LPM131/2015
ID intern unic:  360122
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 131
din  03.07.2015
privind achiziţiile publice
Publicat : 31.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 197-205     art Nr : 402     Data intrarii in vigoare : 01.05.2016
    MODIFICAT
   
LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709
    LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18
    LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368

    LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66

    LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808
    LP256 din 01.12.17, MO464-470/29.12.17 art.796
    LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716
    LP223 din 02.11.17, MO411-420/24.11.17 art.689; în vigoare 24.05.18
   
LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537

    LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 19.07.17
    LP58 din 06.04.17, MO119-126/14.04.17 art.197; în vigoare 14.04.17
    LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777
    LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709
    LP148 din 01.07.16, MO215-216/19.07.16 art.473


    NOTĂ:
    În textul legii, sintagma „Agenția de Soluționare a Contestațiilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777    Prezenta lege transpune Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94 din   28 martie 2014, cu modificările operate prin Regulamentul delegat (UE) 2017/2365 al Comisiei din 18 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2014/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce priveşte pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice, precum şi Directiva 89/665/CCE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de lucrări, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  L 395 din 30 decembrie 1989.
    [Clauza de armonizare în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
    abatere profesională – orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a operatorului economic, cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvîrşite cu intenţie sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparţine acest operator;
    achiziţie publică – procurarea, prin intermediul unui contract de achiziții publice, de bunuri, de lucrări sau servicii de către una sau mai multe autorități contractante de la operatorii economici selectați de acestea, indiferent dacă bunurile, lucrările sau serviciile sînt destinate sau nu unui scop public;
    acord-cadru – acord încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, care are ca obiect stabilirea condiţiilor pentru contractele ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte preţurile şi, după caz, cantităţile prevăzute;
    activități de achiziție auxiliare – activități care constau în furnizarea de asistență și suport pentru activitățile de achiziție în  una dintre următoarele forme:
    a) infrastructura tehnică care să permită autorităților contractante să atribuie contracte de achiziții publice ori să încheie acorduri-cadru pentru bunuri, lucrări sau servicii;
    b) consilierea cu privire la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică;
    c) inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică în numele și în beneficiul autorității contractante în cauză;
    activități de achiziție centralizate – activități desfășurate de o autoritate centrală de achiziţie în mod permanent în una dintre următoarele forme:
    a) achiziționarea de bunuri și/sau servicii destinate autorităților contractante;
    b) atribuirea de contracte de achiziții publice sau încheierea de acorduri-cadru pentru bunuri, servicii  și lucrări destinate autorităților contractante;
    autoritate centrală de achiziţie – autoritate contractantă care desfășoară activități de achiziție centralizate și, după caz, activități de achiziție auxiliare;
    candidat – orice operator economic care a solicitat o invitație de participare sau a fost invitat să participe la o procedură de licitație restrînsă, negociere cu sau fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare;
    candidatură – documente prin care un candidat îşi demonstrează eligibilitatea, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, capacitatea economică şi financiară, capacitatea tehnică şi profesională, standardele de asigurare a calității și de protecție a mediului, în vederea obținerii invitaţiei de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul unei proceduri de licitaţie restrînsă, negociere cu sau fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare;
    catalog electronic – instrument electronic de achiziții, obligatoriu pentru anumite tipuri de achiziții, în care ofertele sînt prezentate, împreună cu specificațiile tehnice, într-un format stabilit  de autoritatea contractantă;
    cerințe de etichetare – cerințe pe care trebuie să le îndeplinească bunurile, lucrările, serviciile, procesele sau procedurile în cauză pentru a obține o anumită etichetă;
    ciclu de viață – toate etapele consecutive și/sau interconectate, inclusiv cercetarea și dezvoltarea care urmează a fi efectuate, producția, comercializarea și condițiile acesteia, transportul, utilizarea și întreținerea, pe durata existenței unui bun sau a unei lucrări ori a prestării unui serviciu, de la achiziția materiilor prime sau generarea resurselor pînă la eliminare, curățarea amplasamentului și încheierea serviciului sau a utilizării; 
    concurs de soluţii – procedură care permite autorităţii contractante să achiziţioneze un plan sau un proiect, în special în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice şi peisagistice, al arhitecturii sau al prelucrării datelor, prin selectarea acestuia pe baze concurenţiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii;
    contract de achiziţii publice – contract cu titlu oneros, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una sau mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect achiziția de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii;
    contract de achiziţii publice de bunuri – contract de achiziţii publice care are ca obiect achiziţia de bunuri, cumpărarea lor în rate, locațiunea sau leasingul cu sau fără opţiune de cumpărare. Un contract de achiziţii publice care are ca obiect furnizarea de bunuri şi care acoperă, în mod suplimentar, lucrări de montaj şi de instalare este considerat contract de achiziţii publice de bunuri;
    contract de achiziţii publice de lucrări – contract de achiziţii publice care are ca obiect:
    a) execuția sau proiectarea și execuția de lucrări legate de una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 11;
    b) execuția sau proiectarea și execuția unei lucrări, alta decît cele prevăzute la lit. a);
    c) realizarea unei lucrări care corespunde cerințelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influență determinantă asupra tipului sau proiectului lucrării;
    contract de achiziţii publice de servicii – contract de achiziţii publice care are ca obiect prestarea de servicii, altele decît cele care fac obiectul unui contract de achiziţii publice de lucrări;
    dialog competitiv – procedură la care orice operator economic poate solicita să participe şi în cadrul căreia autoritatea contractantă poartă un dialog cu candidaţii admişi la această procedură în vederea dezvoltării uneia sau mai multor soluţii care să răspundă necesităţilor precizate de autoritatea contractantă şi în baza căreia/cărora candidaţii selectaţi urmează să fie invitaţi să îşi depună ofertele;
    document unic de achiziţii european – document furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard aprobat de Ministerul Finanțelor, constînd în declaraţia pe proprie răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie;
    documentaţie de atribuire – document care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţele sau elementele achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către ofertanţi/candidaţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile;
    etichetă – orice document, certificat sau atestare care confirmă că bunurile, lucrările, serviciile, procesele sau procedurile în cauză îndeplinesc anumite cerințe;
    furnizor de servicii de achiziţie – orice persoană fizică sau juridică de drept public sau privat care oferă pe piață activități de achiziție auxiliare;
    grup de lucru – grup de specialişti în cadrul autorităţii contractante care realizează proceduri de achiziţie publică;
    inovare – realizarea unui bun, serviciu sau proces nou ori îmbunătățit în mod semnificativ, care include, dar nu se limitează la procese de producție, clădire sau construcție, noi metode de comercializare sau noi metode de organizare a practicii comerciale, a locului de muncă sau a relațiilor externe, inclusiv cu scopul de a contribui la soluționarea provocărilor sociale sau de a sprijini creșterea inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii;
    licitaţie deschisă – procedură de achiziție publică reglementată de prezenta lege, în cadrul căreia orice operator economic interesat poate prezenta o ofertă;
    licitaţie electronică – proces repetitiv care implică mijloace electronice de prezentare, în ordine descrescătoare, a noilor preţuri şi/sau a noilor valori referitoare la anumite elemente ale ofertelor, care intervin după o primă evaluare completă a ofertelor, permiţînd clasificarea lor în baza unor metode automate de evaluare;
    licitaţie restrînsă – procedură de achiziție publică reglementată de prezenta lege, în cadrul căreia orice operator economic poate solicita să participe şi în cadrul căreia numai operatorii economici preselectaţi de autoritatea contractantă îşi pot prezenta ofertele;
    lot – fiecare parte în care a fost separat obiectul achiziţiei publice pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel încît să corespundă mai bine necesităților autorităţii contractante, precum şi capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale întreprinderilor mici şi mijlocii sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului;
    lucrare – rezultat al unui ansamblu de lucrări de construcţie de clădiri sau lucrări de geniu civil, suficient în sine pentru a îndeplini o funcţie economică sau tehnică;
    mijloace electronice – echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală, și de stocare a datelor difuzate, transmise și recepționate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
    ofertant – operator economic care a prezentat o ofertă în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice;
    ofertă – act juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţii publice. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire;
    ofertă alternativă – ofertă care respectă cerinţele minime şi eventualele cerinţe specifice prevăzute în documentaţia de atribuire, dar care propune o soluţie diferită într-o măsură mai mare sau mai mică;
    ofertă inacceptabilă – ofertă prezentată de către ofertantul care nu are calificările necesare indicate în documentaţia descriptivă sau documentaţia de atribuire, precum  și ofertă al cărei preț depășește bugetul autorității contractante, stabilit și documentat înainte de inițierea procedurii de achiziție publică;
    ofertă neadecvată – ofertă lipsită de relevanță față de obiectul achiziției, care nu satisface, fără modificări substanțiale, necesitățile și cerințele indicate în documentația de atribuire;
    ofertă neconformă – ofertă care nu corespunde cerinţelor indicate în documentaţia descriptivă sau documentaţia de atribuire, care a fost primită cu întîrziere, care este rezultatul unor acțiuni anticoncurențiale sau de corupție, stabilite în modul prevăzut de legislație, sau care a fost considerată de autoritatea contractantă ca fiind anormal de scăzută;
    operator economic – orice persoană fizică sau juridică, orice entitate publică sau asociaţie a acestor persoane şi/sau entităţi care furnizează bunuri, execută lucrări şi/sau prestează servicii pe piaţă;
    procedură de negociere – procedură în cadrul căreia autoritatea contractantă consultă operatorii economici cu privire la opţiunile acestora şi negociază condiţiile contractuale cu unul sau mai mulţi dintre aceștia;
    propunere financiară – parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare pentru a satisface cerințele solicitate prin documentaţia de atribuire;
    propunere tehnică – parte a ofertei elaborată în baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentaţia descriptivă;
    referinţă tehnică – orice specificație elaborată de organismele de standardizare, inclusiv europene, alta decît standardele oficiale, în conformitate cu  procedurile adaptate în funcţie de evoluţia cerinţelor pieţei;
    scris/în scris – orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus și apoi comunicat, inclusiv informațiile transmise și stocate prin mijloace electronice;
    Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare – SIA „RSAP”) – sistem electronic online, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat pentru aplicarea prin mijloace electronice a proceselor de achiziţii publice, precum şi pentru publicarea invitațiilor/anunţurilor la nivel naţional, depunerea și evaluarea ofertelor, atribuirea, semnarea cu semnătură electronică a contractelor de achiziții publice. Posesorul SIA „RSAP” este Ministerul Finanțelor;
    sistem dinamic de achiziţii – proces, în totalitate electronic, de achiziţie a bunurilor de uz curent, ale căror caracteristici, disponibile în general pe piaţă, îndeplinesc cerinţele autorităţii contractante, fiind restrîns în timp şi deschis pe întreaga perioadă oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de selecţie şi care depune o cerere de participare, conformă cu caietul de sarcini;
    specificaţie tehnică:
    a) în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, ansamblul cerințelor tehnice, cuprinse în special în documentația de atribuire, care definesc caracteristicile pe care trebuie să le aibă un material, un bun furnizat, astfel încît acesta să poată fi utilizat în scopul urmărit de autoritatea contractantă. Aceste caracteristici includ nivelurile de performanță ecologică, proiectarea pentru toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul pentru persoanele cu dizabilități) și evaluarea conformității, performanțele, siguranța sau dimensiunile, inclusiv procedurile pentru asigurarea calității, terminologia, simbolurile, testările și metodele de testare, ambalarea, marcarea și etichetarea, instrucțiunile de utilizare, precum și metodele și procesele de producție în toate etapele ciclului de viață al lucrărilor. Caracteristicile includ, de asemenea, normele de proiectare și calculare a costurilor, condițiile de testare, de control și de recepție a lucrărilor, precum și tehnicile sau metodele de construcție și toate celelalte condiții cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este în măsură să le prevadă, conform unor reglementări generale sau specifice, în ceea ce privește lucrările finalizate și materialele sau componentele acestora;
    b) în cazul contractelor de achiziții publice de bunuri sau de servicii, o specificație menționată într-un document pentru a defini caracteristicile pe care trebuie să le aibă un bun sau serviciu, precum nivelurile de calitate, nivelurile de performanță ecologică, proiectarea pentru toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul pentru persoanele cu dizabilități) și evaluarea conformității, performanțele, utilizarea bunului, siguranța sau dimensiunile acestuia, inclusiv cerințele aplicabile bunului în ceea ce privește denumirea sub care este comercializat, terminologia, simbolurile, testările și metodele de testare, ambalarea, marcarea și etichetarea, instrucțiunile de utilizare, procesele și metodele de producție în toate etapele ciclului de viață al bunului sau al serviciului, precum și procedurile de evaluare a conformității;
    specificaţie tehnică comună – specificaţie tehnică elaborată în conformitate cu o procedură recunoscută de statele membre ale Uniunii Europene şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
    standard – specificaţie tehnică aprobată de către un organism desemnat de standardizare pentru aplicare repetată sau permanentă, care nu este obligatorie şi care se încadrează în una dintre următoarele categorii:
    a) standard internaţional – standard adoptat de un organism de standardizare internaţional şi pus la dispoziţia publicului;
    b) standard european – standard adoptat de un organism de standardizare european şi pus la dispoziţia publicului;
    c) standard naţional – standard adoptat de un organism de standardizare naţional şi pus la dispoziţia publicului;
    Vocabularul comun privind achiziţiile publice (Common Procurement Vocabulary, în continuare – CPV) – nomenclator structurat ierarhic, împărțit în diviziuni, grupuri, clase, categorii și subcategorii pentru a identifica obiectul contractelor de achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii prin care este identificat orice obiect al achiziției. Pentru a evita incertitudinea juridică, referințele vor fi stabilite în mod explicit prin menționarea tuturor pozițiilor relevante, dacă sînt stabilite, ca o serie de coduri;
    zile – zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sînt zile lucrătoare.
    [Art.1 în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [Art.1 modificat prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]
    Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii
    (1) Prezenta lege se aplică contractelor de achiziţii publice, cu excepţia celor specificate la art. 4, a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, este egală cu sau mai mare decît următoarele praguri:
    a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii, altele decît cele menționate la lit. c) – 80 000 de lei;
    [Art.2 al.(1), lit.a) modificată prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – 100 000 de lei;
    c) pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 – 400000  de lei.
    [Art.2 al.(1), lit.c) introdusă prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (2) Prezenta lege se aplică şi de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă în cazul atribuirii unui contract de achiziții publice de lucrări sau servicii finanţat/subvenţionat cu peste 50% direct de către autorităţile contractante şi care nu se referă la excepţiile specificate la art. 4.
    (3) Prezenta lege prevede şi particularităţi privind contractele de achiziţii publice, cu excepţia celor specificate la art. 4, a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, este egală cu sau mai mare decît următoarele praguri:
    a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii, altele decît cele menționate la lit. c) – 2 300 000 de lei;
    [Art.2 al.(3), lit.a) modificată prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – 90 000 000 de lei;
    c) pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 – 13000000  de lei.
    [Art.2 al.(3), lit.c) introdusă prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (4) Contractele de achiziţii publice a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte pragurile menţionate la alin. (1) sînt reglementate de Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern.
    (5) Prezenta lege se aplică în modul corespunzător formelor de parteneriat public-privat neinterzise de lege, precum şi în cazul atribuirii contractelor de concesiune de lucrări publice.
    (6) Prezenta lege se aplică în modul corespunzător în cazul organizării concursului de soluţii şi încheierii acordului-cadru.
    (7) Autoritatea contractantă care, în baza competenţelor legale pe care le deţine, acordă unui subiect de drept, care nu este definit ca autoritate contractantă, drepturi speciale sau exclusive de a presta un serviciu public are obligaţia de a impune, prin autorizaţia pe care o emite în acest scop, respectarea principiului nediscriminării de către cel care beneficiază de drepturile speciale sau exclusive atunci cînd acesta atribuie contracte de achiziții publice de bunuri către terţi. Obligaţia de a respecta principiul nediscriminării de către cel care beneficiază de drepturile speciale sau exclusive se impune chiar dacă autoritatea contractantă nu a prevăzut expres acest fapt în autorizaţia emisă.
    Articolul 21. Achiziții mixte
    (1) Contractele care au ca obiect două sau mai multe tipuri de achiziții (de bunuri, lucrări sau servicii) se atribuie în conformitate cu dispozițiile aplicabile pentru tipul de achiziție ce caracterizează obiectul principal al contractului în cauză.
    (2) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atît servicii sociale și alte servicii specifice, cît și alte servicii, precum și în cazul contractelor mixte care au ca obiect atît servicii, cît și bunuri, obiectul principal se determină în funcție de cea mai mare valoare estimată a serviciilor sau a bunurilor respective.
    (3) În cazul contractelor care au ca obiect atît achiziții reglementate de prezenta lege, cît și achiziții reglementate de alte acte normative, autoritatea contractantă are dreptul să aleagă între a atribui contracte distincte pentru părți separabile sau a atribui un singur contract.
    (4) În cazul în care autoritatea contractantă alege să atribuie contracte distincte pentru părțile separate, decizia cu privire la regimul juridic care se aplică fiecăruia dintre aceste contracte distincte se ia în funcție de caracteristicile fiecărei părți avute în vedere.
    (5) În cazul în care autoritatea contractantă alege să atribuie un singur contract, prezenta lege se aplică contractului mixt aferent, indiferent de valoarea părților care, dacă ar fi cuprinse în contracte separate, ar fi supuse unui alt act normativ.
    (6) În cazul contractelor mixte care conțin atît elemente de contracte de bunuri, lucrări și servicii, cît și de concesiuni, contractul mixt se atribuie în conformitate cu prezenta lege, cu condiția ca valoarea estimată a părții din contract care reprezintă achiziție publică, calculată în conformitate cu art. 3, să fie cel puțin egală cu pragul prevăzut la art. 2 alin. (1).
    [Art.21 introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 3. Modalități de calculare a valorii estimate a contractelor
                        de achiziţii publice şi planificarea acestora
    [Art.3 denumirea în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (1) Calcularea valorii estimate a unui contract de achiziţii publice se bazează pe valoarea totală spre plată, fără taxa pe valoarea adăugată, estimată de autoritatea contractantă. Structura valorii totale spre plată include orice formă de remunerare, inclusiv orice fel de premii, taxe, comisioane, profit obţinut şi/sau plata de prime sau plăţi în beneficiul ofertanţilor, ţinînd cont, totodată, de orice formă de opţiune posibilă şi de eventualele prorogări ale contractului.
    (2) Valoarea estimată a contractului de achiziţii publice se determină înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Această valoare trebuie să fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau, în cazul în care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunţ, la momentul transmiterii invitaţiei de participare.
    [Art.3 al.(2) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (3) În cazul în care, prin atribuirea contractului de achiziții publice de bunuri, autoritatea contractantă îşi propune să dobîndească bunuri care necesită şi operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune, valoarea estimată a acestui contract trebuie să includă şi valoarea estimată a operaţiunilor/lucrărilor respective.
    [Art.3 al.(3) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (4) În cazul în care, la data estimării valorii contractului de achiziții publice de bunuri, autoritatea contractantă nu are încă stabilită modalitatea de dobîndire a bunurilor – cumpărare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opţiune de cumpărare –, valoarea estimată a acestui contract trebuie să fie considerată ca fiind egală cu cea mai mare dintre valorile ce corespund fiecărui mod de dobîndire a bunurilor.
    [Art.3 al.(4) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (5) În cazul în care, la data estimării valorii contractului de achiziții publice de bunuri, autoritatea contractantă a stabilit modalitatea de dobîndire a bunurilor – cumpărare în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opţiune de cumpărare –, metoda de estimare variază, în funcţie de durata contractului respectiv, astfel:
    [Art.3 al.(5) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    a) dacă durata contractului este stabilită şi este mai mică de sau egală cu 12 luni, valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea tuturor ratelor plătibile pe întreaga durată a contractului respectiv;
    b) dacă durata contractului este stabilită şi este mai mare de 12 luni, valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea valorii totale a ratelor plătibile pe întreaga durată a contractului respectiv, la care se adaugă şi valoarea reziduală estimată a produselor la sfîrşitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul;
    c) dacă contractul se încheie pe o durată nedeterminată sau dacă durata acestuia nu poate fi determinată la data estimării, valoarea estimată trebuie calculată prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare plătibile.
    (6) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie un contract de achiziții publice de bunuri sau servicii care trebuie reînnoit în decursul unei anumite perioade, estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca bază de calcul:
    [Art.3 al.(6) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    a) fie valoarea totală a tuturor contractelor similare, atribuite în ultimele 12 luni, ajustată, dacă este posibil, la modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni în privinţa cantităţilor achiziţionate şi valorilor aferente;
    b) fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor similare care se anticipează că vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începînd din momentul primei livrări.
    (7)  În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze bunuri sau servicii similare, dar defalcate pe loturi a căror achiziţionare face obiectul unor contracte distincte, valoarea estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depăşeşte pragul prevăzut la art. 2 alin. (3), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii ofertelor de preţuri numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
    a) valoarea estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, a lotului respectiv este mai mică de sau egală cu 400000 de lei;
    b) valoarea estimată cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii ofertelor de preţuri nu depăşeşte 20% din valoarea estimată totală a bunurilor sau serviciilor care urmează să fie furnizate sau prestate.
    [Art.3 al.(7) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (8) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie un contract de achiziții publice de servicii pentru care nu se poate anticipa preţul total al prestaţiei, dar este posibilă estimarea unui tarif mediu lunar, metoda de estimare variază, în funcţie de durata contractului respectiv, astfel:
    a) dacă durata contractului este stabilită şi nu depăşeşte 48 de luni, valoarea estimată trebuie calculată avînd în vedere întreaga durată a contractului;
    b) dacă durata contractului nu poate fi determinată sau depăşeşte 48 de luni, valoarea estimată trebuie calculată multiplicînd valoarea lunară cu 48.
    [Art.3 al.(9) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (10) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii similare, dar defalcate pe loturi a căror achiziţionare face obiectul unor contracte distincte, valoarea estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depăşeşte pragul prevăzut la art. 2 alin. (3), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere a ofertelor de preţuri numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
    a) valoarea estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, a lotului respectiv este mai mică de sau egală cu 400 000 de lei;
    b) valoarea estimată cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii ofertelor de prețuri nu depăşeşte 20% din valoarea estimată totală a serviciilor care urmează să fie prestate.
    (11) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii de asigurare, valoarea estimată a acestor contracte de achiziții publice se calculează în baza primelor de asigurare ce urmează a fi plătite, precum şi a altor forme de remunerare aferente serviciilor respective.
    (12) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii bancare sau alte servicii financiare, valoarea estimată a acestor contracte de achiziții publice se calculează în baza taxelor, comisioanelor, dobînzilor şi a oricăror alte forme de remunerare aferente serviciilor respective.
    (13) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice, valoarea estimată a acestor contracte de achiziții publice se calculează în baza onorariilor ce urmează a fi plătite şi a oricăror alte forme de remunerare aferente serviciilor respective.
    (14) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze lucrări pentru care urmează să pună la dispoziţie executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajări şi dotări necesare execuţiei lucrărilor, valoarea estimată a acestor contracte de achiziții publice trebuie să includă atît costul lucrărilor care urmează a fie executate, cît şi valoarea totală a facilităţilor menţionate.
    (15) În cazul în care obiectul contractului de achiziții publice de lucrări îl constituie execuţia unui ansamblu de lucrări care presupune, după caz, şi furnizarea de echipamente, instalaţii, utilaje sau alte dotări aferente, valoarea estimată se determină avîndu-se în vedere valoarea totală a întregului ansamblu.
    (16) În cazul în care o lucrare permite execuţia pe obiecte/loturi pentru care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie, unuia sau mai multor executanţi, contracte distincte de achiziții publice de lucrări, valoarea estimată trebuie determinată avîndu-se în vedere valoarea cumulată a tuturor obiectelor/loturilor care intră în componenţa lucrării respective. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor obiectelor/loturilor care intră în componenţa lucrării respective depăşeşte pragul prevăzut la art. 2 alin. (3), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere a ofertelor de preţuri numai pentru obiectele/loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
    a) valoarea estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, a obiectului/lotului respectiv este mai mică de sau egală cu 1 500 000 de lei;
    b) valoarea estimată cumulată a obiectelor/loturilor pentru care se aplică prezenta excepţie nu depăşeşte 20% din valoarea estimată totală a lucrării.
    (17) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să organizeze un concurs de soluţii, valoarea estimată care trebuie luată în considerare se determină astfel:
    a) dacă concursul de soluţii este organizat ca o procedură independentă, valoarea estimată include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmează a fi acordate concurenţilor, inclusiv valoarea estimată a contractului de achiziții publice de servicii care ar putea fi încheiat ulterior, în cazul în care autoritatea contractantă nu a exclus această posibilitate în anunţul de participare;
    b) dacă concursul de soluţii este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziții publice de servicii, valoarea estimată luată în considerare este valoarea estimată a contractului respectiv, în care se include valoarea eventualelor premii/sume care urmează a fi acordate concurenţilor.
    (18) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să încheie un acord-cadru, valoarea estimată se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, a tuturor contractelor de achiziţii publice ce se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv pe întreaga sa durată.
    (19) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să utilizeze un sistem dinamic de achiziţie, valoarea estimată se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, a tuturor contractelor de achiziţii publice ce se anticipează că vor fi atribuite prin utilizarea sistemului dinamic de achiziţie respectiv pe întreaga sa durată.
    (191) În cazul parteneriatelor pentru inovare, se ia în considerare valoarea maximă estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, a activităților de cercetare și dezvoltare care urmează să aibă loc pe durata tuturor etapelor parteneriatului avut în vedere, precum și a bunurilor, serviciilor sau lucrărilor care urmează să fie elaborate și achiziționate la sfîrșitul parteneriatului respectiv.
    [Art.3 al.(191) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (192) În cazul în care autoritatea contractantă este compusă din unități operaționale separate, se ține cont de valoarea totală estimată pentru toate unitățile operaționale luate separat. Dacă o unitate operațională este responsabilă în mod independent pentru achizițiile sale sau pentru anumite categorii ale acestora, ia deciziile de cumpărare, are o linie bugetară separată la dispoziție pentru achizițiile în cauză, încheie contractul în mod independent și îl finanțează dintr-un buget pe care îl are la dispoziție, valorile se pot estima la nivelul unității în cauză.
    [Art.3 al.(192) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (193) Autoritatea contractantă nu are dreptul să utilizeze metode de calcul al valorii estimate a achiziţiei cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege.
    [Art.3 al.(193) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (20) Modul de planificare a contractelor de achiziții publice este stabilit în regulamentul aprobat de Guvern.
    Articolul 4. Excepţii
    (1) Prevederile prezentei legi nu se aplică:
    a) contractelor de achiziţii publice atribuite de autorităţile contractante care îşi desfăşoară activitatea în sectorul energetic, al apei, al transporturilor şi al serviciilor poştale şi care se înscriu în cadrul acestor activităţi, acestea fiind reglementate de alte acte normative de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor în sectorul energetic, al apei, al transporturilor şi al serviciilor poştale;
    b) contractelor care au ca obiect servicii de cercetare şi de dezvoltare, altele decît cele ale căror beneficii revin exclusiv autorităţilor contractante pentru uz propriu în cadrul propriilor activităţi, cu condiţia că serviciile prestate sînt integral remunerate de către autoritatea contractantă, iar preţul lor nu depăşeşte prețurile de pe piață sau se află în limitele acestora;
    [Art.4 al.(1), lit.b) modificată prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    c) contractelor de achiziţii publice care au ca obiect serviciile de arbitraj şi/sau de conciliere;
    c1) contractelor care au ca obiect prestarea următoarelor servicii juridice:
    – reprezentarea legală a statului sau a unei autorități publice de către un avocat în cadrul unei proceduri de arbitraj sau de conciliere desfășurate într-un alt stat sau în fața unei instanțe internaționale de arbitraj sau de conciliere ori în cadrul unor proceduri judiciare în fața instanțelor, a tribunalelor sau a autorităților publice ale unui alt stat sau în fața instanțelor judecătorești sau instituțiilor internaționale;
    – consilierea juridică oferită anticipat sau în vederea pregătirii oricăreia din procedurile menționate la liniuța întîi ori în cazul în care există un indiciu tangibil și o mare probabilitate ca respectiva cauză la care face referire consilierea să devină obiectul unor astfel de proceduri, cu condiția ca respectiva consiliere să fie acordată de un avocat;
    – serviciile de certificare și autentificare a documentelor care trebuie să fie furnizate de notari;
    – serviciile juridice prestate de mandatari sau tutori desemnați ori alte servicii juridice ai căror furnizori sînt numiți de o instanță judecătorească din țara în cauză sau sînt desemnați prin lege să execute sarcini specifice sub supravegherea acestor instanțe judecătorești sau tribunale;
    – alte servicii juridice care au legătură, chiar și ocazional, cu exercitarea autorității publice în țara în cauză;
    [Art.4 al.(1), lit.c1) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [Art.4 al.(1), lit.c1) introdusă prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    d) contractelor de achiziţii publice privind emisiunea, cumpărarea, vînzarea sau transferul de titluri ori de alte instrumente financiare, în special operaţiunile de acumulare de bani sau de capital ale autorităţilor contractante;
    e) contractelor de imprimare a bancnotelor şi de batere a monedelor metalice, precum şi de transportare a acestora;
    f) contractelor încheiate de către Banca Naţională a Moldovei care au ca obiect prestarea serviciilor de consultanță juridică și financiară, contractelor încheiate de aceasta în vederea exercitării competențelor prevăzute în Legea cu privire la redresarea și rezoluția băncilor, precum și contractelor încheiate de Banca Națională cu instituţii financiare internaţionale, cu operatori economici nerezidenţi, conform cărora se livrează bunuri, lucrări şi servicii ce asigură deservirea sistemului automatizat de plăţi interbancare, a pieţei valorilor mobiliare de stat şi interbancare, gestionarea rezervelor valutare ale statului, deservirea operaţiunilor valutare ale statului, inclusiv a datoriei externe, auditul extern al dărilor de seamă financiare anuale, conturilor şi registrelor Băncii Naţionale a Moldovei;
    [Art.4 al.(1), lit.f) modificată prin LP58 din 06.04.17, MO119-126/14.04.17 art.197; în vigoare 14.04.17]
    [Art.4 al.(1), lit.f) modificată prin LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709]
    g) serviciilor prestate de Banca Naţională a Moldovei;
    h) contractelor de achiziţii publice declarate secrete, conform legislaţiei, dacă executarea acestora necesită măsuri speciale de siguranţă, stabilite de legislaţie;
    [Art.4 al.(1), lit.h1) abrogată prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [Art.4 al.(1), lit.h1) introdusă prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    i) contractelor de muncă;
    j) contractelor de achiziţii publice de servicii atribuite de o autoritate contractantă unei alte autorităţi contractante sau unei asociații de autorităţi contractante în baza unui drept exclusiv de care acestea dispun în temeiul unei legi; 
    [Art.4 al.(1), lit.k) abrogată prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]
    l) contractelor de achiziţii a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor ce ţin de producerea sau de comerţul cu arme, muniţii şi sisteme de armament;
    m) contractelor de achiziţii publice reglementate de diferite norme procedurale şi atribuite:
    – în temeiul unui acord internaţional încheiat de Republica Moldova şi unul sau mai multe state privind bunurile sau lucrările necesare realizării sau exploatării în comun a unei lucrări de către statele semnatare ori privind serviciile necesare realizării sau exploatării în comun a unui proiect de către statele semnatare;
    – în temeiul unui acord internaţional referitor la staţionarea trupelor şi la angajamentele Republicii Moldova sau ale unui stat terţ;
    – conform procedurii specifice a unei organizaţii internaţionale;
    n) contractelor de achiziţii publice încheiate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova, dacă valoarea acestora nu depăşește pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3). Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova au obligaţia respectării principiilor specificate la art. 6;
    o) contractelor care au ca obiect achiziţia sau darea în folosinţă, prin orice mijloace financiare, a terenurilor, a construcțiilor existente, a altor bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestor bunuri. Contractele de servicii financiare încheiate în același timp, înainte sau după încheierea contractului de achiziţii sau de dare în folosință, indiferent de formă, sînt reglementate de prezenta lege;
    p) contractelor care se referă la cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de materiale pentru programe destinate serviciilor media audiovizuale sau serviciilor media de radiodifuziune, atribuite de prestatorii de servicii media audiovizuale sau de radiodifuziune, precum și contractelor pentru spațiu de emisie sau furnizarea de programe atribuite prestatorilor de servicii media audiovizuale sau de radiodifuziune;
    [Art.4 al.(1), lit.p) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    q) contractelor de achiziţii publice în urma cărora autorităţile contractante pot pune la dispoziţie sau pot exploata reţelele publice de telecomunicaţii sau pot furniza publicului unul sau mai multe servicii de telecomunicaţii;
    r) contractelor de tipărire a buletinelor de vot şi a altor documente electorale, inclusiv a materialelor didactice, de aprovizionare cu materiale şi echipament destinat organelor electorale în perioada electorală, de realizare a campaniei de informare și de servicii de transport în vederea organizării și desfășurării alegerilor, inclusiv a seminarelor de instruire;
    [Art.4 al.(1), lit.r) introdusă prin LP148 din 01.07.16, MO215-216/19.07.16 art.473]
   
s) contractelor încheiate de autoritățile publice în cadrul măsurilor, acțiunilor și instrumentelor prevăzute în Legea cu privire la redresarea și rezoluția băncilor;
    [Art.4 al.(1), lit.s) introdusă prin LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709]
   
t) contractelor care au ca obiect achiziția de medicamente și produse parafarmaceutice pentru farmaciile universitare în scopul exercitării activității didactice și de asistență farmaceutică;
    [Art.4 al.(1), lit.t) introdusă prin LP256 din 01.12.17, MO464-470/29.12.17 art.796]
   
u) contractelor care au ca obiect împrumuturi, indiferent dacă sînt sau nu referitoare la emisiunea, vînzarea, achiziționarea sau transferul de valori mobiliare sau de alte instrumente financiare;
    [Art.4 al.(1), lit.u) introdusă prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    v) contractelor care au ca obiect servicii de apărare civilă, protecție civilă și prevenirea pericolelor prestate de organizații sau asociații non-profit și care intră sub incidența codurilor CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 și 85143000-3, cu excepția serviciilor de ambulanță pentru transportul pacienților;
    [Art.4 al.(1), lit.v) introdusă prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    w) contractelor care au ca obiect servicii publice de transport feroviar de călători;
    [Art.4 al.(1), lit.w) introdusă prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    x) contractelor care au ca obiect autorizarea, fără nicio selectivitate, a tuturor operatorilor economici interesați care îndeplinesc condiţiile stabilite de autoritatea publică de a efectua anumite sarcini.
    [Art.4 al.(1), lit.x) introdusă prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [Art.4 al.(2) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Notă: Prevederile art.4 alin.(2) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
    [Art.4 al.(3) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Notă: Prevederile art.4 alin.(3) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
    [Art.4 al.(4) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Notă: Prevederile art 4 alin.(4) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
   
