HGC494/2015
ID intern unic:  360396
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 494
din  12.08.2015
pentru modificarea și completarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 14.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 223     art Nr : 621
    În temeiul prevederilor Legii nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.167-172, art.534), cu completările ulterioare, și Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.397-399, art.703), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                    Mircea Buga
    Ministrul finanţelor                                                Anatol Arapu

    Nr. 494. Chişinău, 12 august 2015.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 494
din 12 august 2015

Modificările și completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr.581 din 25 mai 2006 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire și plată a indemnizațiilor pentru copiii adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.83-86, art.624), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în clauza de emitere a hotărîrii, cuvîntul „orfani” se substituie prin cuvîntul „adoptați”;
    2) în Regulament:
    a) pe tot parcursul textului:
    cuvintele „autoritatea administrației publice locale”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „direcția/secția asistență socială și protecție a familiei/Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului Chișinău”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvîntul „decizie”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvîntul „dispoziție”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvintele „părinte adoptator”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „părinte adoptiv”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) partea introductivă se exclude;
    c) punctele 2 şi 6-10 vor avea următorul cuprins:
    „2. Indemnizația se stabilește și se achită în cuantum de 700 lei pentru fiecare copil adoptat sau aflat sub tutelă/curatelă.”;
    „6. Stabilirea și plata indemnizațiilor pentru copiii adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă se efectuează de către direcțiile/secțiile asistență socială și protecție a familiei/Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului Chișinău din contul bugetului de stat prin transferuri cu destinație specială către bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.
    7. În cazul copiilor adoptați, indemnizațiile se stabilesc și se plătesc în temeiul cererii depuse de către părintele adoptiv la direcția/secția asistență socială și protecție a familiei/Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului Chișinău din unitatea administrativ-teritorială în raza căreia domiciliază copilul după încuviințarea adopției.
    8. La cerere, părintele adoptiv anexează următoarele acte:
    a) copia actului de identitate al părintelui adoptiv;
    b) copia hotărîrii judecătorești cu privire la încuviințarea adopției;
    c) copia certificatului de naștere al copilului.
    9. În cazul tutelei/curatelei stabilite ca formă de protecție a copilului pînă la 1 ianuarie 2014, direcția/secția asistență socială și protecție a familiei/Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului Chișinău va achita indemnizațiile lunare în baza deciziei autorității tutelare de nivelul întîi cu privire la instituirea tutelei/curatelei, asigurînd verificarea statutului copilului.
    10. În cazul copiilor plasați în serviciul tutelă/curatelă după 1 ianuarie 2014, direcția/secția asistență socială și protecție a familiei/Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului Chișinău va achita indemnizațiile lunare în baza dispoziției autorității tutelare teritoriale privind stabilirea statutului de copil rămas fără ocrotire părintească și dispoziției autorității tutelare teritoriale privind plasamentul planificat al copilului în serviciul de tutelă/curatelă, stabilind dreptul la indemnizația de tutelă/curatelă.”;
    d) la punctul 11, cuvîntul „solicitant” se substituie prin cuvintele „părintele adoptiv”;
    e) punctul 13 va avea următorul cuprins:
    „13. Direcția/secția asistență socială și protecție a familiei/Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului Chișinău va respinge cererea de stabilire a indemnizației în cazul situațiilor prevăzute la pct.3 al prezentului Regulament.”;
    f) la punctul 15, cuvîntul „adopție” se substituie prin cuvintele „încuviințarea adopției”, iar cuvintele „cu privire la instituirea tutelei/curatelei” se substituie prin cuvintele „autorității tutelare teritoriale privind plasamentul planificat al copilului în serviciul de tutelă/curatelă”;
    g) punctul 16 se completează în final cu textul „(în cazul părinților adoptivi) sau din data emiterii dispoziției autorității tutelare teritoriale privind plasamentul planificat al copilului în serviciul de tutelă/curatelă”;
    h) la punctul 17, cuvintele „Băncii de Economii” se substituie prin cuvintele „prestatorului de servicii de plată”;
    i) punctul 19:
    la alineatul întîi, cuvintele „anulării sau recunoașterii nule a adopției” se substituie prin cuvintele „desfacerii sau declarării nulităţii adopției în temeiul unei hotărîri judecătoreşti”;
    la litera f), cuvîntul „tutelă” se substituie prin cuvîntul „curatelă”;
    litera g) se completează în final cu cuvîntul „/curatelă”;
    j) la punctele 20 și 24, după cuvintele „autoritate tutelară” se introduce cuvîntul „teritorială”.
    2. La Hotărîrea Guvernului nr. 198 din 16 aprilie 1993 „Cu privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr. 4, art. 119), cu modificările şi completările ulterioare, punctul 10 se abrogă.