LPM151/2015
ID intern unic:  360465
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 151
din  30.07.2015
cu privire la Agentul guvernamental
Publicat : 21.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 224-233     art Nr : 455
    MODIFICAT
   
LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709
    LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368
    LP252 din 17.11.16, MO441-451/16.12.16 art.883
    HCC16 din 18.05.16, MO193-203/08.07.16 art.57; în vigoare 18.05.16    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    Articolul 1. Scopul și sfera de aplicare a legii
    (1) Prezenta lege are drept scop asigurarea respectării Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale (în continuare –Convenția) în Republica Moldova, reglementarea reprezentării Republicii Moldova în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (în continuare – Curtea Europeană) și reglementarea executării hotărîrilor și deciziilor Curții Europene.
    (2) Prezenta lege stabilește statutul Agentului guvernamental, atribuţiile acestuia în calitate de reprezentant al Republicii Moldova în faţa Curţii Europene, atribuțiile privind executarea hotărîrilor şi deciziilor Curţii Europene, atribuțiile privind implementarea la nivel naţional a Convenţiei, precum şi alte atribuții.
Capitolul II
STATUTUL AGENTULUI GUVERNAMENTAL
    Articolul 2. Numirea în funcția de Agent
                        guvernamental
    (1) Candidat la funcţia de Agent guvernamental poate fi persoana care întruneşte următoarele condiţii:
    a) este cetăţean al Republicii Moldova;
    b) în privinţa ei nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei;
    [Art.2 al.(1), lit.b) în redacția LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    c) deţine diplomă de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia;
    d) nu are antecedente penale;
    e) cunoaște limba de stat;
    f) cunoaște cel puţin una din limbile oficiale ale Consiliului Europei;
    g) corespunde cerințelor de ordin medical pentru exercitarea funcției;
    h) are o experiență de 7 ani corespunzătoare pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin;
    i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară stabilită prin hotărîre judecătorească definitivă.
    (2) Agentul guvernamental este numit în funcție de către Guvern, la propunerea ministrului justiției, pentru un singur mandat de 7 ani. Despre numirea în funcție a Agentului guvernamental este informată Curtea Europeană și Secretariatul Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.
    (3) Nu poate fi numită în funcția de Agent guvernamental persoana în privința căreia există interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
    [Art.2 al.(3) introdus prin LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368]
    Articolul 3. Statutul Agentului guvernamental
    (1) Funcţia de Agent guvernamental este de demnitate publică și este incompatibilă cu altă funcție publică, activitate politică sau orice altă activitate remunerată, cu excepția activității didactice, științifice și de creație.
    (2) În activitatea sa, Agentul guvernamental se conduce de prevederile Constituției Republicii Moldova, Convenţiei, Regulamentului Curţii Europene, de prezenta lege, de alte acte normative în vigoare, precum și de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
    (3) Agentul guvernamental se subordonează Prim-ministrului și ministrului justiției.
    Articolul 4. Încetarea activităţii Agentului
                        guvernamental
    (1) Agentul guvernamental îşi încetează activitatea în caz de:
    a) demisie;
    b) pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova;
    c) constatare a incapacităţii de muncă, dovedită prin certificat medical;
    d) instituire în privinţa lui a măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei;
    [Art.4 al.(1), lit.d) în redacția LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    e) pronunţare a hotărîrii definitive de condamnare;
    f) privare de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară stabilită prin hotărîre judecătorească definitivă;
    g) atingere a vîrstei de pensionare;
    h) încetare a mandatului;
    i) deces;
    j) în alte cazuri prevăzute de lege.
    (2) Eliberarea din funcţie a Agentului guvernamental se face de către Guvern, la propunerea ministrului justiției.
    (3) În termen de cel mult 3 luni de la încetarea activității Agentului guvernamental, Guvernul numeşte în funcţie un nou Agent guvernamental.
    Articolul 5. Atribuțiile Agentului guvernamental
    (1) Agentul guvernamental reprezintă Republica Moldova la Curtea Europeană și contribuie, în modul prevăzut de lege, la asigurarea executării hotărîrilor și deciziilor Curții Europene în cauzele îndreptate împotriva Republicii Moldova.
