OMFC103/2015
ID intern unic:  359986
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 103
din  14.07.2015
privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor
nr. 92 din 24 iunie 2013 cu privire
la aprobarea Politicii de contabilitate
tip
pentru instituţiile bugetare
Publicat : 24.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 190-196     art Nr : 1326     Data intrarii in vigoare : 24.07.2015
    În scopul ajustării Ordinului ministrului finanţelor nr.92 din 24 iunie 2013 cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate tip pentru instituţiile bugetare,
ORDON:
    În anexa nr.1 la Ordinul ministrului finanțelor nr. 92 din 24 iunie 2013 cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate tip pentru instituţiile bugetare se operează următoarele modificări şi completări.
    1. În capitolul III „Metodele de organizare a contabilităţii, utilizate la întocmirea rapoartelor financiare” se operează următoarele modificări şi completări:
    1.1. În punctul 3.3,
    1.1.1. Alineatul unu se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    „Mijloace fixe – active materiale și nemateriale prevăzute pentru utilizare pe o durată mai mare de un an indiferent de valoarea acestora”.
    1.1.2. În alineatul doi, după sintagma „accesoriile de producție și gospodărești” se introduce sintagma „lenjeria, accesoriile de pat”.
    1.1.3. În alineatul nouă, după sintagma „Nu se calculează uzura: mijloacelor fixe aflate la depozit” se introduce sintagma „uneltelor de producție, instrumentelor, mobilei, plantațiilor multianuale, programelor și purtătorilor tehnici”.
    2. În punctul 3.4 “Stocuri de materiale”, alineatul unu, după sintagma „nutreţ şi furaje” se introduce sintagma „lenjeriei, accesoriilor de pat, îmbrăcămintei și încălțămintei, veselei”.
    3. Punctul 3.5 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” se exclude.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUl FINANȚELOR                                              Anatol ARAPU

    Nr. 103. Chişinău, 14 iulie 2015.