HGM458/2015
ID intern unic:  360097
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 458
din  24.07.2015
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a
 Activităţilor Nucleare şi Radiologice, structurii şi
efectivului-limită ale acesteia
Publicat : 31.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 197-205     art Nr : 522     Data intrarii in vigoare : 31.07.2015
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19

    NOTĂ:
   Pe tot parcursul textului Regulamentului, cuvintele „Ministerului Mediului” și „ministrul mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” și, respectiv, cu „ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    În temeiul art. 10 alin. (2) din Legea nr.132 din 8 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 229-233, art.739), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, conform anexei nr.1;
    Structura Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, conform anexei nr. 2.
    2. Se stabileşte efectivul-limită al Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice în număr de 18 unităţi cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
    3. Se abrogă pct. 2-4 din Hotărîrea Guvernului nr. 328 din 23 martie 2007 „Privind aprobarea Regulamentului, structurii organizaţionale şi efectivului-limită ale Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.43-46, art.344).
    4. Prezenta hotărîre întră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                                   Natalia GHERMAN

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                          Stephane Christophe Bridе
    Ministrul finanţelor                                                          Anatol Arapu
    Ministrul mediului                                                            Serghei Palihovici

    Nr. 458. Chişinău, 24 iulie 2015.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 458
din 24 iulie 2015

REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice
Capitolul I
Dispoziții generale
    Domeniul de aplicare
    1. Prezentul Regulament stabileşte statutul juridic, misiunea, funcţiile, atribuţiile şi drepturile Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice (în continuare – Agenţia Naţională), locul ei în structura administraţiei publice centrale de specialitate, structura, precum şi modul de organizare a activităţii acesteia.
    Statutul juridic al Agenţiei Naționale şi locul ei în structura administraţiei publice centrale
    2. Agenţia Naţională este autoritate administrativă în subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu statut de persoană juridică de drept public.
    3. Agenţia Naţională dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale, de alte atribute indispensabile.
    4. Finanţarea Agenţiei Naţionale se efectuează de la bugetul de stat, precum şi din alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
    5. În activitatea sa Agenţia Naţională se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, legile Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, hotărîrile Guvernului, prezentul Regulament şi de alte acte normative, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Capitolul II
Misiunea, funcțiile de bază, atribuțiile
 și drepturile Agenției Naționale