(5) Autoritatea contractantă, în termen de 10 zile de la data semnării contractului de achiziții publice care cade sub incidența prezentului articol, prezintă Agenției Achiziții Publice informații în acest sens, în care indică valoarea contractului încheiat, obiectul achiziției, operatorul economic căruia i-a fost atribuit contractul respectiv, precum și temeiul legal și motivele pe care se întemeiază această alegere.
    [Art.4 al.(5) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 5. Regimul special
    (1) Autorităţile contractante din domeniul apărării naţionale, ordinii publice, siguranţei şi securităţii naţionale au obligaţia de a aplica prevederile prezentei legi, cu excepţia cazurilor stabilite la art. 4.
    (2) Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate și întreprinderi sociale de inserție în cazul în care majoritatea angajaţilor implicați sînt persoane cu dizabilități care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale.
    [Art.5 al.(2) modificat prin LP223 din 02.11.17, MO411-420/24.11.17 art.689; în vigoare 24.05.18]
    (3) În cazul în care participarea la procedura de atribuire se realizează conform prevederilor alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza acest fapt în mod explicit în anunţul de participare.
    Articolul 6. Principiile de reglementare a relaţiilor privind
                       achiziţiile publice
    Reglementarea relaţiilor privind achiziţiile publice se efectuează în baza următoarelor principii:
    a) utilizarea eficientă a banilor publici şi minimizarea riscurilor autorităţilor contractante;
    b) transparenţa achiziţiilor publice;
    c) asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice;
    [Art.6 lit.c) modificată prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    d) protecţia mediului şi promovarea unei dezvoltări durabile prin intermediul achiziţiilor publice;
    e) menţinerea ordinii publice, bunelor moravuri şi siguranţei publice, ocrotirea sănătăţii, protejarea vieţii oamenilor, florei şi faunei;
    f) liberalizarea şi extinderea comerţului internaţional;
    g) libera circulaţie a mărfurilor, libertatea de stabilire şi de prestare a serviciilor;
    h) tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici;
    i) proporţionalitate;
    j) recunoaştere reciprocă;
    k) asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică.
    Articolul 7. Cadrul juridic
    (1) Relaţiile privind achiziţiile publice sînt reglementate de prezenta lege şi de alte legi, de hotărîrile Guvernului adoptate în conformitate cu prezenta lege.
    (2) În cazul în care tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte norme decît cele prevăzute de prezenta lege, se aplică normele tratatului internaţional.
Capitolul II
REGLEMENTAREA DE STAT
A ACHIZIŢIILOR PUBLICE

    Articolul 8. Agenţia Achiziţii Publice
    (1) Agenţia Achiziţii Publice este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Finanţelor, constituită în scopul fortificării capacităților autorităților contractante și dezvoltării abilităților mediului de afaceri în domeniul achiziţiilor publice, în scopul monitorizării  conformității desfășurării procedurilor de achiziții publice, precum și al efectuării analizei sistemului de achiziţii publice.
    [Art.8 al.(1) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [Art.8 al.(1) modificat prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]
    (2) Agenţia Achiziții Publice dispune de bilanţ propriu, de cont de decontare, de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumirea în limba de stat.
    [Art.8 al.(3) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
   
Articolul 9. Atribuţiile de bază ale Agenţiei Achiziţii Publice
    Agenţia Achiziţii Publice are următoarele atribuţii de bază în domeniul achiziţiilor publice:
    a) elaborează și înaintează Ministerului Finanțelor propuneri de modificare şi completare a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;
    b) întocmeşte, actualizează şi menţine Lista de interdicţie a operatorilor economici;
    c) monitorizează conformitatea desfășurării procedurilor de achiziție publică și efectuează analiza sistemului de achiziții publice;
    d) acordă ajutor metodologic şi consultaţii, precum și organizează seminare de instruire în domeniul achiziţiilor publice;
    e) elaborează, dezvoltă și pune în aplicare mecanismele de certificare a persoanelor din cadrul autorităţilor contractante și furnizorilor de servicii de achiziţie, responsabile de organizarea, desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică şi atribuirea contractelor de achiziţii publice;
    f) editează Buletinul achiziţiilor publice;
    g) menține pagina web oficială privind achiziţiile publice ale Republicii Moldova;
    h) elaborează trimestrial şi anual analize statistice privind achiziţiile publice;
    i) solicită şi obţine de la organele competente orice informaţie necesară exercitării atribuţiilor;
    j) organizează campanii de sensibilizare privind achizițiile publice;
    k) emite rapoarte anuale în baza analizei economicității, a eficienței și a eficacității  sistemului de achiziții publice;
    l) colaborează cu instituţii internaţionale şi agenţii similare din alte țări în domeniul achiziţiilor publice.
    [Art.9 în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [Art.9 modificat prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777; în vigoare 01.01.17]
    Articolul 10. Desfăşurarea activităţii şi administrarea
                          Agenţiei Achiziții Publice
    Desfăşurarea activităţii şi administrarea Agenţiei Achiziții Publice se efectuează în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.
    Articolul 11. Bugetul Agenţiei Achiziții Publice
    (1) Agenţia Achiziții Publice se finanţează de la bugetul de stat, inclusiv din venituri colectate.
    (2) Bugetul Agenţiei Achiziții Publice se elaborează, se examinează, se aprobă şi se execută în modul stabilit de legislaţie.
Capitolul III
PARTICIPANŢII LA PROCEDURILE
DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

Secţiunea 1
Autorităţile contractante
    Articolul 12. Calitatea de autoritate contractantă
    (1) Autorităţi contractante sînt autorităţile publice, definite în legislaţia Republicii Moldova, persoanele juridice de drept public, asociații ale acestor autorităţi sau persoane.
    (2) Persoană juridică de drept public este orice entitate care întrunește cumulativ următoarele condiții:
    a) este constituită pentru a răspunde exclusiv unor necesități de interes general, fără caracter industrial sau comercial;
    b) dispune de personalitate juridică;
    c) activitatea acesteia este asigurată cu bani publici sau gestiunea acesteia constituie obiectul controlului din partea autorităților publice ori a altor persoane juridice de drept public, sau consiliul ei de administrație, de conducere ori de supraveghere este format, în proporție de peste 50%, din membri numiți de către entitățile menționate.
    [Art.12 al.(2) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (3) Autoritate contractantă este şi o asociație de autorităţi contractante, membrii căreia desemnează din rîndul lor, prin act juridic civil, o persoană juridică care îi reprezintă, în calitate de achizitor unic, în raporturile cu orice operator economic.
    (4) Prin hotărîre de Guvern, drept autorităţi contractante pot fi calificate şi alte persoane juridice care au obligaţia de a efectua achiziţii publice, conform prezentei legi, în cazul în care activitatea acestora se desfăşoară pe pieţe în care concurenţa este exclusă prin act normativ sau administrativ ori în virtutea existenţei unei poziţii dominante pe piaţă.
    (5) Orice altă entitate care nu întruneşte cumulativ cerinţele specificate la alin. (2) poate fi calificată autoritate contractantă, la dorinţa sau la decizia organelor de conducere competente, cu condiţia efectuării achiziţiilor în strictă conformitate cu prezenta lege.
    (6) Autoritate contractantă este şi autoritatea centrală de achiziție, desemnată de Guvern pentru organizarea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţie publică în scopul satisfacerii unor necesităţi de aceleaşi bunuri, lucrări sau servicii ale mai multor autorităţi contractante, care folosește doar mijloace electronice de comunicare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 32.
    [Art.12 al.(6) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (7) Se consideră că autorităţile contractante care achiziţionează bunuri, lucrări şi servicii prin intermediul unei autorităţi centrale de achiziţie, în sensul alin. (6), au respectat prevederile prezentei legi în măsura în care şi autoritatea centrală de achiziţie în cauză le-a respectat.
    Articolul 13. Exercitarea atribuţiilor de către autorităţile
                         contractante
    (1) Autoritatea contractantă îşi exercită atribuţiile prin intermediul unui grup de lucru, creat în acest scop din funcţionari şi specialişti cu experienţă profesională în domeniul achiziţiilor publice, din cadrul autorităţii contractante, în limitele personalului scriptic. În funcţie de obiectul achiziţiei, autoritatea contractantă poate crea unul sau mai multe grupuri de lucru.
    (11) Autoritatea contractantă are dreptul să apeleze la furnizori de servicii de achiziție sau la autoritatea centrală de achiziție în scopul pregătirii și administrării procedurilor de achiziție publică în numele și în beneficiul autorității contractante, conform procedurilor prevăzute de prezenta lege. Furnizorul de servicii de achiziție respectă în mod corespunzător prevederile alin. (2)–(4) în numele autorității contractante.
    [Art.13 al.(11) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (12) Furnizorii de servicii de achiziție îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului aprobat de Guvern.
    [Art.13 al.(12) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (13) Autoritatea contractantă are dreptul să delege atribuțiile prevăzute la art. 14 alin. (1) specialistului certificat în domeniul achizițiilor publice din cadrul autorității contractante doar pentru procedurile de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, și prin cataloagele electronice. În acest caz, prevederile alin. (2)–(5) nu se aplică.
    [Art.13 al.(13) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (2) Autoritatea contractantă include obligatoriu în componența grupului de lucru reprezentanți ai societății civile în cazul în care a fost depusă o cerere scrisă în acest sens cu două zile pînă la data-limită de depunere a ofertelor, dar aceștia nu pot constitui mai mult de o treime din componența totală a grupului. Reprezentanții societății civile incluși în grupul de lucru au drept de vot consultativ sau dreptul la opinie separată, care se expune în actul deliberativ al grupului respectiv.
    (3) Includerea reprezentanților societății civile în componența grupului de lucru se realizează pentru fiecare procedură de achiziție în parte.
    (4) Autoritatea contractantă asigură evidența strictă a cererilor parvenite de la societatea civilă. În cazul în care sînt depuse mai multe cereri decît numărul admis în raport cu numărul de membri cu drept de vot deliberativ, solicitanții pentru a fi incluși în componența grupului de lucru sînt desemnați prin tragere la sorți.
    (5) La decizia autorității contractante se admite includerea reprezentanților societății civile în componența grupului de lucru fără plafonarea prevăzută la alin. (2).
    (6) Autoritatea contractantă este responsabilă de executarea și gestionarea contractelor de achiziții publice în termenele și condițiile prevăzute de acestea.
    (7) Autoritatea contractantă este în drept să atragă, în caz de necesitate, în componenţa grupului de lucru, în calitate de consultanţi, specialişti şi experţi din domeniul în care se efectuează achiziţia. În cazuri expres prevăzute de legislaţie, specialiştii şi experţii sînt atraşi în grupul de lucru cu drept de vot.
    Articolul 14. Atribuţiile grupului de lucru
    (1) Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat are următoarele atribuţii în domeniul achiziţiilor publice:
    [Art.14 al.(1) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    a) elaborează planuri anuale şi trimestriale de efectuare a achiziţiilor publice;
    b) întocmeşte anunțuri și/sau invitaţii în cadrul procedurilor de achiziţie publică;
    c) elaborează documentația de atribuire şi alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziţie publică;
    d) iniţiază şi desfăşoară proceduri de achiziţie publică;
    e) asigură participarea largă a operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică;
    f) examinează, evaluează şi compară ofertele operatorilor economici prezentate în cadrul procedurilor de achiziţie publică;
    g) atribuie contracte de achiziţii publice care sînt încheiate de autoritatea contractantă cu operatorii economici;
    h) întocmeşte dări de seamă privind rezultatul procedurilor de achiziţie publică şi le prezintă Agenţiei Achiziții Publice;
    i) monitorizează contractele de achiziţii publice;
    j) păstrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor întocmite şi aplicate în cadrul procedurilor de achiziţie publică.
    (2) Autoritatea contractantă, prin intermediul grupului de lucru sau, după caz, al specialistului certificat în domeniul achizițiilor publice, este obligată:
    [Art.14 al.(2) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    a) să asigure eficienţa achiziţiilor publice;
    b) să asigure obiectivitatea şi imparţialitatea în cadrul procedurilor de achiziţie publică;
    c) să asigure publicitatea şi transparenţa procedurilor de achiziţie publică;
    d) să transmită, la solicitarea Agenţiei Achiziții Publice, orice informaţie privind încheierea şi executarea contractelor de achiziţii publice.
    (3) În exercitarea atribuţiilor, membrul grupului de lucru, precum și specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice sînt autonomi, imparțiali şi se supun numai legii. Se interzice exercitarea oricărei influențe cu scopul de a determina membrul grupului de lucru, precum și specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice, să îşi îndeplinească atribuţiile contrar prevederilor prezentei legi.
    [Art.14 al.(3) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
Secţiunea a 2-a
Operatorul economic
    Articolul 15. Participarea operatorului economic la procedurile
                         de achiziţie publică
    (1) Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, are dreptul de a participa, în condiţiile prezentei legi, la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice.
    [Art.15 al.(1) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (2) Operatorul economic străin beneficiază în Republica Moldova de aceleaşi drepturi privind participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice de care beneficiază operatorii economici din Republica Moldova în ţara în care operatorul economic străin este rezident.
    (3) Operatorii economici au dreptul de a se asocia în scopul prezentării ofertelor şi/sau de a se prezenta în calitate de ofertanţi asociaţi. Asociaţia este obligată să obţină o anumită formă juridică de organizare dacă această transformare este necesară bunei executări a contractului și doar după atribuirea acestuia. Autoritatea contractantă clarifică în documentația de atribuire în ce mod asociația trebuie să îndeplinească cerințele legate de situația economică și financiară menționate la art. 20 sau de capacitățile tehnice și profesionale menționate la art. 21, dacă acest fapt este justificat și se respectă principiul proporționalității. Orice condiție pentru executarea unui contract de către asociație, diferită de cele impuse participanților individuali, este, de asemenea, justificată și respectă principiul proporționalității.
    [Art.15 al.(3) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (4) Ofertantul/candidatul care, în conformitate cu legislaţia statului în care este stabilit, este abilitat să presteze o anumită activitate nu poate fi exclus dintr-o procedură de atribuire pentru singurul motiv că, în conformitate cu legislaţia naţională, acest tip de activitate poate fi prestat numai de către persoane juridice sau numai de către persoane fizice.
    (5) Pentru contractele de achiziții publice de servicii și de lucrări, precum și pentru contractele de achiziții publice de bunuri care implică și servicii sau lucrări de amplasare și de instalare, operatorii economici indică, în cadrul ofertelor sau cererilor de participare, numele și calificările profesionale pertinente ale persoanelor responsabile de executarea contractului în cauză.
    [Art.15 al.(5) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
Capitolul IV
DATE DE CALIFICARE ȘI CRITERII DE ATRIBUIRE
    Articolul 16. Datele de calificare ale operatorilor economici
    (1) Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţie publică, operatorul economic va prezenta documentele eliberate de autorităţile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziţie publică. În funcţie de obiectul achiziției publice, în sensul art. 1, şi de tipul procedurii alese conform art. 44 alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare și selecție, precum şi documentele-suport, prevăzute de legislaţia în vigoare, necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.
    (2) Autoritatea contractantă va lua în considerare dreptul operatorului economic la protecţia proprietăţii lui intelectuale şi a secretului comercial.
    (3) Autoritatea contractantă evaluează datele de calificare ale operatorului economic conform modului și criteriilor expuse în documentația de atribuire.
    (4) În cazul în care informațiile sau documentele prezentate de către ofertant/candidat sînt incomplete sau eronate, autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului în cauză să suplimenteze, să clarifice sau să completeze informațiile sau documentele corespunzătoare, respectînd principiul transparenței și cel al tratamentului egal.
    [Art.16 al.(4) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (5) Ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta (minimum 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, minimum o zi lucrătoare). Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura, în orice situaţie, un termen rezonabil în funcţie de complexitatea solicitării de prezentare, suplimentare, clarificare și/sau completare.
    [Art.16 al.(5) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (6) Autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să prezinte documente doveditoare şi, în cazul în care apar incertitudini cu privire la eligibilitatea acestuia, poate solicita cooperarea şi informaţiile necesare de la autorităţile competente, inclusiv din străinătate.
    [Art.16 al.(6) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (7) Organele competente şi organele de drept vor prezenta gratuit, în termen de cel mult 10 zile, la solicitarea autorităţii contractante, o informaţie sistematizată sau orice informaţie despre statutul juridic, despre implicarea sau neimplicarea operatorului economic în organizaţii sau grupări criminale, precum şi alte date despre operatorul economic respectiv prevăzute de prezenta lege. În cazul operatorului economic nerezident, o asemenea informaţie poate fi solicitată de la autorităţile competente din străinătate potrivit uzanţelor (practicilor) internaţionale.
    (8) Criteriile de calificare şi selecţie stabilite de către autoritatea contractantă trebuie să aibă o legătură evidentă cu obiectul contractului ce urmează să fie atribuit.
    (9) Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiul proporţionalităţii atunci cînd stabileşte criteriile de calificare şi selecţie, precum şi nivelul cerinţelor minime pe care ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească.
    (10) Criteriile de calificare şi selecţie specificate în anunțul şi/sau invitaţia de participare trebuie să fie aceleaşi cu cele prevăzute în documentaţia de atribuire.
    Articolul 17. Criterii de calificare şi selecţie
    Autoritatea contractantă va aplica criterii proporţionale de calificare și selecție raportate la obiectul contractului referitoare numai la:
    a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
    [Art.17 lit.a) modificată prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;
    c) capacitatea economică şi financiară;
    d) capacitatea tehnică şi/sau profesională;
    e) standarde de asigurare a calităţii;
    f) standarde de protecţie a mediului.
    Articolul 18. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului
    [Art.18 denumirea modificată prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
   
(11) Obligația de excludere a ofertantului/candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la alin. (1) este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control al respectivului ofertant/candidat sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.
    [Art.18 al.(11) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătoreşti;
    b) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit;
    c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
    d) a prezentat informaţii false sau nu a prezentat informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;
    d1) a  încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
    [Art.18 al.(2), lit.d1) introdusă prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    d2) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
    [Art.18 al.(2), lit.d2) introdusă prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    d3) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens;
    [Art.18 al.(2), lit.d3) introdusă prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    d4) se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 74.
    [Art.18 al.(2), lit.d4) introdusă prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    e) este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.
    (21) Prin derogare de la alin. (2) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul să nu excludă ofertantul/candidatul din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice dacă a stabilit că acesta este capabil să execute contractul, ținînd cont de prevederile Legii insolvabilității nr. 149/2012.
    [Art.18 al.(21) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (22) Prin derogare de la alin. (2) lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura de atribuire dacă beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv a majorărilor de întîrziere (penalităților) și/sau a amenzilor.
    [Art.18 al.(22) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (23) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. d)–d3), perioada de excludere din procedura de atribuire nu trebuie să depășească 3 ani de la producerea evenimentului.
    [Art.18 al.(23) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (3) Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor descrise la alin. (1) și (2) din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere juridice sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.
    [Art.18 al.(3) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (4) În ceea ce priveşte situațiile menţionate la alin. (2), în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sînt stabiliţi ofertanţii/candidaţii, prevederile alin. (3) se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control privind ofertantul/candidatul.
    (5) În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor specificate la alin. (3) sau aceste documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
    (6) Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la alin. (1) și (2) furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sînt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică.
    [Art.18 al.(6) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (7) În sensul alin. (6), ofertantul/candidatul dovedește că a plătit sau s-a angajat să plătească o compensație în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate prin infracțiune sau prin abatere, că a clarificat complet faptele și împrejurările cooperînd activ cu autoritățile abilitate să investigheze cazul și că a întreprins măsuri concrete la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi infracțiuni sau abateri.
    [Art.18 al.(7) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (8) Măsurile întreprinse de către ofertant/candidat în sensul alin. (7) sînt evaluate ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.
    [Art.18 al.(8) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (9) Un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice nu are dreptul să facă uz de posibilitatea prevăzută la alin. (6)–(8).
    [Art.18 al.(9) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
   
Articolul 181. Documentul unic de achiziţii european
    (1) La momentul depunerii cererilor de participare sau a ofertelor, autoritatea contractantă acceptă documentul unic de achiziții european (în continuare – DUAE), care constă într-o declaraţie pe proprie răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi, care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 18;
    b) îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă;
    c) dacă este cazul, îndeplineşte criteriile de selecţie stabilite de autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (2) În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară sau privind capacitatea tehnică şi profesională invocînd susţinerea unui terţ, DUAE include informaţiile menţionate la alin. (1) cu privire la terţul susţinător.
    (3) În cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanţi.
    (4) Pe lîngă informaţiile prevăzute la alin. (1)–(3), DUAE conţine şi informaţii cu privire la autoritatea publică sau partea terţă responsabilă de întocmirea documentelor justificative, precum şi o declaraţie oficială care să ateste că operatorul economic are obligaţia să furnizeze, la cerere şi fără întîrziere, documentele justificative respective.
    (5) În cazul în care autoritatea contractantă poate obţine documentele justificative prevăzute la alin. (4) în mod direct, prin accesarea unei baze de date, DUAE cuprinde, de asemenea, informaţiile solicitate în acest scop, cum ar fi adresa de internet a bazei de date, orice dată de identificare şi, dacă este cazul, declaraţia necesară de acordare a consimţămîntului.
    (6) Operatorul economic are dreptul de a reutiliza un DUAE deja utilizat într-o procedură de achiziție publică precedentă cu condiţia să confirme că informaţiile cuprinse în acesta sînt în continuare corecte şi valabile la data depunerii acestuia.
    (7) Autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor/candidaţilor să depună toate sau o parte din documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de achiziții publice, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii.
    (8) Înainte de atribuirea contractului de achiziţii publice/acordului-cadru, cu excepţia situaţiei contractelor subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, cînd documentele justificative sînt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.
    (9) Autoritatea contractantă invită ofertanţii/candidaţii să completeze sau să clarifice documentele prevăzute la alin. (7) sau (8).
    (10) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (7)–(9), operatorii economici nu sînt obligaţi să prezinte documente justificative sau alte probe în sprijinul informaţiilor declarate în DUAE în cazul şi în măsura în care autoritatea contractantă are posibilitatea de a obţine certificatele sau informaţiile corespunzătoare în mod direct, prin accesarea unei baze de date naţionale din orice stat, disponibile gratuit.
    (11) Prin excepţie de la prevederile alin. (7)–(9), operatorii economici nu sînt obligaţi să prezinte documentele justificative în sprijinul informaţiilor declarate în DUAE în cazul în care autoritatea contractantă care a atribuit contractul de achiziţii publice sau a încheiat acordul-cadru este deja în posesia documentelor respective.
    (12) În sensul prevederilor alin. (10), bazele de date care conţin informaţii privind operatorii economici trebuie să fie accesibile pentru autoritatea contractantă şi trebuie să fie actualizate periodic în mod corespunzător. Operatorii economici, la solicitarea autorității contractante, indică adresele unde pot fi accesate bazele de date corespunzătoare.
    [Art.181 introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [Art.19 abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 20. Capacitatea economică şi financiară
    (1) Demonstrarea capacităţii economice şi financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi:
    a) declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;
    b) rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul/candidatul, extrase din rapoartele financiare;
    c) declaraţii privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială.
    [Art.20 al.(1), lit.c) modificată prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
   
(11) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuie contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.
    [Art.20 al.(11) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (2) În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică şi financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare a ofertantului/candidatului.
    (3) În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop.
    (4) Capacitatea economică şi financiară a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.
    (5) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (4), de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), c)–d3), care determină excluderea din procedura de atribuire.
    [Art.20 al.(5) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
   
(6) Atunci cînd ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului.
    [Art.20 al.(6) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (7) În aceleași condiții prevăzute la alin. (4)–(6), o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.
    [Art.20 al.(7) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 21. Capacitatea tehnică şi/sau profesională
    (1) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de bunuri, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele:
    [Art.21 al.(1) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    a) lista principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conținînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca aceștia din urmă sînt autorități contractante sau clienți privați. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declarație a operatorului economic;
    [Art.21 al.(1), lit.a) modificată prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    b) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;
    c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii;
    d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;
     [Art.21 al.(1), lit.d) modificată prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    e) mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru.
    (2) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de servicii, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea serviciilor ce urmează să fie prestate şi numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele:
    [Art.21 al.(2) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    a) lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sînt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic;
    b) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;
    c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii;
    d) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului, dacă acestea nu reprezintă factori de evaluare stabiliți conform prevederilor art. 26 alin. (7);
    [Art.21 al.(2), lit.d) modificată prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    e) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;
    f) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului;
    g) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care va dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;
    h) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze.
    (3) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de lucrări, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate şi numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:
    a) lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Certificările de bună execuție indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sînt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfîrşit;
    b) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii;
    c) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia lucrărilor, dacă acestea nu reprezintă factori de evaluare stabiliți conform prevederilor art. 26 alin. (7);
    [Art.21 al.(3), lit.c) modificată prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    d) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;
    e) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului;
    f) declaraţia referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care va dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;
    g) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze.
    (4) Criteriile de calificare a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor similare sînt stabilite de Guvern.
    (5) În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop.
    (6) Capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.
    (7) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (6), de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigură susţinerea tehnică şi/sau profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), c)–d3), care determină excluderea din procedura de atribuire.
    [Art.21 al.(7) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
   
