HCNPFC36/13/2015
ID intern unic:  360333
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 36/13
din  26.06.2015
cu privire la modificarea și completarea unor acte normative
 ale Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
Publicat : 14.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 213-222     art Nr : 1403     Data intrarii in vigoare : 14.08.2015
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1059 din 5 august 2015
Ministru ______________Vladimir CEBOTARI    În temeiul art.7 alin.(3), art.12 alin.(1), art.35 alin.(2) şi art.55 alin.(4) din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21.06.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.112-116, art.506),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Regulamentul cu privire la exigențele față de administratorii asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 63/6 din 25.12.2007 înregistrată la Ministerul Justiţiei sub nr. 554 din 18.02.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 37-39, art. 90), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) La pct. 4 subpct. 4.2. lit. a), cuvintele „sau membru al comitetului de creditare (dacă acesta este constituit),” se exclud;
    2) La pct. 6, după lit. b) se completează cu lit. b1) cu următorul cuprins:
    „b1) membrii comitetului de creditare;”.
    3) După pct. 20, se completează cu pct. 201 cu următorul cuprins:
    „201. Directorul executiv al asociaţiei poate fi membru al consiliului asociaţiei centrale în cazul cînd este membru al asociaţiei pe care o gestionează.”.
    4) Pct. 29 va avea următorul cuprins:
    „29. Asociația poate solicita efectuarea auditului situațiilor financiare/rapoartelor specifice de către societăţile de audit sau auditorii întreprinzători individuali, în conformitate cu Legea nr.139-XVI din 21.06.2007.”.
    5) La pct. 36, cuvîntul „atestat” se substituie cu cuvîntul „certificat”.
    6) Pct. 37 se modifică și va avea următorul cuprins:
    „37. Conducătorul filialei/reprezentanței poate să nu fie membru al asociaţiei.
    Asupra conducătorului filialei, precum şi asupra interimarului acestuia, se aplică următoarele exigențe:
    a) în cazul asociației ce deține licență de categoria B, trebuie să dețină studii superioare sau experienţă de muncă în sfera de activitate financiar-economică de cel puţin un an;
    b) în cazul asociației ce deține licență de categoria C, trebuie să aibă studii superioare şi experienţă de muncă în sfera de activitate financiar-economică de cel puţin 3 ani.
    Conducătorul reprezentanței asociației și interimarul acesteia trebuie să dețină studii medii de specialitate/superioare sau experienţă de muncă în sfera de activitate financiar-economică de cel puţin un an.”.
    7) După pct. 37 se completează cu pct. 371 cu următorul cuprins:
    „371. În cazul absenței sau eliberării din funcție a conducătorului filialei/reprezentanței, în condițiile lipsei interimarului corespunzător, aceasta poate fi administrată temporar, însă nu mai mult de 60 de zile calendaristice, de către un administrator al asociației, la decizia consiliului asociației, cu informarea Comisiei Naționale despre acest fapt.”.
    8) Pct. 39 se completează în final cu cuvintele: „cu excepția pct. 15 din acesta.”.
    9) După pct. 39 se completează cu pct. 391 cu următorul cuprins:
    „391. Lichidatorul (lichidatorii) asociației poate să nu fie membru al asociației.
    Asupra lichidatorului (lichidatorilor) asociației se aplică exigenţele prevăzute de prezentul Regulament pentru directorul executiv, ţinînd cont de categoria de licenţă pe care o deţine asociaţia, cu excepția deținerii certificatului de calificare.
    În cazul desemnării lichidatorului (lichidatorilor) din rîndul administratorilor asociației (cu condiția corespunderii exigențelor sus-menționate), acesta își poate exercita funcţia din data desemnării sale, cu informarea Comisiei Naționale despre acest fapt.”.
    10) La pct. 40:
    lit. a) se completează în final cu cuvintele: „ ,cu excepţia funcţiei deţinute în calitate de membru al comitetului de creditare;”;
    lit. c) se exclude.
