LPM135/2015
ID intern unic:  360262
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 135
din  03.07.2015
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 14.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 213-222     art Nr : 432
    MODIFICAT
    RMO13 din 22.01.16, MO13-19/22.01.16 pag.18


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (3), după cuvîntul „părți” se introduc cuvintele „la dreptul”, iar cuvintele „încheiere a unei convenţii de strămutare, în condiţiile legii, a litigiului la judecata arbitrală” se substituie cu cuvintele „încheiere, în condițiile legii, a unei convenții arbitrale”.
    2. La articolul 81, cuvintele „de a strămuta pricina la o judecată arbitrală” se substituie cu cuvintele „de a recurge la arbitraj pentru soluționarea litigiului”.
    3. La articolul 169 alineatul (1) litera d), cuvintele „hotărîre a judecății arbitrale” se substituie cu cuvintele „hotărîre arbitrală”, iar cuvintele „hotărîrii judecății arbitrale” – cu cuvintele „hotărîrii arbitrale”.
    4. La articolul 185 alineatul (1) litera e), cuvintele „judecată arbitrală” se substituie cu cuvîntul „arbitraj”.
    5. La articolul 467 alineatul (1), cuvintele „de plin drept” se exclud.
    6. Articolul 475 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 475. Recunoașterea și executarea
                             hotărîrii arbitrale străine
    (1) În sensul prezentului capitol, o hotărîre arbitrală este considerată ca fiind străină dacă:
    a) este pronunţată pe teritoriul unui stat străin; sau
    b) este emisă pe teritoriul Republicii Moldova, dar legea aplicată procedurii arbitrale este a unui stat străin.
    (2) Poate fi recunoscută și executată în Republica Moldova o hotărîre arbitrală străină emisă, în conformitate cu o convenție arbitrală, pe teritoriul unui stat străin care este parte la Convenția privind recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine, adoptată la New York la 10 iunie 1958, precum și o hotărîre arbitrală străină ale cărei recunoaștere și executare sînt reglementate fie prin tratatul internațional la care Republica Moldova este parte, fie în baza principiului reciprocității în ceea ce privește efectele hotărîrii arbitrale străine.
    (3) Partea care invocă o hotărîre arbitrală străină poate solicita:
    a) recunoașterea și executarea silită a hotărîrii arbitrale străine; sau
    b) doar recunoașterea hotărîrii arbitrale străine pentru a invoca autoritatea de lucru judecat, fără a avea dreptul de executare ulterioară a hotărîrii recunoscute.”
    7. Codul se completează cu articolele 4751, 4752 și 4753 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4751. Cererea de recunoaștere şi executare
                               a hotărîrii arbitrale străine
    (1) Cererea de recunoaștere și executare a hotărîrii arbitrale străine se prezintă curții de apel în a cărei circumscripție se află domiciliul/reședința sau sediul părții împotriva căreia este invocată hotărîrea arbitrală străină, iar în cazul în care aceasta nu are domiciliul/reședința sau sediul în Republica Moldova ori domiciliul/reședința sau sediul acesteia nu sînt cunoscute – curții de apel în a cărei circumscripție sînt situate bunurile acesteia.
    (2) În cererea de recunoaștere și executare a hotărîrii arbitrale străine se indică:
    a) numele sau denumirea solicitantului ori a reprezentantului său, dacă cererea este depusă de către acesta, domiciliul/reședința sau sediul, după caz;
    b) numele sau denumirea părții împotriva căreia este invocată hotărîrea arbitrală străină, domiciliul/reședința sau sediul, după caz;
    c) data la care hotărîrea arbitrală străină a devenit executorie pentru părți, dacă aceasta nu rezultă din textul hotărîrii.
    Cererea poate conține și alte informații, inclusiv numerele de telefon și fax, adrese ale poștei electronice, dacă acestea sînt necesare pentru examinarea corectă și la timp a cauzei.
    (3) La cererea de recunoaștere și executare a hotărîrii arbitrale străine se anexează:
    a) originalul hotărîrii arbitrale sau o copie de pe aceasta legalizată în modul stabilit;
    b) originalul convenţiei arbitrale sau o copie de pe aceasta legalizată în modul stabilit;
    c) adițional, în caz de necesitate, se va prezenta o declarație pe propria răspundere privind faptul dacă și în ce măsură hotărîrea arbitrală a fost executată.
    (4) Actele prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) se prezintă în formă apostilată, dacă emană din statele care au semnat sau aderat la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961, sau în formă supralegalizată, dacă emană din celelalte state. Actele respective sînt scutite de supralegalizare sau apostilare dacă emană dintr-un stat cu care Republica Moldova are încheiat un tratat care nu prevede supralegalizarea sau apostilarea.