(8) În ceea ce privește capacitatea profesională, ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă.
    [Art.21 al.(8) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 22. Standarde de asigurare a calităţii
    (1) În cazul în care autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.
    (2) În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.
    [Art.22 al.(3) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 23. Standarde de protecție a mediului
    (1) În cazul în care autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:
    a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS);
    b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.
    (2) În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.
    [Art.23 al.(3) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [Art.24 abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 25. Lista de interdicţie a operatorilor economici
    (1) Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită de către Agenţia Achiziții Publice cu scopul de a limita, pe o perioadă de 3 ani, participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică prevăzute de prezenta lege.
    (2) Lista de interdicţie a operatorilor economici este întocmită, actualizată şi întreținută în formă electronică de către Agenţia Achiziții Publice conform regulamentului aprobat de Guvern.
    [Art.25 al.(2) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 26. Criterii de atribuire a contractului de achiziţii publice
    (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor legale sau administrative privind preţul anumitor bunuri ori remunerarea anumitor servicii, autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziţii publice/acordul-cadru ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
    (2) În sensul prevederelor alin. (1), autoritatea contractantă stabileşte oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare prevăzuţi în documentația de atribuire.
    (3) Pentru determinarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic în conformitate cu prevederile alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire:
    a) preţul cel mai scăzut;
    b) costul cel mai scăzut;
    c) cel mai bun raport calitate-preţ;
    d) cel mai bun raport calitate-cost.
    (4) În sensul alin. (3) lit. b), costul cel mai scăzut se determină pe considerente de rentabilitate, utilizînd factori precum calcularea costurilor pe ciclul de viaţă.
    (5) În sensul alin. (3) lit. c), criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ include, de regulă, un element de preţ sau de cost. În situaţia în care autoritatea contractantă iniţiază o procedură de achiziție publică cu buget fix, în care elementul de preţ sau de cost este un preţ sau cost fix, factorii de evaluare se referă numai la aspecte calitative ale bunurilor, lucrărilor sau serviciilor care fac obiectul achiziţiei.
    (6) În sensul alin. (3) lit. c) şi d), cel mai bun raport calitate-preţ/calitate-cost se determină pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale în legătură cu obiectul contractului de achiziţii publice/acordului-cadru.
    (7) Factorii de evaluare prevăzuţi la alin. (6) includ:
    a) calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile estetice şi funcţionale, accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toţi utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu şi inovatoare, precum şi comercializarea şi condiţiile acesteia;
    b) organizarea, calificarea şi experienţa personalului desemnat pentru executarea contractului, în cazul în care calitatea personalului desemnat are un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului;
    c) serviciile postvînzare, asistenţa tehnică şi condiţiile de livrare, cum ar fi data livrării, procesul de livrare şi termenul de livrare sau de finalizare.
    (8) Factorii de evaluare prevăzuţi la alin. (6) au legătură directă cu obiectul contractului de achiziţii publice/acordului-cadru atunci cînd se referă în orice mod la bunurile, lucrările sau serviciile care urmează a fi furnizate/executate/prestate în temeiul contractului de achiziţii publice/acordului-cadru şi în orice stadiu al ciclului lor de viaţă, chiar dacă aceşti factori nu fac parte din substanţa materială a bunurilor, lucrărilor sau serviciilor respective.
    (9) În sensul dispoziţiilor alin. (8), autoritatea contractantă are dreptul să ia în calcul factori de evaluare în legătură cu:
    a) procesul specific de producţie, furnizare sau comercializare a bunurilor, lucrărilor sau serviciilor;
    b) un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de viaţă al bunurilor, lucrărilor sau serviciilor.
    (10) Autoritatea contractantă precizează în documentația de atribuire ponderea relativă pe care o acordă fiecărui factor de evaluare, precum și algoritmul de calcul sau metodologia concretă de punctare care se aplică pentru determinarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, cu excepţia cazului în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este determinată prin aplicarea criteriului cel mai scăzut preţ.
    (11) Ponderile relative prevăzute la alin. (10) pot fi acordate prin raportare la intervale valorice.
    (12) În cazul aplicării criteriilor de atribuire prevăzute la alin. (3) lit. c) și d), ponderea minimă pe care elementul de preţ o are în cadrul criteriului de atribuire a contractului de achiziţii publice/acordului-cadru este:
    a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri – 60%;
    b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – 80%;
    c) pentru contractele de achiziţii publice de servicii – 40%.
    (13) În cazul aplicării criteriilor de atribuire prevăzute la alin. (3) lit. c) și d), oferta stabilită ca fiind cîştigătoare este cea care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi.
    (14) În cazul în care stabilirea unei ponderi nu este posibilă din motive obiective, autoritatea contractantă indică factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a importanţei.
    (15) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza factori de evaluare care să conducă la o libertate de apreciere nelimitată.
    (16) În sensul alin. (15), factorii de evaluare utilizaţi de autoritatea contractantă trebuie să asigure o concurenţă reală între operatorii economici şi să fie însoţiţi de prevederi care să permită verificarea efectivă a informaţiilor furnizate de către ofertanţi în scopul aplicării factorilor de evaluare.
    (17) Atunci cînd consideră necesar, autoritatea contractantă verifică exactitatea informaţiilor şi a dovezilor furnizate de ofertanţi, asigurînd, totodată, respectarea principiilor tratamentului egal, imparţialității și nediscriminării în privinţa tuturor ofertanţilor.
    (18) În cazul în care două sau mai multe oferte sînt echivalente, autoritatea contractantă aplică un criteriu de atribuire suplimentar, fapt care este menționat explicit în anunțul de participare.
    [Art.26 în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
   
Articolul 261. Calcularea costului pe ciclul de viață
    (1) Calcularea costurilor pe parcursul ciclului de viaţă acoperă, în măsura în care sînt relevante, toate sau o parte din următoarele costuri pe parcursul ciclului de viaţă al unui bun, serviciu sau al unei lucrări:
    a) costuri suportate de autoritatea contractantă sau de alţi utilizatori, cum ar fi costuri legate de achiziţie, costuri de utilizare, precum consumul de energie şi de alte resurse, costuri de întreţinere, costuri de la sfîrşitul ciclului de viaţă, precum costurile de colectare şi reciclare;
    b) costuri determinate de efecte externe asupra mediului în legătură cu bunul, serviciul sau lucrarea pe parcursul ciclului de viaţă, cu condiţia ca valoarea pecuniară a acestora să fie determinată şi verificată. Aceste costuri pot să includă costul emisiilor de gaze cu efect de seră şi al altor emisii poluante şi alte costuri de atenuare a efectelor schimbărilor climatice.
    (2) În cazul în care autoritatea contractantă evaluează costurile utilizînd o abordare pe baza costului pe parcursul ciclului de viaţă, aceasta indică în documentația de atribuire datele care trebuie furnizate de către ofertanţi, precum şi metoda pe care autoritatea contractantă urmează să o utilizeze pentru a stabili costurile pe parcursul ciclului de viaţă pe baza datelor respective.
    (3) Metoda utilizată de autoritatea contractantă pentru evaluarea costurilor determinate de efectele externe asupra mediului prevăzute la alin (1) lit. b) trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) se bazează pe criterii nediscriminatorii şi verificabile în mod obiectiv; în special, în cazul în care nu a fost stabilită în vederea aplicării repetate sau continue, nu favorizează sau dezavantajează în mod nejustificat anumiţi operatori economici;
    b) este accesibilă tuturor părţilor interesate;
    c) datele solicitate sînt furnizate printr-un efort rezonabil de către operatori economici care dau dovadă de o diligenţă obişnuită, inclusiv de operatori economici din alte ţări care sînt parte la Acordul privind achiziţiile publice al Organizaţiei Mondiale a Comerţului sau la alte acorduri internaţionale în cadrul cărora Republica Moldova şi-a asumat obligaţii.
    [Art.261 introdus LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
Capitolul V
PUBLICITATEA ŞI TRANSPARENŢA
    Articolul 27. Anunţul de intenţie
    (1) Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul achiziţiilor publice un anunţ de intenţie privind achiziţiile publice preconizate. Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţ cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3 şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către aceasta.
    (2) În cazul achiziţiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (3), anunţul de intenţie va fi publicat şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    Notă: Prevederile art.27 alin.(2) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
    (3) Anunţul de intenţie va fi publicat în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție, în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante respective.
    [Art.27 al.(3) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (4) Pentru contractele a căror valoare estimată pentru bunuri şi servicii este mai mică de 400 000 de lei, iar pentru lucrări este mai mică de 1 500 000 de lei, publicarea anunţului de intenţie nu este obligatorie.
     [Art.27 al.(4) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (5) Publicarea anunţului de intenţie nu obligă autoritatea contractantă să efectueze achiziţia publică respectivă.
    Articolul 28. Anunțul de participare
    (1) Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina web a Agenţiei Achiziții Publice anunțul de participare în toate cazurile prevăzute de prezenta lege, conform procedurii de achiziţie aplicate.
    (2) În cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este egală sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), anunţul de participare va fi transmis în formă electronică spre publicare şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    [Art.28 al.(2) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Notă: Prevederile art.28 alin.(2) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
    (3) Anunțul de participare va fi publicat în limba de stat şi, după caz, în una din limbile de circulaţie internaţională. În particular, pentru fiecare achiziție publică a cărei valoare estimativă este egală sau mai mare de pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3),  autoritatea contractantă publică un anunț sumar în Buletinul achiziţiilor publice în una din limbile oficiale ale Organizației Mondiale a Comerțului (engleză, franceză, spaniolă), care va conține cel puțin următoarele informații:
    a) obiectul achiziției publice;
    b) data-limită pentru depunerea ofertelor sau, după caz, orice dată-limită pentru depunerea cererilor de participare la achiziție;
    c) adresa și modul în care poate fi accesată documentația de atribuire.
    [Art.28 al.(3) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (4) La întocmirea şi perfectarea anunțului de participare vor fi utilizate formulare standard, aprobate în acest scop, care să permită publicitatea achiziţiilor publice. Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţ cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3 şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă, prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia Europeană.
    (5) În scopul asigurării unei transparenţe maxime, autoritatea contractantă are dreptul de a publica anunțul de participare şi în alte mijloace de informare în masă, naţionale sau internaţionale, dar numai după publicarea anunțului respectiv în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina web a Agenţiei Achiziții Publice. Anunțul publicat şi în alte mijloace de informare locale, naţionale sau internaţionale va face trimitere la Buletinul achiziţiilor publice în care a fost publicat inițial anunțul şi nu va conţine alte informaţii decît cele publicate în buletinul respectiv.
    [Art.28 al.(5) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (6) Anunțul de participare va fi publicat în termene care să ofere tuturor operatorilor economici interesaţi, fără nicio discriminare, posibilităţi reale de participare la procedurile de atribuire a contractului de achiziţii publice.
    (7) Dacă după publicarea anunțului de participare, dar înainte de expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor, apare necesitatea de corectare a acestuia, anunțul corectat va fi publicat în aceleaşi mijloace de informare în masă şi va avea aceeaşi valoare ca şi anunțul original. În acest caz, autoritatea contractantă va prelungi termenul de depunere a ofertelor pentru a permite potenţialilor ofertanţi să efectueze modificările necesare. În cazul în care, indiferent de motiv, caietul de sarcini şi documentele sau informaţiile suplimentare, deşi solicitate în timp util, nu au fost furnizate sau au fost furnizate incomplet în termenele stabilite de prezenta lege ori în cazul în care ofertele nu pot fi formulate decît în urma unei vizite la faţa locului sau după consultarea pe loc a unor documente anexate la caietul de sarcini, autoritatea contractantă va prelungi termenul de depunere a ofertelor astfel încît toţi operatorii economici interesaţi să poată avea acces la toate informaţiile necesare pentru formularea ofertelor.
    Articolul 29. Anunţul de atribuire
    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în Buletinul achiziţiilor publice un anunţ de atribuire nu mai tîrziu de 30 de zile de la data la care va remite informaţia cu privire la:
    [Art.29 al.(1) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    a) finalizarea procedurii de achiziție publică – licitaţie deschisă, licitaţie restrînsă, dialog competitiv, negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, cerere a ofertelor de prețuri – prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru;
    b) finalizarea unui concurs de soluţii prin stabilirea concurentului cîştigător;
    c) atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie.
    (2) La atribuirea contractelor de achiziţii publice încheiate în baza unui acord-cadru sau printr-un sistem dinamic de achiziţii, anunţurile de atribuire sînt grupate trimestrial. În acest caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de atribuire în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.
    [Art.29 al.(2) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (3) În cazul achiziţiilor publice specificate la art. 2 alin. (3), anunţul de atribuire va fi publicat de către autoritatea contractantă şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    Notă: Prevederile art.29 alin.(3) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
    (4) Anunţul de atribuire va conține cel puțin informațiile cuprinse în anexa nr. 3 şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă, utilizîndu-se formularele standard.
    (5) În cazul în care comunicarea unor informaţii privind atribuirea contractului de achiziţii publice/acordului-cadru se referă la secretul comercial sau secretul de stat conform prevederilor Legii nr. 171/1994 cu privire la secretul comercial sau ale Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat ori ar putea aduce atingere concurenţei loiale între operatorii economici conform prevederilor Legii concurenței nr. 183/2012, publicarea acestor informaţii nu este obligatorie.
    [Art.29 al.(5) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 30. Informarea şi atribuirea contractului de achiziţii publice
    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul selecţiei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice sau de încheiere a acordului-cadru, la admiterea într-un sistem dinamic de achiziţie, la rezultatul concursului de soluţii ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi cît mai curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.
    (2) Comunicarea prin care se realizează informarea prevăzută la alin. (1) este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora. În toate cazurile, acest fapt este înregistrat.
    [Art.30 al.(2) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (3) În cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice, termenele prevăzute la art. 31 alin. (1) se prelungesc cu 5 zile.
    (4) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertantul cîştigător/ofertanţii cîştigători sau candidatul acceptat/candidaţii acceptaţi cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor sau a candidaturii/candidaturilor prezentate.
    (5) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii/candidaţii care au fost respinşi sau a căror ofertă sau candidatură nu a fost declarată cîştigătoare/acceptată despre motivele care au stat la baza deciziei respective după cum urmează:
    a) fiecărui candidat respins – motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale;
    b) pentru fiecare ofertă respinsă – motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini;
    c) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă şi conformă, prin urmare admisibilă, dar care nu a fost declarată cîştigătoare – caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor cîştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţii publice sau, după caz, numele ofertanţilor cu care urmează să se încheie un acord-cadru.
    (6) Faţă de ofertantul a cărui ofertă este desemnată cîştigătoare, în documentația de atribuire poate fi inclusă cerinţa semnării contractului de achiziţii publice în termen de 10 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare.
    [Art.30 al.(6) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (7) Contractul de achiziții publice se consideră încheiat la data semnării acestuia de către părţi şi intră în vigoare din momentul înregistrării lui în modul stabilit de prezenta lege.
    (8) În cazul în care, după expirarea termenului prevăzut la alin. (6), ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei nu a semnat contractul de achiziţii publice sau nu a prezentat garanţia de bună execuţie a contractului, autoritatea contractantă este în drept să respingă oferta şi să atribuie contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte în condiţiile prezentei legi.
    [Art.30 al.(8) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 31. Termene pentru încheierea contractelor de
                          achiziții publice
    (1) Contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de aşteptare de:
    a) 11 zile de la data transmiterii comunicării prin SIA „RSAP” privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
    [Art.31 al.(1), lit.a) modificată prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    b) 6 zile de la data transmiterii comunicării prin SIA „RSAP” privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3).
    [Art.31 al.(1), lit.b) modificată prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (2) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru care intră în sfera de aplicare a prezentei legi, încheiate înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1), sînt lovite de nulitate.
    (3) Respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) este facultativă în următoarele cazuri:
    a) atunci cînd contractul de achiziții publice este atribuit în urma desfăşurării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
    b) atunci cînd contractul de achiziții publice/acordul-cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la procedura de atribuire şi nu există alţi operatori economici implicaţi în respectiva procedură de atribuire;
    c) atunci cînd este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizării unui sistem dinamic de achiziţie.
Capitolul VI
CERINŢELE PRINCIPALE PRIVIND PROCEDURA
DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
    Articolul 32. Regulile aplicabile comunicării
    (1) Toate comunicările și schimburile de informații în temeiul prezentei legi sînt transmise în scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca excepţie, prin alte mijloace de comunicare, în conformitate cu dispozițiile prezentului articol.
    (2) Modalităţile de comunicare pe care autoritatea contractantă intenţionează să le utilizeze pe parcursul aplicării procedurii de atribuire vor fi indicate de către aceasta în documentaţia de atribuire.
    (3) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi, respectiv, în momentul primirii.
    (4) În procesul de comunicare, autoritatea contractantă nu va discrimina niciun operator economic în legătură cu informaţiile comunicate, iar documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia tuturor operatorilor economici în acelaşi volum şi cu un conţinut identic.
    (5) În toate operațiunile de comunicare, schimb și stocare de informații, autoritatea contractantă asigură menținerea integrității datelor și protejarea confidențialității ofertelor și a cererilor de participare.
    (6) Autoritatea contractantă examinează conținutul ofertelor și al cererilor de participare numai după expirarea termenului fixat pentru depunerea acestora.
    (7) Autoritatea contractantă nu este obligată să solicite utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în procesul de depunere în următoarele situații:
    a) din cauza naturii specializate a achiziției, utilizarea mijloacelor electronice de comunicare ar necesita instrumente, dispozitive sau formate de fișiere specifice care nu sînt disponibile în general sau nu se susțin prin aplicații disponibile în general;
    b) aplicațiile care suportă formatele de fișiere adecvate pentru descrierea ofertelor utilizează formate de fișiere care nu pot fi procesate prin nicio altă aplicație deschisă sau disponibilă în general ori fac obiectul unui regim de licențe limitate de drepturi de proprietate intelectuală, iar autoritatea contractantă nu le poate pune la dispoziție pentru descărcare sau pentru utilizare la distanță;
    c) utilizarea mijloacelor electronice de comunicare ar necesita un echipament de birou specializat care nu este disponibil în general pentru autoritatea contractantă;
    d) documentația de atribuire necesită prezentarea unor modele fizice sau reduse la scară care nu se pot transmite prin mijloace electronice.
    (8) În ceea ce privește comunicările pentru care nu sînt utilizate mijloace electronice de comunicare în conformitate cu alin. (7), comunicarea se face prin poștă sau alt mijloc de comunicare ori printr-o combinație între poștă sau alt mijloc de comunicare și mijloace electronice.
    (9) În sensul alin. (8), modalităţile de comunicare alese trebuie să fie accesibile şi să nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice.
    (10) În cazul în care autoritatea contractantă stabileşte că ofertele urmează să fie transmise prin poştă, ofertantul are, în mod implicit, şi dreptul de a depune oferta direct la sediul autorităţii contractante sau la o altă adresă indicată de aceasta.
    (11) Autoritatea contractantă nu este obligată să solicite mijloace electronice de comunicare în procesul de depunere în măsura în care utilizarea altor mijloace de comunicare decît mijloacele electronice este necesară fie din cauza unei încălcări a securității mijloacelor electronice de comunicare, fie pentru protejarea naturii deosebit de sensibile a informațiilor care solicită un nivel de protecție atît de ridicat, încît nu poate fi asigurat în mod corespunzător prin utilizarea instrumentelor și a dispozitivelor electronice disponibile pentru operatorii economici.
    (12) Comunicarea verbală poate fi utilizată pentru alte comunicări decît cele privind elementele esențiale ale unei proceduri de achiziții publice, cu condiția unei documentări suficiente a conținutului comunicării verbale. În acest sens, elementele esențiale ale procedurii de achiziții publice includ documentația de atribuire, cererile de participare, confirmările interesului și ofertele. Comunicările verbale cu ofertanții care au un impact substanțial asupra conținutului și evaluării ofertelor se documentează într-o măsură suficientă și prin mijloace corespunzătoare, cum ar fi înregistrările scrise sau audio ori rezumate ale principalelor elemente ale comunicării.
    (13) Instrumentele și dispozitivele utilizate pentru comunicarea prin mijloace electronice, precum și caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să fie nediscriminatorii, disponibile în general și interoperabile cu tehnologiile informațiilor și comunicațiilor de uz general și să nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de achiziție.
    (14) Instrumentele și dispozitivele de recepție electronică a ofertelor, a cererilor de participare, precum și a planurilor și a proiectelor pentru concursuri de soluții, trebuie să garanteze, prin mijloace tehnice și proceduri adecvate, cel puțin că:
    a) data și ora de primire a ofertelor, a cererilor de participare, a planurilor și a proiectelor sînt determinate cu precizie;
    b) se asigură în mod rezonabil ca nimeni să nu aibă acces la informațiile transmise conform prezentelor cerințe înainte de termenele specificate;
    c) numai persoanele autorizate au dreptul de a stabili sau de a modifica datele pentru deschiderea informațiilor primite;
    d) în decursul diferitor etape ale procedurii de achiziție sau ale concursului de soluții, accesul la toate datele prezentate sau la o parte din acestea este permis doar persoanelor autorizate;
    e) doar persoanele autorizate permit accesul la informațiile trimise și doar după data stabilită;
    f) informațiile primite și deschise în temeiul prezentelor cerințe rămîn accesibile doar persoanelor autorizate în acest sens;
    g) în cazul în care interdicțiile de acces sau condițiile menționate la lit. b)–f) sînt încălcate sau se încearcă acest lucru, se asigură în mod rezonabil că încălcările sau încercările de încălcare sînt ușor detectabile;
    h) informaţiile privind specificaţiile necesare prezentării pe cale electronică a ofertelor şi a cererilor de participare, inclusiv criptarea, sînt disponibile părţilor interesate;
    i) pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică.
    [Art.32 în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
   
Articolul 321. Disponibilitatea în format electronic a documentaţiei
                           de atribuire
    (1) Autoritatea contractantă oferă acces liber, direct, total și gratuit, prin mijloace electronice, la documentația de atribuire de la data publicării anunțului de participare în conformitate cu art. 28 sau de la data la care a expediat invitația de participare.
    (2) Textul anunțului sau al invitației de participare specifică adresa de internet exactă la care documentația de atribuire va fi disponibilă.
    (3) Prin excepție de la alin. (1), în cazul în care nu se oferă accesul liber, direct, total și gratuit, prin mijloace electronice, la o parte din documentația de atribuire din cauza caracterului confidențial al informațiilor, autoritatea contractantă indică în anunț sau în invitația de participare măsurile necesare pentru asigurarea protecției caracterului confidențial al informațiilor, precum și modalitatea de obținere a accesului la documentele în cauză.
    (4) În cazurile specificate la alin. (3), termenul de depunere a ofertelor este prelungit cu 5 zile, cu excepția cazurilor de urgență justificate în mod corespunzător, menționate la art. 49 alin. (5), art. 51 alin. (11) și art. 53 alin. (7) și (187).
    [Art.321 introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [Art.33 abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 34. Clarificări
    (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.
    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, cu excepţia procedurii de cerere a ofertelor de preţuri, caz în care această perioadă nu trebuie să depăşească o zi lucrătoare.
    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite fiecărui operator economic care a depus o cerere de participare răspunsurile la orice solicitare de clarificare, însoţite de întrebările aferente, luînd măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective, precum și de a publica aceste răspunsuri în SIA „RSAP”.
    [Art.34 al.(3) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), în măsura în care clarificările sînt solicitate în timp util, răspunsurile autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie publicate în SIA „RSAP” și transmise operatorilor economici care au depus cereri de participare nu mai tîrziu de:
    [Art.34 al.(4) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    a) 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
    b) 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea candidaturilor, în cazul licitaţiei restrînse sau în cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare;
    c) 3 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este mai mica decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
    d) o zi înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul procedurii de cerere a ofertelor de preţuri.
    (5) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la alin. (4), aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. În cazul în care autoritatea contractantă decide transmiterea răspunsului la solicitarea de clarificare, aceasta are obligaţia de a extinde termenul de depunere a ofertelor, astfel încît să se respecte termenele prevăzute la alin. (4). În acest caz, extinderea termenului de depunere a ofertelor nu extinde dreptul de a solicita clarificări.
    (6) Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide candidaturile/ofertele la data, ora şi adresa indicate în anunţul/invitaţia de participare, în măsura în care nu a devenit incidentă obligaţia privind extinderea termenului de depunere a ofertelor, cu excepţia cazului în care termenul de depunere a ofertelor a fost extins în urma suspendării procedurii de atribuire.
    [Art.35 abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 36. Regulile privind termenele de depunere şi primire
                         a cererilor de participare şi a ofertelor
    (1) Pînă la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziţie publică este obligat să depună, în acest sens, o cerere de participare.
    (2) Termenul-limită de depunere şi primire a cererilor de participare şi a ofertelor va fi suficient pentru a le permite operatorilor economici din ţară şi străini să pregătească şi să prezinte oferte pînă la expirarea acestuia.
    (3) La stabilirea termenului-limită, autorităţile contractante vor lua în considerare complexitatea achiziţiilor preconizate, aria de subcontractare anticipată şi timpul obişnuit pentru transmiterea ofertelor prin poştă din ţară şi din străinătate.
    (4) Autoritatea contractantă este responsabilă de stabilirea termenului de depunere şi primire a cererilor de participare şi a ofertelor.
    Articolul 37. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor
                         şi serviciilor
    (1) Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziţiei, astfel încît fiecare cerinţă şi criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite.
    (11) Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristici referitoare la procesul sau metoda specifică de producție sau de execuție a lucrărilor, furnizare a bunurilor sau prestare a serviciilor solicitate sau la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora chiar și în cazul în care astfel de factori nu fac parte din substanța lor materială, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia.
    [Art.37 al.(11) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (12) Specificațiile tehnice pot preciza totodată dacă este necesar transferul drepturilor de proprietate intelectuală.
    [Art.37 al.(12) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (2) Specificațiile tehnice ale obiectului achiziţiei trebuie să corespundă cerinţelor autorităţii contractante privind calitatea, eficienţa, testarea, securitatea, dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea, procesele şi metodele de producere, precum şi procedeele de determinare a conformităţii lui cu cerinţele din documentația de atribuire.
    (3) La redactarea specificațiilor tehnice, proiectelor, desenelor tehnice, schiţelor şi descrierilor, autoritatea contractantă efectuează descrierea fizică a bunurilor, lucrărilor sau serviciilor solicitate doar în cazurile în care nu este posibilă descrierea performanţelor şi/sau a cerinţelor funcţionale.
    (4) Specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”.
    (5) Specificaţiile tehnice se vor baza pe standardele naționale și internaţionale, pe reglementările tehnice şi normativele naţionale, după caz.
    (6) Specificaţiile tehnice se definesc astfel încît să corespundă, atunci cînd este posibil, necesităţilor/exigenţelor oricărui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilităţi.
    (7) Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
    (8) Fără a aduce atingere normelor tehnice obligatorii la nivel național, în măsura în care sînt compatibile cu reglementările internaționale, specificațiile tehnice se formulează în unul din următoarele moduri:
    a) în termeni de performanță sau de cerințe funcționale, incluzînd caracteristici de mediu, cu condiția ca parametrii să fie suficient de exacți pentru ca ofertanții să poată stabili obiectul contractului și pentru ca autoritățile contractante să poată atribui contractul;
    b) făcînd trimitere la specificații tehnice și, în ordinea preferinței, la standardele naționale care transpun standarde europene, la evaluări tehnice naționale/europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare naționale/europene sau – în lipsa oricăror dintre acestea – la standarde naționale, la agremente tehnice naționale sau specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și execuția lucrărilor și la utilizarea bunurilor; fiecare trimitere este însoțită de mențiunea „sau echivalent”;
    c) în termeni de performanță sau de cerințe funcționale prevăzute la lit. a), făcînd trimitere la specificațiile tehnice menționate la lit. b) ca mijloc de prezumție a conformității cu respectivele performanțe sau cerințe funcționale;
    d) făcînd trimitere la specificațiile tehnice menționate la lit. b) pentru unele caracteristici și făcînd trimitere la performanțele sau cerințele funcționale menționate la lit. a) pentru alte caracteristici.
    [Art.37 al.(8) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (9) În cazul în care o autoritate contractantă utilizează opțiunea prevăzută la alin. (8) lit. a) de a formula specificațiile tehnice în termeni de performanță sau cerințe funcționale, aceasta nu respinge o ofertă de bunuri, lucrări sau servicii conforme cu un standard național care transpune un standard european, cu un agrement tehnic european, cu o specificație tehnică comună, cu un standard internațional sau cu un sistem tehnic de referință elaborat de un organism european de standardizare, dacă aceste specificații vizează performanțele sau cerințele funcționale pe care le-a impus autoritatea respectivă.
    [Art.37 al.(9) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (10) În cazul în care autoritatea contractantă defineşte specificaţiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate, nicio ofertă nu poate fi respinsă dacă ofertantul demonstrează, prin orice mijloc adecvat, că bunurile, lucrările sau serviciile oferite asigură îndeplinirea performanţelor sau cerinţelor funcţionale solicitate deoarece sînt conforme cu:
    [Art.37 al.(10) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    a) un standard naţional/european:
    b) o omologare tehnică naţională/europeană;
    c) o specificaţie tehnică comună;
    d) un standard internaţional;
    e) alte reglementări tehnice elaborate de organismele de standardizare europene.
    (11) Un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaţiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări şi calibrare sau un organism de certificare şi inspecţie care asigură respectarea standardelor naţionale/europene aplicabile. Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.
    [Art.37 al.(12) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
   
[Art.37 al.(13) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
   
[Art.37 al.(14) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (15) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în documentaţia de atribuire, în măsura în care acestea sînt compatibile cu dreptul comunitar, condiţii speciale de îndeplinire a contractului, prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile.
    (16) În cazul în care intenționează să achiziționeze bunuri, lucrări sau servicii cu anumite caracteristici de mediu, sociale sau de altă natură, autoritatea contractantă are dreptul să solicite în specificațiile tehnice, criteriile de atribuire sau condițiile de executare a contractului o etichetă specifică drept dovadă că bunurile, lucrările sau serviciile corespund cerințelor solicitate, dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
    a) cerințele de etichetare se referă numai la criterii care sînt legate de obiectul contractului și sînt adecvate pentru a defini caracteristicile lucrărilor, bunurilor sau serviciilor care fac obiectul contractului;
    b) cerințele de etichetare se bazează pe criterii nediscriminatorii și verificabile în mod obiectiv;
    c) etichetele sînt create printr-o procedură deschisă și transparentă, în cadrul căreia au dreptul să participe toate părțile interesate, inclusiv organisme guvernamentale, consumatori, parteneri sociali, producători, distribuitori și organizații neguvernamentale;
    d) etichetele sînt accesibile tuturor părților interesate;
    e) cerințele de etichetare sînt stabilite de o parte terță asupra căreia operatorul economic care solicită acordarea etichetei nu exercită o influență decisivă.
    [Art.37 al.(16) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (17) În cazul în care nu impune ca bunurile, lucrările sau serviciile să îndeplinească toate cerințele de etichetare, autoritatea contractantă precizează cerințele de etichetare la care se face trimitere.
    [Art.37 al.(17) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (18) Autoritatea contractantă care impune o etichetă specifică acceptă toate etichetele care confirmă că bunurile, lucrările sau serviciile îndeplinesc cerințe echivalente.
    [Art.37 al.(18) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (19) În cazul în care operatorul economic demonstrează că, din motive care nu îi sînt imputabile, nu are nicio posibilitate de a obține eticheta specifică indicată de autoritatea contractantă sau o etichetă echivalentă în termenele stabilite, autoritatea contractantă acceptă și alte mijloace de probă adecvate, care includ un dosar tehnic al fabricantului, cu condiția ca operatorul economic în cauză să demonstreze că bunurile, lucrările sau serviciile pe care urmează să le furnizeze/ execute/presteze îndeplinesc cerințele de etichetare specifice sau cerințele specifice indicate de autoritatea contractantă.
    [Art.37 al.(19) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (20) În cazul în care o etichetă îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (16) lit. b)–e), dar stabilește și cerințe care nu sînt legate de obiectul contractului, autoritatea contractantă nu solicită eticheta respectivă, dar definește specificațiile tehnice prin referire la specificațiile detaliate ale etichetei respective sau, dacă este necesar, la părțile acestora care sînt legate de obiectul contractului și sînt adecvate pentru a defini caracteristicile obiectului contractului.
    [Art.37 al.(20) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
   