    (2) Agentul guvernamental are următoarele atribuţii în domeniul reprezentării Republicii Moldova în fața Curții Europene:
    a) reprezintă Republica Moldova la Curtea Europeană;
    b) întreprinde măsuri pentru prevenirea constatării de către Curtea Europeană a încălcărilor Convenției în cauzele îndreptate împotriva Republicii Moldova;
    c) întreprinde măsuri pentru remedierea pretinselor încălcări ale Convenției și pentru repararea prejudiciilor cauzate;
    d) propune autorităților pentru adoptare măsuri de implementare adecvată a Convenției și de aplicare a standardelor de respectare a drepturilor omului instituite prin jurisprudența Curții Europene;
    e) asigură traducerea în limba de stat a hotărîrilor și deciziilor Curții Europene în cauzele îndreptate împotriva Republicii Moldova și introducerea acestora în registrul de stat al hotărîrilor și deciziilor Curții Europene în cauzele îndreptate împotriva Republicii Moldova;
    f) solicită interpretarea, revizuirea sau rectificarea hotărîrilor și deciziilor Curții Europene în cauzele îndreptate împotriva Republicii Moldova.
    (3) În domeniul asigurării executării hotărîrilor şi deciziilor Curţii Europene, Agentul guvernamental îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) elaborează și propune măsuri care urmează a fi întreprinse în vederea executării hotărîrilor și deciziilor Curții Europene și coordonează procesul de implementare a acestora;
    b) monitorizează procesul de executare a hotărîrilor și deciziilor Curții Europene în cauzele care vizează Republica Moldova;
    c) reprezintă interesele Republicii Moldova în relația cu Secretariatul Consiliului Europei în ceea ce privește executarea hotărîrilor și deciziilor Curții Europene în cauzele îndreptate împotriva Republicii Moldova;
    d) informează Prim-ministrul, ministrul justiției, ministrul afacerilor externe și integrării europene și alte autorități relevante despre principalele cauze îndreptate împotriva Republicii Moldova și problemele majore apărute la executarea hotărîrilor și deciziilor Curții Europene.
    (4) În domeniul asigurării implementării la nivel naţional a Convenţiei, Agentul guvernamental:
    a) reprezintă Republica Moldova în calitate de expert la sesiunile plenare ale comitetelor interguvernamentale ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pe dimensiunea drepturilor omului, coordonîndu-și acțiunile cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;
    b) în cazurile prevăzute de lege, intervine sau participă în procedurile naționale sau solicită redeschiderea acestora;
    c) informează autorităţile competente despre necesitatea modificării legislaţiei naţionale drept urmare a evoluției jurisprudenței Curții Europene;
    d) prezintă, în caz de necesitate sau la solicitarea autorităților, opinii în ceea ce privește compatibilitatea legislației naționale şi a proiectelor de acte normative cu prevederile Convenției și cu jurisprudența Curții Europene;
    e) informează Guvernul și Parlamentul despre situația generală în domeniul reprezentării Republicii Moldova în fața Curții Europene, precum și despre executarea hotărîrilor și deciziilor Curții;
    f) informează judecătorii, procurorii, funcţionarii publici și autoritățile relevante despre activitatea Curţii Europene și deciziile Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și asigură diseminarea acestor informații.
    (5) În cazul vacanței funcției Agentului guvernamental, imposibilității temporare de exercitare a atribuţiilor sale sau într-o situație de conflict de interese pe o cauză individuală, ministrul justiţiei desemnează șeful subdiviziunii specializate pentru asigurarea activității Agentului guvernamental în calitate de persoană care va exercita temporar atribuţiile Agentului guvernamental.
    Articolul 6. Obligațiile Agentului guvernamental
    (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Agentul guvernamental este obligat:
    a) să acționeze cu maximă diligență în vederea reprezentării intereselor Republicii Moldova;
    b) să respecte caracterul confidențial al procedurilor şi informaţiilor în cazurile reglementării amiabile, precum şi în alte cazuri prevăzute de Regulamentul Curţii Europene;
    c) să asigure confidenţialitatea identităţii reclamantului în cazurile dispuse de Curtea Europeană;
    d) să asigure protecția datelor cu caracter personal care se conţin în materialele cauzelor aflate în posesia sa;
    e) să se abțină de la declarații publice care ar putea să prejudicieze imaginea şi interesele Republicii Moldova în procedurile în fața Curții Europene sau a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei;
    f) să se abţină de la consultanță sau de la o altă asistență juridică care contravine mandatului său.