    (5) Dacă documentele prevăzute la alin. (3) nu sînt redactate în limba de stat a Republicii Moldova, partea care solicită recunoaşterea și executarea hotărîrii arbitrale străine trebuie să prezinte o traducere a acestora în limba de stat. Traducerea trebuie să fie efectuată în condițiile Legii  nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală  instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti și să fie legalizată în modul stabilit.
    (6) Cererea de recunoaștere și executare a hotărîrii arbitrale străine pe teritoriul Republicii Moldova poate fi înaintată în termen de 3 ani de la data la care hotărîrea arbitrală străină a devenit obligatorie în conformitate cu legea statului unde a avut loc arbitrajul. Repunerea în termen, în cazul în care acesta a fost omis din motive întemeiate, este reglementată de art. 116.
    (7) Cererea de recunoaștere și executare a hotărîrii arbitrale străine se supune taxei de stat în condiţiile legii.
    Articolul 4752. Examinarea cererii
    (1) Cererea de recunoaștere și executare a hotărîrii arbitrale străine se examinează în şedinţă publică, cu înştiinţarea părților privind locul, data şi ora examinării. Neprezentarea din motive neîntemeiate a părții împotriva căreia este invocată hotărîrea arbitrală străină și în privința căreia au fost îndeplinite condițiile de citare legală nu împiedică examinarea cererii. În cazul în care debitorul solicită instanței judecătorești amînarea datei examinării cererii și această solicitare este recunoscută de către instanța judecătorească ca fiind întemeiată, instanța judecătorească amînă data examinării şi înştiinţează ambele părţi despre aceasta.
    (2) Instanţa judecătorească care examinează cererea de recunoaștere și executare a hotărîrii arbitrale străine informează în mod obligatoriu şi neîntîrziat despre acest fapt Ministerul Justiţiei şi Banca Naţională a Moldovei, în cazul în care este vizată o instituţie financiară licenţiată de aceasta, cu remiterea cererii şi a documentelor aferente în copie. Lipsa reprezentantului Ministerului Justiţiei și, după caz, al Băncii Naționale a Moldovei, legal citați, nu împiedică examinarea cauzei.
    (3) Instanţa judecătorească ascultă explicaţiile debitorului şi examinează probele prezentate de acesta.
    (4) În cazul în care, în cadrul soluționării chestiunii privind încuviințarea executării silite, instanța judecătorească are îndoieli cu privire la legalitatea procedurală a hotărîrii arbitrale străine, ea poate solicita lămuriri solicitantului recunoașterii și încuviințării executării silite a hotărîrii arbitrale străine, de asemenea poate interoga debitorul privitor la conținutul cererii de recunoaștere și executare a hotărîrii arbitrale străine și, în caz de necesitate, cere explicații arbitrajului care a emis hotărîrea.
    Articolul 4753. Încheierea privind recunoașterea
                             și executarea hotărîrii arbitrale străine
    (1) După ascultarea explicațiilor părților şi examinarea probelor prezentate de acestea, instanţa judecătorească emite o încheiere integrală:
    a) cu privire la recunoașterea și încuviințarea executării silite a hotărîrii arbitrale străine sau cu privire la refuzul de a încuviința executarea silită a hotărîrii arbitrale străine;
    b) cu privire la recunoașterea hotărîrii arbitrale străine, fără posibilitatea executării ulterioare a acesteia, sau cu privire la refuzul de a recunoaște hotărîrea arbitrală străină, conform solicitării părții care invocă această hotărîre.
    (2) Încheierea judecătorească emisă în conformitate cu alin. (1) se eliberează părților prezente în ședință. Instanța remite încheierea integrală părților care nu au fost prezente în ședință în termen de 5 zile de la emitere.
    (3) Încheierea judecătorească emisă în conformitate cu alin. (1) poate fi atacată cu recurs în ordinea și în termenele prevăzute de prezentul cod.
    (4) În temeiul hotărîrii arbitrale străine și a încheierii irevocabile emise în conformitate cu alin. (1) lit. a) din prezentul articol, instanța judecătorească menționată la art. 4751 alin. (1) eliberează titlul executoriu care servește drept temei pentru inițierea procedurii de executare în condițiile Codului de executare.”