Articolul 371. Consultarea pieței
    (1) Înainte de iniţierea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a organiza consultări ale pieţei în vederea pregătirii achiziţiei, prin raportare la obiectul contractului de achiziţii publice, şi pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de achiziţie şi cerinţele avute în vedere în legătură cu acestea, făcînd cunoscut acest lucru prin intermediul Buletinului achizițiilor publice, precum şi prin orice alte mijloace.
    (2) În cadrul consultărilor prevăzute la alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a invita experţi independenţi, autorităţi publice sau operatori economici, inclusiv organizaţii reprezentative ale acestora.
    (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza sau implementa opiniile, sugestiile sau recomandările primite în cadrul consultărilor prevăzute la alin. (1) pentru pregătirea achiziţiei şi pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire, cu condiţia ca utilizarea sau implementarea acestor opinii, sugestii sau recomandări să nu aibă ca efect denaturarea concurenţei şi/sau încălcarea principiilor nediscriminării şi transparenţei.
    (4) Modalităţile, condiţiile şi procedura de organizare şi de desfăşurare a consultărilor prevăzute la alin. (1) se aprobă de către Ministerul Finanțelor.
    [Art.371 introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 372. Împărțirea pe loturi
    (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziţii publice şi a acordurilor-cadru şi, în acest caz, de a stabili dimensiunea şi obiectul loturilor, cu condiţia includerii acestor informaţii în documentația de atribuire.
    (2) În sensul alin. (1), autoritatea contractantă stabilește obiectul fiecărui lot pe baze cantitative, adaptînd dimensiunea contractelor individuale astfel încît să corespundă mai bine capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale întreprinderilor mici și mijlocii, sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului.
    (3) Dacă nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, autoritatea contractantă are obligaţia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi.
    (4) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă precizează în anunţul de participare dacă ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile.
    (5) Autoritatea contractantă are dreptul, chiar şi în cazul în care acceptă depunerea ofertelor pentru mai multe sau pentru toate loturile, să limiteze numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant.
    (6) În situaţia prevăzută la alin. (5), autoritatea contractantă precizează în anunţul de participare numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui ofertant.
    (7) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în documentația de atribuire criteriile şi regulile obiective şi nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea loturilor ce vor fi atribuite aceluiaşi ofertant, în cazul în care, în urma aplicării criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, ar rezulta atribuirea către un ofertant a unui număr de loturi mai mare decît numărul maxim admis.
    (8) În cazul în care aceluiaşi ofertant îi pot fi atribuite mai multe loturi, autoritatea contractantă are dreptul de a decide atribuirea contractului/contractelor prin reunirea mai multor loturi sau a tuturor loturilor şi atribuirea acestora aceluiaşi ofertant, dacă a precizat în anunţul de participare faptul că îşi rezervă dreptul de a face acest lucru şi a indicat loturile sau grupurile de loturi care pot fi reunite.
    (9) În cazul în care aceluiaşi ofertant îi pot fi atribuite mai multe loturi, autoritatea contractantă efectuează o evaluare comparativă a ofertelor, pentru a stabili dacă ofertele depuse de către un ofertant pentru o anumită combinaţie de loturi luate în ansamblu ar primi un punctaj superior prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi în documentaţia de atribuire prin raportare la loturile respective faţă de punctajul total obţinut de ofertele pentru loturile individuale în cauză luate separat.
    (10) Autoritatea contractantă efectuează evaluarea comparativă prevăzută la alin. (9) prin stabilirea, în primul rînd, a punctajelor ofertelor pentru fiecare lot în parte prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi în documentaţia de atribuire şi, apoi, prin compararea punctajului total astfel obţinut cu punctajul atribuit ofertelor depuse de către un ofertant pentru combinaţia de loturi respectivă, în ansamblu.
    [Art.372 introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 38. Documentaţia de atribuire
    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în documentaţia de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. 
    [Art.38 al.(2) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [Art.38 al.(2) modificat prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777; în vigoare 01.01.17]
    [Art.38 al.(3) abrogat prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777; în vigoare 01.01.17]
    [Art.38 al.(4) abrogat prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777; în vigoare 01.01.17]
    (5) Documentaţia de atribuire se întocmeşte şi se publică în limba de stat.
    (6) Documentația de atribuire poate fi întocmită şi în una din limbile de circulaţie internaţională în cazul în care:
    a) natura bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate impune atragerea de operatori economici străini, resurse, tehnologii străine, prestarea de servicii de expertiză sau antrenarea de concurenţi străini;
    b) valoarea estimată a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate depăşeşte pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3).
    (7) Ofertele se prezintă în limba specificată în documentaţia de atribuire. Orice operator economic are dreptul să facă referinţe la documentația de atribuire şi să-şi formuleze cerinţele în limba în care a prezentat oferta.
    Articolul 39. Modificarea documentației de atribuire
    (1) Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentația de atribuire fie din proprie inițiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic conform art. 34, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoștință a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puțin 50% din termenul stabilit inițial. Avizul de prelungire a termenului de depunere a ofertelor, cu indicarea motivului care a stat la baza acestei decizii, este adus la cunoștință prin intermediul mijloacelor de informare care au fost utilizate la solicitarea depunerii ofertelor, precum și este comunicat imediat tuturor operatorilor economici care au depus o cerere de participare.
    (2) În cazul în care ține o întrunire a operatorilor economici, autoritatea contractantă întocmește procesul-verbal al întrunirii. Procesul-verbal este adus imediat la cunoștință tuturor operatorilor economici care au depus o cerere de participare și este publicat în SIA „RSAP”, cu respectarea prevederilor art. 34. Procesul-verbal este parte componentă a documentației de atribuire și se publică la aceeași adresă de internet la care este disponibilă documentația de atribuire.
    [Art.39 în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 40. Coruperea în cadrul procedurilor de
                          achiziţie publică
    (1) Autoritatea contractantă va respinge oferta în cazul în care va constata că operatorul economic care a pre­zentat-o propune sau consimte să propună, direct sau indirect, oricărei persoane cu funcţie de răspundere sau oricărui angajat al autorităţii contractante o favoare în orice formă, o ofertă de angajare sau orice alt serviciu ca recompensă pentru anumite acţiuni, decizii ori aplicarea unei proceduri de achiziţie publică în avantajul său.
    (2) Respingerea ofertei şi motivele respingerii vor fi consemnate în darea de seamă privind procedura de achiziţie publică şi vor fi comunicate imediat operatorului economic în cauză.
    (3) Agenţia Achiziții Publice/autoritatea contractantă şi/sau operatorul economic vor raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic sau de reprezentantul autorităţii contractante.
    (4) Contractele de achiziţii publice obţinute prin corupere, confirmată de hotărîrea definitivă a instanţei judecătoreşti, sînt nule.
    Articolul 41. Condiţiile referitoare la impozite, aspectele
                         de mediu, protecţia muncii
    (1) Autoritatea contractantă va indica în caietul de sarcini organismele de la care ofertanţii pot obţine informaţii pertinente privind obligaţiile referitoare la impozite, la protecţia mediului, privind dispoziţiile referitoare la protecţia muncii şi la condiţiile de muncă în Republica Moldova, care vor fi aplicate lucrărilor efectuate sau serviciilor prestate în decursul perioadei de executare a contractului.
    (2) Autoritatea contractantă care furnizează informaţiile prevăzute la alin. (1) solicită ofertanţilor să menţioneze că, la elaborarea ofertei, au ţinut seama de obligaţiile şi dispoziţiile privind protecţia muncii şi condiţiile de muncă în vigoare în locul în care urmează a fi efectuate lucrările sau prestate serviciile.
    Articolul 42. Oferta. Ofertele alternative
    (1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
    (2) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă.
    (3) Operatorul economic are obligaţia de a depune oferta la adresa stabilită şi pînă la data şi ora limită pentru depunere stabilite în anunţul sau în invitaţia de participare.
    (4) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic.
    (5) Autoritatea contractantă nu poartă nicio răspundere în cazul în care oferta a fost depusă la o altă adresă decît cea indicată în anunţul/invitaţia de participare sau dacă aceasta a fost depusă după expirarea termenului stabilit.
    [Art.42 al.(5) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (6) Autoritatea contractantă are dreptul de a permite sau de a solicita ofertanţilor să depună oferte alternative numai dacă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.
    [Art.42 al.(6) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (7) În cazul în care nu a precizat explicit că permite sau solicită depunerea de oferte alternative conform alin. (6), autoritatea contractantă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.
    [Art.42 al.(7) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (8) Ofertele alternative trebuie să fie în legătură cu obiectul contractului de achiziţii publice/acordului-cadru.
    [Art.42 al.(8) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (9) Autoritatea contractantă care permite sau solicită depunerea de oferte alternative are obligaţia de a preciza în documentația de atribuire cerinţele minime obligatorii pe care acestea trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative, în special dacă ofertele alternative pot fi depuse numai în cazul în care a fost depusă şi o ofertă care nu este o ofertă alternativă.
    [Art.42 al.(9) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (10) În situaţia prevăzută la alin. (9), autoritatea contractantă trebuie să se asigure că este posibilă aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi atît în cazul ofertelor alternative care îndeplinesc cerinţele minime stabilite în conformitate cu dispoziţiile alin. (9), cît şi în cazul ofertelor conforme care nu sînt oferte alternative.
    [Art.42 al.(10) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (11) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu lua în considerare ofertele alternative care nu respectă cerinţele minime stabilite în conformitate cu dispoziţiile alin. (9).
    [Art.42 al.(11) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (12) În cazul procedurilor de atribuire a unor contracte de achiziţii publice de bunuri sau de servicii, autoritatea contractantă care a permis sau a solicitat depunerea de oferte alternative nu are dreptul de a respinge o astfel de ofertă alternativă pentru singurul motiv că, dacă aceasta este declarată cîştigătoare:
    a) contractul de achiziții publice de bunuri pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se califică drept contract de servicii; sau
    b) contractul de achiziții publice de servicii pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se califică drept contract de bunuri.
    [Art.42 al.(12) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 43. Dosarul achiziţiei publice
    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei publice şi de a-l păstra în decurs de 5 ani de la iniţierea procedurii de achiziţie publică.
    (2) Conținutul dosarului achiziţiei publice se stabilește printr-un regulament aprobat de Guvern.
    [Art.43 al.(2) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
   
(3) Toate informațiile aferente unei proceduri de achiziție publică înregistrate în SIA „RSAP” reprezintă o parte din dosarul achiziției publice respective.
    [Art.43 al.(3) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
Capitolul VII
PROCEDURILE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
Secţiunea 1
Tipurile procedurilor de achiziţie publică
    Articolul 44. Procedurile de achiziţie publică
    (1) Contractul de achiziţii publice poate fi atribuit prin următoarele proceduri:
    a) licitaţie deschisă;
    b) licitaţie restrînsă;
    c) dialog competitiv;
    d) proceduri negociate;
    e) cerere a ofertelor de preţuri;
    f) concurs de soluţii;
    g) achiziție în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice;
    [Art.44 al.(1), lit.g) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
   
h) parteneriat pentru inovare.
    [Art.44 al.(1), lit.h) introdusă LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (2) Procedurile de bază de atribuire a contractului de achiziţii publice sînt licitaţia deschisă şi licitaţia restrînsă. Alte proceduri de achiziţie publică pot fi folosite numai în condiţiile expres stabilite de prezenta lege.
    (3) Autoritatea contractantă are dreptul să utilizeze următoarele tehnici și instrumente specifice de atribuire a contractelor de achiziții publice:
    a) acordul-cadru;
    b) sistemul dinamic de achiziţii;
    c) licitaţia electronică;
    d) cataloagele electronice.
    [Art.44 al.(3) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
Secţiunea a 2-a
Licitaţia deschisă
    Articolul 45. Iniţierea licitaţiei deschise
    (1) Procedura licitației deschise cuprinde ofertele tuturor operatorilor economici care doresc să participe la licitaţie. Autoritatea contractantă publică în prealabil un anunț de participare la licitaţia deschisă pentru informarea potenţialilor participanţi, astfel încît aceştia să îşi poată pregăti ofertele. Anunțul de participare la licitația deschisă se publică conform art. 28 alin. (1).
    [Art.45 al.(1) în redacția LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]
    [Art.45 al.(2) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [Art.45 al.(2) în redacția LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]
   
Notă: Prevederile art.45 alin.(2) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
    (3) În cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice și data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 20 de zile.
    [Art.45 al.(3) în redacția LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]
   (4) În cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este egală sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), perioada cuprinsă între data publicării în Buletinul achizițiilor publice, precum și între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, și data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 35 de zile.
    [Art.45 al.(4) modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.45 al.(4) în redacția LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]
    (5) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţii publice ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (4) pînă la 20 de zile.
    [Art.45 al.(5) modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    (6) Reducerea prevăzută la alin. (5) este permisă în cazul în care anunţul de intenţie publicat conţine toate informaţiile care sînt prevăzute pentru anunţul de participare, în măsura în care acestea sînt cunoscute la data publicării anunţului de intenţie, şi a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 35 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.
    [Art.45 al.(6) modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.45 al.(7) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (8) În cazul în care autoritatea contractantă publică electronic întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începînd cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la documentaţie, precum și acceptă depunerea electronică a ofertelor, aceasta are dreptul de a reduce cu 5 zile perioadele prevăzute la alin. (3) și (4), precum şi pe cele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (5).
    [Art.45 al.(8) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (9) Reducerea prevăzută la alin. (8) este permisă numai în cazul în care anunţul de participare conţine precizări privind adresa de internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă, iar autoritatea contractantă acceptă depunerea electronică a ofertelor.
    [Art.45 al.(9) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (10) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.
    (11) În cazul în care, din motive tehnice, documentaţia de atribuire nu poate fi publicată electronic, autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia operatorului economic cît mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 2 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia.
    (12) Operatorul economic interesat are obligaţia de a acționa cu diligența necesară, astfel încît respectarea de către autoritatea contractantă a perioadei prevăzute la alin. (11) să nu conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 2 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.
    Articolul 46. Anunțul de participare la licitaţia deschisă
    Anunțul de participare la licitaţia deschisă se elaborează conform prevederilor art. 28, cu indicarea informaţiilor cuprinse în anexa nr. 3.
    Articolul 47. Condiţiile oferirii documentaţiei de atribuire
    Autoritatea contractantă asigură accesul liber, direct, total și gratuit la documentele de atribuire oricărei persoane interesate.
    [Art.47 în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 48. Documentația de atribuire
    Structura şi conţinutul documentației de atribuire sînt stabilite în documentaţia standard aprobată de Ministerul Finanţelor.
Secţiunea a 3-a
Licitaţia restrînsă
    Articolul 49. Iniţierea licitaţiei restrînse
    (1) Licitaţia restrînsă se desfăşoară potrivit regulilor prevăzute pentru licitaţia deschisă, cu condiţia aplicării unei proceduri de preselecție precedate de publicarea unui anunț de participare la preselecție. Procedura licitației restrînse se desfășoară în două etape:
    [Art.49 al.(1) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    a) etapa de selectare a candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de calificare și selecţie în conformitate cu prevederile art. 16–25;
    b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de către candidaţii selectaţi, prin aplicarea criteriului de atribuire.
    Licitaţia restrînsă se iniţiază prin publicarea unui anunţ de participare la preselecție, în conformitate cu art. 28 alin. (1), prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea candidaturilor.  
    [Art.49 al.(1) în redacția LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]
    [Art.49 al.(2) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [Art.49 al.(2) în redacția LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]
   
Notă: Prevederile art.49 alin.(2) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
    (3) În cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice și data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puțin 20 de zile.
    [Art.49 al.(3) în redacția LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]
    (4) În cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este egală sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice, precum și între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, și data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puțin 30 de zile.
    [Art.49 al.(4) modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.49 al.(4) în redacția LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]
    (5) În cazul în care, din motive de urgenţă, argumentate în mod corespunzător, nu pot fi respectate perioadele prevăzute la alin. (3) şi (4), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea acestor perioade, dar nu la mai puţin de 15 zile pînă la data-limită de depunere a candidaturilor.
    [Art.49 al.(5) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [Art.49 al.(6) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (7) În cazul în care autoritatea contractantă publică electronic întreaga documentaţie de atribuire, se va asigura accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie, începînd cu data publicării anunţului de participare.
    (8) Orice operator economic are dreptul să își depună candidatura pentru prima etapă a procedurii de licitaţie restrînsă.
    (9) Autoritatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care vor fi selectaţi pentru a depune oferte, cu condiţia să existe un număr suficient de candidaţi disponibili. Atunci cînd selectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizînd în acest scop numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare.
    (10) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunțul de participare criteriile de selecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să-i selecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.
    (11) Numărul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare conform alin. (10), trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 5.
    (12) Numărul de candidaţi selectaţi în prima etapă a licitaţiei restrînse trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare.
    (13) În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decît numărul minim indicat în anunţul de participare conform alin. (11), autoritatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care îndeplineşte/ îndeplinesc cerinţele solicitate sau a anula procedura în condiţiile prevăzute la art. 67.
    [Art.49 al.(13) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (14) Modul de realizare a achiziţiei publice prin licitaţia restrînsă este stabilit în regulamentul aprobat de Guvern.
    Articolul 50. Procedura de preselecţie
    (1) Pentru a identifica operatorii economici calificaţi, autoritatea contractantă desfăşoară, anterior prezentării ofertelor, procedura de preselecţie, cu aplicarea prevederilor art. 16–25.
    (2) În cazul desfăşurării procedurii de preselecţie, autoritatea contractantă asigură accesul liber, direct, total și gratuit la documentele de preselecție.
    [Art.50 al.(2) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (3) Documentele de preselecţie vor conţine:
    a) instrucţiuni privind pregătirea şi depunerea cererilor pentru preselecţie;
    b) expunerea succintă a principalelor clauze ale contractului care urmează a fi încheiat în urma procedurilor de achiziţie publică;
    c) specificarea documentelor pe care operatorul economic trebuie să le prezinte pentru confirmarea datelor lui de calificare;
    d) informaţii despre modul, locul şi termenul de depunere a cererilor pentru preselecţie, cu indicarea datei şi orei limită de prezentare;
    e) orice alte cerinţe privind pregătirea şi depunerea cererilor pentru preselecţie şi procedura acesteia, pe care autoritatea contractantă le stabileşte în conformitate cu prezenta lege, cu alte acte legislative şi normative şi cu documentaţia standard.
    (4) Autoritatea contractantă este obligată să răspundă la orice demers al operatorului economic referitor la documentele de preselecţie, cu respectarea termenelor menţionate la art. 34. Răspunsul la orice demers va fi transmis tuturor operatorilor economici cărora autoritatea contractantă le-a remis documentele de preselecţie, fără a indica sursa demersului.
    (5) Criteriile de preselecţie se expun în documentele de preselecţie. La evaluarea datelor de calificare ale fiecărui operator economic care a depus cerere pentru preselecţie se aplică doar aceste criterii.
    (6) După finalizarea preselecţiei, autoritatea contractantă comunică imediat fiecărui operator economic care a depus cerere pentru preselecţie rezultatele acesteia şi prezintă, la cererea oricărui solicitant public, lista tuturor operatorilor economici preselectaţi. Numai operatorii economici preselectați vor participa în continuare la procedura de achiziţie publică.
    [Art.50 al.(6) modificat prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777; în vigoare 01.01.17]
    (7) Informarea candidaţilor se realizează conform art. 30.
    Articolul 51. Transmiterea invitaţiei de participare
    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite, simultan, o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de licitaţie restrînsă tuturor candidaţilor selectaţi.
    (2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a licitaţiei restrînse a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de selecţie.
    (3) Invitaţia de participare la etapa a doua trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
    a) referinţe privind anunţul de participare publicat;
    b) data şi ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor;
    c) adresa la care se transmit ofertele;
    d) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;
    e) adresa, data şi ora deschiderii ofertelor;
    f) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice și/sau profesionale şi a celei economice și financiare.
    (4) În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a include şi în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective.
    (5) În cazul în care publicarea în mod electronic a documentaţiei de atribuire nu este posibilă din motive tehnice, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare însoţită de un exemplar al documentaţiei de atribuire tuturor candidaţilor selectaţi.
    (6) În cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţii publice este egală cu sau mai mare decît cea prevăzută la art. 2 alin. (3), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 30 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.
    [Art.51 al.(6) modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    (7) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţii publice ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (6) pînă la 10 zile.
    [Art.51 al.(7) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [Art.51 al.(7) modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    (8) Reducerea prevăzută la alin. (7) este permisă în cazul în care anunţul de intenţie publicat conţine toate informaţiile care sînt prevăzute pentru anunţul de participare, în măsura în care acestea sînt cunoscute la data publicării anunţului de intenţie, şi a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 35 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.
    [Art.51 al.(8) modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    (9) În cazul în care autoritatea contractantă publică electronic întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începînd cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la documentaţie, precum și acceptă depunerea electronică a ofertelor, aceasta are dreptul de a reduce termenele prevăzute la alin. (6) și (12) cu 5 zile.
    [Art.51 al.(9) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (10) Reducerea prevăzută la alin. (9) este permisă numai în cazul în care invitația de participare conţine precizări privind adresa de internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă, iar autoritatea contractantă acceptă depunerea electronică a ofertelor.
    [Art.51 al.(10) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (11) În cazul în care, din motive de urgenţă, argumentate în mod corespunzător, nu pot fi respectate termenele prevăzute la alin. (6) şi (12), precum şi cele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (9), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea termenelor respective, dar nu la mai puţin de 10 zile.
    [Art.51 al.(11) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (12) În cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţii publice este mai mică decît cea prevăzută la art. 2 alin. (3), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.
    [Art.51 al.(13) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
   
[Art.51 al.(14) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
Secţiunea a 4-a
Alte proceduri de achiziţie publică
    Articolul 52. Dialogul competitiv
    (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv în următoarele situații:
    1) în cazul bunurilor, lucrărilor sau serviciilor, dacă se îndeplinește cel puțin unul dintre următoarele criterii:
    a) necesitățile autorității contractante nu pot fi îndeplinite fără adaptarea soluțiilor disponibile;
    b) acestea includ soluții de proiectare sau soluții inovatoare;
    c) contractul nu poate fi atribuit fără negocieri prealabile din cauza unor circumstanțe specifice legate de natura, complexitatea sau structura juridică și financiară ori din cauza riscurilor legate de acestea;
    d) specificațiile tehnice nu pot fi definite cu suficientă precizie de către autoritatea contractantă prin trimitere la un standard, o evaluare tehnică europeană, o specificație tehnică comună sau o referință tehnică;
    2) în cazul bunurilor, lucrărilor sau serviciilor pentru care, în urma unei licitații deschise sau restrînse, sînt depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile. În astfel de situații, autoritatea contractantă are dreptul de a nu publica un anunț de participare dacă include în procedură toți ofertanții care îndeplinesc criteriile calitative de selecţie și care, cu ocazia procedurii anterioare de licitație deschisă sau restrînsă, au depus oferte în conformitate cu cerințele procedurii de achiziție publică.
    [Art.52 al.(1) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [Art.52 al.(2) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (3) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţii publice se realizează prin aplicarea procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat trebuie să fie cel mai bun raport calitate-preț.
    [Art.52 al.(3) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (4) Procedura de dialog competitiv se desfăşoară în trei etape:
    a) etapa de preselecţie a candidaţilor;
    b) etapa de dialog cu candidaţii admişi în urma preselecţiei, pentru identificarea soluţiei/soluţiilor care să răspundă necesităţilor autorităţii contractante şi în baza căreia/cărora candidaţii vor elabora şi vor depune oferta finală;
    c) etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.
    (5) Dialogul competitiv se iniţiază prin publicarea unui anunţ de participare în Buletinul achizițiilor publice în conformitate cu art. 28 alin. (1), prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea candidaturilor.
    [Art.52 al.(5) în redacția LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]
    [Art.52 al.(6) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [Art.52 al.(6) în redacția LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]
   
Notă: Prevederile art.52 alin.(6) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
    (7) Perioada cuprinsă între data publicării în Buletinul achizițiilor publice, precum şi, după caz, între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, și data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puțin:
    a) 20 de zile, în cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
    b) 30 de zile, în cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este egală sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3).
    [Art.52 al.(7), lit.b) modificată prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.52 al.(7) în redacția LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]
    [Art.52 al.(8) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [Art.52 al.(8) în redacția LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]
    (9) Orice operator economic are dreptul să își depună candidatura pentru a participa la procedura de dialog competitiv.
    (10) Atunci cînd preselectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizînd în acest scop numai criteriile de preselecţie prevăzute în anunţul de participare.
    (11) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de preselecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să îi preselecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.
    (12) Numărul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare conform alin. (11), trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 3.
    (13) Numărul de candidaţi admişi în cea de-a doua etapă a dialogului competitiv trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare.
    (14) În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de preselecție este mai mic decît numărul minim indicat în anunţul de participare conform alin. (12), autoritatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele solicitate sau a anula procedura în condiţiile prevăzute la art. 67.
    [Art.52 al.(14) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (15) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite simultan tuturor candidaţilor admişi o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv. Invitaţia adresată candidaţilor va cuprinde o referință pentru accesul electronic la caietul de sarcini sau la documentația descriptivă ori la oricare document suplimentar necesar.
    [Art.52 al.(15) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (16) Este interzisă invitarea la etapa a doua a dialogului competitiv a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecţie.
    (17) Pe lîngă informaţia prevăzută la alin. (15), invitaţia de participare va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
    a) referinţe privind anunţul de participare publicat;
    b) adresa la care va avea loc dialogul, precum şi data şi ora lansării acestuia;
    c) limba/limbile în care se va derula dialogul;
    d) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice și/sau profesionale şi a celei economice și financiare.
    (18) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare însoţită de un exemplar al documentaţiei de atribuire, care va include şi documentaţia descriptivă.
    (19) În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în invitaţia de participare adresa de internet sau informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective.
    (20) Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în documentaţia descriptivă cel puţin o descriere a necesităţilor, obiectivelor şi constrîngerilor autorităţii contractante, în baza cărora se va derula dialogul pentru identificarea soluţiilor viabile, precum şi, dacă este cazul, primele care vor fi acordate participanţilor la dialog.
    (21) Autoritatea contractantă are dreptul să prevadă în documentaţia descriptivă posibilitatea de a realiza dialogul în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de soluţii discutate. Reducerea succesivă a soluţiilor discutate se realizează numai în baza factorilor de evaluare stabiliţi în documentaţia de atribuire.
    (22) Autoritatea contractantă derulează dialogul cu fiecare candidat admis în parte. În cadrul acestui dialog se discută opţiunile referitoare la aspectele tehnice, financiare, la modul de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic, precum şi orice alte elemente ale viitorului contract, astfel încît soluţiile identificate să răspundă necesităţilor obiective ale autorităţii contractante.
    (23) Pe durata dialogului, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal faţă de toţi participanţii. În acest sens, autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participanţi un avantaj în raport cu ceilalţi.
    (24) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui, fără acordul participantului în cauză, soluţia propusă şi alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta.
    (25) Autoritatea contractantă derulează dialogul pînă cînd identifică soluţia/soluţiile corespunzătoare necesităţilor sale obiective.
    (26) După ce a declarat închisă etapa de dialog şi a anunţat participanţii cu privire la acest aspect, autoritatea contractantă are obligaţia de a invita participanţii selectaţi să depună oferta finală, care se elaborează în baza soluţiei/soluţiilor identificate în cursul acestei etape şi care trebuie să conţină toate elementele necesare prin care se prezintă modul de îndeplinire a viitorului contract.
    (27) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de depunere a ofertelor finale cu un număr suficient de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, astfel încît fiecare participant selectat să beneficieze de o perioadă rezonabilă pentru elaborarea ofertei finale.
    (28) Perioada acordată pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie să fie mai mică decît o perioadă minimă stabilită de comun acord cu participanţii selectaţi pe parcursul derulării celei de-a doua etape a procedurii de dialog competitiv și, în orice situaţie, nu poate fi mai mică de 15 zile.
    (29) Invitaţia de depunere a ofertei finale trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
    a) referinţe privind anunţul de participare publicat;
    b) data şi ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor;
    c) adresa la care se transmit ofertele;
    d) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;
    e) adresa, data şi ora deschiderii ofertelor;
    f) caietul de sarcini elaborat în urma dialogului;
    g) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice și/sau profesionale şi a celei economice și financiare.
    (30) Pe parcursul etapei de evaluare, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări privind oferta. Evaluarea ofertelor se realizează în baza criteriilor prevăzute în documentaţia de atribuire.
    (31) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului identificat drept cel care a depus oferta cu cel mai bun raport calitate-preț să reconfirme anumite elemente ale ofertei sau anumite angajamente asumate în cadrul acesteia.
    [Art.52 al.(31) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (32) În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (30) și (31), clarificările, informaţiile suplimentare sau reconfirmările prezentate nu trebuie să conducă la modificări ale caracteristicilor de bază ale ofertei sau ale soluţiilor care au stat la baza lansării invitaţiei de depunere a ofertelor finale, modificări care ar determina denaturarea concurenţei sau crearea unui avantaj suplimentar în raport cu ceilalţi ofertanţi.
    [Art.52 al.(32) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (33) Modul de realizare a achiziţiei publice prin dialogul competitiv este stabilit în regulamentul aprobat de Guvern.
    Articolul 53. Negocierea cu publicarea prealabilă a unui
                         anunț de participare
    (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în următoarele situații:
    1) în cazul bunurilor, lucrărilor sau serviciilor, dacă îndeplinește cel puțin unul dintre următoarele criterii:
    a) necesitățile autorității contractante nu pot fi îndeplinite fără adaptarea soluțiilor disponibile;
    b) acestea includ soluții de proiectare sau soluții inovatoare;
    c) contractul nu poate fi atribuit fără negocieri prealabile din cauza unor circumstanțe specifice legate de natura, complexitatea sau structura juridică și financiară ori din cauza riscurilor legate de acestea;
    d) specificațiile tehnice nu pot fi definite cu suficientă precizie de către autoritatea contractantă prin trimitere la un standard, o evaluare tehnică europeană, o specificație tehnică comună sau o referință tehnică;
    2) în cazul bunurilor, lucrărilor sau serviciilor pentru care, în urma unei licitații deschise sau restrînse, sînt depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile. În astfel de situații, autoritatea contractantă are dreptul de a nu publica un anunț de participare dacă include în procedură toți ofertanții care îndeplinesc criteriile calitative de selecţie și care, cu ocazia procedurii anterioare de licitație deschisă sau restrînsă, au depus oferte în conformitate cu cerințele procedurii de achiziție publică.
    [Art.53 al.(1) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
   
