HCNPFC47/6/2015
ID intern unic:  360520
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 47/6
din  12.08.2015
cu privire la reglementarea tranzacțiilor cu pachete
unice de valori mobiliare pe piața reglementată
a Bursei de Valori a Moldovei
Publicat : 21.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 224-233     art Nr : 1441     Data intrarii in vigoare : 21.08.2015
    Ca urmare a examinării Regulamentului privind organizarea și efectuarea tranzacțiilor cu pachetele unice de valori mobiliare pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei, prezentat Comisiei Naționale a Pieței Financiare întru executarea pct.5 subpct.3) din Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.23/3 din 08.05.2015 “Cu privire la eliberarea licenței de operator de piață și a autorizației de piață reglementată Societății pe acțiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI”” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.115-123, art.758), în temeiul art.3, art.8 lit.b) și lit.t), art.9 alin.(1) lit.d), art.21 alin.(1), art.22 alin.(1), art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.1 alin.(2) – (4), art.5, art.64 din Legea nr. 171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă Regulamentul privind organizarea și efectuarea tranzacțiilor cu pachetele unice de valori mobiliare pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei, aprobat de Consiliul Bursei de Valori a Moldovei, procesul-verbal nr.10/15 din 06.08.2015 (se anexează).
    2. Se acceptă prevederile din Regulile pieței reglementate, acceptate prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.23/3 din 08.05.2015 “Cu privire la eliberarea licenței de operator de piață și a autorizației de piață reglementată Societății pe acțiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI””, după cum urmează:
    1) pct.39.4 litera g) cu următorul cuprins:
    “g) execută tranzacţii rezultate în urma desfăşurării licitaţiilor cu strigare cu pachete unice de valori mobiliare.”;
    2) pct.41.3 cu următorul cuprins:
    “41.3. Tranzacţionarea unui pachet unic (indivizibil) de valori mobiliare se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor cu pachete unice de valori mobiliare.”
    3. Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.23/3 din 08.05.2015 “Cu privire la eliberarea licenței de operator de piață și a autorizației de piață reglementată Societății pe acțiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI”” se modifică după cum urmează:
    1) la pct.2 subpct.1) sintagma “și g)” se exclude;
    2) la pct.2, subpct.3) se abrogă.
    4. Se prescrie Bursei de Valori a Moldovei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, să prezinte Comisiei Naționale a Pieței Financiare reglementări privind modul de executare a ordinelor directe în cadrul tranzacțiilor rezultate în urma desfășurării licitațiilor cu strigare cu pachete unice de valori mobiliare și în cadrul ofertelor publice de valori mobiliare.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcției generale supraveghere valori mobiliare.
    6. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE
                            Nina DOSCA

    Nr. 47/6. Chişinău, 12 august 2015.

APROBAT
de Consiliul BVM la 06.08.2015
(Proces-verbal nr. 10/15)

REGULAMENT
privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor
cu pachetele
unice de valori mobiliare pe piaţa
reglementată a Bursei de Valori a Moldovei

    Prezentul Regulament privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor cu pachetele unice de valori mobiliare pe piaţa reglementată a Bursei de Valori a Moldovei (în continuare - Regulament) a fost elaborat în baza Regulilor pieţei reglementate Bursei de Valori a Moldovei, aprobate de Consiliul B.V.M. (proces-verbal
nr. 07/15 din 22 aprilie 2015) şi acceptate de C.N.P.F. prin Hotărîrea nr. 23/3 din 8 mai 2015.
1. Noţiuni generale
    1.1. Prezentul Regulament este actul normativ de bază care reglementează modul de desfăşurare a tranzacţiilor cu pachete unice pe piaţa reglementată a Bursei de Valori a Moldovei şi este obligatoriu pentru executare de către toţi participanţii la procesul de tranzacţionare.