    11) După pct. 40 se completează cu pct. 401 cu următorul cuprins:
    „401. Administratorii asociației nu au dreptul să transmită executarea sarcinilor din competenţa lor altei persoane, cu excepțiile stabilite de Legea nr.139-XVI din 21.06.2007 și prezentul Regulament.”.
    12) La pct. 44:
    lit. d) se completează în final cu cuvintele „ , după caz”;
    ultimul alineat se modifică și va avea următorul conținut: „Asociaţiile care deţin licenţă de categoria B şi C prezintă următoarele date:
    - pentru persoanele fizice afiliate: numele, prenumele, gradul de rudenie şi afiliere, domiciliul, locul de muncă şi funcţia deţinută;
    - pentru persoanele juridice afiliate: criteriul de afiliere, denumirea, sediul, numele şi prenumele administratorului.”.
    13) La pct. 45, cuvintele „15 zile lucrătoare” se substituie cu cuvintele „30 de zile calendaristice”.
    14) Capitolul XVI „Evidenţa persoanelor confirmate în funcţia de administrator” se exclude.
    15) La pct. 53, după cuvintele „eliberată administratorului anterior, ” se completează cu cuvintele „în cazul încetării corespunderii administratorului exigențelor prevăzute de prezentul Regulament, și/sau”.
    2. Regulamentul cu privire la eliberarea avizului pentru efectuarea investițiilor în valori mobiliare corporative de către asociaţiile de economii şi împrumut, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 50/13 din 17.10.2008 înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr. 644 din 30.01.2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 27-29, art. 93), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) La pct. 3, literele „NPF” se substituie cu cuvintele „Normele de prudență financiară, aprobate prin Hotărîrea Comisiei Naționale nr. 17/8 din 30.04.2008 (în continuare – NPF).”.
    2) Pct. 9:
    subpct. 1) se modifică și va avea următorul cuprins:
    „1) situațiile financiare/raportul specializat, întocmite la finele perioadei de gestiune. În cazul în care Comisia Naţională a recepţionat situațiile financiare/raportul specializat corespunzătoare, acestea nu se anexează;”;
    la subpct. 2), în text cuvintele „raportului financiar” se substituie cu cuvintele „situațiilor financiare/raportului specializat”.
    3) Pct. 11 se exclude.
    4) La pct. 14, cuvintele „cu indicarea termenului de executare” se substituie cu cuvintele „cu sau fără indicarea termenului de executare”.
    5) La pct. 15 se exclud subpct. 3), 6) și 8).
    6) Pct. 19 se modifică și va avea următorul cuprins:
    „19. Comisia Naţională informează asociaţia despre eliberarea avizului în termen de 3 zile lucrătoare din data adoptării deciziei privind cererea depusă, în scris, pe suport de hîrtie şi/sau prin sistemul de circulaţie electronică a documentelor. În cazul respingerii cererii, Comisia Naţională informează în scris asociaţia privind motivele refuzului în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la pct. 12 din prezentul Regulament.”.
    7) Pct. 22 se modifică și va avea următorul cuprins:
    „22. Pentru încălcarea de către asociaţie a prevederilor prezentului Regulament, Comisia Naţională este în drept să aplice măsuri corespunzătoare în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv:
    a) să intenteze în instanța de judecată acțiuni privind anularea tranzacţiilor respective, dacă VMC sînt în continuare deţinute în proprietatea asociaţiei, şi/sau
    b) să aplice măsuri asupra administratorilor, deciziile cărora au condus la încălcarea prevederilor prezentului Regulament.
    Înainte de a le adresa în instanța de judecată conform prevederilor lit. a) din prezentul punct, Comisia Națională poate solicita administratorilor vînzarea obligatorie a VMC, în cazul constatării încălcărilor Regulamentului dat.”
    3. Se abrogă Regulamentul cu privire la modul de evaluare și aprobare a business-planului asociațiilor de economii și împrumut, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 5/6 din 31.01.2008 înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr. 560 din 17.03.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 61-62, art. 155).
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                         Iurie FILIP

    Nr. 36/13. Chişinău, 26 iunie 2015.