OIFPSC610/2015
ID intern unic:  360382
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 610
din  24.07.2015
cu privire la modificarea și completarea unor ordine
ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
Publicat : 14.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 213-222     art Nr : 1432
    În temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. A aproba completări și modificări ce se operează la anexa nr. 1 ”Recomandările metodologice privind particularitățile administrării prevederilor art.901 alin. (34) din Codul fiscal”, aprobate prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind particularitățile administrării prevederilor art.901 alin.(34) din Codul fiscal” nr.693 din 26.12.2007 (publicate în Monitorul Oficial, 2008, nr.1-4, art. 4), după cum urmează:
    1) punctul 1 se modifică după cum urmează:
    ”1. Prezentele recomandări se răsfrîng asupra persoanelor fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător și transmit altor persoane decît cele specificate la art. 90 din Codul fiscal, în posesie și/sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară.”
    2) punctul 11 va avea următorul cuprins:
    ”11. Persoana fizică sau reprezentantul legal al acesteia, care încheie un contract de locațiune (arendă, uzufruct), obiectul căruia se află într-o localitate diferită de cea în care aceasta își are domiciliul, va înregistra contractul de locațiune (arendă, uzufruct) la inspectoratul fiscal teritorial în raza căruia îşi are domiciliu de bază persoana fizică.
    IFS teritorial, care a recepționat contractul de locațiune(arendă, uzufruct), va fi obligat în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia să-l transmită în baza cererii depuse de persoana fizică (reprezentantul legal) la organul fiscal teritorial în raza căruia se află bunul imobil dat în locațiune (arendă, uzufruct). Modelul cererii este prezentat în anexă.
    În cazul în care persoana fizică nu dispune de domiciliul de bază, contractul de locațiune (arendă, uzufruct) se prezintă la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat, în raza căruia este amplasat bunul imobil transmis în locațiune (arendă, uzufruct).”
    3) Se completează cu Anexa nr.4, expusă în anexa la prezentul ordin.
    2. A aproba modificarea ce se operează la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 402 din 13 mai 2015 „Cu privire la aprobarea modelului cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, şi a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 131-138, art. 961), (varianta în limba de stat), după cum urmează:
    1) în textul expus la colonița 5 din rîndurile 1.2, 1.6, 3.1, 4.1 din anexa nr. 3 la ordinul nominalizat, sintagma ”și/sau” se substituie cu sintagma ”și”.
    3. Prevederile pct. 1 din prezentul ordin intră în vigoare din momentul publicării.
    4. Prevederile pct. 2 din prezentul ordin se aplică asupra cazurilor de restituire a impozitului pe venit achitat/reținut în plus, indiferent de perioada (ele) fiscală(e) pentru care se solicită restituirea, ţinîndu-se cont de termenul de prescripție stabilit de art. 266 din Codul fiscal. Cererile primite pentru examinare pînă la publicarea prezentului ordin se vor examina în conformitate cu prevederile acestuia.
    5. Direcția generală metodologia impozitelor şi taxelor a IFPS va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și ulterior îl va aduce la cunoștința subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat.

    anexă

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                  Ion PRISĂCARU

    Nr. 610. Chişinău, 24 iulie 2015.