    1.2. Prezentul Regulament se aprobă de către Consiliul B.V.M.
    1.3. Prezentul Regulament nu se referă la înstrăinarea acţiunilor proprietate publică la B.V.M.
    1.4. Noţiunile utilizate în prezentul Regulament au semnificaţii stabilite de Regulile pieţei reglementate, precum şi următoarele semnificaţii:
    Pachet unic - valorile mobiliare admise pe piaţa reglementată realizate conform principiului: vînd-cumpăr totul sau nimic;
    Executarea tranzacţiei - îndeplinirea obligaţiunilor de livrare a valorilor mobiliare de către vînzător şi de plată a mijloacelor băneşti de către cumpărător;
    Participanţii la negocieri - Membrii pieţei reglementate care îndeplinesc normele prezentului Regulament şi ale Regulilor pieţei reglementate;
    Participant la negocieri - vînzător - Membru al pieţei reglementate care efectuează tranzacţia de vînzare a valorilor mobiliare cu pachet unic în numele propriu şi pe contul clientului sau în numele şi pe cont propriu;
    Participant la negocieri - cumpărător - Membru al pieţei reglementate care efectuează tranzacţia de cumpărare a valorilor mobiliare cu pachet unic în numele propriu şi pe contul unui sau mai mulţi clienţi şi/sau pe cont propriu;
    Maklerul – persoana, care conduce licitaţia şi înregistrează acordul părţilor privind încheierea tranzacţiilor cu pachete unice;
    Ziua A - ziua desfăşurării licitaţiei;
    Licitaţie cu strigare - modalitatea de desfăşurare a negocierilor cu pachete unice în conformitate cu principiile publicităţii, transparenţei şi egalităţii tuturor participanţilor;
    Principiul licitaţiei - a vinde la un preţ maximal.
    1.5 În sensul prezentului Regulament, toate perioadele de timp indicate urmează a fi considerate ca fiind zile lucrătoare, cu excepţia pct. 3.1.1). şi 3.1.2) în care zilele urmează a fi considerate ca fiind calendaristice.
    2. Participanţii la negocierile cu pachete unice
    2.1. Participanţii la negocierile cu pachete unice sînt Membrii pieţei reglementate care încheie tranzacţii în numele propriu şi pe contul clienţilor şi/sau din numele şi pe cont propriu.
    2.2. Participanţii la negocieri vor participa la tranzacţii prin intermediul Agenţilor de bursă acreditaţi.
    2.3. Participanţii la negocieri – cumpărătorii, care efectuează tranzacţii de cumpărare a valorilor mobiliare cu pachet unic pe contul mai multor clienţi şi/sau pe cont propriu, trebuie să respecte următoarele reguli:
    - pentru fiecare pachet unic expus la vînzare, participantul la negocieri - cumpărătorul poate fi reprezentat de un singur Agent de bursă;
    - cantitatea totală de valori mobiliare, pe care participantul la negocieri doreşte să le cumpere pe cont propriu şi/sau pe contul mai multor clienţi, trebuie să fie egală cu cantitatea valorilor mobiliare expuse la vînzare ca pachet unic;
    - ordinele la cumpărarea unui pachet unic pe cont propriu şi/sau pe contul mai multor clienţi, pot fi recepţionate şi executate de către participantul la negocieri – cumpărător în limitele unui preţ maximal de cumpărare.
3. Pregătirea licitaţiei
    3.1. Cererea pentru participarea la licitaţii Agenţii de Bursă trebuie să o depună la B.V.M. nu mai devreme de ziua A-60 şi nu mai tîrziu de orele 12.00 a zilei A-3, cu următoarele excepţii:
    1) cererea pentru vînzarea pachetului unic cu un număr de valori mobiliare care depăşeşte 1% din numărul total de valori mobiliare de o anumită clasă emise de o bancă comercială – nu mai tîrziu de orele 12.00 a zilei A-60;
    2) cererea pentru vînzarea pachetului unic cu un număr de valori mobiliare care depăşeşte 20 % din numărul total de valori mobiliare de o anumită clasă emise de o companie de asigurări – nu mai tîrziu de orele 12.00 a zilei A-60;
    3) cererea pentru vînzarea pachetului unic cu o valoare mai mare de 100 000 lei – nu mai tîrziu de orele 12.00 a zilei A-5.
    3.2. În cerere se indică data începerii şi finalizării licitaţiei, perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare. La cerere se anexează confirmarea privind existenţa valorilor mobiliare expuse la vînzare pe un cont depozitar deschis la D.N.V.M./depozitarul central.
