanţelor, aprobate prin
Ordinul ministrului
finanțelor nr.98 din 28 noiembrie 2005
Publicat : 10.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 177-184     art Nr : 1182     Data intrarii in vigoare : 10.07.2015
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor,
ORDON:
    În Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005, se operează următoarele modificări şi completări:
    1. Punctul 1.1.2 după noţiunea “Administrator de buget” se completează cu noţiunea “Mijloace extrabugetare” în următoarea redacţie:
    Mijloace extrabugetare - mijloacele financiare ale instituţiilor/autorităţilor, care nu sînt incluse în bugetele componente ale bugetului public național.
    2. După capitolul III “Efectuarea cheltuielilor de casă” se introduce capitolul III1 cu următorul conţinut:
“Capitolul III1
Gestionarea mijloacelor financiare primite de la bugetele componente
ale bugetului public
național de către autoritățile/instituțiile publice la
autogestiune ai căror fondatori sînt autoritățile
publice centrale și locale
    31.1 Dispoziţii generale
    31.1.1 Gestionarea mijloacelor financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public național de către autoritățile/instituțiile publice la autogestiune, ai căror fondatori sînt autoritățile publice centrale și locale, se efectuează în conformitate cu prevederile:
    a) Legii bugetare anuale;
    b) altor acte legislative şi normative în vigoare.
    Mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public național de către autoritățile/instituțiile publice la autogestiune, ai căror fondatori sînt autoritățile publice centrale și locale, sînt mijloace extrabugetare și se gestionează prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor.
    31.2 Deschiderea conturilor
    31.2.1 Pentru deservirea autorităților/instituțiilor publice la autogestiune de către trezoreriile teritoriale, în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor TREZMD2X se deschid conturi bancare cu următoarea structură:
2264TT1002,
    unde TT – codul trezoreriei teritoriale.
    Pentru gestionarea mijloacelor primite de la bugetele componente ale bugetului public național, autoritățile/instituțiile publice la autogestiune deschid conturi în trezoreriile teritoriale deservente.
    Structura conturilor respective este următoarea:
    462500000XXXXYY- pentru încasări de mijloace extrabugetare,
    262500000XXXXYY- pentru plăți de mijloace extrabugetare,
    unde XXXX – codul autorității/instituției publice la autogestiune, atribuit în baza solicitării prezentate de către autoritatea/instituția publică;
    YY – numărul de ordine al contului autorității/instituției publice la autogestiune.
    Pentru încasări neidentificate de mijloace extrabugetare se va utiliza contul – 4695000000000TT.
    Pentru mijloace temporar împrumutate și rambursate din disponibilul mijloacelor extrabugetare la componenta de bază a bugetului de stat se utilizează contul – 8613TT TT 0000000, unde TT – codul trezoreriei teritoriale.
    Pentru mijloace temporar primite și rambursate din componenta de bază a bugetului de stat din disponibilul mijloacelor extrabugetare se utilizează contul –
8614 XX XX XXX XXXX,
     I     II     III       IV
    unde I - 2 semne – codul grupei principale, conform clasificației funcționale;
    II - 2 semne – codul grupei funcției, conform clasificației funcționale;
    III - 3 semne – codul clasificației organizaționale, partea B;
    IV - 4 semne – codul bugetului.
    31.2.2 Deschiderea conturilor în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor de către autorităţile/instituţiile publice la autogestiune se efectuează în baza următoarelor documente:
    a) solicitare de deschidere a conturilor (întocmită în formă liberă cu indicarea numărului de conturi necesare şi denumirea acestora);
    b) cerere de deservire (anexa nr.I-10/1);
    c) deciziile de numire în funcție a conducătorului, contabilului-șef şi a persoanelor autorizate cu drept de semnătură pe documente bancare;
    d) fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei rotunde, autentificată de către notar (anexa nr.I-11/1);
    e) copia certificatului de înregistrare, care confirmă numărul de identificare-codul fiscal;
    f) procura de primire a extraselor din conturi (anexa nr.I-12/1).
    31.3 Efectuarea plăţilor
    31.3.1 La efectuarea plăţilor de către autorităţile/instituţiile publice la autogestiune nu sunt necesare alocaţii bugetare şi înregistrarea contractelor în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, nu se aplică clasificaţia bugetară şi nu se prezintă documente justificative.
    31.3.2 Pentru efectuarea plăţilor prin virament se utilizează Ordinul de plată (tip.doc.1) (anexa nr.I-1).
    Ordinele de plată se întocmesc de către autorităţile/instituţiile publice la autogestiune în 2 exemplare, cu aplicarea semnăturilor olografe de către persoanele împuternicite şi ştampilei rotunde sau se transmit în format electronic, cu aplicarea semnăturilor digitale.
    În destinaţia plăţii se indică scopul plăţii şi se face referinţă la documentele relevante în baza cărora se efectuează plata, maximum 210 simboluri.
    În cazul prezentării ordinelor de plată pe suport de hîrtie, după prelucrarea extrasului din contul bancar, persoana responsabilă din trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor aplică ştampila şi semnătura pe exemplarul doi al ordinului de plată, care se remite executorului de buget.