(11) Aplicarea procedurii de negociere conform prevederilor alin. (1) este posibilă numai după anularea procedurii iniţiale de licitaţie deschisă, licitaţie restrînsă, cerere a ofertelor de preţuri sau dialog competitiv.
    [Art.53 al.(11) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (2) În cazurile specificate la alin. (1), pentru a identifica oferta cea mai avantajoasă, autoritatea contractantă negociază cu ofertanţii ofertele depuse de aceştia pentru a le adapta la cerinţele precizate în anunţul de participare, în caietul de sarcini şi în eventualele documente suplimentare.
    (3) În cazul prevăzut la alin. (1) pct. 2), autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică. Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia descriptivă.
    [Art.53 al.(3) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (4) Negocierea, cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, se iniţiază prin publicarea unui anunţ de participare, în conformitate cu art. 28 alin. (1), prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea candidaturilor.
    [Art.53 al.(4) în redacția LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]
    [Art.53 al.(5) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [Art.53 al.(5) în redacția LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]
   
Notă: Prevederile art.53 alin.(5) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
   (6) Perioada cuprinsă între data publicării în Buletinul achizițiilor publice, precum și, după caz, între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, şi data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puțin:
    a) 20 de zile, în cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
    b) 30 de zile, în cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este egală sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3).
    [Art.53 al.(6), lit.b) modificată prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.53 al.(6) în redacția LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]
    (7) În cazul în care, din motive de urgență, argumentate în mod corespunzător, numărul de zile prevăzut la alin. (6) nu poate fi respectat, autoritatea contractantă este în drept să reducă perioada respectivă, dar la nu mai puțin de 15 zile.
    [Art.53 al.(7) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [Art.53 al.(7) în redacția LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]
    [Art.53 al.(8) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [Art.53 al.(8) în redacția LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]
    (9) Orice operator economic are dreptul de a solicita şi de a obţine un exemplar al documentaţiei descriptive/de atribuire.
    (10) Autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia descriptivă la dispoziţia operatorului economic prin publicarea online a acesteia odată cu anunțul de participare.
    [Art.53 al.(10) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (11) În documentaţia descriptivă/de atribuire autoritatea contractantă identifică obiectul achiziției prin furnizarea unei descrieri a necesităților ei și a caracteristicilor impuse pentru bunurile, lucrările sau serviciile care urmează a fi achiziționate și specifică criteriile de atribuire a contractului. De asemenea, autoritatea contractantă indică acele elemente ale descrierii ce definesc cerințele minime care trebuie îndeplinite de toate ofertele. Cerințele minime și criteriile de atribuire nu fac obiectul negocierilor.
    [Art.53 al.(11) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (12) Orice operator economic are dreptul să își depună candidatura pentru a participa la procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.
    (13) Atunci cînd preselectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizînd în acest scop numai criteriile de preselecţie prevăzute în anunţul de participare.
    (14) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de preselecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să îi preselecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.
    (15) Numărul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare conform alin. (14), trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 3.
    (16) Numărul de candidaţi preselectaţi trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare.
    (17) În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de preselecție este mai mic decît numărul minim indicat în anunţul de participare conform alin. (15), autoritatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele solicitate sau a anula procedura în condiţiile prevăzute la art. 67.
    [Art.53 al.(17) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (18) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite simultan tuturor candidaţilor preselectaţi o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii. Invitaţia adresată candidaţilor va cuprinde o referință pentru accesul electronic la caietul de sarcini sau la documentația descriptivă ori la oricare document suplimentar necesar.
    [Art.53 al.(18) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
   
(181) Numai operatorii economici invitați de autoritatea contractantă după evaluarea de către aceasta a informațiilor furnizate au dreptul să depună o ofertă inițială, care constituie baza pentru negocierile ulterioare.
    [Art.53 al.(181) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (182) Perioada cuprinsă între data transmiterii invitației de participare şi data-limită de depunere a ofertelor inițiale trebuie să fie de cel puţin:
    a) 20 de zile, în cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
    b) 30 de zile, în cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este egală sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3).
    [Art.53 al.(182) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (183) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţii publice ce urmează a fi atribuit, aceasta are dreptul de a reduce termenele prevăzute la alin. (182) pînă la 10 zile.
    [Art.53 al.(183) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (184) Reducerea prevăzută la alin. (183) este permisă în cazul în care anunţul de intenţie publicat conţine toate informaţiile care sînt prevăzute pentru anunţul de participare, în măsura în care acestea sînt cunoscute la data publicării anunţului de intenţie, şi a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 35 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.
    [Art.53 al.(184) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (185) În cazul în care autoritatea contractantă publică electronic întreaga documentaţie descriptivă/de atribuire şi permite, începînd cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la documentaţie, precum și acceptă depunerea electronică a ofertelor, aceasta are dreptul de a reduce termenele prevăzute la alin. (182) cu 5 zile.
    [Art.53 al.(185) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (186) Reducerea prevăzută la alin. (185) este permisă numai în cazul în care invitaţia de participare conţine precizări privind adresa de internet la care documentaţia descriptivă/de atribuire este disponibilă și autoritatea contractantă acceptă depunerea electronică a ofertelor.
    [Art.53 al.(186) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (187) În cazul în care, din motive de urgenţă, argumentate în mod corespunzător, nu pot fi respectate termenele prevăzute la alin. (182), precum şi cele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (185), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea termenelor respective, dar nu la mai puţin de 10 zile.
    [Art.53 al.(187) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (19) Este interzisă invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecţie.
    (20) Pe lîngă informaţia prevăzută la alin. (18), invitaţia de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
    a) referinţe privind anunţul de participare publicat;
    b) adresa la care vor avea loc negocierile, precum şi data şi ora lansării acestora;
    c) limba/limbile în care se vor derula negocierile;
    d) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice și/sau profesionale şi a celei economice și financiare;
    e) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei cîştigătoare, conform prevederilor art. 26.
    (21) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia descriptivă.
    (22) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, conform prevederilor art. 34.
    (23) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile, însoţite de întrebările aferente, către toţi candidaţii selectaţi, luînd măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
    (24) Autoritatea contractantă derulează negocieri cu fiecare candidat preselectat, în parte. În cadrul negocierilor se determină toate aspectele tehnice, financiare şi juridice ale viitorului contract.
    (25) Pe durata negocierilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal faţă de toţi candidaţii. În acest sens, autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidaţi un avantaj în raport cu ceilalţi.
    (26) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui, fără acordul candidatului în cauză, propunerea de ofertă și alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta.
    (27) Autoritatea contractantă are dreptul să prevadă în documentaţia descriptivă posibilitatea de a desfăşura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de propuneri de ofertă care intră în negociere. Reducerea succesivă a propunerilor de ofertă se realizează numai în baza factorilor de evaluare stabiliţi în documentaţia de atribuire.
    (28) Autoritatea contractantă derulează negocieri pînă la identificarea şi stabilirea ofertei cîştigătoare, în cazul în care atribuirea este posibilă. Dacă autoritatea contractantă intenționează să încheie negocierile, aceasta îi informează pe ofertanții rămași în competiție și stabilește un termen comun pentru depunerea eventualelor oferte finale (noi sau revizuite). Autoritatea contractantă verifică dacă ofertele finale respectă cerințele minime, evaluează ofertele finale pe baza criteriilor de atribuire și atribuie contractul de achiziţii publice.
    [Art.53 al.(28) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (29) Modul de realizare a achiziţiei publice prin negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare este stabilit în regulamentul aprobat de Guvern.
    Articolul 54. Negocierea fără publicarea prealabilă a
                         unui anunţ de participare
    (1) În cazul contractelor de achiziţii publice de bunuri, de lucrări şi de servicii, autoritatea contractantă poate utiliza procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare dacă:
    a) nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată ori nicio candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o procedură de licitație deschisă sau de licitație restrînsă atîta timp cît condiţiile iniţiale ale contractului nu sînt modificate în mod substanţial, iar absența concurenței nu este rezultatul unei restrîngeri artificiale a parametrilor achiziției;
    [Art.54 al.(1), lit.a) modificată prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    b) într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgenţă ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedura de licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. Situaţiile invocate pentru a justifica maxima urgenţă nu trebuie să fie imputabile autorităţilor contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decît cea necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
    c) din motive tehnice, de creaţie sau referitoare la protecţia drepturilor exclusive, un singur operator economic dispune de bunurile, lucrările şi serviciile necesare şi nu există o altă alternativă.
    [Art.54 al.(1), lit.c) modificată prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]
   
(11) În sensul alin. (1) lit. a), o ofertă este considerată drept neadecvată dacă este lipsită de relevanță pentru contract și nu poate în mod evident răspunde, fără modificări substanțiale, necesităților și cerințelor autorității contractante indicate în documentația de atribuire.
    [Art.54 al.(11) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (2) În cazul contractelor de achiziţii publice de bunuri, autoritatea contractantă efectuează achiziţii prin negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare dacă:
    a) aceste bunuri sînt produse numai în scopul cercetării-dezvoltării sau experimentării. Prezenta dispoziţie nu se aplică producţiei cantitative menite să stabilească viabilitatea comercială a bunului sau să amortizeze costurile de cercetare-dezvoltare;
    [Art.54 al.(2), lit.a) modificată prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    b) contractul de achiziţii publice se referă la livrările suplimentare efectuate de furnizorul iniţial, destinate fie pentru înlocuirea parţială a bunurilor sau a instalaţiilor de uz curent, fie pentru extinderea bunurilor sau a instalaţiilor existente, dacă schimbarea furnizorului ar obliga autoritatea contractantă să achiziţioneze un material tehnic cu caracteristici diferite, care duce la incompatibilitate sau la dificultăţi tehnice disproporţionate de utilizare şi întreţinere. De regulă, durata unor astfel de contracte, precum şi cea a contractelor reînnoite, nu poate fi mai mare de 3 ani;
    c) bunurile ce urmează a fi procurate sînt cotate şi achiziţionate la o bursă de materii prime;
    d) contractul de achiziţii publice se referă la procurarea de bunuri în condiţii deosebit de avantajoase, fie de la un furnizor care îşi încetează definitiv activităţile comerciale, fie de la un administrator al procedurii de insolvabilitate, fie în baza unei proceduri de plan sau a unei alte proceduri de aceeaşi natură, în temeiul legislaţiei naţionale.
    (3) În cazul contractelor de achiziţii publice de servicii, autoritatea contractantă efectuează achiziţii prin negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare dacă contractul în cauză este urmare a unui concurs de soluţii şi, conform regulilor aplicabile, trebuie să fie atribuit cîştigătorului sau unuia dintre cîştigătorii concursului de soluţii. În acest din urmă caz, toţi cîştigătorii concursului trebuie invitaţi să participe la negocieri.
    (4) În cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări şi servicii, autoritatea contractantă efectuează achiziţii prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru lucrări sau servicii noi, constînd în repetarea lucrărilor sau serviciilor similare încredinţate de către aceleaşi autorităţi contractante operatorului economic cîştigător al contractului iniţial, cu condiţia ca lucrările sau serviciile respective să fie conforme cu un proiect de bază şi să fi făcut obiectul unui contract iniţial atribuit prin procedura de licitaţie deschisă, licitație restrînsă sau cerere a ofertelor de preţuri, iar amploarea eventualelor lucrări sau servicii suplimentare și condițiile în care vor fi atribuite să fie incluse în proiectul de bază.
    [Art.54 al.(4) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (5) Posibilitatea de a aplica situaţiile specificate la alin. (4) este anunţată odată cu lansarea invitaţiei de participare la primul proiect, iar autorităţile contractante ţin seama de valoarea totală estimată pentru continuarea lucrărilor sau serviciilor. Situaţiile specificate la alin. (1)–(4) pot fi aplicate numai în decurs de 3 ani de la încheierea contractului iniţial.
    [Art.54 al.(5) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (6) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi c), în cazul în care acest lucru este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a invita la negocieri un număr de operatori economici care să asigure o concurenţă reală.
    (7) Modul de realizare a achiziţiei publice prin negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare este stabilit în regulamentul aprobat de Guvern.
    Articolul 55. Cererea ofertelor de preţuri
    (1) Autoritatea contractantă, prin cererea ofertelor de preţuri, poate atribui contracte de achiziţii publice de bunuri, lucrări sau servicii, care se prezintă conform unor specificaţii concrete, cu condiţia ca valoarea estimată a achiziţiei să nu depăşească 400 000 de lei pentru bunuri şi servicii şi 1 500 000 de lei pentru lucrări.
    (2) Autoritatea contractantă poate stabili, pe lîngă preţ, şi alte cerinţe, ce vor fi luate în considerare la evaluarea ofertelor de preţuri. În acest caz, în cererea ofertelor de preţuri se indică fiecare cerinţă de acest fel şi valoarea relativă a acesteia.
    (3) Fiecare operator economic poate să depună o singură ofertă de preţ, fără dreptul de a o schimba. Asupra unei astfel de oferte, între autoritatea contractantă şi ofertant nu au loc niciun fel de negocieri.
    (4) Este declarată cîştigătoare oferta care satisface toate cerinţele conform criteriului de atribuire prevăzut în anunțul/invitaţia de participare.
    (5) La achiziţia de bunuri sau servicii cu o valoare estimată ce depăşeşte 150 000 de lei şi la achiziţia de lucrări cu o valoare estimată ce depăşeşte 200 000 de lei, autoritatea contractantă publică anticipat un anunţ de participare în Buletinul achiziţiilor publice.
    [Art.55 al.(5) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (6) În cazul procedurii de cerere a ofertelor de preţuri, termenul de depunere a ofertelor va fi de cel puţin 7 zile pentru bunuri şi de 12 zile pentru lucrări şi servicii de la data publicării sau transmiterii anunțului/invitaţiei de participare.
    (61) Autoritatea contractantă poate solicita depunerea de oferte sub formă de cataloage electronice în cazul cînd conținutul documentației de atribuire, în special specificațiile tehnice, poate fi stabilit cu precizie.
    [Art.55 al.(61) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (62) Atribuirea unui contract de achiziții publice pentru bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri este precedată de licitația electronică, care se va baza pe una dintre următoarele elemente ale ofertei:
    a) exclusiv pe preț, în cazul în care contractul este atribuit doar în baza criteriului cel mai scăzut preț;
    b) pe preț și pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate în anunțul de participare și/sau în documentația de atribuire.
    [Art.55 al.(62) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (7) Modul de realizare a achiziţiei publice prin cererea ofertelor de preţuri este stabilit în regulamentul aprobat de Guvern.
    Articolul 56. Concursul de soluţii
    (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii prin care achiziţionează un plan sau un proiect, îndeosebi în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice şi peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor, inclusiv în alte domenii, prin selectarea acestuia pe baze concurenţiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii.
    (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii, astfel cum este descris la alin. (1), ca o procedură independentă, în care concurenţii pot obţine premii şi/sau prime de participare, sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achiziții publice de servicii.
    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de concurs orice informaţie, cerinţă, regulă, criteriu sau altele asemenea, necesare pentru a asigura potenţialilor concurenţi o informare completă şi corectă cu privire la modul de aplicare a concursului de soluţii.
    (4) Documentaţia de concurs va cuprinde cel puţin:
    a) informaţii generale privind autoritatea contractantă;
    b) instrucţiuni privind data-limită care trebuie respectată şi formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la concurs;
    c) cerinţele minime de calificare pe care autoritatea contractantă a decis să le solicite, precum şi documentele care urmează să fie prezentate de concurenţi pentru dovedirea îndeplinirii cerinţelor respective;
    d) ansamblul cerinţelor în baza cărora concurenţii urmează să elaboreze şi să prezinte proiectul;
    e) cuantumul premiilor care urmează să fie acordate, în cazul în care concursul este organizat ca o procedură independentă;
    f) angajamentul autorităţii contractante de a încheia contractul cu cîştigătorul sau cu unul dintre cîştigătorii concursului respectiv, în cazul în care concursul este organizat ca parte a unei alte proceduri de atribuire a contractului de achiziții publice de servicii;
    g) informaţii detaliate şi complete privind criteriul aplicat pentru stabilirea proiectului/proiectelor cîştigător/cîştigătoare.
    (5) Concursul de soluţii se iniţiază prin publicarea în Buletinul achiziţiilor publice a unui anunţ de participare prin care autoritatea contractantă solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de proiecte. Anunţul trebuie să conțină cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3.
    (6) Perioada dintre data publicării anunţului de participare şi data-limită de depunere a proiectelor trebuie să fie stabilită astfel încît operatorii economici să beneficieze de un interval rezonabil pentru elaborarea acestora, însă nu mai puţin de 20 de zile.
    (7) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (5) şi (6), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de participare şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu cel puţin 35 de zile înainte de data-limită de depunere a proiectelor, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei este egală cu sau mai mare decît cea prevăzută la art. 2 alin. (3).
    [Art.56 al.(7) modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    Notă: Prevederile art.56 alin. (7) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
    (8) Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca schimburile de mesaje, comunicările şi arhivarea informaţiilor să se realizeze într-o manieră care să asigure integritatea şi confidenţialitatea deplină a tuturor informaţiilor comunicate de concurenţi.
    (9) Conţinutul planurilor sau proiectelor prezentate trebuie să rămînă confidenţial cel puţin pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora, juriul urmînd a lua cunoştinţă de conţinutul planurilor/proiectelor numai după această dată.
    (10) În cazul în care autoritatea contractantă solicită transmiterea electronică a proiectelor, condiţiile prevăzute la art. 32 se aplică în mod corespunzător.
    (11) Autoritatea contractantă are dreptul de a realiza o selecţie preliminară a concurenţilor, utilizînd în acest sens criterii clare, obiective, nediscriminatorii, care trebuie să fie precizate în mod explicit în documentaţia de concurs.
    (12) Numărul de concurenţi selectaţi trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală.
    (13) În scopul evaluării proiectelor prezentate într-un concurs de soluţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a numi un juriu format din cel puţin 6 membri, persoane fizice independente faţă de concurenţi, cu pregătire profesională şi experienţă relevantă în domeniu, precum şi cu probitate morală recunoscută.
    (14) În cazul în care concurenţilor li s-a solicitat o anumită calificare profesională, atunci cel puţin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să aibă acea calificare sau una echivalentă.
    (15) Proiectele trebuie să fie prezentate anonim, anonimatul urmînd a fi păstrat pînă în momentul în care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie.
    (16) Juriul este autonom în deciziile şi opiniile pe care le emite.
    (17) Juriul are obligaţia de a evalua proiectele depuse exclusiv în baza criteriilor de evaluare indicate în anunţul de participare la concurs.
    (18) Juriul are obligaţia de a întocmi un raport, semnat de toţi membrii săi, care trebuie să cuprindă evaluarea calitativă a fiecărui proiect, observaţii specifice, precum şi, dacă este cazul, lista de probleme care urmează a fi clarificate.
    (19) Juriul are dreptul de a invita concurenţii să răspundă la problemele care au fost consemnate în raportul prevăzut la alin. (18), în vederea clarificării oricăror aspecte referitoare la soluţia/proiectul propus.
    (20) Juriul are obligaţia de a elabora procese-verbale complete ale discuţiilor derulate conform prevederilor alin. (19).
    (21) Autoritatea contractantă publică în Buletinul achizițiilor publice o notificare privind rezultatele concursului de soluții. Acest anunț trebuie să conțină informațiile prevăzute în anexa nr. 3.
    [Art.56 al.(21) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 57. Achiziția serviciilor sociale şi a altor
                          servicii specifice
    (1) În cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract de achiziţii publice/acord-cadru ce are ca obiect prestarea de servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, obligaţia de a aplica prezenta lege se impune numai pentru contractele a căror valoare este egală sau mai mare decît cea prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. c).
    (2) În sensul alin. (1), autoritatea contractantă are următoarele obligaţii:
    a) de a-şi face cunoscută intenţia de a achiziţiona respectivele servicii fie prin publicarea unui anunţ de participare, conform anexei nr. 3, fie prin intermediul unui anunţ de intenţie, conform anexei nr. 3, valabil în mod continuu;
    b) de a publica un anunţ de atribuire a contractului, conform anexei nr. 3.
    (3) Alternativ publicării unor anunţuri de atribuire individuale, autoritatea contractantă are dreptul de a grupa trimestrial anunţurile de atribuire prevăzute la alin. (2) lit. b). În acest caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de atribuire astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.
    (4) Prevederile alin. (2) lit. a) nu se aplică în cazul în care contractul de achiziţii publice/acordul-cadru avînd ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, este atribuit prin procedura de negociere fără publicare prealabilă, în conformitate cu prevederile art. 54.
    (5) Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice/acordurilor-cadru avînd ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, sînt cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, ţinîndu-se seama de criteriile de calitate şi de durabilitate ale serviciilor sociale.
    (6) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili ca participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice avînd ca obiect exclusiv serviciile de sănătate, sociale şi culturale, cărora li se atribuie codurile CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de la 85000000-9 la 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7,  98133000-4, 98133110-8, să fie rezervată unor operatori economici, cum ar fi persoane juridice fără scop lucrativ, întreprinderi sociale şi unităţi protejate, acreditate ca prestatori de servicii sociale, prestatori publici de servicii sociale.
    (7) Operatorii economici cărora le poate fi rezervată participarea la procedurile de atribuire prevăzute la
alin. (6) trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) scopul pentru care a fost înfiinţat operatorul economic este îndeplinirea unor obiective în domeniul prestării serviciilor publice prevăzute la alin. (6);
    b) profitul obţinut de operatorul economic este reinvestit în vederea îndeplinirii scopului pentru care acesta a fost înfiinţat; în cazul în care profitul este distribuit sau redistribuit, acest lucru se bazează pe considerente legate de participarea angajaţilor la beneficiile activităţii operatorului economic;
    c) organizarea structurilor de conducere sau a structurilor care deţin operatorul economic care execută contractul se bazează pe principiul participării angajaţilor în cadrul structurilor care deţin operatorul economic sau necesită participarea activă a angajaţilor, a utilizatorilor sau a altor entităţi interesate;
    d) operatorului economic nu i-a fost atribuit un contract pentru serviciile în cauză de către autoritatea contractantă respectivă, în temeiul prezentului articol, în ultimii 3 ani.
    (8) Durata maximă a contractelor de achiziţii publice prevăzute la alin. (6) este de 3 ani.
    (9) În cuprinsul anunţurilor prevăzute la alin. (2) lit. a) publicate în vederea atribuirii contractelor de achiziţii publice prevăzute la alin. (6) se face trimitere la prezentul articol.
    [Art.57 în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
   
