HGC437/2015
ID intern unic:  359979
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 437
din  17.07.2015
pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii privind
modul de eliberare a certificatului de concediu medical
Publicat : 24.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 190-196     art Nr : 494
    În conformitate cu prevederile Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.168-170, art.773), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Instrucţiunea privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.469 din 24 mai 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.77-79, art.529), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Pe tot parcursul textului Instrucţiunii:
    sintagma „Consiliul de Expertiză Medicală a Vitalităţii” se substituie cu sintagma „Consiliul pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă”, la cazul gramatical corespunzător;
    cuvîntul „handicap” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”.
    2. La punctul 3, alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „Certificatul pentru maternitate se eliberează femeilor asigurate, şomerelor, care beneficiază de ajutor de şomaj şi soţiilor aflate la întreţinerea soților asiguraţi.”
    3. Se completează cu punctul 51 cu următorul cuprins:
    „51. Certificatul de concediu medical nu se eliberează în cazurile cînd persoana:
    1) şi-a cauzat premeditat daune sănătăţii;
    2) şi-a pierdut capacitatea de muncă în urma comiterii unei crime;
    3) a urmat tratament forţat, conform hotărîrii judecătoreşti, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi mintale;
    4) se afla în detenţie sau în proces de expertizare medico-legală;
    5) a neglijat serviciile medicale sau de reabilitare care îi stau la dispoziţie;
    6) a prezentat acte false;
    7) s-a deplasat peste hotarele ţării în perioada aflării în concediul medical, cu excepţia deplasării cu scop de tratament, confirmat prin acte medicale.”
    4. Punctul 10:
    alineatul unu se completează cu următorul text: „Pentru cazurile de incapacitate temporară de muncă neîntreruptă, cu trecere dintr-un an calendaristic în altul, calculul zilelor se efectuează pentru toată perioada, începînd cu prima zi de incapacitate temporară de muncă.”;
    la alineatul patru sintagma „gradului de invaliditate” se substituie cu sintagma „gradului de dizabilitate”;
    alineatul şase va avea următorul cuprins:
    „Perioada pentru care se eliberează certificatul în caz de îmbolnăvire de tuberculoză, SIDA şi maladie oncologică este de cel mult un an pe parcursul ultimilor 2 ani. Avizarea Consiliului pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă în aceste cazuri se efectuează după expirarea a 180 zile calendaristice.”;
    la alineatul şapte, cuvintele „fără restricţii” se substituie cu sintagma „fără solicitarea avizului Consiliului pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă”;
    se completează în final cu un alineat cu următorul cuprins:
    „Trimiterea pentru expertizare la Consiliul pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă se confirmă prin semnătura şefului instituţiei/subdiviziunii sau persoanei responsabile desemnate prin ordinul conducătorului instituției medico-sanitare, care verifică corespunderea argumentării trimiterii și corectitudinea completării fișei de trimitere pentru expertizare la Consiliul pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă.”
    5. La punctul 11, alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „După 6 zile calendaristice certificatul poate fi prelungit pentru perioade de la 1 pînă la 10 zile calendaristice, iar în cazurile tratamentului de durată, justificate din punct de vedere medical (tuberculoză, maladie oncologică, traumatisme etc.) prelungirea certificatului de concediu medical poate fi efectuată pentru o perioadă de pînă la 30 zile calendaristice.”
    6. Punctele 12 şi 13 vor avea următorul cuprins:
    „12. Persoanelor care activează în baza contractului individual de muncă pe o perioada ce nu depăşeşte un an, inclusiv celor angajate la lucrări sezoniere şi şomerilor, certificatul de concediu medical se eliberează pentru o perioadă de pînă la 30 zile calendaristice în perioada de acţiune a contractului şi, respectiv, în perioada de acordare a ajutorului de şomaj.
    În caz de pierdere a capacităţii de muncă pe motiv de tuberculoză, SIDA şi maladie oncologică certificatul de concediu medical poate fi eliberat pentru o perioadă ce depăşeşte 30 zile calendaristice, dar nu mai mult decît pînă la expirarea contractului individual de muncă.
    Pentru persoanele cu contract individual de muncă pe durată determinată, ce depăşeşte un an, certificatul se eliberează în modul stabilit de prezenta Instrucţiune.
    13. În cazul în care măsurile de tratament şi reabilitare nu s-au soldat cu ameliorarea stării de sănătate, cînd boala sau trauma au o evoluţie îndelungată şi/sau au apărut semne de dizabilitate cu pierderea capacităţii de muncă, trimiterea bolnavului la expertizare în cadrul Consiliului pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă se efectuează indiferent de durata concediului medical.