    Misiunea Agenţiei Naţionale
    6. Agenţia Naţională realizează politica statului în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice, precum şi reglementarea în domeniile sale de competenţă.
Funcţiile de bază ale Agenţiei Naţionale
    7. În vederea realizării misiunii sale, Agenţia Naţională exercită următoarele funcţii de bază:
    1) participă la elaborarea şi promovarea, în modul stabilit de legislaţie, a actelor legislative şi normative în domeniu;
    2) înregistrează în baza notificării a activităţilor nucleare şi radiologice, autorizează aceste activităţi în baza evaluării solicitării de autorizaţie radiologică şi corespunderii la condiţiile de radioprotecţie, de securitate nucleară şi radiologică, de securitate fizică a obiectivelor nucleare şi radiologice şi de garanţii nucleare;
    3) întocmește acte de control şi emite prescripţii de rigoare, întocmeşte şi examinează procesele-verbale cu privire la contravenţiile din domeniul activităţilor nucleare şi radiologice, aplică unele măsuri de constrîngere obligatorii spre executare persoanelor fizice şi juridice;
    4) asigură transparenţa procesului decizional în reglementarea activităţilor nucleare şi radiologice;
    5) eliberează şi/sau recunoaşte certificate de securitate pentru instalaţii cu surse de radiaţii ionizante (utilaje, ambalaje, containere sau mijloace de transport pentru surse radioactive, inclusiv deşeuri radioactive);
    6) gestionează Registrul naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate;
    7) acordă asistenţă gratuită la depistarea surselor radioactive orfane;
    8) semnează, cu acceptul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în modul stabilit de legislaţie, acorduri bilaterale sau multilaterale cu autorităţi de profil similare din ţări terţe;
    9) perfectează şi transmite rapoarte naţionale ce ţin de competenţa Agenţiei Naţionale în adresa organismelor internaţionale de profil, conform tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Atribuţiile principale ale Agenţiei Naţionale
    8. În vederea realizării funcţiilor de bază, Agenţia Naţională exercită următoarele atribuţii:
    1) evaluează condiţiile de desfăşurare a activităţilor nucleare şi radiologice, autorizează activităţile nucleare şi radiologice;
    2) efectuează controlul şi supravegherea de stat pentru verificarea condiţiilor de securitate nucleară şi radiologică, de securitate fizică a obiectivelor nucleare şi radiologice;
    3) atestează sau recunoaşte experţi în domeniul nuclear şi radiologic, cu eliberarea permisului de exercitare de nivelul III;
    4) evaluează cunoştinţele, eliberează sau recunoaşte permisele de exercitare de nivelul I şi II, eliberate de entităţi recunoscute de Agenţia Naţională, personalului care activează în domeniul nuclear sau radiologic şi responsabililor de radioprotecţie;
    5) asigură gestionarea sistemului de stat de evidenţă a surselor de radiaţii ionizante şi a materialelor nucleare şi echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare;
    6) recunoaşte organizaţii de suport tehnic, experţi naţionali şi internaţionali, instituţii de certificare şi de pregătire a cadrelor prin includerea lor în registrul respectiv şi prin publicarea pe pagina web a Agenţiei Naţionale;
    7) coordonează şi monitorizează implementarea proiectelor de asistenţă tehnică internaţională pentru domeniile securităţii nucleare şi radiologice, radioprotecţiei şi securităţii fizice;
    8) participă ca parte intrinsecă a sistemului naţional de reacţionare la urgenţe nucleare sau radiologice;
    9) reprezintă în calitate de organ naţional de reglementare punctul naţional de contact cu Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică (AIEA) în cadrul tratatelor internaţionale în domeniul nuclear şi radiologic, precum şi cu organele de reglementare nucleară din ţări terţe;
    10) prezintă propuneri de buget Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
    11) menţine relaţii de colaborare cu ministerele şi autorităţile administrative centrale omoloage din străinătate pentru îndeplinirea funcţiilor lor;
    12) exercită controlul asupra integrităţii şi folosirii eficiente a patrimoniului de stat din domeniile lor de activitate;
    13) asigură administrarea funcţiei publice;
    14) examinează propunerile, cererile şi petiţiile persoanelor fizice şi juridice în conformitate cu legislaţia;
    15) exercită şi alte atribuţii pentru executarea actelor legislative, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului.
    Drepturile generale ale Agenţiei Naţionale
    9. Agenţia Naţională are dreptul:
    1) să aibă acces, în conformitate cu competenţele stabilite de lege, în orice loc unde se desfăşoară activităţi nucleare şi radiologice supuse autorizării şi controlului;
    2) să solicite persoanelor fizice şi juridice supuse controlului îndeplinirea prevederilor prezentei legi, ale actelor normative din domeniul activităţilor nucleare şi radiologice şi condiţiilor de autorizare;
    3) să efectueze măsurările şi instalările echipamentului relevant activității nucleare şi radiologice şi să beneficieze de suportul tehnic din partea organismelor internaţionale şi naţionale de profil;
    4) să solicite, colectarea, prelevarea şi transmiterea de eşantioane ale materialelor şi produselor supuse direct sau indirect controlului;
    5) să aibă acces la datele privind evidenţa surselor de radiaţii ionizante, a materialelor nucleare, la alte informaţii, date tehnice şi contractuale ale persoanelor autorizate, necesare îndeplinirii obiectivelor controlului;
    6) să solicite persoanelor fizice şi juridice titulari de autorizaţie radiologică:
    a) să prezinte Agenţiei Naţionale rapoarte, informaţii şi notificări în conformitate cu legislaţia;
    b) să ţină evidenţa materialelor nucleare şi radioactive, precum şi lista materialelor sau dispozitivelor pertinente proliferării armelor nucleare, a surselor de radiaţii ionizante şi a activităţilor supuse controlului şi să controleze această evidenţă;