Articolul 571. Parteneriatul pentru inovare
    (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica parteneriatul pentru inovare atunci cînd identifică necesitatea dezvoltării şi achiziţiei ulterioare a unui bun, serviciu sau a unor lucrări inovatoare, necesitate care nu poate fi satisfăcută de soluţiile disponibile pe piaţă la un anumit moment, cu condiţia ca acestea să corespundă nivelurilor de performanţă şi costurilor maxime convenite între autoritatea contractantă şi participanţi.
    (2) În cadrul parteneriatului pentru inovare orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare în urma publicării unui anunţ de participare.
    (3) Parteneriatul pentru inovare se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare, prin care autoritatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea cererilor de participare în vederea furnizării informaţiilor şi documentelor pentru calificare şi selecţie stabilite de autoritatea contractantă.
    (4) Perioada cuprinsă între data publicării în Buletinul achiziţiilor publice sau, după caz, data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a cererilor de participare trebuie să fie de cel puţin:
    a) 20 de zile, în cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
    b) 30 de zile, în cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este egală sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3).
    (5) Parteneriatul pentru inovare se desfăşoară în trei etape:
    a) etapa depunerii cererilor de participare şi a selectării candidaţilor prin aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie;
    b) etapa depunerii ofertelor iniţiale de către candidaţii selectaţi în cadrul primei etape şi a evaluării conformităţii acestora cu cerinţele stabilite de autoritatea contractantă;
    c) etapa negocierilor în vederea îmbunătăţirii ofertelor iniţiale, a depunerii ofertelor finale şi a evaluării acestora prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare.
    (6) La etapa depunerii cererilor de participare şi a selectării candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie şi care vor fi invitaţi să depună oferte iniţiale, cu condiţia să fie asigurat un anumit număr minim de candidaţi.
    (7) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de selecţie şi regulile obiective şi nediscriminatorii pe care intenţionează să le aplice pentru selecţia candidaţilor, numărul minim de candidaţi pe care intenţionează să-i invite la etapa a doua a procedurii şi, după caz, numărul maxim.
    (8) Numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de participare conform alin. (7) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 3.
    (9) Atunci cînd selectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica numai criteriile de calificare şi selecţie prevăzute în anunţul de participare.
    (10) În urma finalizării etapei depunerii cererilor de participare şi a selectării candidaţilor, autoritatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor selectaţi o invitaţie de participare la etapa a doua. Invitația adresată candidaților cuprinde o referință pentru accesul electronic la caietul de sarcini, la documentația descriptivă sau la oricare document suplimentar necesar.
    (11) Numai candidaţii selectaţi de autoritatea contractantă în urma finalizării etapei depunerii cererilor de participare şi a selectării candidaţilor au dreptul să prezinte proiecte de cercetare şi inovare care să răspundă necesităţilor identificate de autoritatea contractantă.
    (12) Pe lîngă informația prevăzută la alin. (10), invitația de participare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:
    a) referințe privind anunțul de participare publicat;
    b) data și ora-limită stabilite pentru depunerea ofertelor;
    c) adresa la care se transmit ofertele;
    d) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;
    e) adresa, data și ora deschiderii ofertelor;
    f) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau al completării documentelor prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale şi a celei economice şi financiare;
    g) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei cîştigătoare, conform prevederilor art. 26.
    (13) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita în etapa a doua cel puţin un număr de candidaţi egal cu numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de participare conform alin. (7).
    (14) În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie este mai mic decît numărul minim indicat în anunţul de participare conform alin. (7), autoritatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele solicitate sau a anula procedura în condiţiile prevăzute la art. 67.
    (15) În urma finalizării etapei depunerii ofertelor iniţiale, autoritatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor o invitaţie de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire.
    (16) Invitația de participare la etapa a treia trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:
    a) referințe privind anunțul de participare publicat;
    b) adresa la care vor avea loc negocierile, precum și data și ora lansării acestora;
    c) limba sau limbile în care vor derula negocierile;
    d) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau al completării documentelor prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale şi a celei economice şi financiare.
    (17) În documentaţia de atribuire autoritatea contractantă descrie necesităţile cu privire la bunul, serviciul sau lucrările inovatoare care nu pot fi satisfăcute prin achiziţia bunurilor, serviciilor sau lucrărilor disponibile pe piaţă la acel moment.
    (18) În cadrul descrierii elementelor prevăzute la alin. (17), autoritatea contractantă stabileşte care sînt cerinţele minime în legătură cu acestea pe care ofertele trebuie să le îndeplinească.
    (19) Cerinţele minime stabilite de autoritatea contractantă potrivit alin. (18), criteriul de atribuire şi factorii de evaluare nu fac obiect al negocierilor.
    (20) Informaţiile furnizate prin documentația de atribuire trebuie să fie suficient de precise pentru a permite operatorilor economici să determine natura şi obiectul soluţiei solicitate şi, pe baza acestora, să decidă transmiterea unei cereri de participare sau neparticiparea la procedura de atribuire.
    (21) În documentaţia de atribuire autoritatea contractantă defineşte regulile aplicabile drepturilor de proprietate intelectuală.
    (22) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide să implementeze parteneriatul pentru inovare cu un singur partener sau cu mai mulţi parteneri care desfăşoară activităţi de cercetare şi dezvoltare separate.
    (23) În cazul parteneriatului pentru inovare încheiat cu mai mulţi parteneri, autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui celorlalţi parteneri soluţiile propuse sau alte informaţii confidenţiale comunicate de un partener în cadrul parteneriatului, fără acordul acestuia.
    (24) Acordul prevăzut la alin. (23) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenţie de comunicare a anumitor informaţii specifice.
    (25) Criteriul de atribuire utilizat în cazul parteneriatului pentru inovare este cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost.
    (26) Parteneriatul pentru inovare se desfăşoară în faze succesive, urmînd succesiunea stadiilor din procesul de cercetare şi de inovare, care poate include fabricarea bunurilor, finalizarea lucrărilor sau prestarea serviciilor.
    (27) În cadrul parteneriatului pentru inovare se stabilesc obiective intermediare care trebuie realizate de către parteneri, precum şi plata preţului în tranşe corespunzătoare.
    (28) Pe baza obiectivelor stabilite potrivit alin. (27), autoritatea contractantă are dreptul de a decide după fiecare fază să înceteze parteneriatul pentru inovare sau, în cazul unui parteneriat pentru inovare încheiat cu mai mulţi parteneri, să reducă numărul de parteneri prin încetarea anumitor contracte individuale, cu condiţia ca autoritatea contractantă să fi menţionat în documentaţia de atribuire aceste posibilităţi, precum şi condiţiile aplicării acestora.
    (29) În legătură cu calificarea şi selecţia candidaţilor, autoritatea contractantă stabileşte în special criterii legate de capacitatea candidaţilor în domeniul cercetării şi dezvoltării, elaborării de soluţii inovatoare şi implementării acestora.
    (30) Autoritatea contractantă se asigură că structura parteneriatului, în special durata şi valoarea diferitor faze ale acestuia, reflectă gradul de inovaţie al soluţiei propuse şi succesiunea activităţilor de cercetare şi inovare necesare pentru dezvoltarea unei soluţii inovatoare care nu este disponibilă pe piaţă.
    (31) Valoarea estimată a bunurilor, lucrărilor sau serviciilor nu trebuie să fie disproporţionată în raport cu investiţiile necesare pentru dezvoltarea acestora.
    (32) Autoritatea contractantă negociază cu ofertanţii ofertele iniţiale şi toate ofertele ulterioare depuse de aceştia, cu excepţia ofertelor finale, în vederea îmbunătăţirii conţinutului acestora.
    (33) Pe durata negocierilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura respectarea principiului tratamentului egal faţă de toţi ofertanţii şi de a nu furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertanţi un avantaj în raport cu ceilalţi.
    (34) Autoritatea contractantă informează în scris toţi ofertanţii ale căror oferte nu au fost eliminate din competiţie potrivit alin. (38) şi (39) în legătură cu orice modificări ale specificaţiilor tehnice sau ale documentației de atribuire, cu excepţia prevederilor referitoare la cerinţele minime stabilite de autoritatea contractantă potrivit alin. (18), care nu pot fi modificate.
    (35) În urma modificărilor prevăzute la alin. (34), autoritatea contractantă acordă o perioadă suficientă ofertanţilor pentru modificarea ofertelor şi retransmiterea versiunii modificate, dacă este cazul.
    (36) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui celorlalţi participanţi informaţii confidenţiale comunicate de un ofertant sau candidat care participă la negocieri, fără acordul scris al acestuia.
    (37) Acordul prevăzut la alin. (36) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenţie de comunicare a anumitor informaţii specifice.
    (38) Autoritatea contractantă are dreptul de a desfăşura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de oferte care urmează să fie negociate.
    (39) Reducerea numărului de oferte potrivit alin. (38) se realizează numai pe baza factorilor de evaluare stabiliţi prin anunţul de participare sau în documentația de atribuire.
    (40) Aplicarea opţiunii prevăzute la alin. (38) trebuie indicată de autoritatea contractantă în anunţul de participare sau în documentația de atribuire.
    (41) Autorităţile contractante recurg la aplicarea parteneriatului pentru inovare pentru atribuirea contractului de achiziţii publice în condiţiile prezentei legi şi conform modului stabilit în regulamentul aprobat de Guvern.
    [Art.571 introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
Secţiunea a 5-a
Modalităţi speciale de atribuire a contractelor
de achiziţii publice
    Articolul 58. Acordul-cadru
    (1) Acordul-cadru reprezintă un acord încheiat între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, avînd ca obiect stabilirea condiţiilor pentru contractele ce urmează a fi atribuite în decursul unei perioade determinate, în special preţurile şi, după caz, cantităţile prevăzute.
    (2) În vederea încheierii acordului-cadru, autoritatea contractantă respectă prevederile prezentei legi la toate etapele, pînă la atribuirea contractelor bazate pe acordul-cadru respectiv.
    (3) Contractele bazate pe un acord-cadru se atribuie în conformitate cu prevederile prezentei legi şi cu regulamentul aprobat de Guvern.
    (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia acordul-cadru prin aplicarea procedurii de licitaţie deschisă sau de licitaţie restrînsă.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), pentru încheierea unui acord-cadru autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri numai în circumstanţele specifice prevăzute de prezenta lege.
    (6) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel încît să împiedice, să restrîngă sau să denatureze concurenţa.
    [Art.58 al.(6) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (7) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-cadru să depăşească 4 ani, decît în cazuri excepţionale, pe care le poate justifica în special prin obiectul specific al contractelor ce urmează a fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv.
    (8) Contractele care se atribuie în baza unui acord-cadru nu pot fi încheiate decît între autoritatea/autorităţile contractante şi operatorul/operatorii economici care sînt parte a acordului respectiv.
    (9) Atunci cînd atribuie un contract de achiziţii publice în baza prevederilor dintr-un acord-cadru, autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificări ale elementelor/condiţiilor stabilite iniţial prin acordul-cadru respectiv.
    (10) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu un singur operator economic, acordul respectiv trebuie să prevadă cel puţin:
    a) obligaţiile pe care operatorul economic şi le-a asumat prin propunerea tehnică;
    b) preţul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în propunerea financiară şi în baza căruia se va determina valoarea fiecărui contract atribuit ulterior.
    (11) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractele de achiziţii publice subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condiţiilor tehnice şi financiare stabilite în acordul-cadru respectiv.
    (12) De fiecare dată cînd intenţionează să atribuie un contract de achiziţii publice subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractantă are obligaţia de a se consulta, în scris, cu operatorul economic, solicitîndu-i acestuia, în funcţie de necesităţi, completarea ofertei.
    (13) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici, numărul acestora nu poate fi mai mic de 3, în măsura în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte admisibile.
    (14) În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie este mai mic decît numărul minim indicat în anunţul de participare conform alin. (13), autoritatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele solicitate sau a anula procedura în condiţiile prevăzute la art. 67.
    [Art.58 al.(14) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (15) În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulţi operatori economici, acordul-cadru se execută în unul dintre următoarele moduri:
    a) fără reluarea competiţiei, în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în cuprinsul său, în cazul în care acordul-cadru stabileşte toți termenii şi condiţiile care reglementează furnizarea bunurilor, execuţia lucrărilor şi prestarea serviciilor care constituie obiectul său, precum şi condiţiile obiective în funcţie de care se stabileşte care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va furniza bunurile, va executa lucrările sau va presta serviciile;
    b) cu reluarea competiţiei între operatorii economici care sînt parte la  acordul-cadru, în cazul în care acordul-cadru nu stabileşte toți termenii şi condiţiile care reglementează furnizarea bunurilor, execuţia lucrărilor şi prestarea serviciilor care constituie obiectul său;
    c) parţial fără reluarea competiţiei între operatorii economici, în conformitate cu lit. a), şi parţial cu reluarea competiţiei, în conformitate cu lit. b), numai dacă această posibilitate a fost prevăzută în documentaţia de atribuire, în cazul în care acordul-cadru stabileşte toți termenii şi condiţiile care reglementează furnizarea bunurilor, execuţia lucrărilor şi prestarea serviciilor care constituie obiectul său.
    [Art.58 al.(15) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (16) Prevederile alin. (15) lit. a) sînt aplicabile în cazul în care autoritatea contractantă a precizat expres în documentaţia de atribuire criteriile obiective în funcţie de care se stabileşte care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va furniza bunurile, va executa lucrările sau va presta serviciile care constituie obiectul său.
    [Art.58 al.(16) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (17) Prevederile alin. (15) lit. c) sînt aplicabile în cazul în care autoritatea contractantă a precizat expres în documentaţia de atribuire criteriile obiective în funcţie de care se stabileşte dacă anumite bunuri, lucrări sau servicii care fac obiectul acordului-cadru se achiziţionează cu reluarea competiţiei sau direct, fără reluarea competiţiei, în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în acordul-cadru, precum şi termenii şi condiţiile prevăzute în acordul-cadru pentru care se poate relua competiţia.
    [Art.58 al.(17) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (18) Prevederile alin. (15) lit. c) se aplică în mod corespunzător oricărui lot dintr-un acord-cadru pentru care au fost stabiliţi toţi termenii şi condiţiile care reglementează furnizarea bunurilor, execuţia lucrărilor şi prestarea serviciilor care constituie obiectul lotului respectiv, indiferent dacă au fost sau nu stabiliţi toți termenii şi condiţiile care reglementează furnizarea bunurilor, execuţia lucrărilor şi prestarea serviciilor care constituie obiectul celorlalte loturi.
    [Art.58 al.(18) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (19) În cazurile prevăzute la alin. (15) lit. b) și c), autoritatea contractantă reia competiţia pe baza aceloraşi termeni şi condiţii aplicate pentru atribuirea acordului-cadru, detaliate acolo unde este necesar şi completate dacă este cazul cu alţi termeni şi condiţii prevăzute în documentaţia de atribuire, respectînd următoarele reguli procedurale:
    a) pentru fiecare contract ce urmează a fi atribuit, autoritatea contractantă consultă în scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv care sînt capabili să execute contractul;
    b) autoritatea contractantă stabilește un termen suficient pentru prezentarea ofertelor, în acest sens avînd obligaţia de a ţine cont de aspecte precum complexitatea obiectului şi timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;
    c) ofertele se prezintă prin SIA „RSAP” în scris, iar conţinutul lor rămîne confidenţial pînă la expirarea termenului stabilit pentru deschiderea ofertelor;
    d) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat oferta cea mai avantajoasă conform criteriului de atribuire precizat în documentaţia în temeiul căreia a fost încheiat acordul-cadru.
    [Art.58 al.(19) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 59. Sistemul dinamic de achiziţii
    (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza un sistem dinamic de achiziţii pentru achiziţii de uz curent ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile autorităţii contractante.
    (2) Sistemul dinamic de achiziţii este organizat şi funcţionează în integralitate ca un proces electronic şi este deschis, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie.
    (3) Sistemul dinamic de achiziţii poate fi împărţit pe categorii de bunuri, lucrări sau servicii care sînt definite în mod obiectiv, pe baza caracteristicilor achiziţiilor care urmează a fi realizate în cadrul categoriei în cauză, caracteristici care pot include referinţe la dimensiunea maximă admisibilă a contractelor subsecvente specifice sau la o anumită zonă geografică în care contractele subsecvente specifice vor fi executate.
    (4) Pentru efectuarea unei achiziţii în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii, autoritatea contractantă aplică regulile licitaţiei restrînse, precum şi regulile specifice prevăzute în prezentul articol.
    (5) Toţi candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie sînt admişi în sistem, autoritatea contractantă neavînd dreptul de a limita numărul de candidaţi care vor fi admişi în cadrul sistemului.
    (6) În cazul în care autoritatea contractantă a împărţit sistemul pe categorii de bunuri, lucrări sau servicii conform alin. (3), autoritatea contractantă specifică criteriile de calificare şi selecţie aplicabile pentru fiecare categorie.
    (7) Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta următoarele termene:
    a) perioada minimă pentru depunerea cererilor de participare este de 30 de zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare;
    b) perioada minimă pentru depunerea ofertelor este de 10 zile de la data transmiterii invitaţiei de depunere a ofertelor.
    (8) Din momentul transmiterii invitaţiei de participare la etapa a doua a procedurii pentru prima achiziţie specifică în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii nu se mai aplică alte termene pentru depunerea cererilor de participare.
    (9) Toate comunicările în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii se realizează exclusiv prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (10) La atribuirea contractelor în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii, autoritatea contractantă are următoarele obligaţii:
    a) de a publica un anunţ de participare în care se precizează în mod clar faptul că pentru atribuirea contractului/contractelor de achiziţii publice se utilizează un sistem dinamic de achiziţii;
    b) de a indica în documentația de atribuire cel puţin natura şi cantitatea estimată a achiziţiilor preconizate, precum şi toate informaţiile necesare privind sistemul dinamic de achiziţii, inclusiv cu privire la modul de funcţionare a acestuia, echipamentele electronice utilizate şi modalităţile şi specificaţiile tehnice de conectare;
    c) de a indica orice împărţire pe categorii de bunuri, lucrări sau servicii şi caracteristicile care le definesc;
    d) de a permite, pe toată perioada de valabilitate a sistemului dinamic de achiziţii, începînd cu momentul publicării anunţului de participare şi pînă la închiderea sistemului, accesul nerestricţionat, direct şi complet la conţinutul documentației de atribuire.
    (11) După lansarea sistemului dinamic de achiziţii şi pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia, autoritatea contractantă are obligaţia de a permite oricărui operator economic interesat să depună o cerere de participare cu scopul de a fi admis în sistem.
    (12) După primirea cererii de participare, autoritatea contractantă evaluează îndeplinirea de către candidat a criteriilor de calificare şi selecţie stabilite.
    (13) Autoritatea contractantă are obligaţia de a finaliza evaluarea prevăzută la alin. (12) în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii de participare.
    (14) Termenul prevăzut la alin. (13) poate fi prelungit pînă la 15 zile lucrătoare în situaţii specifice, în cazul în care este justificat în special prin necesitatea de a examina documente suplimentare sau de a verifica în alt mod îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie.
    (15) Prin excepţie de la prevederile alin. (13) şi (14), atît timp cît nu a fost transmis spre publicare anunţul de participare pentru prima achiziţie specifică în cadrul sistemului dinamic de achiziţii, autoritatea contractantă poate prelungi perioada de evaluare, cu condiţia ca nicio invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii să nu fie transmisă în perioada de evaluare astfel prelungită.
    (16) Autoritatea contractantă indică în documentația de atribuire durata prelungirii pe care intenţionează să o aplice.
    (17) Autoritatea contractantă informează operatorii economici cu privire la admiterea în sistemul dinamic de achiziţii sau, după caz, respingerea cererii de participare imediat după finalizarea evaluării prevăzute la alin. (12), în conformitate cu prevederile art. 30.
    (18) Autoritatea contractantă transmite cîte o invitaţie de participare tuturor participanţilor admişi în cadrul sistemului dinamic de achiziţii, în vederea depunerii de oferte pentru fiecare achiziţie specifică în cadrul sistemului.
    (19) În cazul în care sistemul dinamic de achiziţii a fost împărţit pe categorii de bunuri, lucrări sau servicii, autoritatea contractantă transmite cîte o invitaţie de participare tuturor participanţilor care au fost admişi în cadrul sistemului dinamic de achiziţii în categoria corespunzătoare achiziţiei specifice în cauză, în vederea depunerii de oferte pentru fiecare achiziţie specifică în cadrul categoriei respective.
    (20) Autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziţii publice ofertantului care prezintă oferta cea mai avantajoasă, desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi prin anunţul de participare publicat cu ocazia lansării sistemului dinamic de achiziţii.
    (21) Dacă este cazul, criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi la alin. (20) pot fi detaliaţi în cadrul invitaţiei de participare prevăzute la alin. (18) și (19).
    (22) Autoritatea contractantă are dreptul, în orice moment pe parcursul perioadei de valabilitate a sistemului dinamic de achiziţii, de a solicita participanţilor admişi să depună o declaraţie pe proprie răspundere reînnoită şi actualizată, conform prevederelor art. 181 alin. (1)–(6), în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării.
    (23) Prevederile art. 181 alin. (8)–(13) se aplică pe întreaga perioadă de valabilitate a sistemului dinamic de achiziții.
    (24) Autoritatea contractantă indică perioada de valabilitate a sistemului dinamic de achiziţii în anunţul de participare.
    [Art.59 în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 60. Licitaţia electronică
    (1) Licitaţia electronică reprezintă un proces repetitiv care implică mijloace electronice de prezentare, în ordine descrescătoare, a noilor preţuri şi a noilor valori referitoare la anumite elemente ale ofertelor, care intervin după o primă evaluare completă a ofertelor, permiţînd clasificarea lor în baza unor metode automate de evaluare. Anumite contracte de achiziții publice de lucrări şi anumite contracte de achiziții publice de servicii care au ca obiect activităţi intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, nu pot face obiectul licitaţiilor electronice.
    [Art.60 al.(2) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza licitaţia electronică în următoarele situaţii:
    a) ca o etapă finală a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrînse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare ori a cererii ofertelor de prețuri, înainte de atribuirea contractului de achiziţii publice şi numai dacă specificaţiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini;
    b) la reluarea competiţiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru;
    c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contract de achiziţii publice prin utilizarea unui sistem dinamic de achiziţie.
    (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa decizia de utilizare a licitaţiei electronice în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.
    (5) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu licitaţia electronică astfel încît:
    a) să împiedice, să restrîngă sau să denatureze concurenţa;
    [Art.60 al.(5), lit.a) modificată prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    b) să modifice obiectul contractului de achiziţii publice prevăzut în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.
    (6) Atunci cînd intenţionează să utilizeze licitaţia electronică, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul informaţiilor şi instrucţiunilor prevăzute la art. 38 alin. (1) şi următoarele precizări specifice:
    a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu condiţia ca aceste elemente să fie cuantificabile şi să poată fi exprimate în cifre sau procente;
    b) eventualele limite ale valorilor pînă la care elementele prevăzute la lit. a) pot fi îmbunătăţite, astfel cum rezultă acestea din specificaţiile care definesc obiectul contractului;
    c) informaţiile care urmează a fi puse la dispoziţie ofertanţilor în cursul licitaţiei electronice şi momentul cînd aceste informaţii vor fi disponibile;
    d) informaţiile relevante privind procesul licitaţiei electronice;
    e) condiţiile în care ofertanţii vor avea dreptul să liciteze, cu referire, în special, la pasul minim de licitare care, dacă este cazul, va fi solicitat pentru licitarea noilor oferte;
    f) informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile concrete de realizare a conectării.
    (7) Înainte de lansarea unei licitaţii electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a realiza o evaluare iniţială integrală a ofertelor în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit.
    (8) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita toți ofertanţii care au depus oferte corespunzătoare să prezinte preţuri noi şi/sau, după caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invitaţia se transmite pe cale electronică, simultan, tuturor acestor ofertanţi.
    (9) Invitaţia trebuie să precizeze data şi momentul de start al licitaţiei electronice, precum şi orice informaţie necesară pentru realizarea conectării individuale la echipamentul electronic utilizat.
    (10) Autoritatea contractantă nu are dreptul să înceapă licitaţia electronică mai devreme de 2 zile lucrătoare după data la care au fost transmise invitaţiile.
    (11) Invitația trebuie să conțină și informații referitoare la:
    a) rezultatul evaluării integrale a ofertei depuse de către ofertantul destinatar;
    b) formula matematică care este utilizată în cadrul licitației electronice pentru stabilirea automată a clasamentului final, în funcție de noile prețuri și/sau de noile valori prezentate de ofertanți. Cu excepția cazului în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este identificată doar pe baza criteriului cel mai scăzut preț, formula respectivă include ponderile tuturor criteriilor stabilite pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform precizărilor din anunțul de participare sau din documentația de atribuire.
    [Art.60 al.(11) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (12) Licitația electronică se bazează pe unul dintre următoarele elemente ale ofertelor:
    a) exclusiv pe prețuri, în cazul în care contractul se atribuie doar pe baza criteriului cel mai scăzut preț;
    b) pe prețuri și pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate în documentația de atribuire, în cazul în care contractul se atribuie pe baza criteriului cel mai bun raport calitate-preț sau ofertei cu cel mai scăzut cost, utilizînd o abordare bazată pe eficacitatea costurilor.
    [Art.60 al.(12) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (13) Licitaţia electronică se desfăşoară în mai multe runde succesive.
    (14) În cursul fiecărei runde a licitaţiei electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica instantaneu tuturor ofertanţilor cel puţin informaţiile necesare acestora pentru a determina, în orice moment, poziţia pe care o ocupă în clasament. Autoritatea contractantă are dreptul de a comunica şi alte informaţii privind:
    a) numărul participanţilor în runda respectivă a licitaţiei electronice;
    b) preţurile sau valorile noi prezentate în cadrul rundei de licitare de către alţi ofertanţi, numai dacă documentaţia de atribuire a prevăzut această posibilitate.
    (15) Pe parcursul efectuării rundelor de licitare, autoritatea contractantă nu are dreptul de a dezvălui identitatea ofertanţilor.
    (16) Licitaţia electronică se finalizează prin una din următoarele situaţii sau printr-o combinaţie a acestora:
    a) la un moment precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare;
    b) după un număr de runde de licitare al căror calendar de desfăşurare a fost precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare;
    c) cînd nu se mai primesc preţuri şi/sau valori noi ce îndeplinesc cerinţele cu privire la pasul minim de licitare impus. În acest caz, invitaţia de participare trebuie să precizeze un termen-limită care va curge de la primirea ultimei oferte pînă la finalizarea licitaţiei electronice.
    (17) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţii publice în condiţiile art. 68, în baza rezultatului obţinut în urma finalizării licitaţiei electronice.
    Articolul 601. Catalogul electronic
    (1) În cazul în care dispoziţiile legale impun utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ca ofertele să fie prezentate sub formă de catalog electronic sau să includă un catalog electronic.
    (2) Ministerul Finanțelor aprobă categoriile de achiziţii cu privire la care autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza cataloagele electronice.
    (3) Ofertele prezentate sub formă de cataloage electronice pot fi însoţite de alte documente care le completează.
    (4) Cataloagele electronice sînt elaborate de către ofertanţi/candidaţi în vederea participării la o anumită procedură de achiziție publică, în conformitate cu specificaţiile tehnice şi formatul stabilite de autoritatea contractantă.
    (5) Cataloagele electronice respectă cerinţele aplicabile instrumentelor de comunicare electronice, precum şi orice cerinţe suplimentare stabilite de autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (6) Atunci cînd acceptă sau solicită prezentarea ofertelor sub formă de cataloage electronice, autoritatea contractantă:
    a) precizează acest lucru în anunţul de participare;
    b) indică în documentația de atribuire toate informaţiile necesare referitoare la formatul, echipamentele electronice utilizate şi aranjamentele şi specificaţiile tehnice de conectare pentru catalog.
    (7) În cazul în care a fost încheiat un acord-cadru cu mai mulţi operatori economici pe bază de oferte prezentate sub formă de cataloage electronice, autoritatea contractantă poate prevedea că reluarea competiţiei pentru atribuirea contractelor subsecvente se realizează pe baza cataloagelor actualizate.
    (8) În cazul prevăzut la alin. (7), autoritatea contractantă utilizează una dintre următoarele metode:
    a) invită ofertanţii să transmită din nou cataloagele electronice, adaptate la cerinţele contractului în cauză;
    b) informează ofertanţii că intenţionează să colecteze din cataloagele electronice care au fost deja transmise informaţiile necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerinţele contractului în cauză, cu condiţia ca utilizarea acestei metode să fi fost anunţată în documentația de atribuire care a stat la baza încheierii   acordului-cadru.
    (9) În cazul în care autoritatea contractantă reia competiţia pentru atribuirea contractelor subsecvente în executarea acordului-cadru în conformitate cu prevederile alin. (8) lit. b), aceasta notifică ofertanţii cu privire la data şi ora la care intenţionează să colecteze informaţiile necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerinţele contractului în cauză şi le dă ofertanţilor posibilitatea de a refuza această colectare de informaţii.
    (10) Autoritatea contractantă trebuie să prevadă o perioadă corespunzătoare de timp între notificarea prevăzută la alin. (9) şi colectarea efectivă a informaţiilor.
    (11) Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă prezintă ofertantului în cauză informaţiile colectate în conformitate cu prevederile alin. (9), pentru a-i da acestuia posibilitatea de a contesta sau de a confirma că oferta astfel constituită nu conţine erori semnificative.
    (12) Autoritatea contractantă are dreptul să atribuie contracte de achiziţii publice pe baza unui sistem dinamic de achiziţii, solicitînd prezentarea ofertelor pentru un contract specific sub forma unui catalog electronic.
    (13) Autoritatea contractantă are dreptul să atribuie contracte de achiziţii publice pe baza unui sistem dinamic de achiziţii, în conformitate cu prevederile alin. (8) lit. b) şi alin. (9)–(11), cu condiţia ca solicitarea de participare la sistemul dinamic de achiziţii să fie însoţită de un catalog electronic conform cu specificaţiile tehnice şi formatul stabilite de către autoritatea contractantă.
    (14) Catalogul electronic prevăzut la alin. (13) este completat ulterior de către candidaţi, cînd aceştia sînt informaţi cu privire la intenţia autorităţii contractante de a constitui oferte pe baza procedurii prevăzute la alin. (8) lit. b).
    [Art.601 introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
Capitolul VIII
DERULAREA PROCEDURII DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
    Articolul 61. Condiţiile prezentării ofertelor
    (1) Autoritatea contractantă fixează locul, data şi ora limită de depunere a ofertelor conform prevederilor prezentei legi.
    (2) În cazul în care autoritatea contractantă oferă clarificări privind documentația de atribuire sau ţine o întrunire a operatorilor economici, termenul de depunere a ofertelor poate fi prelungit, astfel încît operatorii economici să aibă timp suficient pentru a lua în considerare clarificările sau prevederile procesului-verbal al întrunirii.
    [Art.61 al.(2) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [Art.61 al.(3) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (4) Avizul privind prelungirea termenului de depunere a ofertelor, cu indicarea motivului care a stat la baza acestei decizii, este adus la cunoștință prin intermediul acelorași mijloace de informare care au fost utilizate la solicitarea depunerii ofertelor și este comunicat imediat tuturor operatorilor economici care au depus o cerere de participare sau o ofertă.
    [Art.61 al.(4) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (5) Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice,  a propunerii financiare, a DUAE și, după caz, a garanției pentru ofertă.
    [Art.61 al.(5) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (6) Oferta, scrisă și semnată, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentația de atribuire utilizind SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin. (7) și (11). Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice.
    [Art.61 al.(6) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
   
