HGC460/2015
ID intern unic:  360099
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 460
din  24.07.2015
pentru modificarea şi completarea Hotărîrii
 Guvernului nr. 941 din 11 octombrie 2010
Publicat : 31.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 197-205     art Nr : 524
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 941 din 11 octombrie 2010 „Cu privire la aprobarea Regulilor privind metodele de prelevare şi analiză a probelor pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD şi benzo(a)piren în produsele alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 202-205, art. 1035), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în titlul şi textul hotărîrii, precum şi în titlul şi textul Regulilor, cuvîntul „benzo(a)piren” se substituie cu cuvintele „hidrocarburi policiclice aromatice”;
    2) punctul 3 din hotărîre se completează în final cu cuvintele „și Ministerului Sănătății”;
    3) în Regulile privind metodele de prelevare şi analiză a probelor pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD şi hidrocarburi policiclice aromatice în produsele alimentare:
    a) în preambul, textul „(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2007, L.88, pag.29)” se substituie cu textul „ , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 88/29 din 29 martie 2007, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 836/2011 al Comisiei din 19 august 2011, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 215/9 din 20 august 2011”;
    b) punctul 3:
    la noţiunea „deviaţia standard”, abrevierea „(Sr)” se substituie cu abrevierea „(SR)”;
    la noţiunea „deviaţia standard relativă”, abrevierea „(RSDr)” se substituie cu abrevierea „(RSDR)”, iar formula de calcul va avea următorul cuprins: „[(SR√ X) x 100]”;
    definiţia abrevierii „(HORRATr)” va avea următorul cuprins:
    „(HORRATR=RSDR) – valoarea observată, împărţită la valoarea RSDR calculată din ecuaţia Horwitz”;
    definiţia abrevierii „u” se completează în final cu textul „compusă, obținută prin utilizarea incertitudinilor de măsurare standard individuale asociate mărimilor introduse într-un model de măsurare”;
    c) punctul 9 se completează în final cu textul „omogenizată, cu excepția cazului în care acest lucru contravine reglementărilor privind drepturile operatorului cu activitate în industria alimentară”;
    d) punctul 10 se completează cu următorul text:
    „În cazul prelevărilor de probe pentru analiza hidrocarburilor policiclice aromatice (HPA), proba se va proteja împotriva luminii prin:
    a) evitarea utilizării recipientelor de plastic, care pot altera conținutul de hidrocarburi policiclice aromatice al probelor;
    b) utilizarea recipientelor de sticlă inerte, care nu conțin hidrocarburi policiclice al probelor;
    c) evitarea contactului direct al probelor cu plasticul (învelirea în folie de aluminiu a probelor solide înainte de a fi plasate în recipientul de plastic).”;
    e) punctul 16:
    prima propoziţie se completează în final cu cuvintele „şi volum”;
    la propoziţia a doua, după cuvîntul „Greutatea” se introduce cuvîntul „/volumul”;
    f) punctul 18 se completează cu următorul text:
    „În cazul în care nu este posibilă aplicarea metodei de prelevare a probelor descrisă în prezentul capitol (din cauza formei ambalajului, a deteriorării lotului etc.) sau dacă aplicarea metodei de prelevare menționate mai sus este practic imposibilă, se aplică o metodă alternativă de prelevare a probelor, cu condiția ca aceasta să fie suficient de reprezentativă pentru lotul sau sublotul care face obiectul prelevării și să fie documentată în întregime.
    Dacă lotul sau sublotul din care urmează să fie prelevate probele conține pești mari (pești individuali care cîntăresc mai mult de 1 kg), iar lotul sau sublotul cîntărește mai mult de 500 kg, proba simplă se prelevează din partea din mijloc a peștelui. Fiecare probă simplă cîntărește cel puțin 100 g.”;
    g) punctul 24 se completează în final cu cuvintele „sau alte metode de pregătire a probelor validate”;
    h) punctul 30 se completează cu următorul text:
    „Se utilizează metode complet validate prin studii colaborative pentru matricea respectivă, dacă acestea sînt disponibile, sau alte metode validate adecvate intern pentru matricea respectivă, preferabil cu includerea unui material de referință certificat, cu condiția ca acestea să îndeplinească criteriile specifice de performanță stabilite în tabelele nr. 5-7 din anexa la prezentele Reguli.
    Criteriile de performanţă stabilite în tabelul nr. 7 din anexa la prezentele Reguli se aplică pentru benzo(a)piren, benz(a)antracen, benzo(b)fluoranten şi crisen.
    Date privind criteriile de performanță:
    Ecuația Horwitz (pentru concentrații 1,2 × 10-7 ≤ C ≤ 0,138) şi ecuația Horwitz modificată (pentru concentrații C < 1,2 × 10-7) sînt ecuații generalizate de precizie independente de analit şi matrice, depinzînd numai de concentrație în majoritatea metodelor de analiză de rutină.
    Ecuația Horwitz modificată pentru concentrații C < 1,2 × 10-7:
RSDR = 22%,
    unde:
    RSDR – abaterea standard relativă, calculată din rezultatele obținute în condiții de reproductibilitate [(SR√ x) × 100];
    C – rata de concentrație (adică 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg). Ecuația Horwitz modificată se aplică pentru concentrații C < 1,2 × 10-7.
    Ecuația Horwitz pentru concentrații 1,2 × 10-7 ≤ C ≤ 0,138:
RSDR=2C(-0,15),
    unde:
    RSDR – abaterea standard relativă, calculată din rezultatele obținute în condiții de reproductibilitate [(SR√ x) × 100];
    C – rata de concentrație (adică 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg). Ecuația Horwitz se aplică pentru concentrații 1,2 × 10-7 ≤ C ≤ 0,138.”;
    i) punctul 31 va avea următorul cuprins:
    „31. Pentru metodele validate intern, ca o alternativă a evaluării caracterului adecvat pentru controalele oficiale, poate fi utilizată abordarea „adecvată scopului”. Metodele adecvate pentru controalele oficiale trebuie să producă rezultate cu o incertitudine de măsurare standard compusă (u) mai mică decît incertitudinea de măsurare standard maximă, calculată conform următoarei formule:
Uf = √ (LOD/2)2 + (αC)2,
    unde:
    Uf – incertitudinea de măsurare standard maximă (μg/kg);
    LOD – limita de detecție a metodei (μg/kg). LOD trebuie să îndeplinească criteriile de performanță stabilite la pct. 30 pentru concentrația de interes;
    C – concentrația care prezintă interes (μg/kg);
    α – factor numeric care va fi folosit în funcție de valoarea lui C.
    Valorile care vor fi utilizate sînt prevăzute în tabelul nr. 8 din anexa la prezentele Reguli.”;
    j) punctul 34 se completează în final cu textul „și, în consecință, metoda nu este supusă unor erori sistematice. În cazul în care rezultatul este consemnat necorectat din punctul de vedere al recuperării, acest lucru trebuie menționat.”;
    4) tabelele nr. 5, 6, 7 din anexa la Reguli vor avea următorul cuprins:
"Tabelul nr. 5