    8. Articolul 476 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 476. Refuzul de a recunoaşte și de a executa
                             hotărîrea arbitrală străină
    (1) Recunoaşterea și executarea hotărîrii arbitrale străine pot fi refuzate numai la cererea părţii împotriva căreia sînt invocate dacă această parte prezintă instanţei de judecată probe doveditoare că:
    a) una dintre părţile la convenţia arbitrală se află în incapacitate sau convenţia arbitrală nu este valabilă potrivit legii căreia părțile au subordonat-o ori, în lipsa stabilirii acesteia, potrivit legii ţării în care a fost pronunțată hotărîrea; sau
    b) partea împotriva căreia este emisă hotărîrea nu a fost informată în modul corespunzător cu privire la desemnarea arbitrului sau cu privire la procedura arbitrală ori, din alte motive, nu a putut să își prezinte mijloacele sale de apărare; sau
    c) hotărîrea a fost pronunţată asupra unui litigiu care nu este prevăzut de convenţia arbitrală sau care nu cade sub incidența condiţiilor convenţiei arbitrale ori hotărîrea conține dispoziții asupra unor chestiuni ce depășesc limitele convenției arbitrale; sau
    d) constituirea tribunalului arbitral sau procedura arbitrală nu a corespuns convenţiei părţilor ori, în lipsa unei asemenea convenții, nu a fost conform legii țării în care a avut loc arbitrajul; sau
    e) hotărîrea arbitrală nu a devenit obligatorie pentru părţi sau a fost desființată ori executarea ei a fost suspendată de instanţa judecătorească sau de o autoritate competentă a ţării în care sau conform legii căreia ea a fost pronunţată.
    (2) Recunoaşterea și încuviințarea executării silite a hotărîrii arbitrale străine pot fi refuzate, de asemenea, dacă instanţa judecătorească constată că:
    a) obiectul litigiului nu poate fi soluționat prin arbitraj conform legii Republicii Moldova; sau
    b) recunoaşterea sau încuviinţarea executării silite a hotărîrii arbitrale contravine ordinii publice a Republicii Moldova.
    (3) Lipsa valabilității convenției arbitrale conform alin. (1) lit. a) nu poate servi drept temei pentru refuzul de a recunoaște sau de a executa hotărîrea arbitrală străină dacă partea care invocă acest temei a participat la constituirea tribunalului arbitral sau, în cazul în care nu a participat la constituirea tribunalului arbitral, a participat în procedura arbitrală și, anterior depunerii apărării, nu a ridicat excepția de lipsă a competenței tribunalului arbitral pe temei de lipsă a valabilității convenției arbitrale.
    (4) Lipsa informării cu privire la desemnarea arbitrului conform alin. (1) lit. b) nu poate servi drept temei pentru refuzul de a recunoaște sau de a executa hotărîrea arbitrală străină dacă partea care invocă acest temei a participat în procedura arbitrală și, anterior depunerii apărării, nu a ridicat excepția de lipsă a competenței tribunalului arbitral pe temei că tribunalul arbitral a fost constituit cu încălcarea legii aplicabile.
    (5) Depășirea limitelor convenției arbitrale conform alin. (1) lit. c) nu poate servi drept temei pentru refuzul de a recunoaște sau de a executa hotărîrea arbitrală străină dacă partea care invocă acest temei a participat în procedura arbitrală și, cunoscînd depășirea limitelor convenției arbitrale de către tribunalul arbitral, nu a ridicat excepția de depășire a limitelor convenției arbitrale de către tribunalul arbitral.
    (6) În cazul în care deciziile asupra chestiunilor cuprinse în convenţia arbitrală pot fi delimitate de cele care nu sînt cuprinse în ea, partea hotărîrii arbitrale străine care conţine decizii asupra chestiunilor cuprinse în convenţia arbitrală poate fi recunoscută şi executată.
    (7) La cererea oricărei dintre părți, instanţa judecătorească poate dispune amînarea sau suspendarea examinării cererii privind recunoașterea și executarea hotărîrii arbitrale străine daca aceasta face obiectul unei cereri de desființare sau suspendare a executării silite, examinată de către instanța sau autoritatea competentă indicată la alin. (1) lit. e), pînă cînd o decizie definitivă este emisă asupra cererii de desființare sau suspendare a executării silite.
    (8) Instanța judecătorească decide asupra cererii de amînare sau suspendare, prevăzută la alin. (7), după ascultarea explicațiilor celeilalte părți.
    (9) Dacă examinarea cererii privind recunoașterea și executarea hotărîrii arbitrale străine este amînată sau suspendată, oricare dintre părți poate cere ridicarea amînării sau suspendării. Instanța judecătorească decide asupra cererii după ascultarea explicațiilor celeilalte părți.”
    [Art.I pct.8 modificat prin RMO13 din 22.01.16, MO13-19/22.01.16 pag.18]
    Art. II. – Articolul 38 din Legea nr. 24-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitrajul comercial internațional (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 88–89, art. 316), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 38. Recunoaşterea şi executarea
                           hotărîrii arbitrale străine
    Recunoașterea și executarea hotărîrilor arbitrale străine se efectuează conform procedurii stabilite la art. 475–476 din Codul de procedură civilă.”
    Art. III. – Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                               Andrian CANDU

    Nr. 135. Chişinău, 3 iulie 2015.