    c) să demonstreze prezenţa echipamentului de protecţie necesar;
    7) să suspende ori să retragă autorizaţia radiologică, inclusiv autorizaţia radiologică parţială;
    8) să retragă certificatul de securitate şi permisul de exercitare, în cazul încălcării de către titular a prevederilor legale şi a condiţiilor eliberării actului permisiv respectiv.
Capitolul III
Organizarea activității Agenției Naționale
    Conducerea Agenţiei Naţionale
    10. Agenţia Naţională este condusă de director, din oficiu Inspector Principal de Stat în domeniul activităților nucleare și radiologice. Numirea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale directorului se efectuează de către ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului.
    11. Directorul:
    1) organizează şi conduce activitatea Agenţiei Naţionale, determină obiectivele şi direcţiile strategice de activitate ale acesteia, pornind de la programul de activitate al Guvernului, decide asupra căilor de realizare a acestora;
    2) asigură executarea legilor şi hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor, ordonanţelor şi dispoziţiilor Guvernului, îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor ce decurg din prevederile prezentului Regulament şi din alte acte normative;
    3) prezintă spre aprobare autorității ierarhic superioare programe şi planuri de activitate ale Agenţiei Naţionale, precum şi rapoartele despre realizarea acestora;
    4) organizează sistemul de management financiar şi control, efectuează cheltuieli în conformitate cu alocaţiile aprobate în legea bugetară anuală;
    5) negociază şi semnează tratatele internaţionale ale Republicii Moldova, în conformitate cu deplinele puteri acordate în modul stabilit de lege;
    6) delimitează sarcinile, atribuţiile şi stabileşte responsabilităţile angajaţilor Agenţiei Naţionale;
    7) numeşte în funcţie publică, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu cu funcţionarii publici, în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
    8) organizează și realizează administrarea, prin intermediul serviciului resurse umane, a funcţiei publice şi a funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei Naţionale;
    9) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă cu personalul contractual în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003;
    10) aprobă statul de personal al Agenţiei Naţionale, în cadrul structurii şi efectivului-limită, aprobate de Guvern;
    11) aprobă regulamentele subdiviziunilor Agenţiei Naţionale;
    12) emite, în limitele competenţelor sale, ordine, instrucţiuni, dispoziţii şi decizii, verifică executarea lor, în caz de necesitate, în colaborare cu conducătorii altor autorităţi publice, emite acte normative comune.
    12. În activitatea sa de conducere şi reprezentare a Agenţiei Naţionale, directorul este asistat de directorul adjunct. Numirea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale directorului se efectuează de către ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, la propunerea directorului Agenţiei Naţionale.
    13. În lipsa directorului, funcţiile acestuia sînt exercitate de directorul adjunct.
    14. Directorul adjunct în limitele împuternicirilor atribuite şi în modul stabilit de lege, poartă răspundere pentru deciziile luate şi pentru activitatea Agenţiei Naţionale.
Structura Agenţiei Naţionale
    15. Agenţia Naţională este constituită din subdiviziuni care contribuie la realizarea funcțiilor și atribuțiilor Agenţiei Naţionale. Subdiviziunile activează în baza propriilor regulamente aprobate de către director.
    16. Subdiviziunile Agenţiei Naţionale sînt: direcţii, secții, servicii.
    Corespondența Agenţiei Naţionale
    17. Corespondenţa Agenţiei Naţionale este semnată de director, directorul adjunct sau de persoane cu funcţii de răspundere învestite cu acest drept.
    18. Directorul are dreptul de primă semnătură pe toate actele Agenţiei Naţionale.
    19. Directorul adjunct, precum şi alte persoane cu funcţii de răspundere, au dreptul de a semna actele Agenţiei Naţionale în temeiul ordinului directorului sau prin împuternicire specială.
    20. Semnătura pe actele Agenţiei Naţionale este în formă scrisă sau, în conformitate cu legislaţia, poate avea alte forme.
    21. Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    Colaborarea Agenţiei Naţionale
    22. Agenţia Naţională colaborează cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu societatea civilă şi structurile internaţionale.
    23. În cadrul Agenţiei Naţionale pot fi create comisii şi grupuri de lucru pentru examinarea şi soluţionarea unor probleme specifice. La lucrările comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi specialişti din alte domenii.
    Transparenţa activităţii Agenţiei Naţionale
    24. Transparenţa activităţii Agenţiei Naţionale şi deciziilor sale este asigurată de conducere, care în acest scop:
    1) informează la timp părţile interesate despre ordinea de zi a şedinţelor, asigurînd accesul liber la informaţia privind examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi, cu excepţia celor cu accesibilitate limitată;
    2 ) elaborează şi aprobă, conform legislaţiei în vigoare, modul de utilizare a informaţiei oficiale cu accesibilitate limitată;
    3) conlucrează cu alte organe de specialitate cu atribuţii în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice la efectuarea inspectării sau controlului;
    4) colaborează cu reprezentanţii mass-media.
    25. Hotărîrile, precum şi normele aprobate care prezintă interes public se publică pe pagina web a Agenţiei Naţionale.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 458
din 24 iulie 2015

STRUCTURA
Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor
Nucleare şi Radiologice
    Conducerea
    Direcţia autorizări, garanţii, securitate nucleară şi radiologică
    Secţia control și supraveghere de stat
    Serviciul registre
    Serviciul monitorizare, analiză şi planificare
    Serviciul juridic şi resurse umane
    Serviciul finanţe
    Serviciul secretariat