(61) La depunerea ofertelor, operatorul economic achită o taxă.
    [Art.61 al.(61) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (62) Modul de achitare a taxei menționate la alin. (61), precum și cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern.
    [Art.61 al.(62) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (7) SIA „RSAP” nu va accepta oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor.
    [Art.61 al.(7) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 62. Deschiderea ofertelor
    (1) Deschiderea ofertelor şi examinarea, evaluarea şi compararea lor ulterioară ţin de competenţa şi responsabilitatea autorităţii contractante.
    (2) Ofertele se deschid la timpul specificat în documentaţia de atribuire ca dată-limită de depunere a ofertelor sau la timpul specificat ca dată-limită a termenului prelungit, indiferent de numărul de ofertanţi, în conformitate cu procedurile stabilite în documentaţia de atribuire. Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.
    [Art.62 al.(2) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (3) Denumirea şi datele de contact ale fiecărui ofertant a cărui ofertă se deschide, documentele de calificare şi costul ofertei vor fi făcute publice la deschidere.
    [Art.62 al.(3) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 63. Termenul de valabilitate a ofertei, modificarea
                          şi retragerea ofertei
    (1) Oferta este valabilă în termenul specificat în documentația de atribuire.
    (2) Pînă la expirarea termenului de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă îi poate propune ofertantului să prelungească acest termen. Ofertantul este în drept:
    a) să respingă propunerea, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru oferta sa;
    b) să accepte propunerea, prelungind termenul de valabilitate a garanţiei pentru oferta sa ori oferind noi garanţii pentru ofertă pe termenul de valabilitate a ofertei prelungit. În cazul în care ofertantul nu a prelungit termenul de valabilitate a garanţiei pentru ofertă sau nu a acordat o nouă garanţie pentru ofertă, se consideră că el a refuzat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei.
    (3) În cazul în care documentația de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare sau avizul despre retragerea ofertei este valabil dacă a fost primit de autoritatea contractantă înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.
    Articolul 64. Garanţia pentru ofertă şi garanţia de bună
                          execuţie a contractului
    (1) În cazul achiziţiei de bunuri, servicii şi lucrări, operatorul economic va depune, odată cu oferta, şi garanţia pentru ofertă.
    (2) Documentația de atribuire poate stipula cerinţele autorităţii contractante faţă de admisibilitatea emitentului garanţiei pentru ofertă sau a părţii care o confirmă, în cazul existenţei acesteia, faţă de forma şi condiţiile garanţiei pentru ofertă. Autoritatea contractantă nu va respinge oferta pe motiv că garanţia a fost prezentată de un emitent străin, dacă acest fapt nu vine în contradicţie cu legislaţia, cu condiţia că garanţia pentru ofertă şi emitentul corespund cerinţelor stipulate în documentația de atribuire.
    (3) Operatorul economic, înainte de a prezenta oferta, poate cere autorităţii contractante să confirme admisibilitatea emitentului garanţiei pentru ofertă sau a părţii care o confirmă. Autoritatea contractantă trebuie să reacţioneze imediat la un astfel de demers. Această confirmare nu poate împiedica autoritatea contractantă să respingă garanţia pentru ofertă în cazul în care emitentul sau partea care o confirmă a devenit insolvabilă.
    (4) Autoritatea contractantă prevede în documentația de atribuire cerinţele faţă de emitent, forma, cuantumul şi alte condiţii de bază ale garanţiei pentru ofertă, precum şi cerinţele faţă de operatorul economic care depune garanţia pentru ofertă, în cazul în care:
    a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
    b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;
    c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice.
    (5) La achiziţia de bunuri şi servicii cu o valoare estimată mai mică de 400 000 de lei şi de lucrări cu o valoare estimată mai mică de 1 500 000 de lei, autoritatea contractantă este în drept să nu ceară operatorului economic garanţie pentru ofertă. În cazul în care autoritatea contractantă cere o astfel de garanţie, se vor respecta prevederile prezentului articol.
    (6) Cuantumul garanţiei pentru ofertă nu trebuie să depăşească 2% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată.
    (7) Autoritatea contractantă nu are dreptul să pretindă plata garanţiei pentru ofertă şi va restitui imediat documentul de garanţie pentru ofertă după producerea oricăruia din următoarele evenimente:
    a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă;
    b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanției de bună execuție a contractului, dacă o astfel de garanție este prevăzută în documentația de atribuire;
    c) suspendarea procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţii publice;
    d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentația de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri.
    (8) La achiziţia de bunuri, lucrări și servicii, autoritatea contractantă va cere ca ofertantul să prezinte, la încheierea contractului, garanţia de bună execuţie a acestuia. Garanţia de bună execuţie se returnează de către autoritatea contractantă la momentul executării integrale a contractului de achiziții publice.
    (9) Autoritatea contractantă va indica în documentația de atribuire cerinţele faţă de emitent, forma, cuantumul şi alte condiţii de bază ale garanţiei de bună execuţie a contractului.
    (10) Înainte de a depune garanţia de bună execuţie a contractului, ofertantul poate cere autorităţii contractante să confirme admisibilitatea unui emitent propus al garanţiei sau a unei părţi care o confirmă. Autoritatea contractantă trebuie să reacţioneze imediat la un astfel de demers.
    (11) La achiziţia de bunuri şi servicii cu o valoare estimată mai mică de 400 000 de lei şi de lucrări cu o valoare estimată mai mică de 1 500 000 de lei, autoritatea contractantă este în drept să nu ceară ofertanţilor garanţia de bună execuţie a contractului. Dacă autoritatea contractantă cere o astfel de garanţie, se vor respecta prevederile prezentului articol.
    (12) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului nu trebuie să depăşească 15% din valoarea de deviz a contractului de achiziţii publice. În cazurile în care adaosul comercial este limitat prin act normativ, cuantumul garanției de bună execuție nu va depăși limita prevăzută de actul normativ respectiv.
    Articolul 65. Examinarea, evaluarea şi compararea
                          ofertelor
    (1) Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanților și a  altor persoane neautorizate.
    (2) Autoritatea contractantă stabilește oferta/ofertele cîștigătoare aplicînd criteriul de atribuire și factorii de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire.
    (3) La etapa examinării, evaluării şi comparării ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului doar explicații scrise asupra ofertei sale, dacă informațiile și documentele prezentate sînt incomplete, sau, după caz, documentele justificative aferente DUAE.
    (4) Autoritatea contractantă nu va admite modificări ale ofertei, inclusiv ale prețului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerințe cărora inițial nu le corespundea.
    (5) Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentației de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. Orice deviere de acest fel se exprimă cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se ia în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor.
    (6) Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care:
    a) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție;
    b) oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire;
    c) oferta financiară nu are un preț fixat;
    d) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 66;
    e) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată.
    (7) Pentru evaluarea ofertelor exprimate în diferite valute, valoarea acestora se recalculează în valuta națională sau o altă valută, dacă acest lucru este prevăzut de legislație sau documentația de atribuire, conform cursului stabilit în documentația de atribuire.
    (8) Pînă la finalizarea evaluării autoritatea contractantă nu divulgă ofertanților sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de atribuire informații privind examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor.
    (9) Evaluarea ofertelor se finalizează odată cu adoptarea deciziei de atribuire a contractului de achiziții publice/acordului-cadru sau anularea procedurii de atribuire.
    (10) Decizia de atribuire a  contractului de achiziții publice/acordului-cadru sau de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai tîrziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 30 alin. (1).
    (11) După adoptarea deciziei de atribuire, dar pînă la intrarea în vigoare a contractului de achiziții publice/acordului-cadru, autoritatea contractantă are dreptul de a anula din motive întemeiate decizia de atribuire cu reluarea procedurii de evaluare. Se consideră motive întemeiate  cazurile în care situațiile indicate la alin. (6) lit. a), b) și e) au fost stabilite ulterior adoptării deciziei de atribuire.
    [Art.65 în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 66. Oferta anormal de scăzută
    (1) Ofertă anormal de scăzută poate fi oferta de vînzare a bunurilor, de executare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor la un preţ semnificativ mai scăzut în comparaţie cu ofertele altor ofertanţi sau în raport cu bunurile, lucrările sau serviciile care urmează a fi furnizate, executate sau prestate în situaţia în care ofertantul nu reuşeşte să demonstreze accesul său la o tehnologie specială sau la condiţii de piaţă mai avantajoase care i-ar permite să ofere un asemenea preţ scăzut al ofertei.
    (2) În cazul achiziţiei publice de lucrări, o ofertă prezintă un preţ semnificativ mai scăzut în comparaţie cu ofertele altor ofertanţi sau în raport cu lucrările ce urmează a fi executate dacă preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din valoarea lucrărilor, calculată de autoritatea contractantă în modul stabilit.
    (3) Autoritatea contractantă este obligată să asigure operatorului economic posibilitatea de justificare a preţului anormal de scăzut. În cazul unei oferte care are un preţ aparent anormal de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv.
    (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare justificările primite de la ofertant, îndeosebi cele care se referă la:
    a) fundamentarea economică a modului de formare a preţului, aferent procesului de producţie, metodelor de execuţie utilizate sau serviciilor prestate;
    b) soluţiile tehnice adoptate şi/sau orice condiţii deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru furnizarea bunurilor, pentru executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor;
    [Art.66 al.(4), lit.b) modificată prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    c) originalitatea ofertei din punctul de vedere al îndeplinirii tuturor cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini;
    d) respectarea dispoziţiilor privind protecţia muncii şi condiţiile de muncă aplicabile pentru executarea lucrării, prestarea serviciului sau furnizarea bunurilor;
    [Art.66 al.(4), lit.d) modificată prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    e) posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat.
    (5) Atunci cînd autoritatea contractantă constată că o ofertă are un preţ anormal de scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, oferta respectivă va fi respinsă pe acest temei numai dacă, în urma clarificărilor solicitate, ofertantul este în imposibilitate de a demonstra, într-o perioadă de timp rezonabilă, dar nu mai puţin de 3 zile, stabilită de autoritatea contractantă, că ajutorul de stat a fost acordat în mod legal.
    [Art.66 al.(6) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 67. Anularea procedurii de achiziție publică
    (1) Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, în următoarele cazuri:
    a) nu a fost depusă nicio ofertă;
    b) numărul de ofertanţi/candidaţi care întrunesc cerințele de calificare și selecție este mai mic decît numărul minim prevăzut pentru fiecare procedură, iar autoritatea nu a optat, conform prevederilor specifice, pentru continuarea procedurii de atribuire;
    c) niciunul dintre ofertanţi nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia de atribuire;
    d) au fost depuse numai oferte care:
    – sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme;
    – sînt prezentate după data-limită de depunere a ofertelor;
    – nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire;
    – conţin, în propunerea financiară, preţuri care nu sînt un rezultat al liberei concurenţe şi care nu sînt justificate temeinic;
    – conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sînt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
    – depăşesc cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi;
    – au o valoare ce depăşeşte pragul prevăzut de prezenta lege pentru procedura de achiziţie publică desfăşurată;
    – prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depăşesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţii publice;
    e) s-a constatat comiterea unui act de corupţie, unor acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată;
    f) ofertele depuse, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare;
    g) există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflîndu-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 6.
    (2) După data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică, anularea procedurii, în cazurile prevăzute la alin.(1), se efectuează doar de către Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor, inclusiv în cazul în care a fost depusă o ofertă după data-limită de depunere a ofertelor, iar imposibilitatea depunerii în termen se datorează exclusiv acţiunilor sau inacţiunilor autorităţii contractante.
    (3) Decizia de anulare a procedurii de achiziție publică nu generează vreo obligaţie a autorităţii contractante sau a Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor faţă de participanții la procedura respectivă, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă şi a garanţiei de bună execuţie a contractului.
    (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.
    [Art.67 în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [Art.67 modificat prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777; în vigoare 01.01.17]
Capitolul IX
CONTRACTUL DE ACHIZIŢII PUBLICE.
DAREA DE SEAMĂ PRIVIND PROCEDURA
DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ. CONFLICTUL
DE INTERESE
    Articolul 68. Principiile de atribuire a contractului de
                          achiziţii publice
    Contractul de achiziţii publice se atribuie în temeiul următoarelor principii:
    a) respectarea legii, ordinii de drept, bunelor moravuri şi eticii profesionale;
    b) selectarea ofertei celei mai avantajoase;
    c) asigurarea protecţiei mediului şi susţinerea programelor sociale în procesul executării contractului.
    Articolul 69. Condiţii speciale de executare a contractului
                         de achiziţii publice
    Condiţiile speciale de executare a unui contract de achiziții publice trebuie să fie prevăzute în anunțul/invitaţia de participare sau în caietul de sarcini. Ele pot avea ca obiectiv, în special, încurajarea formării profesionale la locul de muncă, încadrarea în muncă a şomerilor, a tinerilor şi a persoanelor cu dificultăţi de integrare, reducerea nivelului şomajului, formarea profesională a şomerilor şi a tinerilor, protecţia mediului, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi securitatea muncii, dezvoltarea mediului rural şi formarea profesională a agricultorilor, protejarea şi susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv pe perioada de executare a contractului şi în condiţii de subcontractare.
    Articolul 70. Contractul de achiziţii publice
    (1) Contractul de achiziţii publice se încheie conform procedurilor de achiziţie publică prevăzute de prezenta lege, pentru întreaga sumă atribuită unei achiziţii pe an, în temeiul planului de achiziţie și în limita alocațiilor aprobate.
    (2) Înştiinţarea ofertantului cîştigător şi încheierea contractului de achiziţii publice se efectuează în conformitate cu art. 30.
    (3) Ofertanţii sînt informaţi, la momentul solicitării ofertelor, despre condiţiile de încheiere a contractului de achiziţii publice.
    (4) Se interzice, la momentul încheierii contractului de achiziţii publice, modificarea unor elemente ale ofertei cîştigătoare, impunerea de noi cerinţe ofertantului cîştigător sau implicarea oricărui alt ofertant decît cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.
    (5) Termenul de executare a contractului de achiziții publice se stabileşte în documentaţia de atribuire şi ulterior se transpune în contract, avînd în vedere necesităţile rezonabile ale autorităţii contractante. Acesta se va calcula luînd în considerare complexitatea achiziţiei preconizate, cantitatea subcontractată anticipat şi timpul real solicitat pentru producerea, stocarea şi transportarea bunurilor de la punctele de furnizare sau pentru prestarea serviciilor.
    (6) Condiţiile de executare a contractului de achiziții publice nu vor cuprinde clauze, direct sau indirect, discriminatorii.
    (7) Contractul de achiziţii publice şi/sau acordul-cadru se încheie între autoritatea contractantă şi ofertantul/ofertanţii a căror ofertă a fost desemnată cîştigătoare.
   
[Art.70 al.(8) abrogat prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777; în vigoare 01.01.17]
   
[Art.70 al.(9) abrogat prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777; în vigoare 01.01.17]
    (10) Contractul de achiziții publice/acordul-cadru pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.
    [Art.70 al.(10) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [Art.70 al.(10) modificat prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777; în vigoare 01.01.17]
    (11) Contractul de achiziții publice/acordul-cadru pentru care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial intră în vigoare la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta, cu condiția expirării termenelor de așteptare prevăzute la art. 30.
    [Art.70 al.(11) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [Art.70 al.(11) modificat prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777; în vigoare 01.01.17]
    Articolul 71. Subcontractarea
    (1) În documentația de atribuire, autoritatea contractantă solicită ofertantului să indice în oferta sa partea din contract pe care intenționează să o subcontracteze unor terți, precum și subcontractanții propuși.
    (2) În cazul contractelor de achiziții de lucrări și în ceea ce privește serviciile care urmează să fie prestate la o instalație aflată sub directa supraveghere a autorității contractante, după atribuirea contractului, dar nu mai tîrziu de momentul începerii executării acestuia, autoritatea contractantă solicită ofertantului să indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai subcontractanților săi implicați în lucrările sau serviciile respective, în măsura în care aceste informații sînt cunoscute la momentul respectiv.
    (3) Ofertantul este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (2) pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualii noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.
    (4) Autoritățile contractante au dreptul să extindă aplicarea obligațiilor prevăzute la alin. (2) la:
    a) contractele de achiziții de bunuri, la contractele de achiziții de servicii altele decît cele referitoare la serviciile care urmează să fie prestate la instalațiile aflate sub directa supraveghere a autorității contractante sau la furnizorii implicați în contracte de achiziții de lucrări sau servicii;
    b) subcontractanții subcontractanților ofertantului sau subcontractanții aflați la alte niveluri inferioare ale lanțului de subcontractare.
    (5) Autoritatea contractantă verifică dacă există motive de excludere a subcontractanților în temeiul art. 18. În astfel de cazuri, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere.
    (6) Dacă este necesar, în scopul aplicării alin. (5), informațiile solicitate sînt însoțite de declarațiile pe proprie răspundere ale subcontractanților.
    (7) Autoritatea contractantă are dreptul să solicite subcontractanților prezentați după atribuirea contractului să furnizeze certificate și alte documente justificative în locul declarației pe proprie răspundere.
    (8) Autoritatea contractantă are dreptul să efectueze plăţi directe subcontractanților pentru partea/părțile din contractul de achiziţii publice îndeplinite de către aceștia, pentru bunurile furnizate, lucrările efectuate sau serviciile prestate ofertantului potrivit contractului dintre ofertant şi subcontractant, atunci cînd natura contractului permite acest lucru.
    (9) În sensul alin. (8), subcontractanţii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţii publice sau, după caz,  la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţii publice opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă.
    (10) Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci cînd prestaţia acestora este confirmată prin documente aprobate de autoritatea contractantă, ofertant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci cînd ofertantul blochează în mod nejustificat confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.
    (11) În cazul în care un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în cadrul contractului de achiziţii publice clauze contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (10).
    (12) Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţii publice sau atunci cînd se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între ofertant şi subcontractantul/subcontractanţii nominalizat/nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încît activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţii publice.
    (13) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (12) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi vor constitui anexe la contractul de achiziţii publice.
    (14) Prevederile alin. (8)–(13) nu diminuează răspunderea contractantului principal în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţii publice/acord-cadru.
    [Art.71 în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 72. Interzicerea divizării sau măririi achiziţiilor publice
    (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul să divizeze achiziţia prin încheierea de contracte de achiziții publice separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie publică decît procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu prezenta lege în cazul în care achiziţia nu ar fi fost divizată. Excepţie constituie achiziţia de bunuri şi servicii sezoniere, care impune încheierea unor contracte separate pe diferite perioade de timp. Pentru achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii a căror perioadă de realizare este mai mare de un an, contractul poate fi încheiat pentru întreaga achiziţie, însă realizarea lui urmează a fi asigurată în limitele alocaţiilor anuale prevăzute în aceste scopuri şi precizate anual în contract.
    (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul să mărească volumul bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, stabilit de contractele de achiziții publice încheiate, pentru a evita efectuarea unor noi achiziţii, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege.
    (3) Se interzice cesiunea de creanţă (datorie), precum şi modificarea oricărui element al contractului de achiziții publice încheiat sau introducerea unor elemente noi dacă asemenea acţiuni sînt de natură să schimbe condiţiile ofertei care au constituit temei pentru selectarea acesteia şi să majoreze valoarea ei, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul articol.
    [Art.72 al.(3) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
   
Notă: Prevederile art.72 alin. (3) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
    (4) În cazul contractelor de achiziţii publice cu executare continuă încheiate pe un termen mai mare de un an, se permite ajustarea periodică a valorii contractului, conform procedurii stabilite de Guvern, luînd în considerare schimbarea preţurilor la componentele preţului de cost al bunurilor, lucrărilor sau serviciilor care fac obiectul contractului.
    (5) Operatorul economic execută necondiţionat clauzele contractului de achiziții publice încheiat, respectînd cerinţele de calitate şi preţul stabilit. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale atrage după sine răspunderea operatorului economic conform legislaţiei şi clauzelor contractului de achiziții publice.
    (6) Faţă de conducătorul autorităţii contractante care nu a aplicat sau nu a întreprins acţiuni de aplicare a sancţiunilor faţă de operatorul economic ce nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător clauzele contractului de achiziții publice organele abilitate cu funcţii de control aplică sancţiuni în conformitate cu legislaţia.
    (7) Contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situaţii:
    1) atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) devine necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;
    b) schimbarea contractantului este imposibilă;
    c) orice majorare a preţului contractului reprezentînd valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depăşește 15% din valoarea contractului iniţial;
    2) atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă;
    b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;
    c) creşterea preţului nu depăşeşte 15% din valoarea contractului de achiziţii publice/acordului-cadru iniţial;
    3) atunci  cînd  contractantul  cu  care  autoritatea  contractantă  a  încheiat  iniţial  contractul  de achiziţii publice/acordul-cadru este înlocuit de un nou contractant, în una dintre următoarele situaţii:
    a) drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţii publice/acordul-cadru sînt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţii publice/acordului-cadru şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege;
    b) la încetarea anticipată a contractului de achiziţii publice/acordului-cadru, contractantul principal cesionează autorităţii contractante contractele încheiate cu subcontractanţii acestuia, ca urmare a unei clauze de revizuire clare, precise şi fără echivoc sau a unei opţiuni stabilite de autoritatea contractantă în documentația de atribuire;
    4) atunci cînd modificările, indiferent de valoarea lor, nu sînt substanţiale.
    [Art.72 al.(7) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (8) În sensul dispoziţiilor alin. (7) pct. 1), schimbarea contractantului este imposibilă atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) schimbarea contractantului nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, precum cerinţe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalaţiile existente achiziţionate în cadrul procedurii de achiziţie iniţiale;
    b) schimbarea contractantului ar cauza autorităţii contractante dificultăţi semnificative sau creşterea semnificativă a costurilor.
    [Art.72 al.(8) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (9) În cazul în care se efectuează majorarea preţului contractului prin mai multe modificări succesive conform alin. (7) pct. 1) şi 2), valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăşi cu mai mult de 15% valoarea contractului iniţial.
    [Art.72 al.(9) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (10) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a efectua modificări succesive ale contractului de achiziţii publice/acordului-cadru conform alin. (7) pct. 1) şi 2) în scopul eludării aplicării procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege.
    [Art.72 al.(10) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (11) Autoritatea contractantă care modifică un contract de achiziţii publice/acord-cadru în cazurile prevăzute la alin. (7) pct. 1) şi 2) are obligaţia de a publica un anunţ în acest sens în Buletinul achizițiilor publice și, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conform anexei nr. 3 la prezenta lege.
    [Art.72 al.(11) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (12) O modificare a unui contract de achiziţii publice/acord-cadru pe perioada de valabilitate este considerată modificare substanţială în sensul alin. (7) pct. 4) dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:
    a) modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire iniţială, ar fi permis selecţia altor candidaţi decît cei selectaţi iniţial sau acceptarea unei alte oferte decît cea acceptată iniţial ori ar fi atras şi alţi participanţi la procedura de atribuire;
    b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziţii publice/acordul-cadru iniţial;
    c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziţii publice/acordului-cadru;
    d) un nou contractant înlocuieşte contractantul iniţial, în alte cazuri decît cele prevăzute la alin. (7) pct. 3).
    [Art.72 al.(12) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (13) Modificarea contractului de achiziţii publice/acordului-cadru în condiţiile prevăzute la alin. (12) nu aduce atingere naturii generale a acestuia.
    [Art.72 al.(13) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (14) În situaţia prevăzută la alin. (13), în cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, valoarea modificărilor se determină pe baza valorii nete cumulate a modificărilor succesive.
    [Art.72 al.(14) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (15) Pentru calcularea preţului menţionat la alin. (7) pct. 1) și 2) se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru, care constituie valoarea de referinţă atunci cînd contractul de achiziţii publice include o clauză de indexare.
    [Art.72 al.(15) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (16) În sensul prezentului articol, prin natura generală a contractului se înţelege obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziţiei iniţiale, obiectul principal al contractului şi drepturile şi obligaţiile principale prevăzute în contract, inclusiv principalele cerinţe de calitate şi performanţă.
    [Art.72 al.(16) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (17) Pentru modificările care se intenționează a fi operate unui contract de achiziţii publice/acord-cadru în perioada sa de valabilitate, altfel decît în cazurile şi condițiile prevăzute de prezentul articol, se organizează noi proceduri de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.
    [Art.72 al.(17) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
   
Articolul 721. Cazuri specifice de încetare a contractului
                           de achiziţii publice
    (1) Fără a aduce atingere cadrului legal privind încetarea contractelor sau prevederilor prezentei legi referitoare la nulitatea contractului de achiziţii publice, autoritatea contractantă are dreptul de a rezilia unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:
    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 18;
    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 72;
    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din prezenta lege și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.
    (2) Autoritatea contractantă introduce dreptul de reziliere unilaterală prevăzut la alin. (1) în condiţiile contractuale cuprinse în documentaţia de atribuire.
    [Art.721 introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    Articolul 73. Darea de seamă privind procedura de
                         achiziţie publică
    (1) Darea de seamă privind procedura de achiziţie publică, precum şi darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică sînt întocmite de către autoritatea contractantă şi sînt publicate în Buletinul achizițiilor publice nu mai tîrziu de data încheierii contractului sau de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică. Darea de seamă va conține:
    [Art.73 al.(1) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    a) descrierea succintă a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor pentru care autoritatea contractantă a solicitat oferte;
    b) expunerea motivelor alegerii procedurii respective de achiziţie publică, în cazul aplicării altor proceduri decît licitaţia deschisă;
    c) denumirea şi datele de contact ale ofertanţilor, precum şi denumirea şi datele de contact ale operatorului economic cu care este încheiat contractul de achiziţii publice, preţul acestui contract;
    d) datele de calificare ale ofertanţilor;
    e) preţul ofertelor sau temeiul determinării lui, expunerea succintă a altor condiţii esenţiale ale fiecărei oferte şi ale contractului;
    f) rezumatul evaluării şi comparării ofertelor;
    g) decizia respectivă cu argumentele de rigoare, în cazul în care toate ofertele sînt respinse;
    h) numele candidaţilor sau ofertanţilor respinşi şi motivele respingerii lor;
    i) motivele respingerii, în cazul respingerii ofertei conform prevederilor art. 40;
    j) motivele respingerii ofertelor considerate anormal de scăzute;
    k) rezumatul demersurilor în care s-au solicitat clarificări privind documentele de preselecţie sau documentația de atribuire, rezumatul răspunsurilor la ele, precum şi expunerea rezumativă a oricărei modificări operate în aceste documente;
    l) temeiul anulării procedurii de achiziţie publică, în cazurile în care procedura a fost anulată.
    (2) Darea de seamă privind procedura de achiziţie publică este un document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii poate fi limitat, conform prevederilor Legii nr. 171-XIII din 6 iulie 1994 cu privire la secretul comercial sau ale Legii nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, numai în măsura în care aceste informaţii includ, în special, secrete tehnice sau comerciale ori conțin aspecte confidenţiale ale ofertelor.
    [Art.73 al.(2) în redacția LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777; în vigoare 01.01.17]
    [Art.73 al.(3) abrogat prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777; în vigoare 01.01.17]
    Articolul 74. Reguli de evitare a conflictului de interese
    (1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziții publice, autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau denaturarea concurenței.
    [Art.74 al.(1) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (2) Persoana fizică sau juridică care a oferit opinii, sugestii sau recomandări autorităţii contractante la etapa consultării pieței sau a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire, inclusiv ca parte a unor servicii de consultanţă, are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant/candidat, ofertant asociat sau subcontractant numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu denaturează concurenţa. În asemenea caz, autoritatea contractantă comunică celorlalți ofertanți/candidați informațiile care au fost transmise în contextul participării persoanei fizice sau juridice la pregătirea documentaţiei de atribuire ori care decurg din această participare și stabilește termene adecvate pentru primirea ofertelor.
    [Art.74 al.(2) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
   
(21) Autoritatea contractantă are dreptul să excludă persoana fizică sau juridică specificată la alin. (2) dacă nu există niciun alt mijloc pentru a asigura respectarea principiului egalității de tratament, iar aceasta din urmă nu a reuşit să demonstreze că implicarea sa în pregătirea procedurii de achiziție nu denaturează concurența.
    [Art.74 al.(21) introdus prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (3) Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a candidaturilor/ofertelor nu are dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.
    (4) Membrul grupului de lucru al autorităţii contractante/furnizorul de servicii de achiziție are obligaţia de a semna, pe propria răspundere, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, prin care se angajează să respecte necondiţionat prevederile prezentei legi şi prin care confirmă, totodată, că:
    [Art.74 al.(4) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    a) nu este soţ/soție, rudă sau afin, pînă la gradul al treilea inclusiv, cu una sau mai multe persoane angajate ale ofertantului/ofertanţilor ori cu unul sau mai mulţi fondatori ai acestora;
    b) în ultimii 3 ani, nu a activat în baza contractului individual de muncă sau a altui înscris care demonstrează relațiile de muncă cu unul dintre ofertanţi ori nu a făcut parte din consiliul de administraţie sau din orice alt organ de conducere sau de administraţie al acestora;
    c) nu deţine acţiuni sau cote-părţi în capitalul social subscris al ofertanţilor.
    (5) În cazul în care unul dintre membrii grupului de lucru al autorităţii contractante/furnizorul de servicii de achiziție constată, pînă la sau după şedinţa de deschidere a ofertelor, că se află în una sau în mai multe dintre situaţiile specificate la alin. (4), el va solicita imediat înlocuirea sa în componenţa grupului cu o altă persoană.
    [Art.74 al.(5) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [Art.74 al.(6) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (7) Grupul de lucru îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor prezentei legi şi regulamentului aprobat de Guvern.
Capitolul X
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ŞI RĂSPUNDEREA JURIDICĂ
    Articolul 75. Organizarea și funcționarea Agenției Naționale
                          pentru Soluționarea Contestațiilor
    (1) Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor este o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de alte autorităţi publice, faţă de persoane fizice şi juridice, care examinează contestaţiile formulate în cadrul procedurilor de achiziţie publică.
    (2) Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor este persoană juridică de drept public, finanţată de la bugetul de stat în limitele alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală, şi dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova.
    (3) Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor dispune de independenţă organizaţională, funcţională, operaţională şi financiară. Bugetul acesteia se elaborează, se aprobă și se administrează conform principiilor, regulilor și procedurilor stabilite de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014.
    (4) Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor prezintă Parlamentului, pînă la data de 15 martie a fiecărui an, un raport anual de performanță, care include date și analize cu privire la cazurile de soluționare a contestaţiilor.
    (5) La solicitarea Parlamentului, Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor prezintă rapoarte pentru o perioadă mai scurtă de un an. Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor poate să prezinte Parlamentului și alte rapoarte considerate necesare.
    (6) Raportul prevăzut la alin. (4) se publică pe pagina web a Agenției Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor în termen de 7 zile de la data prezentării acestuia în Parlament.
    (7) Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor este independentă și nu poate fi subordonată niciunei alte autorități sau instituții publice, avînd obligația de a apăra drepturile și interesele legitime ale tuturor părților implicate în contestaţiile trimise spre soluționare fără nicio privilegiere sau discriminare. Deciziile Agenției Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor pot fi contestate în instanța de judecată.
    (8) Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor este apolitică, nu sprijină și nu acordă asistență niciunui partid politic.
    (9) Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției, structura și efectivul-limită al acesteia se aprobă prin hotărîrea Parlamentului.
    [Art.75 în redacția LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777; în vigoare 01.01.17]
   
