OCS451/2015
ID intern unic:  360391
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CANCELARIA DE STAT
ORDIN Nr. 451
din  06.07.2015
cu privire la aprobarea Acordului-tip și Contractului-tip
 privind utilizarea serviciului electronic guvernamental
integrat de semnătură digitală (MSign)
Publicat : 14.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 213-222     art Nr : 620     Data intrarii in vigoare : 14.08.2015
    În scopul executării pct. 6 subpct.7) din Hotărîrea Guvernului nr. 405 din 2 iunie 2014 „Privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign)”,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    Acordul-tip privind utilizarea serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign), conform anexei nr.1;
    Contractul-tip privind utilizarea Serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign), conform anexei nr.2.
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile administrative din subordine, serviciile publice desconcentrate şi cele aflate în subordine, precum şi instituţiile publice în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), instituţiile publice autonome, precum şi persoanele juridice de drept privat care prestează servicii publice, în limitele competenţelor prevăzute de lege, şi care deţin sisteme informaţionale vor încheia cu Centrul de Guvernare Electronică (E-Government) acorduri privind utilizarea serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign), în baza modelelor aprobate de Cancelaria de Stat.
    3. Se recomandă altor autorităţi publice şi persoane juridice de drept privat să încheie cu Centrul de Guvernare Electronică (E-Government) acorduri sau, după caz, contracte privind utilizarea serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign), în baza modelelor aprobate prin prezentul ordin.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Cancelariei de Stat.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETARUL GENERAL ADJUNCT
    AL GUVERNULUI                                                            Roman CAZAN

    Nr. 451-A. Chişinău, 6 iulie 2015.


    anexa nr.1

    anexa nr.2