LPC169/2015
ID intern unic:  360641
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 169
din  31.07.2015
privind modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 28.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 241-246     art Nr : 471
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 1 alineatul (2) din Legea nr. 26 din 4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă „Bălţi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 39–40, art. 105), cu modificările ulterioare, se completează cu literele e), f), g) şi h) cu următorul cuprins:
    „e) un teren de 15,15 ha, cu numărul cadastral 8001103045, amplasat în oraşul Străşeni;
    f) un teren de 2,7897 ha, cu numărul cadastral 8001105079, amplasat pe str. Miron Costin nr. 2, oraşul Străşeni;
    g) un teren de 10,25 ha, amplasat pe str. Alexei Mateevici nr. 49, oraşul Străşeni;
    h) un teren de 8,5 ha, format din sectoarele de teren cu numerele cadastrale 2701209156, 2701209271, 2701209274, amplasat pe str. Alba Iulia, oraşul Căuşeni.”
    Art. II. – La articolul 12 alineatul (4) din Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147–149, art. 1161), cu modificările ulterioare, după cuvintele „Legii cu privire la parcurile industriale” se introduc cuvintele „ , celor destinate extinderii sau creării zonelor economice libere”.
    Art. III. – Guvernul, în termen de 3 luni:
    – va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    – va adopta actele normative necesare pentru executarea prezentei legi.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Liliana PALIHOVICI

    Nr. 169. Chişinău, 31 iulie 2015.