Articolul 751. Personalul Agenției Naționale pentru Soluționarea
                           Contestațiilor
    (1) Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor are în componența sa șapte consilieri pentru soluționarea contestaţiilor (în continuare – consilieri), inclusiv directorul general și directorul general adjunct, care au statut de persoane cu funcții de demnitate publică.
    (2) Consilierii sînt numiți de către Parlament cu votul majorității deputaților prezenți, la propunerea Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului, pe un termen de 7 ani, fără posibilitatea reînnoirii mandatului.
    [Art.751 al.(2) modificat prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 19.07.17]
    (3) Selectarea consilierilor se face pe baza aptitudinilor profesionale, în rezultatul unui concurs deschis, imparțial și transparent, organizat de Comisia economie, buget și finanțe.
    (4) Personalul Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor este constituit şi din personal de specialitate ce cade sub incidenţa Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, din personal tehnic de deservire şi alţi salariaţi angajaţi pe bază de contract individual de muncă ce cad sub incidenţa prevederilor legislaţiei muncii.
    [Art.751 al.(4) în redacția LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 19.07.17]
    (5) Poate pretinde la funcţia de consilier pentru soluționarea contestațiilor persoana care corespunde cumulativ următoarelor cerinţe:
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;
    [Art.751 al.(5), lit.b) în redacția LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    c) deține diplomă de studii superioare;
    d) are o vechime în muncă de cel puţin 10 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum și o experiență de cel puțin 3 ani în domeniul achizițiilor publice;
    e) posedă limba de stat;
    f) nu este privată, prin hotărîre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate;
    f1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
    [Art.751 al.(5), lit.f1) introdusă prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    g) nu este membru al unui partid politic;
    h) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
    [Art.751 al.(5), lit.g) introdusă prin LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368]
    (6) Consilierul nu este în drept:
    a) să desfășoare activități comerciale direct sau prin intermediari;
    b) să fie acționar ori membru al conducerii, al organului administrativ sau al organului de control în societăți comerciale, inclusiv în bănci și în alte instituții de credit, în instituții de asigurări, în societăți financiare, în întreprinderi de stat sau în societăți pe acțiuni cu capital de stat;
    c) să dețină orice altă funcție publică sau privată remunerată, cu excepția celor ce țin de activitatea didactică, de cercetare științifică sau de creație literară și artistică;
    d) să exercite orice alte activități profesionale.
    (7) Consilierul nu poate participa la soluționarea unei contestaţii în cazul oricărui potențial conflict de interese.
    (8) Consilierul nu este în drept să participe la procedura de soluționare a contestației dacă se află în una din următoarele situații, motiv pentru care decizia emisă va fi lovită de nulitate absolută:
    a) este soț/soție, rudă sau afin pînă la gradul al doilea inclusiv cu oricare dintre părți ori soțul, ruda sau afinul pînă la gradul al doilea inclusiv al consilierului are un interes în soluționarea contestației;
    b) a existat un raport de afaceri sau de muncă între consilier și una dintre părți în precedenții 2 ani de la soluționarea contestației;
    c) a făcut declarații publice care au legătură cu contestația care se soluționează;
    d) a primit sau i s-au promis bunuri ori avantaje de orice fel de către una dintre părți.
    (9) Consilierul este obligat:
    a) să-şi îndeplinească atribuţiile cu obiectivitate, respectînd principiile legalităţii, imparţialităţii, independenţei, tratamentului egal, nediscriminării în privinţa tuturor operatorilor economici și autorităților contractante;
    b) să-şi exprime votul prin „pro” sau „contra”, abţinerea de la vot fiind exclusă, cu excepţia cazului în care acesta se află în conflict de interese care a fost declarat;
    c) să comunice în scris preşedintelui completului de soluționare a contestațiilor orice situaţie care ar putea atrage incompatibilitatea cu mandatul pe care îl exercită;
    d) să depună, în conformitate cu legislaţia, declaraţie de avere și interese personale.
    (10) Mandatul consilierului încetează în cazul:
    a) demisiei;
    b) revocării;
    c) expirării mandatului;
    d) atingerii vîrstei de pensionare;
    e) decesului.
    (11) Parlamentul poate revoca un consilier în cazul:
    a) neîntrunirii cerințelor de la alin. (5);
    b) rămînerii definitive a sentinţei de condamnare;
    c) încălcării obligațiilor prevăzute la alin. (6)–(9);
    d) imposibilității din motive de sănătate, constatate prin examen medical, să își exercite atribuțiile mai mult de 4 luni consecutive;
    e) declarării dispariţiei fără urmă, conform legii.
    (12) Directorul general al Agenției Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor este obligat să trimită Parlamentului propunerea privind încetarea sau, după caz, privind revocarea mandatului de consilier, inclusiv de director general adjunct, imediat după ce a aflat de existența unei situații prevăzute la alin. (10) și (11).
    (13) În cazul în care mandatul unui consilier a expirat, acesta rămîne în funcție pînă la numirea succesorului său, însă nu mai mult de 6 luni de la data expirării acestuia.
    (14) Încetarea mandatului consilierului pentru soluționarea contestaţiilor se aprobă de către Parlament.
     (15) Propunerea privind revocarea mandatului directorului general poate fi trimisă Parlamentului de către un grup de cel puțin 3 consilieri în cazul în care se află despre existența unei situații prevăzute la alin. (11).
    [Art.751 introdus prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777; în vigoare 01.01.17]
    Articolul 76. Dreptul la contestare
    (1) Orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziţie publică un act al autorităţii contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de prezenta lege.
    [Art.76 al.(1) în redacția LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]
    (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin act al autorităţii contractante se înţelege orice act administrativ, orice altă acţiune sau inacţiune care produce sau poate produce efecte juridice în legătură cu procedura de achiziţie publică.
    (3) Orice referire, pe parcursul prezentului capitol, la aplicarea procedurii de achiziţie publică include toate cazurile care intră în sfera de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi.
    (4) Soluţionarea contestaţiilor privind atribuirea contractelor sectoriale pentru care legislaţia specifică face trimitere la aplicarea prezentei legi se realizează conform prezentului capitol.
    Articolul 77. Depunerea contestaţiei
    (1) Operatorul economic vătămat poate sesiza Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim prin depunerea unei contestări în termen de:
    a) 10 zile începînd cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei legi, a unui act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
    b) 5 zile începînd cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei legi, a unui act al autorităţii contractante considerat ilegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3).
    (2) Depunerea contestaţiei care se referă la acte ale autorităţii contractante care sînt emise sau au loc înainte de deschiderea ofertelor se efectuează cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) din prezentul articol, însă nu mai tîrziu de data-limită de depunere a ofertelor stabilită de către autoritatea contractantă, și cu respectarea prevederilor art. 34.
    (3) În cazul în care contestaţia prevăzută la alin. (1) se referă la documente publicate în mod electronic, data luării la cunoştinţă se consideră data publicării acestora.
    (4) Contestaţia se depune în formă scrisă, în limba de stat, semnată și, după caz, ştampilată şi trebuie să conţină:
    a) numele, domiciliul sau reşedinţa contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea completă a operatorului economic, numele şi prenumele reprezentantului acestuia, copia documentului ce confirmă împuternicirile, adresa juridică şi datele de contact;
    b) denumirea autorităţii contractante, adresa juridică şi datele de contact;
    c) denumirea obiectului contractului de achiziţii publice şi procedura de atribuire aplicată;
    d) esenţa şi temeiul contestaţiei, cu indicarea drepturilor şi intereselor legitime ale contestatorului, încălcate în cadrul procedurii de achiziţie publică;
    e) nomenclatorul documentelor anexate la contestaţie.
    (5) Contestatorul va anexa la contestaţie şi copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute la alin. (4), dacă acestea sînt disponibile.
    (6) În situaţia în care Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor consideră că în contestaţie nu sînt cuprinse toate informaţiile prevăzute la alin. (4), aceasta va cere contestatorului să completeze contestaţia în termen de 5 zile de la înştiinţarea prin care i se aduce la cunoştinţă această situaţie. În cazul în care contestatorul nu se conformează obligaţiei impuse de Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, contestaţia este respinsă. Contestaţia care a fost depusă cu nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1) și (2) de asemenea este respinsă.
    Articolul 78. Procedura de examinare a contestaţiilor
    (1) Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor este competentă să soluţioneze contestaţiile cu privire la procedurile de achiziţie publică potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.
    (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor adoptă decizii.
    (3) Procedura de examinare a contestaţiilor se desfăşoară cu respectarea principiilor legalităţii, celerităţii, contradictorialităţii şi a dreptului la apărare.
    (4) În vederea soluţionării contestaţiei, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor poate solicita punctul de vedere al autorităţii contractante pe marginea acesteia.
    (5) În termen de o zi lucrătoare de la primirea solicitării menționate la alin. (4), autoritatea contractantă are obligaţia să îi înştiinţeze despre aceasta şi pe ceilalţi participanţi la procedura de atribuire. Înştiinţarea trebuie să fie însoțită de o copie a contestaţiei respective.
    (6) Toate notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confirmare de primire.
    (7) Contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire pot fi conexate de către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor pentru a se pronunţa o soluţie unitară.
    (8) Pînă la soluţionarea contestaţiei de către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, participanţii la aceeaşi procedură de atribuire se pot asocia la contestaţie printr-o contestaţie proprie care trebuie să conţină toate elementele prevăzute la art. 77 alin. (4).
    (9) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Agenţiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor punctul său de vedere asupra contestaţiei în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii unei astfel de solicitări, însoţit de orice alte documente considerate edificatoare, precum şi dosarul achiziţiei publice, cu excepţia anunţurilor publicate în SIA „RSAP” şi a documentaţiei de atribuire, atunci cînd aceasta este disponibilă şi poate fi descărcată direct din internet. Lipsa punctului de vedere al autorităţii contractante nu împiedică soluţionarea contestaţiei.
    (10) Autoritatea contractantă va notifica punctul său de vedere şi contestatorului în termenul prevăzut la alin. (9).
    Articolul 79. Procedura de soluţionare a contestaţiilor
    (1) În vederea soluţionării contestaţiei, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor are dreptul de a solicita lămuriri părţilor, de a administra probe şi de a solicita orice alte date/documente în măsura în care acestea sînt relevante în raport cu obiectul contestaţiei. De asemenea, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor are dreptul de a solicita orice date necesare pentru soluţionarea contestaţiei şi de la alte persoane fizice sau juridice.
    (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu trebuie să conducă la depăşirea termenului de soluţionare a contestaţiei prevăzut la alin. (10).
    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde la orice solicitare a Agenţiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor şi de a-i transmite acesteia orice alte documente decît cele menţionate la art. 78 alin. (9), care prezintă relevanţă pentru soluţionarea contestaţiei, într-un termen care nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
    (4) Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor poate desemna un expert independent pentru lămurirea unor aspecte de natură tehnică sau financiară. Durata efectuării expertizei trebuie să se încadreze în termenul prevăzut pentru soluţionarea contestaţiei de către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia.
    (41) Consilierii îşi desfăşoară activitatea în complete formate din trei membri. Pentru buna funcționare a acestora, fiecărui complet îi va fi repartizat, din cadrul subdiviziunilor corespunzătoare ale Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor, cel puțin un jurist și un consultant responsabil de lucrările de secretariat.
    [Art.79 al.(41) în redacția LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 19.07.17]
    [Art.79 al.(41) introdus prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777; în vigoare 01.01.17]
    (42) Componența completelor, inclusiv președinții, se aprobă prin ordinul directorului general al Agenției pentru o perioadă determinată. Aceeași componență a completului, inclusiv președintele, poate fi păstrată pentru nu mai mult de două perioade consecutive.
    [Art.79 al.(42) introdus prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777; în vigoare 01.01.17]
    (43) Ședințele completelor sînt conduse de către președinții acestora și consemnate în procesul-verbal, semnat de către toți membrii.
    [Art.79 al.(43) introdus prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777; în vigoare 01.01.17]
    (44) Ședințele completelor sînt deliberative cu prezența tuturor membrilor.
    [Art.79 al.(44) introdus prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777; în vigoare 01.01.17]
    (45) Deciziile în cadrul completelor sînt adoptate cu votul majorității membrilor. Membrii care au votat împotrivă pot înregistra opinia separată în procesul-verbal al ședinței respective. Nimeni nu este în drept să influențeze deciziile sau să interfereze cu deciziile completelor pentru soluționarea contestaţiilor, fiecare consilier votînd la intima sa convingere reieșind din prevederile legale.
    [Art.79 al.(45) introdus prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777; în vigoare 01.01.17]
    (46) Lucrările de secretariat ale completelor sînt asigurate de către subdiviziunea responsabilă în conformitate cu regulamentul de funcționare a Agenției Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor.
    [Art.79 al.(46) introdus prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777; în vigoare 01.01.17]
    (5) Corespondența cu privire la procedura de soluţionare a contestaţiei se realizează doar în scris.
    [Art.79 al.(5) modificat prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777; în vigoare 01.01.17]
    (6) Părţile pot fi reprezentate de avocaţi şi pot depune concluzii scrise pe durata procedurii. De asemenea, părţile pot solicita să depună oral concluzii în faţa Agenţiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, fără ca prin aceasta să fie afectate termenele prevăzute la alin. (10).
    (61) Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor va organiza ședințe deschise pentru examinarea contestațiilor și va asigura publicarea pe pagina web a informației privind data și locul desfășurării ședințelor cu 3 zile lucrătoare înainte de data la care acestea vor avea loc.
    [Art.79 al.(61) introdus prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777; în vigoare 01.01.17]
    (7) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, pînă la soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună, prin decizie, în termen de 3 zile, inclusiv la cererea părţii interesate, suspendarea procedurii de achiziţie publică.
    (8) În sensul prevederilor alin. (7), Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor soluţionează cererea de suspendare luînd în considerare consecinţele acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public.
    (9) Decizia prevăzută la alin. (7) poate fi atacată în instanţa competentă, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.
    (10) Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor are obligaţia de a soluţiona în fond contestaţia în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei, iar în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică examinarea în fond a contestaţiei, conform art. 80 alin. (1), se va expune pe marginea acesteia în termen de 10 zile. În cazuri temeinic justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit o singură dată cu 10 zile.
    (11) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a încheia contractul de achiziţii publice pînă la emiterea unei decizii finale pe marginea contestaţiei de către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor.
    [Art.79 al.(11) modificat prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777; în vigoare 01.01.17]
    Articolul 80. Soluţiile pe care le poate pronunţa
    Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
    (1) Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor se pronunţă mai întîi asupra cazurilor de restituire a contestației, iar cînd se constată că acestea sînt întemeiate, nu se mai procedează la examinarea în fond a cauzei.
    (2) În procesul examinării contestaţiei, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor:
    a) admite contestaţia, integral sau parţial;
    b) respinge contestaţia.
    (3) Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor examinează din punctul de vedere al legalităţii şi temeiniciei actul atacat şi poate pronunţa o decizie prin care îl anulează în parte sau în tot, obligă autoritatea contractantă să emită un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire. În cazul în care Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor dispune modificarea/eliminarea oricăror specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire în condiţiile art. 67.
    [Art.80 al.(4) abrogat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (5) În cazul în care Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor admite contestaţia şi dispune luarea unei măsuri de remediere a actului atacat, aceasta va preciza şi termenul în care măsura respectivă trebuie dusă la îndeplinire și care nu va fi mai mare decît termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Agenţiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.
    (6) În funcţie de soluţia pronunţată, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor va decide asupra continuării sau anulării procedurii de achiziţie publică, inclusiv asupra anulării contractului de achiziţii publice încheiat. În cazurile în care decide anularea, aceasta se va efectua în condiţiile art. 67.
    [Art.80 al.(6) modificat prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777; în vigoare 01.01.17]
    (7) Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor poate lua act, oricînd în cursul soluţionării contestaţiei, de renunţarea la aceasta de către contestator.
    (8) Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor nu poate decide atribuirea unui contract către un anumit operator economic.
    (9) Decizia Agenției Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor, inclusiv justificarea deciziei, va fi comunicată părţilor în scris, în termen de 3 zile de la data pronunțării. Decizia se publică pe pagina web a Agenției Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor în acelaşi termen.
    [Art.80 al.(9) în redacția LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777; în vigoare 01.01.17]
    (10) Autoritatea contractantă are obligația de a raporta Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor măsurile de remediere luate în vederea executării deciziei prin care au fost dispuse măsuri de remediere.
    [Art.80 al.(10) în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    (11) Decizia prin care Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor anulează, în tot sau în parte, actul atacat este obligatorie pentru autoritatea contractantă.
    (12) Decizia Agenţiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor este obligatorie pentru părţi. Contractul de achiziţii publice încheiat cu nerespectarea deciziei Agenţiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor este lovit de nulitate absolută.
    (13) Decizia Agenţiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor privind soluţionarea contestaţiei poate fi atacată în instanţa judecătorească competentă.
    Articolul 81. Litigii
    Procesele şi cererile privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţii publice se soluţionează de către instanța judecătorească competentă.
    Articolul 82. Soluţionarea litigiilor
    (1) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, instanța judecătorească competentă, pînă la soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună, inclusiv la cererea părţii interesate, suspendarea executării contractului de achiziții publice.
    (2) Instanța judecătorească constată nulitatea contractului de achiziții publice în următoarele cazuri:
    a) autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligaţiile referitoare la publicarea unui anunţ sau unei invitaţii de participare, conform prevederilor prezentei legi;
    b) au fost încălcate prevederile art. 31, dacă această încălcare a privat operatorul economic interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac înainte de încheierea contractului, în cazul în care această încălcare este combinată cu încălcarea altor dispoziţii privind achiziţiile publice, dacă această din urmă încălcare a afectat şansele operatorului economic interesat de a obţine contractul;
    c) autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 58 alin. (19) sau ale art. 59 alin. (13)–(17).
    (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul în care instanța judecătorească consideră, după analiza tuturor aspectelor relevante, că motive imperative de interes general impun menţinerea efectelor contractului de achiziții publice, aceasta va dispune sancţiuni alternative după cum urmează:
    a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuţie al acestuia; şi/sau
    b) aplicarea unei amenzi autorităţii contractante, cuprinsă între 2% şi 15% din valoarea contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporţional cu posibilitatea de a limita efectele contractului conform prevederilor lit. a).
    (4) La aplicarea sancţiunilor alternative prevăzute la alin. (3), instanța judecătorească va avea în vedere ca acestea să fie eficiente, proporţionate şi descurajante.
    (5) Interesele economice legate de capacitatea contractului de achiziții publice de a produce efecte se vor lua în vedere ca motiv imperativ numai dacă, în circumstanţe excepţionale, absenţa efectelor ar conduce la consecinţe disproporţionate. Interesele economice în legătură directă cu contractul respectiv, cum ar fi costurile generate de întîrzieri în executarea contractului, costurile generate de lansarea unei noi proceduri de atribuire, costurile generate de schimbarea operatorului economic care va îndeplini contractul sau costurile cu privire la obligaţiile legale generate de absenţa efectelor contractului, nu constituie motive imperative de interes general.
    (6) În toate cazurile în care sancţiunea nulităţii prevăzută la alin. (2) nu poate avea efect retroactiv, întrucît desfiinţarea obligaţiilor contractuale deja executate este imposibilă, instanța judecătorească va aplica, în plus, şi sancţiunea prevăzută la alin. (3) lit. b).
    (7) În cazul unei încălcări a prevederilor art. 31 care nu face obiectul alin. (2) lit. b) din prezentul articol, instanța judecătorească poate decide, după analiza tuturor aspectelor relevante, dacă va constata nulitatea contractului sau dacă este suficient să dispună sancţiuni alternative precum cele prevăzute la alin. (3) din prezentul articol.
    (8) Prevederile alin. (2) lit. a) nu sînt aplicabile atunci cînd autoritatea contractantă, considerînd că se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute de prezenta lege în care are dreptul de a nu transmite spre publicare un anunţ/o invitaţie de participare, a procedat după cum urmează:
    a) a publicat în mod voluntar în Buletinul achiziţiilor publice, în SIA „RSAP” şi/sau în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un anunţ, pentru asigurarea transparenţei, prin care îşi exprimă intenţia de a încheia contractul de achiziții publice;
    b) a încheiat contractul respectînd, din proprie iniţiativă, prevederile art. 31 alin. (1), termenele curgînd în acest caz de la data publicării anunţului prevăzut la lit. a) din prezentul alineat.
    (9) Prevederile alin. (2) lit. c) nu sînt aplicabile atunci cînd autoritatea contractantă, considerînd că a respectat prevederile art. 58 alin. (19) sau, după caz, ale art. 59 alin. (13)−(17), a procedat după cum urmează:
    a) a comunicat ofertanţilor implicaţi decizia de atribuire a contractului de achiziții publice, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (1), (4) şi (5), sub rezerva dispoziţiilor art. 73 alin. (3); şi
    b) a încheiat contractul respectînd, din proprie iniţiativă, prevederile art. 31 alin. (1) şi ale art. 30 alin. (4), termenele curgînd în acest caz de la data transmiterii comunicării prevăzute la lit. a) din prezentul alineat.
(10) Constatarea nulităţii contractului de achiziții publice, în condiţiile alin. (2), se poate solicita şi prin cerere separată în termen de:
    a) cel mult 30 de zile începînd cu ziua următoare:
    – publicării anunţului de atribuire a contractului, în conformitate cu prevederile art. 29, cu condiţia ca anunţul respectiv să conţină justificarea deciziei autorităţii contractante de a atribui contractul fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în Buletinul achiziţiilor publice sau, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; sau
    – informării de către autoritatea contractantă a ofertanţilor şi candidaţilor interesaţi cu privire la încheierea contractului, cu condiţia ca informarea să fie însoţită de un rezumat al motivelor pertinente stabilite la art. 30. Această opţiune se aplică şi în cazurile menţionate la art. 31 alin. (3) lit. c);
    b) cel mult 6 luni începînd cu ziua următoare încheierii contractului, în cazurile în care nu au fost respectate condiţiile prevăzute la lit. a).
    (11) În măsura în care un operator economic nu a utilizat o cale de atac în acest sens, autoritățile competente au dreptul de a solicita instanței judecătorești constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziții publice pentru următoarele motive:
    [Art.82 al.(11) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    a) autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligaţiile referitoare la publicarea unui anunţ/a unei invitaţii de participare conform prevederilor prezentei legi;
    b) au fost încălcate prevederile art. 31 alin. (1) şi ale art. 30 alin. (3);
    c) autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 58 alin. (19) sau ale art. 59 alin. (13)–(17);
    d) contractul de achiziţii publice a fost încheiat cu nerespectarea cerinţelor minime prevăzute de autoritatea contractantă în caietul de sarcini sau, deşi sînt respectate cerinţele respective, contractul a fost încheiat în condiţii mai puţin favorabile decît cele prevăzute în propunerile tehnică şi/sau financiară care au constituit oferta declarată cîştigătoare;
    e) atunci cînd, deși urmăreşte dobîndirea furnizării unui bun, a execuţiei unei lucrări sau a prestării unui serviciu, fapt care ar încadra contractul respectiv în categoria contractelor de achiziţii publice, autoritatea contractantă încheie un alt tip de contract sau nu încheie niciun contract, nerespectînd procedurile de atribuire prevăzute de prezenta lege;
    [Art.82 al.(11), lit.e) modificată prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    f) contractul de achiziţii publice a fost încheiat cu nerespectarea prevederilor art. 74 alin. (5);
    g) nu au fost respectate criteriile de calificare şi selecţie prevăzute şi/sau factorii de evaluare prevăzuţi în anunţul/invitaţia de participare;
    h) modificarea contractului a condus la diminuarea avantajelor şi, după caz, a factorilor de evaluare care au stat la baza declarării ofertei cîştigătoare.
    (12) În cazul solicitării prevăzute la alin. (11), instanța judecătorească, pînă la soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună suspendarea executării contractului de achiziții publice.
Capitolul XI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 83. Intrarea în vigoare
    (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 9 luni de la data publicării.
    (2) Dispozițiile prevăzute la art. 27 alin. (2), art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (3), art. 56 alin. (7), art. 72 alin. (11) vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
    [Art.83 al.(2) modificat prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [Art.83 al.(2) în redacția LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]
    (3) Contractele de achiziții publice în curs de executare şi procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei legi se definitivează în baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii acestora.
    Articolul 84. Abrogări
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare, se abrogă.
    Articolul 85. Organizarea executării
    Guvernul, în termen de 9 luni de la data publicării prezentei legi:
    – va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
    – va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    – va asigura elaborarea şi aprobarea actelor normative prevăzute de prezenta lege.

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 131. Chișinău, 3 iulie 2015.


    [Anexa nr.1 abrogată prin LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]

    anexa nr.11
    [Anexa nr.11 în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]
    [
Anexa nr.11 introdusă prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]

    anexa nr.2
   [Anexa nr.2 în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]

Anexa nr. 3
INFORMAŢII
care trebuie incluse în anunţurile pentru achiziţiile publice
Anunţul de intenţie
    1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sînt diferite, cele ale biroului de la care se pot obține informații suplimentare.
    2. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire.
    În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (11), nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire.
    3. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate.
    4. Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună.
    5. În măsura în care sînt deja cunoscute, condițiile de participare, inclusiv:
    a) dacă este cazul, se menționează că respectivul contract de achiziții publice este rezervat unor ateliere protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată;
    b) dacă este cazul, se menționează că prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative;
    c) o scurtă descriere a criteriilor de selecție.
    6. Codurile CPV; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.
    7. O scurtă descriere a achiziției: natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor.
    8. Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție.
    9. După caz, se menționează:
    a) dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;
    b) dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziții.
    10. Denumirea și adresa organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații.
    11. Data transmiterii spre publicare a anunţului de intenţie.
    12. Se specifică dacă contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).
    13. Orice alte informații relevante.
Anunţul de participare
    1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sînt diferite, cele ale biroului de la care se pot obține informații suplimentare.
    2. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire.
    În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (11), nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire.
    3. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate.
    4. Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală  de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună.
    5.  Codurile CPV; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.
    6. Descrierea achiziției: natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor. În cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.
    7. Valoarea totală estimată a contractului (contractelor); în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.
    8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
    9. Calendarul pentru livrarea bunurilor, executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor și, dacă este posibil, durata contractului:
    a) în cazul unui acord-cadru, se indică durata prevăzută a acordului-cadru, precizînd, după caz, motivele care justifică o durată de peste 4 ani. Se indică, dacă este posibil, valoarea sau ordinul de mărime și frecvența contractelor care urmează să fie atribuite, numărul și, după caz, numărul maxim propus de operatori economici care urmează să participe;
    b) în cazul în care este vorba de un sistem dinamic de achiziții, se indică durata prevăzută a sistemului respectiv; se indică, dacă este posibil, valoarea sau ordinul de mărime și frecvența contractelor care urmează să fie atribuite.
    10. Condițiile de participare, inclusiv:
    a) dacă este cazul, se menționează că respectivul contract de achiziții publice este rezervat unor ateliere protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată;
    b) dacă este cazul, se menționează că prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative; se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative;
    c) o listă și o scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (declarații pe proprie răspundere, documentație).
    11. Tipul procedurii de atribuire; dacă este cazul, motivele utilizării unei proceduri accelerate (în cazul licitației deschise, licitației  restrînse și al negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare).
    12. Dacă este cazul, se menționează că este vorba de:
    a) un acord-cadru;
    b) un sistem dinamic de achiziții;
    c) o licitație electronică (în cazul licitației deschise, licitației restrînse sau al negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare).
    13. În cazul în care contractul este împărțit în loturi, se menționează dacă este posibilă depunerea de oferte pentru un singur lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile. Se indică orice posibile limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant. În cazul în care contractul nu este împărțit în loturi, se indică motivele, cu excepția cazului în care această informație este furnizată în darea de seamă.
    14. Pentru licitația restrînsă, negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogul competitiv sau parteneriatul pentru inovare, în cazul în care se recurge la opțiunea de reducere a numărului de candidați care vor fi invitați să depună oferte, să negocieze sau să participe la dialogul competitiv: numărul minim și, după caz, numărul maxim propus de candidați și criteriile obiective care urmează să se aplice pentru alegerea candidaților respectivi.
    15. Pentru negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogul competitiv și parteneriatul pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate.
    16. Condițiile speciale la care este supusă realizarea contractului, după caz.
    17. Criteriile care urmează să fie utilizate pentru atribuirea contractului sau a contractelor. Cu excepția cazului în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este identificată doar pe baza prețului, se menționează criteriile corespunzătoare ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderea lor dacă acestea nu figurează în caietele de sarcini sau, în cazul dialogului competitiv, în documentul descriptiv.
    18. Termenul pentru primirea ofertelor (licitație deschisă) sau a cererilor de participare (licitație restrînsă, negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, sistem dinamic de achiziții, dialog competitiv, parteneriat pentru inovare).
    19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare.
    20. În cazul licitației deschise:
    a) perioada de timp pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta;
    b) data, ora și locul deschiderii ofertelor;
    c) persoanele autorizate să fie prezente la această deschidere.
    21. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare.
    22. Dacă este cazul, se menționează dacă:
    a) se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare;
    b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice;
    c) se va accepta facturarea electronică;
    d) se vor utiliza plățile electronice.
    23. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene.
    24. Denumirea și adresa organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații.
    25. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv.
    26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare.
    27. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ.
    28. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.
    29. Se specifică dacă contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).
    30. Orice alte informații relevante.
Anunţul de atribuire
    1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sînt diferite, cele ale biroului de la care se pot obține informații suplimentare.
    2. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate.
    3. Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună.
    4. Codurile CPV.
    5. Descrierea achiziției: natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor. În cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.
    6. Tipul procedurii de atribuire; în cazul unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, justificarea alegerii acesteia.
    7. Dacă este cazul, se menționează că:
    a) atribuirea a implicat un acord-cadru;
    b) s-a utilizat un sistem dinamic de achiziții.
    8. Criteriile prevăzute la art. 26 care au fost utilizate pentru atribuirea contractului sau a contractelor. Dacă este cazul, se precizează că s-a organizat o licitație electronică (în cazul licitației deschise sau restrînse ori al negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare).
    9. Data încheierii contractului (contractelor) sau a acordului-cadru (acordurilor-cadru) ca urmare a deciziei de acordare sau încheiere a acestuia (acestora).
    10. Numărul de oferte primite pentru fiecare atribuire, inclusiv:
    a) numărul de oferte primite de la operatorii economici care sînt întreprinderi mici sau mijlocii;
    b) numărul de oferte primite dintr-un alt stat;
    c) numărul de oferte primite pe cale electronică.
    11. Pentru fiecare atribuire, numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și adresa de internet ale ofertantului (ofertanților) cîștigător (cîștigători), inclusiv:
    a) mențiunea dacă ofertantul cîștigător este o întreprindere din categoria întreprinderilor mici și mijlocii;
    b) mențiunea dacă contractul a fost atribuit unei asociații de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele).
    12. Valoarea ofertei (ofertelor) cîștigătoare sau valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului sau a contractelor.
    13. Dacă este cazul, se indică pentru fiecare atribuire valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.
    14. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene.
    15. Denumirea și adresa organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații.
    16. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv.
    17. Data publicării anunțului de participare.
    18. Data transmiterii spre publicare a anunţului de atribuire.
    19. Orice alte informații relevante.
Anunţul privind concursul de soluţii
    1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sînt diferite, cele ale biroului de la care se pot obține informații suplimentare.
    2. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de concurs.
    În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (11), nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de concurs.
    3. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate.
    4. Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună.
    5. Codurile CPV; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.
    6. Descrierea principalelor caracteristici ale proiectului.
    7. Numărul și valoarea premiilor.
    8. Tipul concursului de soluții (deschis sau restrîns).
    9. În cazul unui concurs de soluții deschis, termenul de depunere a proiectelor.
    10. În cazul unui concurs de soluții restrîns:
    a) numărul de participanți avut în vedere;
    b) după caz, numele participanților deja selectați;
    c) criterii de selecție a participanților;
    d) termenul de depunere a cererilor de participare.
    11. Dacă este cazul, se menționează că participarea este rezervată unei anumite profesii.
    12. Criteriile care urmează să fie aplicate la evaluarea proiectelor.
    13. Se precizează dacă decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractantă.
    14. Dacă este cazul, se indică plățile care urmează să fie efectuate tuturor participanților.
    15. Se precizează dacă contractele care urmează concursului de soluții vor fi atribuite cîștigătorului sau cîștigătorilor concursului de soluții.
    16. Data expedierii anunțului.
    17. Orice alte informații relevante.
Anunţul privind rezultatul concursului de soluţii
    1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sînt diferite, cele ale biroului de la care se pot obține informații suplimentare.
    2. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate.
    3. Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună.
    4. Codurile CPV.
    5. Descrierea principalelor caracteristici ale proiectului.
    6. Valoarea premiilor.
    7. Tipul concursului de soluții (deschis sau restrîns).
    8. Criteriile care au fost aplicate la evaluarea proiectelor.
    9. Data deciziei juriului.
    10. Numărul de participanți:
    a) numărul de participanți care sînt întreprinderi mici și mijlocii;
    b) numărul de participanți din străinătate.
    11. Numele, adresa, inclusiv codul NUTS, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și adresa de internet ale cîștigătorului (cîștigătorilor) concursului și mențiunea dacă acesta (aceștia) intră în categoria întreprinderilor mici și mijlocii.
    12. Se specifică dacă concursul de soluții se referă la un proiect sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene.
    13. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.
    14. Data expedierii anunțului.
    15. Orice alte informații relevante.
Anunțul privind modificarea unui contract
de achiziții publice
    1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sînt diferite, cele ale serviciului de la care se pot obține informații suplimentare.
    2. Codurile CPV.
    3. Descrierea achiziției înainte și după modificare: natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor.
    4. Dacă este cazul, creșterea prețului în urma modificării.
    5. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea.
    6. Data deciziei de atribuire a contractului.
    7. Dacă este cazul, numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și adresa de internet ale noului operator economic sau ale noilor operatori economici.
    8. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene.
    9. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații.
    10. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.
    11. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.
    12. Orice alte informații relevante.
Anunțul de intenție care are ca obiect servicii sociale
și alte servicii specifice

    1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sînt diferite, cele ale serviciului de la care se pot obține informații suplimentare.
    2. Scurtă descriere a contractului în cauză, inclusiv valoarea totală estimată a contractului și codurile CPV.
    3. În măsura în care sînt deja cunoscute:
    a) termenul pentru livrarea sau furnizarea de bunuri, lucrări sau servicii și durata contractului;
    b) condițiile de participare, inclusiv:
    – dacă este cazul, se menționează că respectivul contract de achiziții publice este rezervat unor ateliere protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată;
    – dacă este cazul, se menționează că executarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative;
    c) o scurtă descriere a principalelor caracteristici ale procedurii de atribuire care urmează să fie aplicată.
    4. O trimitere la faptul că operatorii economici interesați informează autoritatea contractantă cu privire la interesul acestora față de contract sau de contracte, termenele pentru primirea manifestării interesului și adresa la care trebuie transmisă manifestarea interesului.
Anunțul de participare privind contractul care are
ca obiect servicii sociale
și alte servicii specifice
    1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sînt diferite, cele ale serviciului de la care se pot obține informații suplimentare.  
    2. Scurtă descriere a contractului în cauză, inclusiv codurile CPV.
    3. Condițiile de participare, inclusiv:
    a) dacă este cazul, se menționează că respectivul contract de achiziții publice este rezervat unor ateliere protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată;
    b) dacă este cazul, se menționează că executarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative.
    4. Termenul (termenele) pentru contactarea autorității contractante în vederea participării.
    5. O scurtă descriere a principalelor caracteristici ale procedurii de atribuire care urmează să fie aplicată.
    6. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații.
    7. Orice alte informații relevante.
Anunțul de atribuire privind contractul care are ca obiect
servicii sociale și alte servicii specifice

    1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sînt diferite, cele ale serviciului de la care se pot obține informații suplimentare.
    2. Scurtă descriere a contractului în cauză, inclusiv codurile CPV.
    3. Numărul de oferte primite.
    4. Prețul plătit sau intervalul în care se înscriu prețurile plătite.
    5. Pentru fiecare atribuire, numele, adresa, adresa de e-mail și adresa de internet ale operatorului (operatorilor) cîștigător (cîștigători).
    6. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații.
    7. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.
    8. Orice alte informații relevante.
    [Anexa nr.3 în redacția LP169 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.527; în vigoare 01.10.18]