    În cazul în care Consiliul pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă a decis încadrarea în grad de dizabilitate, certificatul se prelungeşte pînă la data, cînd persoanei i s-a stabilit gradul de dizabilitate, fără a se depăşi perioada maximă pentru care se eliberează certificatul, prevăzută de prezenta Instrucţiune.”
    7. La punctul 14, sintagma „se efectuează numai prin decizia Consiliului Medical Consultativ” se substituie cu sintagma „se confirmă prin semnătura șefului instituţiei/subdiviziunii sau persoanei responsabile desemnate prin ordinul conducătorului instituției medico-sanitare.”
    8. În punctele 17, 30, 45 și 47, sintagma „prin decizia Consiliului Medical Consultativ” se exclude.
    9. Punctul 25 va avea următorul cuprins:
    „25. Certificatul se eliberează pentru îngrijirea copilului bolnav în condiţii de ambulator şi staţionar pînă la vîrsta de 10 ani, iar în cazul copilului care suferă de maladie oncologică şi al copilului cu dizabilitate pentru afecţiuni intercurente – pînă la împlinirea vîrstei de 16 ani.
    Perioada pentru care se eliberează certificatul pentru îngrijirea copilului bolnav este de cel mult 14 zile calendaristice în cazul acordării asistenţei medicale de ambulatoriu şi de cel mult 30 de zile calendaristice în cazul acordării asistenţei medicale în staţionar pentru perioada în care copilul necesită îngrijire, dar nu mai mult de 60 de zile cumulative într-un an calendaristic pentru fiecare copil, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctele 26 și 30 ale prezentei Instrucţiuni.
    Pentru îngrijirea copilului bolnav certificatul de concediu medical se eliberează opţional, unuia dintre părinţi: mamei sau tatălui. În cazul în care nici mama, nici tata, din motive întemeiate, confirmate documentar, nu pot îngriji copilul bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani, copilul care suferă de maladie oncologică în vîrstă de pînă la 16 ani sau copilul cu dizabilitate în vîrstă de pînă la 16 ani, certificatul de concediu medical se acordă altor persoane asigurate, opţional: tutorelui, altui membru de familie, bunicului, bunicii.
    Dacă copilul bolnav necesită îngrijire în condiţii de ambulator şi/sau staţionar pentru o perioadă mai îndelungată decît cea stabilită de prezenta Instrucţiune, se eliberează Concluzie medicală de modelul aprobat de Ministerul Sănătăţii, care confirmă necesitatea îngrijirii copilului bolnav și servește drept argument pentru lipsa de la serviciu, însă nu reprezintă temei pentru plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă”. 
    10. Punctul 26:
    la alineatul 1, sintagma „mamei sau unui alt membru al familiei,” se exclude, iar după cuvîntul „concomitent” se completează cu sintagma „şi sînt îngrijiţi de una şi aceeaşi persoană”;
    alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „În cazul în care copilul suferă de boli contagioase sau oncologice, tuberculoză, SIDA, este imobilizat într-un aparat gipsat ori este supus unor intervenţii chirurgicale, certificatul pentru îngrijirea copilului bolnav se eliberează pentru toată perioada de îngrijire necesară în cazul acordării asistenţei medicale de ambulatoriu și/sau staționar, conform indicaţiilor medicale pentru îngrijirea copilului bolnav în cazul bolii respective.
    Corectitudinea prelungirii certificatului se verifică și se confirmă prin semnătură de către șeful instituţiei/subdiviziunii sau persoanei responsabile desemnate prin ordinul conducătorului instituției medico-sanitare.”
    11. La punctul 28, sintagma „alineatului 2 al” se exclude.
    12. Punctul 29 va avea următorul cuprins:
    „29. În cazul tratamentului în spital al copilului în vîrstă de pînă la 10 ani, precum şi al copilului cu grad de dizabilitate în vîrstă de pînă la 16 ani, se eliberează certificat pe întreaga perioadă în care copilul bolnav necesită îngrijire, dar nu mai mult de 30 zile calendaristice, cu excepţia cazurilor stipulate la alin. 2 pct. 26 din prezenta Instrucţiune.”
    13. Punctul 39:
    sintagma „prin decizia Consiliului Medical Consultativ,” se exclude;
    după cuvintele „pînă la data plecării la sanatoriu” se introduc cuvintele „integral, pentru toate zilele ce depăşesc durata concediului anual de odihnă şi suplimentar”.
    14. La punctul 41, sintagma „salariate și ucenicelor, soţiilor aflate la întreţinerea salariaţilor” se substituie cu sintagma „asigurate, şomerelor, care beneficiază de ajutor de şomaj şi soţiilor aflate la întreţinerea soților asiguraţi”.