    3.3. În baza cererilor depuse B.V.M. va întocmi planul de negocieri. Planul de negocieri se va perfecta pentru fiecare licitaţie cu respectarea ordinii cronologice a înregistrării cererilor depuse la vînzarea pachetelor unice conform numărului de înregistrare.
    3.4. Cu planul de negocieri Membrii pieţei reglementate pot lua cunoştinţă în sala de tranzacţionare, pe pagina web a B.V.M. şi/sau să-l primească în Departamentul corespunzător al B.V.M.
    3.5. Cererile de vînzare vor fi înregistrate în Registrele planurilor de negocieri la data respectivă. Registrele se vor ţine manual şi vor cuprinde informaţia conţinută în cerere, precum şi:
    - data depunerii cererii;
    - numărul unic de înregistrare al cererii.
    3.6. După înregistrarea cererii în planul de negocieri, un exemplar al cererii va fi restituit Membrului pieţei reglementate cu semnătura persoanei care a înregistrat-o, iar un exemplar va rămîne la B.V.M.
    3.7. Pentru înregistrarea cererii B.V.M. va percepe o taxă de înregistrare în valoare de 100 lei.
    3.8. Cererea poate fi revocată nu mai tîrziu de ora 12.00 a zilei A-1.
    3.9. Ofertele la vînzare se prezintă prin perfectarea cererii (anexa nr. 1 la prezentul Regulament). Dacă cererea nu cuprinde toată informaţia necesară sau sînt necorespunderi, înregistrarea cererii poate fi refuzată.
4. Desfăşurarea licitaţiilor
    4.1. Locul desfăşurării negocierilor cu pachete unice este sala de tranzacţionare a B.V.M. Licitaţiile se desfăşoară zilnic începînd cu ora 10:00, cu excepţia zilelor de odihnă şi a sărbătorilor oficiale. În caz de necesitate timpul desfăşurării licitaţiilor poate fi prelungit prin ordinul Preşedintelui B.V.M.
    4.2. Pentru participare la licitaţie Membrul pieţei reglementate trebuie să se înregistreze în Lista de participare la licitaţie în ziua corespunzătoare, care va cuprinde următoarea informaţie: codul individual al Agentului de bursă -reprezentantul membrului pieţei reglementate, data şi ora înregistrării, semnătura Agentului de bursă. Participanţii la lictaţie se înregistrează de la ora 9.00 pînă la ora 9.45. Membrului înregistrat i se înmînează o planşetă cu numărul său de înregistrare.
    4.3. Negocierile cu pachete unice se desfăşoară în următoarea ordine stabilită:
    - licitaţie cu strigare pentru fiecare pachet unic în baza cererii înregistrate de vînzare incluse în planul de negocieri;
    - fixarea acordului părţilor de către Makler prin stipularea condiţiilor de bază ale tranzacţiei în cartela de înregistrare în ziua A;
    - introducerea în SAIT a datelor, în baza cartelei de înregistrare, conform Regulilor pieţei reglementate ce reglementează tranzacţionarea în Secţia tranzacţiilor directe, nu mai tîrziu de ziua A+1;
    - efectuarea clearingului şi decontărilor în conformitate cu Regulile D.N.V.M./depozitarul central şi prezentului Regulament.
    4.4. Negocierile se desfăşoară în baza planului de negocieri întocmit pentru ziua corespunzătoare în termenii prevăzuţi de prezentul Regulament.
    4.5. Licitaţiile sînt deschise de Makler prin anunţarea începerii negocierilor la data respectivă.
    4.6. „Licitaţia de vînzare” se desfăşoară în modul următor:
    - Maklerul anunţă numărul poziţiei de vînzare din planul de negocieri, precum şi condiţiile vînzării;
    - Agentul de bursă, interesat în achiziţionarea pachetului unic, ridică planşeta, anunţînd preţul pe care intenţionează să-l ofere;
    - parte a acordului încheiat este considerat Agentul de bursă care a oferit preţul maximal la care se obligă să cumpere;
    - dacă în urma repetării de trei ori a preţului propus, nimeni nu oferă un alt preţ, Maklerul anunţă „Nr., preţul, trei, Adjudecat !”;
    - Agentul de bursă, care a oferit preţul maximal anunţat de către Makler, se va considera parte a acordului;
    - fraza „Nr., preţul, trei, Adjudecat!” înseamnă numărul participantului înscris pe planşetă, preţul oferit şi cuvintele „trei, Adjudecat!” vor însemna stabilirea definitivă a acordului părţilor;
    - acordul părţilor de a vinde pachetul unic de valori mobiliare se consideră încheiat la momentul fixării de către Makler a preţului maximal de cumpărare, prin pronunţarea cuvîntului „Adjudecat!”;
    - dacă pentru un pachet lipseşte oferta reconvenţională de cumpărare, Maklerul purcede la anunţarea următoarei poziţii a planului de negocieri;
    - dacă oferta de cumpărare parvine de la mai mulţi participanţi, Maklerul va desfăşura negocierile în ordinea creşterii preţului. După fiecare ofertă de creştere a preţului, Maklerul va începe o nouă numărătoare.