    (2) Obligaţiile Agentului guvernamental prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se menţine şi după încetarea activităţii acestuia.
    (3) Persoana care a deţinut funcţia de Agent guvernamental nu poate să reprezinte sau să consilieze reclamantul în procedurile Curții Europene sau în alte proceduri, în cauzele comunicate în perioada în care a deţinut funcţia de Agent guvernamental.
    Articolul 7. Asigurarea activității Agentului
                       guvernamental
    (1) Activitatea Agentului guvernamental este asigurată de o subdiviziune specializată din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției, în care activează funcţionari publici şi persoane detaşate din cadrul altor autorități.
    (2) Structura și efectivul-limită ale subdiviziunii specializate pentru asigurarea activității Agentului guvernamental, în limitele statului de personal avizat al Ministerului Justiției, raporturile acesteia cu alte subdiviziuni ale Ministerului Justiției se stabilesc printr-un ordin al ministrului justiției, la propunerea Agentului guvernamental.
    (3) Procurorii şi alţi funcţionari publici pot fi detaşaţi în subdiviziunea specializată pentru asigurarea activității Agentului guvernamental la propunerea Agentului guvernamental și cu acordul ministrului justiției, în condiţiile stabilite de lege.
    (4) Agentul guvernamental poate solicita asistența experţilor sau a specialiştilor în cauze complexe sau atunci cînd sînt necesare cunoștințe speciale.
    (5) Ministrul justiției, la propunerea Agentului guvernamental, poate angaja, după caz, traducători-interpreți, experţi şi specialişti în bază de contract.
    (6) Obligațiile Agentului guvernamental prevăzute la art. 6 în ceea ce privește păstrarea confidențialității, acționarea cu maximă diligență și abținerea de la declarații publice se aplică în modul corespunzător și persoanelor care cad sub incidența prezentului articol.
    Articolul 8. Asigurarea materială a activității Agentului
                        guvernamental
    (1) Asigurarea materială a activității Agentului guvernamental și orice alte cheltuieli ce țin de participarea Agentului guvernamental și a persoanelor care îl asistă la procedurile în fața Curții Europene și a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, precum și cheltuielile aferente delegării într-o altă misiune sînt achitate din bugetul Ministerului Justiției.
    (2) În cazul în care pentru reprezentarea într-o cauză aflată pe rolul Curții Europene sînt necesare cunoștințe speciale, Agentul guvernamental poate solicita efectuarea unei expertize sau prezentarea unor concluzii ale specialiștilor.
    (3) Expertizele efectuate și concluziile prezentate de autoritățile sau instituțiile publice sînt gratuite. Expertizele și concluziile efectuate de alte persoane se numesc cu acordul prealabil al ministrului justiției și se achită din bugetul Ministerului Justiției.
    Articolul 9. Consiliul consultativ pe lîngă
                        Agentul guvernamental
    (1) În vederea asigurării bunei reprezentări a Republicii Moldova în fața Curții Europene și a executării hotărîrilor și deciziilor Curții Europene, pe lîngă Agentul guvernamental activează un consiliu consultativ format din reprezentanți ai autorităților publice, mediului academic și societății civile.
    (2) Componența consiliului și modul de lucru al acestuia se stabilesc printr-un regulament aprobat de Guvern, la propunerea ministrului justiției. Lucrările de secretariat ale consiliului sînt asigurate de subdiviziunea specializată pentru asigurarea activității Agentului guvernamental.
Capitolul III
REPREZENTAREA GUVERNULUI ÎN FAŢA
CURŢII EUROPENE

    Articolul 10. Procedura contencioasă în faţa
                        Curţii Europene
    (1) După o notificare oficială parvenită din partea Curții Europene cu privire la depunerea unei cereri individuale, Agentul guvernamental solicită autorităților materiale și comentarii cu privire la circumstanțele de fapt și de drept, explicîndu-le totodată riscurile și perspectiva cazului. Autoritățile, indiferent de statutul acestora, sînt obligate să transmită informaţiile solicitate şi actele privind procedurile desfăşurate în faţa acestora, indiferent de stadiul în care se află, în termenele și condițiile stabilite de Agentul guvernamental.