    15. Punctul 42 va avea următorul cuprins:
    „42. Certificatul pentru concediu de maternitate se eliberează la a 30-a săptămînă de sarcină, integral, pe o perioadă de 126 zile calendaristice şi include concediul prenatal cu o durată de 70 zile calendaristice şi concediul postnatal cu o durată de 56 zile calendaristice.
    În cazul naşterilor complicate, se eliberează suplimentar un alt certificat pentru concediu de maternitate, cu durata de 14 zile calendaristice. În aceste situaţii certificatul este eliberat în baza consemnării naşterii сomplicate în documentaţia medicală primară de forma aprobată de Ministerul Sănătății, completată de instituţia medico-sanitară unde a avut loc naşterea.
    În cazul sarcinii cu doi feţi certificatul pentru concediul de maternitate se eliberează la termenul de 30 săptămîni de sarcină, pentru o perioadă de 140 zile calendaristice (care include 70 zile – concediu prenatal şi 70 zile – concediu postnatal).
    În cazul sarcinii cu trei şi mai mulţi feţi, certificatul pentru concediul de maternitate se eliberează la termenul de 24 săptămîni de sarcină, pentru durata totală de 182 zile calendaristice (care include 112 zile – concediu prenatal şi 70 zile – concediu postnatal).
    În cazuri argumentate, cînd certificatul pentru concediu de maternitate se eliberează după 30 săptămîni de sarcină, inclusiv în cazul înregistrării căsătoriei după 30 săptămîni de sarcină, în documentația medicală primară se înregistrează cauzele ce argumentează depășirea termenului prevăzut de actele normative în vigoare. În certificat se indică data eliberării care coincide cu data adresării, iar în rubrica „Eliberare de la lucru (de la ce dată)” se va indica data cînd a fost constatat termenul de 30 săptămîni de sarcină, de la care se vor calcula 126 zile calendaristice pentru sarcina monofetală, 140 zile pentru sarcina cu doi feţi sau 182 zile pentru sarcina cu 3 feţi şi mai mult.
    Eliberarea certificatului pentru concediul de maternitate în perioada, cînd femeia se află în concediul pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, se efectuează conform prevederilor generale de eliberare a certificatului pentru concediu de maternitate.”
    16. Punctul 44:
    sintagma „şi s-a născut un copil viu, inclusiv în cazul în care copilul a supravieţuit peste perioada neonatală precoce” şi sintagma „pe o durată de 140 zile calendaristice, iar în cazul în care copilul s-a născut mort sau moare în perioada neonatală precoce, certificatul pentru concediu de maternitate se eliberează pe o durată de 70 zile calendaristice” se exclud;
    se completează în final cu o propoziţie: „În acest caz certificatul pentru concediu de maternitate se eliberează pentru perioada stabilită în punctul 42 al prezentei Instrucțiuni.”
    17. Punctul 55:
    propozițiile „La închiderea certificatului în partea dreaptă de sus a acestuia se înscrie cifrul maladiei, conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii. La eliberarea certificatelor, în caz de îmbolnăvire de tuberculoză, SIDA şi cancer de orice tip, alăturat cifrului maladiei se înscrie „100%”, confirmat prin ştampilă” se exclud.
    se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
    „În rubricile „diagnoza” şi „diagnoza finală” în toate cazurile se indică semnul „Z”. La solicitarea pacientului, după semnarea de către acesta a consimțămîntului informat, în caz de îmbolnăvire de tuberculoză, SIDA sau maladie oncologică, în partea dreaptă de sus a certificatului de concediu medical, se înscrie „100%” şi „din prima zi”, iar pentru incapacitatea temporară de muncă a femeilor gravide se înscrie „din prima zi”, confirmat prin ştampilă. ”
    18. La punctul 56, sintagma „prin decizia Consiliului Medical Consultativ al instituţiei medico-sanitare” se substituie cu sintagma „eliberat de către instituția medico-sanitară”.
    19. La punctele 59 și 60, sintagma „prin decizia Consiliului Medical Consultativ al instituţiei medico-sanitare,” se exclude.
    20. Se completează cu punctul 611 cu următorul cuprins:
    „611. Certificatul de concediu medical se anulează în conformitate cu Regulamentul aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii şi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
    21. La punctele 62 şi 63, cuvîntul „ , materială” se exclude.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                                Natalia GHERMAN

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                          Mircea Buga
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                            Ruxanda Glavan

    Nr. 437. Chişinău, 17 iulie 2015.