LPC144/2015
ID intern unic:  360087
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 144
din  09.07.2015
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 264-XVI din 27 octombrie 2005
cu privire la exercitarea profesiunii de medic
Publicat : 31.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 197-205     art Nr : 406
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 264-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 172–175, art. 839), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) are diplomă de licenţă în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern;”.
    2. Legea se completează cu articolul 41 cu următorul cuprins:
    „ Articolul 41. Profesiunea de medic rezident
    (1) Profesiunea de medic rezident este exercitată de către persoana care urmează studii de rezidenţiat.
    (2) Exercitarea profesiunii de medic rezident include activităţi de pregătire profesională teoretică şi practică, precum şi acordarea asistenţei medicale ghidată de coordonatorul studiilor de rezidențiat sau de medicul specialist desemnat, în volumul şi în modul stabilite de Guvern.
    (3) Activitatea practică a medicului rezident este remunerată în volumul şi în modul stabilite de Guvern, cu menținerea bursei.
    3. Articolul 5 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Medicul rezident exercită activităţi medicale conform programului de rezidenţiat, cu respectarea limitelor de competenţă stabilite de Guvern.”
    4. La articolul 8 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) persoana care nu deţine actele de studii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b).”
    5. Articolul 17 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Responsabilitatea pentru calitatea actului medical exercitat de către medicul rezident o poartă atît coordonatorul studiilor de rezidențiat sau medicul specialist desemnat, cît și medicul rezident, în conformitate cu actele normative aprobate de Guvern.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu aceasta.

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                                  Andrian CANDU

    Nr. 144. Chișinău, 9 iulie 2015.