Criteriile de performanță pentru metodele de analiză
pentru plumb, cadmiu, mercur şi staniu anorganic
Parametru
Criteriu
Aplicabilitate

Produsele alimentare specificate în Hotărîrea Guvernuluinr. 520 din 22 iunie 2010

Specificitate
Fără interferențe spectrale sau cauzate de matrice
Repetabilitate (RSDr)
HORRATr mai mic de 2
Reproductibilitate (RSDR)
HORRATR mai mic de 2
Recuperare
Se aplică dispozițiile de la pct. 33 şi 34 din prezentele Reguli
 
Staniu anorganic
Plumb, cadmiu, mercur
 
LM < 0,100 mg/kg
LM ≥ 0,100 mg/kg
LOD
≤ 5 mg/kg
≤ o cincime din LM
≤ o zecime din LM
LOQ
≤ 10 mg/kg
≤ două cincimi din LM
≤ o cincime din LM

Tabelul nr. 6

Criteriile de performanță pentru metodele
de analiză pentru 3-MCPD
Parametru
Criteriu
Aplicabilitate

Produsele alimentare specificate în Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 22 iunie 2010

Specificitate
Fără interferențe spectrale sau cauzate de matrice
Probe martor
Sub LOD
Repetabilitate (RSDr)

De 0,66 ori RSDR derivată din ecuația Horwitz (modificată)

Reproductibilitate (RSDR)
Derivată din ecuația lui Horwitz (modificată)
Recuperare
75-110 %
LOD
≤ 5 μg/kg (raportat la materia uscată)
LOQ
≤ 10 μg/kg (raportat la materia uscată)

Tabelul nr. 7

Criteriile de performanţă pentru metodele de analiză
pentru hidrocarburi policiclice aromatice
Parametru
Criteriu
Aplicabilitate

Produsele alimentare specificate în Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 22 iunie 2010

Specificitate
Fără interferențe spectrale sau cauzate de matrice, verificarea detecției pozitive
Repetabilitate (RSDr)
HORRATr mai mic decît 2
Reproductibilitate (RSDR)
HORRATR mai mic decît 2
Recuperare
50-120 %
LOD
≤ 0,30 μg/kg pentru fiecare dintre cele patru substanțe
LOQ
≤ 0,90 μg/kg pentru fiecare dintre cele patru substanțe”.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                 Natalia GHERMAN

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                   Ion Sulă
    Ministrul sănătăţii                                           Mircea Buga

    Nr. 460. Chişinău, 24 iulie 2015.