    (2) În cazul în care materialele și comentariile solicitate sînt atribuite la secretul de stat, la categoria informaţiei cu accesibilitate limitată ori conţin date cu caracter personal, acestea vor fi transmise Agentului guvernamental în condițiile stabilite de lege.
    (3) Comentariile autorităților prezentate Agentului guvernamental pot fi folosite exclusiv în procedurile în fața Curții Europene.
    (4) Prevederile Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie se aplică corespondenţei dintre Agentul guvernamental şi Curtea Europeană, precum şi materialelor din dosarele ce se află în procedura Agentului guvernamental pînă la devenirea definitivă a hotărîrii sau a deciziei Curţii Europene. După devenirea definitivă a hotărîrii sau a deciziei Curţii Europene, informaţia solicitată poate fi obţinută de la autoritatea emitentă sau de la alte autorităţi în sarcina cărora se află păstrarea acesteia.
    [Art.10 al.(4) în redacția LP252 din 17.11.16, MO441-451/16.12.16 art.883]
    [Art.10 al.(4) declarat neconstituțional prin HCC16 din 18.05.16, MO193-203/08.07.16 art.57; în vigoare 18.05.16]
    (5) Corespondenţa Agentului guvernamental cu Curtea Europeană şi cu autorităţile naţionale privind reglementarea amiabilă a unei cauze aflate pe rolul Curţii Europene sau formularea unei declaraţii unilaterale este confidenţială şi nu poate fi făcută publică.
    [Art.10 al.(5) introdus prin LP252 din 17.11.16, MO441-451/16.12.16 art.883]
    Articolul 11. Soluţionarea pe cale amiabilă a cauzei
                         aflate pe rolul Curţii Europene
    (1) Soluţionarea amiabilă a unei cauze aflate pe rolul Curţii Europene poate fi inițiată doar după o notificare oficială parvenită din partea Curții Europene și poate fi derulată concomitent cu procedura prevăzută la art. 10, care se aplică în modul corespunzător.
    (2) În condiţiile alin. (1), Agentul guvernamental, din oficiu, la solicitarea reclamantului sau a reprezentantului acestuia, este în drept să negocieze soluţionarea amiabilă a oricărei cauze aflate pe rolul Curţii Europene.
    (3) Procedura de soluţionare amiabilă este confidențială şi se încheie prin semnarea de declarații mutuale propuse cu asistența Curții Europene ori a unui acord scris între Agentul guvernamental și reclamant sau reprezentantul acestuia. Clauzele acordului se stabilesc în funcţie de circumstanţele fiecărei cauze în parte și sînt coordonate în prealabil cu Guvernul şi/sau cu alte autorități cărora li se atribuie pretinsa încălcare a drepturilor reclamantului.
    (4) Agentul guvernamental și reclamantul pot reformula clauzele acordului pînă la admiterea acestuia de către Curtea Europeană, de asemenea prin coordonare prealabilă.
    Articolul 12. Declarația unilaterală
    (1) În cazul în care reclamantul a refuzat soluţionarea amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curţii Europene sau în cazurile în care o asemenea procedură nu poate fi inițiată ori nu este posibilă, Agentul guvernamental poate formula o declarație unilaterală, prin care recunoaşte expres existenţa unei încălcări a Convenţiei şi se obligă să întreprindă toate măsurile de remediere necesare.
    (2) Declaraţia unilaterală este consultată în prealabil cu Guvernul şi/sau cu alte autorități cărora li se atribuie pretinsa încălcare a drepturilor reclamantului.
    (3) Agentul guvernamental poate retrage ori reformula declaraţia unilaterală pînă la admiterea acesteia de către Curtea Europeană.
    Articolul 13. Măsuri interimare
    (1) Măsura interimară dispusă de Curtea Europeană autorităților Republicii Moldova este obligatorie și executorie.
    (2) Agentul guvernamental, prin demers, solicită autorităților competente executarea neîntîrziată a oricărei măsuri interimare dispuse de către Curtea Europeană, explicînd totodată modalitatea de executare. Demersurile Agentului guvernamental, formulate în baza prevederilor prezentului articol, sînt obligatorii pentru examinare şi adoptare de măsuri în temeiul legii.
    Articolul 14. Cauze interstatale
    (1) Agentul guvernamental poate să inițieze o cauză interstatală în numele Republicii Moldova doar în temeiul hotărîrii Guvernului.