    31.3.3 Se interzice transferarea mijloacelor băneşti ale autorităţilor/instituțiilor publice la autogestiune, de la conturile deschise în trezoreriile teritoriale la conturile bancare ale acestora aflate în instituţiile financiare, dar se admite operațiunea inversă.
    31.3.4 Autorităţile/instituţiile publice la autogestiune pot efectua operaţiuni între conturi proprii, deschise în trezoreriile teritoriale.
    Pentru efectuarea transferurilor între conturi se utilizează Nota de transfer (tip.doc.10 TT) (anexa nr.I-3).
    31.3.5 Pentru operațiunile în numerar, trezoreriile teritoriale deschid un cont bancar separat 2264 în filiala băncii deservente. Transmiterea mijloacelor de la contul bancar deschis în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor 2264TT1002 la contul bancar pentru numerar deschis la banca deserventă se va efectua prin contul trezorerial 730299 TT0000000,
    unde TT – codul trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanțelor, care se indică de două ori.
    Pentru ridicarea numerarului, autoritățile/instituțiile publice la autogestiune prezintă trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Delegaţia de retragere a numerarului (anexa nr.I-5).
    31.3.6 Nu se admit corectări în delegaţii de retragere a numerarului, ordine de plată şi alte documente de plată prezentate de către autoritățile/instituțiile publice la autogestiune.
    Responsabilitatea pentru întocmirea corectă a documentelor de plată o poartă autoritățile / instituţiile publice la autogestiune, iar trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor exercită doar controlul cameral al documentelor de plată.
    31.3.7 Pentru reflectarea operaţiunilor ce ţin de mijloacele financiare ale autorităților/instituțiilor publice la autogestiune în evidența contabilă se vor utiliza următoarele formulare:
    - Extrasul trezoreriei (anexa nr.VII-1);
    - Extrasul din contul trezorerial (anexa nr.VII-2);
    - Nota contabilă nr.25 (conform anexei nr.VII-6);
    - Registrele de evidență analitică pentru conturile 4625, 4695, 7302 (anexa nr.VII-7);
    - Balanța de verificare (anexa nr.VII-8);
    - Cartea mare (anexa nr.VII-10);
    - Fișa executării mijloacelor extrabugetare (anexa nr.VII-18 me).
    Fișa executării mijloacelor extrabugetare se prezintă pe suport electronic autorităților/instituțiilor publice la autogestiune de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în a treia zi a lunii ce urmează după perioada de gestiune, iar trimestrial şi anual şi pe suport de hîrtie în două exemplare, cu semnăturile persoanelor responsabile. După verificare autoritățile/instituțiile publice restituie un exemplar semnat de către persoanele cu dreptul la semnătură trezoreriei teritoriale deservente.
    - Raportul privind încasarea și efectuarea plăților de mijloace extrabugetare (anexa nr.VII-26).
    Raportul privind încasarea și efectuarea plăților de mijloace extrabugetare se va transmite lunar pe suport electronic de către trezoreriile teritoriale Direcției operaționale din cadrul Direcției generale Trezoreria de Stat, concomitent cu raportul privind executarea bugetului de stat.
    31.3.8 Soldurile de mijloace extrabugetare neutilizate pînă la finele anului bugetar sînt accesibile pentru utilizare în aceleaşi scopuri în anul bugetar următor.”
    3. În punctul 7.2.7 “Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor”, se introduc conturi contabile noi, cu următorul conţinut:
    31.3.7 Pentru reflectarea operaţiunilor ce ţin de mijloacele financiare ale autorităților/instituțiilor publice la autogestiune în evidența contabilă se vor utiliza următoarele formulare:
    - Extrasul trezoreriei (anexa nr.VII-1);
    - Extrasul din contul trezorerial (anexa nr.VII-2);
    - Nota contabilă nr.25 (conform anexei nr.VII-6);
    - Registrele de evidență analitică pentru conturile 4625, 4695, 7302 (anexa nr.VII-7);
    - Balanța de verificare (anexa nr.VII-8);
    - Cartea mare (anexa nr.VII-10);
    - Fișa executării mijloacelor extrabugetare (anexa nr.VII-18 me).
    Fișa executării mijloacelor extrabugetare se prezintă pe suport electronic autorităților/instituțiilor publice la autogestiune de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în a treia zi a lunii ce urmează după perioada de gestiune, iar trimestrial şi anual şi pe suport de hîrtie în două exemplare, cu semnăturile persoanelor responsabile. După verificare autoritățile/instituțiile publice restituie un exemplar semnat de către persoanele cu dreptul la semnătură trezoreriei teritoriale deservente.
    - Raportul privind încasarea și efectuarea plăților de mijloace extrabugetare (anexa nr.VII-26).
    Raportul privind încasarea și efectuarea plăților de mijloace extrabugetare se va transmite lunar pe suport electronic de către trezoreriile teritoriale Direcției operaționale din cadrul Direcției generale Trezoreria de Stat, concomitent cu raportul privind executarea bugetului de stat.
    31.3.8 Soldurile de mijloace extrabugetare neutilizate pînă la finele anului bugetar sînt accesibile pentru utilizare în aceleaşi scopuri în anul bugetar următor.”
    3.    În punctul 7.2.7 “Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor”, se introduc conturi contabile noi, cu următorul conţinut:

 Codul contului

Denumirea conturilor

Activ/ Pasiv
De gradul I
De gradul II
1
2
3
4

Clasa 8 SURSE DE FINANȚARE

86

Mijloace temporar împrumutate din disponibilul mijloacelor speciale, fondurilor speciale, mijloacelor proiectelor finanțate din surse externe, mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare, mijloacelor extrabugetare

A-P
 
8613

Mijloace temporar împrumutate și rambursate din disponibilul mijloacelor extrabugetare la componenta de bază a bugetului de stat

A-P

8614

Mijloace temporar primite și rambursate din componenta de bază a bugetului de stat din disponibilul mijloacelor extrabugetare

A-P

    4. În punctul 7.4.1 “Corespondenţa conturilor evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor” se introduc înscrieri contabile, cu următorul conţinut:

Nr.
d/o

Conţinutul operaţiunii
Simbolul conturilor
Debit
Credit
1
2
3
4
IX. Surse de finanțare
1671

Mijloace temporar împrumutate la și rambursate din componenta de bază a bugetului de stat din disponibilul mijloacelor extrabugetare

8613
1625
1625
8613
1672

Primirea în și rambursarea din contul bugetului de stat a mijloacelor temporar împrumutate din disponibilul mijloacelor extrabugetare

1101
8614
8614
1101

X. Operațiunile de închidere a anului bugetar – bugetul de stat

2161

Mijloace temporar împrumutate la și rambursate din componenta de bază a bugetului de stat din disponibilul mijloacelor extrabugetare, în dependență de sold

8613
9601
9601
8613
2162

Primirea în și rambursarea din contul bugetului de stat a mijloacelor temporar împrumutate din disponibilul mijloacelor extrabugetare, în dependență de sold

8614
9101
9101
8614

    5. După anexa nr.I-10 „Cerere de deservire” se introduce anexa nr.I-10/1 „Cerere de deservire”:

    anexa nr.I-10/1

    6. După anexa nr.I-12 „Procura de primire a extraselor din conturile trezoreriale” se introduce anexa nr.I-12/1 „Procura de primire a extraselor din conturi”:

    anexa nr.I-12/1

    7. După anexa nr.VII-18a_pi ”Fișa executării mijloacelor proiectelor finanțate din surse externe” se introduce anexa nr.VII-18 me ”Fișa executării mijloacelor extrabugetare”:

    anexa nr.VII-18 me

    8. După anexa nr.VII-25 ”Informație operativă privind încasarea mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare” se introduce anexa nr.VII-26 ”Raport privind încasarea și efectuarea plăților de mijloace extrabugetare”:

    anexa nr.VII-26 

    9. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                           Maria CĂRĂUŞ

    Nr. 87. Chişinău, 17 iunie 2015.