    4.7. Agentul de bursă care participă la negocieri, are dreptul de a solicita Maklerului să întrerupă licitaţia şi să anunţe o pauză scurtă (nu mai mare de 5 minute).
    4.8. Maklerul are dreptul, la solicitarea Agentului de bursă sau din proprie iniţiativă, pentru scurt timp să întrerupă licitaţia, să clarifice informaţia cu privire la valorile mobiliare expuse la vînzare, să facă observaţii participanţilor la licitaţie, să facă anunţuri cu caracter general la începutul şi/sau la sfîrşitul licitaţiei şi să anunţe în timpul negocierilor pauze scurte (nu mai mari de 5 minute).
    4.9. La finele licitaţiei Maklerul anunţă încheierea acesteia.
    4.10. La finele licitaţiei Maklerul perfectează şi semnează împreună cu participanţii la negocieri-cumpărători cartela de înregistrare.
    4.11. Funcţiile de Makler sînt exercitate de Preşedintele şedinţei de tranzacţionare, care de asemenea coordonează şi asigură corectitudinea desfăşurării licitaţiilor cu pachetele unice de valori mobiliare în conformitate cu prezentul Regulament. Preşedintele B.V.M. are dreptul să intervină operativ în procesul de desfăşurare a negocierilor, inclusiv să le întrerupă în limitele competenţei sale.
5. Înregistrarea şi executarea tranzacţiilor
    5.1. Temei pentru înregistrarea în SAIT a tranzacţiei va servi cartela de înregistrare semnată de participantul la negocieri - cumpărător şi autentificată de Makler.
    5.2. Cartela de înregistrare se va perfecta conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament: cîte un exemplar pentru fiecare parte şi un exemplar pentru B.V.M.
    5.3. După finalizarea licitaţiei, dar nu mai tîrziu de ziua A+1, participanţii la negocieri înregistrează tranzacţia în Secţia tranzacţiilor directe a SAIT-ului în conformitate cu Regulile pieţei reglementate. Data înregistrării tranzacţiei în SAIT se consideră de ziua T.
    5.4. Decontările tranzacţiilor cu pachetele unice de valori mobiliare vor fi efectuate în conformitate cu Regulile şi procedurile D.N.V.M./depozitarului central.
6. Dispoziţii finale
    6.1. Orice litigiu ce ţine de înregistrarea sau executarea tranzacţiilor cu pachete unice de valori mobiliare va fi soluţionat pe cale amiabilă între părţi. În cazul imposibilităţii ajungerii la un consens, litigiul va fi soluţionat de Comisia Arbitrală a B.V.M. sau în instanţa de judecată.
    6.2. Membrul pieţei reglementate este responsabil pentru veridicitatea informaţiei indicate în cerere, prezentarea în termenul stabilit a cererilor la B.V.M. şi executarea corespunzătoare a ordinelor clienţilor.
    6.3. Pentru încălcarea normelor prezentului Regulament Comisia Disciplinară a B.V.M. va aplica Membrilor pieţei reglementate sancţiunile corespunzătoare.
    6.4. Operarea modificărilor şi completărilor la prezentul Regulament ţine de competenţa Consiliului B.V.M. la propunerea Preşedintelui B.V.M. cu acceptarea ulterioară a C.N.P.F.
    6.5. Prezentul Regulament se acceptă de către C.N.P.F. şi intră în vigoare din data publicării.

    anexa nr.1

    anexa nr.2