    (2) Într-o cauză interstatală, inclusiv în cazul în care Republica Moldova acţionează în calitate de pîrît, Agentul guvernamental coordonează poziția sa cu Guvernul, precum și cu alte autorități relevante.
    Articolul 15. Intervenția în procedurile Curții Europene
    (1) După primirea notificării oficiale a Curții Europene, Agentul guvernamental poate interveni în procedurile Curții Europene în favoarea reclamantului cetățean al Republicii Moldova care a depus cererea împotriva unui alt stat.
    (2) Agentul guvernamental poate interveni în procedurile Curții Europene la invitația unui alt stat parte la Convenție.
    (3) Agentul guvernamental poate invita alt stat parte la Convenție să intervină într-o cauză împotriva Republicii Moldova sau într-o cauză interstatală.
    (4) În cazurile prevăzute la alin. (1)–(3), Agentul guvernamental coordonează poziția sa cu ministrul afacerilor externe și integrării europene și cu ministrul justiției.
    Articolul 16. Retrimiterea hotărîrii Camerei spre
                         examinare Marii Camere a Curții
                         Europene
    Agentul guvernamental, în cazurile prevăzute de Convenție, în termen de 3 luni de la emiterea hotărîrii Curţii Europene, poate solicita retrimiterea hotărîrii Camerei în fața Marii Camere a Curții Europene, în urma consultării cu Guvernul, cu ministrul justiției și cu alte autorități interesate.
Capitolul IV
EXECUTAREA HOTĂRÎRILOR ŞI DECIZIILOR
CURŢII EUROPENE
    Articolul 17. Executarea hotărîrilor şi deciziilor
                         Curţii Europene
    (1) Hotărîrile definitive ale Curții Europene cu privire la măsurile de remediere și la compensațiile bănești acordate sînt documente executorii.
    (2) Acordul de soluţionare amiabilă a cauzei sau o declarație unilaterală devine document executoriu după notificarea deciziei Curții Europene privind scoaterea cererii de pe rol, iar clauzele și măsurile de remediere incluse în acestea sînt obligatorii pentru toate autoritățile.
    (3) Procedura de executare a hotărîrilor şi deciziilor Curţii Europene este stabilită prin regulamentul aprobat de Guvern.
    Articolul 18. Executarea măsurilor cu caracter
                         individual
    (1) Executarea măsurilor cu caracter individual include acţiuni de remediere și/sau plata compensațiilor bănești, care rezultă din hotărîrea Curții Europene sau sînt prevăzute de acordul de reglementare amiabilă ori de declarația unilaterală acceptată prin decizia Curții Europene.
    (2) Agentul guvernamental, în termen de o lună de la data rămînerii definitive a hotărîrii sau a deciziei Curții Europene, informează autoritățile relevante despre necesitatea aplicării și modul de executare a măsurilor cu caracter individual. Autorităţile informate sînt responsabile de executarea hotărîrii sau a deciziei Curții Europene.
    (3) Sumele acordate prin hotărîrile și deciziile Curții Europene se achită necondiționat de către Ministerul Finanțelor, indiferent de faptul dacă sînt sau nu prevăzute mijloace pentru acest scop în legea bugetului de stat pentru anul în curs.
    (4) Plata se efectuează în termenul prevăzut de hotărîrea sau de decizia Curții Europene ori de acordul de reglementare amiabilă, ori de declarația unilaterală. În cazul în care un astfel de termen nu este prevăzut, plata se efectuează în termen de 3 luni din ziua în care hotărîrea sau decizia Curții Europene a devenit definitivă.
    Articolul 19. Executarea măsurilor cu caracter general
    (1) Executarea măsurilor cu caracter general are drept scop preîntîmpinarea viitoarelor încălcări ale Convenției, înlăturarea problemelor sistemice identificate de Curtea Europeană care impun adoptarea sau modificarea actelor normative, documentelor de politici, instituirea sau schimbarea de practici, precum și alte măsuri relevante.
    (2) Agentul guvernamental, în termen de 3 luni de la devenirea definitivă a hotărîrii Curții Europene, propune autorităților măsuri cu caracter general, coordonează şi monitorizează implementarea acestora.
    (3) Sarcina executării măsurilor cu caracter general revine autorităților care au un rol activ în implementarea acestora.
    Articolul 20. Registrul de stat al hotărîrilor și deciziilor
                         Curţii Europene, traducerea și publicarea
                         acestora
    (1) Agentul guvernamental asigură ținerea registrului de stat al hotărîrilor și deciziilor Curții Europene în cauze îndreptate împotriva Republicii Moldova. Modalitatea de ţinere a acestui registru este stabilită în regulamentul aprobat prin ordinul ministrului justiţiei.
    (2) Agentul guvernamental asigură traducerea în limba de stat a hotărîrilor și deciziilor Curții Europene în cauze îndreptate împotriva Republicii Moldova și poate asigura traducerea unor hotărîri sau decizii ale Curții Europene în cauze îndreptate împotriva unui alt stat, ori a unui rezumat al acestora, după caz.
    (3) Traducerea în limba de stat a hotărîrilor și deciziilor Curții Europene în cauzele îndreptate împotriva Republicii Moldova se plasează în registrul de stat al acestora, care este public, și se aduce la cunoștință autorităților publice relevante. Reclamantul poate obține traducerea hotărîrii sau a deciziei Curții Europene într-o cauză îndreptată împotriva Republicii Moldova unde a fost parte.
    Articolul 21. Supravegherea guvernamentală
        (1) Autoritățile implicate în executarea hotărîrilor şi deciziilor Curţii Europene sînt obligate să prezinte Agentului guvernamental, pînă la data de 31 ianuarie a fiecărui an, rapoarte pentru anul precedent cu privire la executarea măsurilor cu caracter general și individual.
    (2) Agentul guvernamental poate solicita autorităților implicate în executarea hotărîrilor și deciziilor Curții Europene informația cu privire la executarea măsurilor cu caracter general și individual, iar acestea sînt obligate să o prezinte.
    (3) Agentul guvernamental, pînă la data de 15 martie a fiecărui an, elaborează şi prezintă Guvernului pentru aprobare proiectul raportului pentru anul precedent cu privire la măsurile întreprinse în vederea executării hotărîrilor și a deciziilor Curții Europene, precum și la alte aspecte importante pentru executare sau planificarea executării. Raportul se prezintă Parlamentului pentru informare pînă la data de 15 aprilie a fiecărui an.
    Articolul 22. Controlul parlamentar
    (1) Executarea măsurilor cu caracter general și individual este supusă controlului parlamentar, în modul prevăzut de prezenta lege și de Regulamentul Parlamentului.
    (2) Parlamentul este informat, periodic sau la solicitare, de către Agentul guvernamental despre hotărîrile și deciziile Curții Europene, despre măsurile care urmează a fi întreprinse sau care au fost întreprinse în vederea executării acestora, precum și despre corespondența cu Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei privind executarea hotărîrilor și deciziilor Curții Europene.
    Articolul 23. Raportarea către Comitetul de Miniștri
                         al Consiliului Europei
    (1) Agentul guvernamental este responsabil de raportarea către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, privind executarea hotărîrilor și deciziilor Curții Europene în cauzele îndreptate împotriva Republicii Moldova.
    (2) La invitația Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Agentul guvernamental poate participa la examinarea de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a hotărîrilor și deciziilor care vizează Republica Moldova.
    Articolul 24. Rezoluțiile și deciziile Comitetului
                         de Miniștri al Consiliului Europei
    Rezoluțiile și deciziile Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei adoptate în cauzele îndreptate împotriva Republicii Moldova se publică, se traduc, se mediatizează și se aduc la cunoștința autorităților publice potrivit art. 20.
Capitolul V
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCĂRILE
CONVENȚIEI
    Articolul 25. Răspunderea individuală
    (1) Persoanele ale căror acțiuni sau inacțiuni au determinat ori au contribuit semnificativ la încălcarea prevederilor Convenției, încălcare care a fost constatată de către Curtea Europeană printr-o hotărîre sau a impus soluţionarea amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curţii Europene ori formularea unei declarații unilaterale, sînt trase la răspundere penală, contravențională, disciplinară sau civilă conform legislației.
    (2) Vinovăția și responsabilitatea persoanelor se stabilesc în fiecare caz individual de autoritățile competente de a iniția proceduri sau de a adopta hotărîri privind răspunderea penală, contravențională, disciplinară, civilă potrivit legislației și nu depind direct de cuantumul compensațiilor bănești achitate în temeiul hotărîrii sau deciziei Curții Europene.
    (3) Agentul guvernamental sesizează autoritățile competente să inițieze proceduri sau să adopte hotărîri privind răspunderea penală, contravențională, disciplinară, civilă potrivit legislației și explică în ce mod o acțiune sau inacțiune a persoanei a condus la constatarea unei încălcări a prevederilor Convenției într-o hotărîre a Curții Europene sau a impus soluţionarea amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curţii Europene ori formularea unei declarații unilaterale.
    Articolul 26. Răspunderea instituțională
    (1) Răspunderea instituțională intervine în cazul în care acțiunile sau inacțiunile autorității, în mod individual sau în ansamblu, au determinat ori au contribuit semnificativ la încălcarea prevederilor Convenției, încălcare care a fost constatată de către Curtea Europeană printr-o hotărîre sau a impus soluţionarea amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curţii Europene ori formularea unei declarații unilaterale.
    (2) Răspunderea instituţională constă, după caz, în prezentarea scuzelor oficiale reclamantului în numele autorității şi/sau în dezafectarea resurselor bugetare ale autorității.
    (3) Prezentarea scuzelor oficiale reclamantului se face la solicitarea Agentului guvernamental în temeiul unei hotărîri sau decizii a Curţii Europene.
    (4) Agentul guvernamental informează Ministerul Finanțelor dacă răspunderea instituțională, în sensul prezentului articol, poate fi aplicată prin dezafectarea resurselor bugetare ale autorității. Ministerul Finanțelor poate, la momentul formării bugetului, să aplice dezafectarea resurselor financiare în condițiile legii.
    Articolul 27. Dreptul de regres
    (1) Statul are dreptul de regres împotriva persoanelor ale căror acțiuni sau inacțiuni au determinat ori au contribuit semnificativ la încălcarea prevederilor Convenției care a fost constatată printr-o hotărîre sau a impus soluţionarea amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curţii Europene ori formularea unei declarații unilaterale.
    (2) Sumele stabilite prin hotărîrea sau decizia Curţii Europene, prin acordul de soluţionare amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curţii Europene sau prin declarația unilaterală se restituie în baza unei hotărîri judecătoreşti, proporţional vinovăţiei stabilite.
    (3) Ministerul Justiției este obligat să intenteze acțiunea în regres, dacă se întrunesc condițiile stabilite prin lege, în termen de 3 ani din ziua achitării sumelor stabilite prin hotărîrea sau decizia Curții Europene ori prin acordul de soluționare pe cale amiabilă.
Capitolul VI
IMPLEMENTAREA CONVENŢIEI
    Articolul 28. Sesizări cu caracter general
    (1) Agentul guvernamental sesizează din oficiu autoritățile ale căror practici, acțiuni ori inacțiuni relevă o problemă sistemică și pot să conducă la încălcarea masivă a drepturilor garantate de Convenție și să genereze mai multe adresări la Curtea Europeană. Sesizările Agentului guvernamental cu caracter general sînt obligatorii pentru examinare de către autorități.
    (2) Agentul guvernamental, la solicitarea expresă a autorității, prezintă o evaluare a unui caz individual prin prisma aplicabilității Convenției și a jurisprudenței Curții Europene. Evaluarea respectivă poate fi solicitată și prezentată cu titlu confidențial și are un caracter de recomandare.
    Articolul 29. Informarea despre evoluția jurisprudenței
                          Curții Europene și compatibilitatea legislației
                          naționale cu Convenția
    (1) Agentul guvernamental, din oficiu ori la solicitarea autorității, prezintă o informație despre evoluția relevantă a jurisprudenței Curții Europene.
    (2) Agentul guvernamental prezintă, din oficiu sau la solicitare, avizele sale cu privire la compatibilitatea legislației naționale cu Convenția, în măsura în care aceasta nu contravine mandatului său.
Capitolul VII
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
Articolul 30
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr. 353-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la Agentul guvernamental (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 208–211, art. 932), cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea ministrului justiției, va numi Agentul guvernamental conform prevederilor prezentei legi.
    (3) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aproba sau, după caz, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Liliana PALIHOVICI

    Nr. 151. Chișinău, 30 iulie 2015.